Hypotermi- fakta - Log in to PING PONG

Report
Hypotermi- fakta
• Hypotermi: kroppstemp<35 ºC.
• Mild 35-32 ºC: Huttring, shivering, takykardi, kölddiures,
vasokonstriktion, hyperventilation, dysartri, konfusion, störd
motorik.
• Måttlig 32-28 ºC: Avtagande shivering, bradykardi, hypotension,
hypoglykemi, EKG-påverkan (bradykardi, J-våg, förmaksflimmer),
tilltagande muskelrigiditet, metabol och respiratorisk acidos,
hypoventilation, konfusion, apati.
• Svår<28 ºC: Extrem bradykardi, arytmibenägenhet, breddökade
komplex EKG, extrem hypoventilation (1-2/min), ytlig andning,
metabol och respiratorisk acidos, areflexi, ljusstela pupiller, djup
medvetslöshet, hypotension, icke palpabla pulsar, grav
muskelrigiditet, koagulationsrubbningar.
Fakta hypotermi
• Vid måttlig/svår hypotermi rekommenderas defibrillering
endast 3 ggr då pat är<30 ºC.
• Inga läkemedel då pat är<30 ºC.
• 30-35 ºC dubblera tidsintervallen för läkemedlen.
• >35 ºC sedvanlig A-HLR.
Fakta hypotermi
• Passiv uppvärmning: Medvetna patienter med mild hypotermi
som kan huttra. Varma filtar, warm touch-täcke. Ger en
temperaturökning på ca 0,5º/tim vid rumstemperatur 25º C.
• Aktiv intern uppvärmning: Patienter med svår hypotermi och
pulsgivande rytm. Varma vätskor (40º C) iv, spolning med
varma vätskor via KAD och v-sond. Ger en temperaturökning
på ca 1-1,5º/tim.
• Extrakorporeal uppvärmning med hjärtlungmaskin/ECMO:
Patienter med svår hypotermi och hjärtstopp.
Patienten lades i hjärtlungmaskin vars temp visade 27 ºC. En
första ABG visade: pH 7,18, adekvat ventilation i
hjärtlungmaskin, BE>-10, laktat>7.
Senare på dagen normoterm, överförd intuberad till THIVA.
Frostskador händer och fötter. Rabdomyolys med njursvikt,
initialt dialyskrävande. Neurologiskt intakt.
• Hypotermi sänker syrgaskonsumtionen med 6% per ºC, vid 28
ºC är syrgaskonsumtionen reducerad med ca 50% och vid 22
ºC med ca 75%.
• Om hypotermin utvecklas innan asfyxin vid hypotermi och
hjärtstopp kan intakt neurologiskt tillfrisknande ske!
Vad är tanken med principen ”ingen är död
förrän varm och död”?
1.
2.
3.
Dödförklaring får ske först
då patientens temp nått
32 ◦C.
Dödförklaring får ske först
då patientens temp nått
35 ◦C.
Dödförklaring får ske först
då patientens temp nått
37 ◦C.
0%
1.
0%
2.
0%
3.

similar documents