SPOTKANIE DZIEKANA Z ADIUNKTAMI, ASYSTENTAMI I

Report
SPOTKANIE DZIEKANA
Z
ADIUNKTAMI, ASYSTENTAMI
I DOKTORANTAMI
11 stycznia 2013
ZAANGAŻOWANIE SIĘ W
SPRAWY WYDZIAŁU
• Wydział Prawa i Administracji
podstawowym miejscem pracy.
• Do obowiązków pracownika należy
prowadzenie działalności dydaktycznej.
UWM
nie
jest
tylko
• W art. 111 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym jest mowa o trzech obszarach obowiązków i
zaangażowania:
USTAWA PRAWO O
SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
Art. 111. 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są
obowiązani:
1)kształcić i wychowywać studentów, w tym
nadzorować opracowywanie przez studentów prac
zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod
względem merytorycznym i metodycznym;
2)prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe,
rozwijać twórczość naukową albo artystyczną;
3)uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.
PROF. DR HAB. BRONISŁAW SITEK
KATEGORYZACJA
Nowa kategoryzacja
• W miesiącu styczniu i lutym będzie zbierany dorobek
naukowy za 2012 r.
• Rok 2012 jest czasem nowej parametryzacji
Wydziałów w Polsce.
• Oznacza to wspólny wysiłek o utrzymanie obecnej
kategorii „B” i finansowania na obecnym poziomie.
Dotychczasowy stan
• Łączna liczba punktów za poszczególne lata:
2009 r. – 1613,5
2010 r. – 2065,5
2011 r. – 2471,5
• Dotychczasowy stan nie jest zadawalający. Tylko ok.
20% pracowników ma średnio więcej niż 20 punktów
za publikacje w ciągu roku.
Pracownicy samodzielni
2009-2011
• Prof. P. Majer– 193,5
• Prof. B. Sitek – 98
• Prof. A. Misiuk - 96
• Prof. M. Sitek – 96
• Prof. W. Pływaczewski – 83,5
• Prof. L. Mażewski – 72
• Prof. J. Galster - 62
• Prof. T. Jasudowicz – 60
• Prof. R. Sztychmiler - 60
Adiunkci (2009-2011)
• Dr B. Pahl - 296
• Dr B. Puczkowski - 127
• Dr J. Dobkowski - 126
• Dr M. Rzewuski - 125,5
• Dr P. Chlebowicz - 124
• Dr M. Salamonowicz - 116
• Dr A. Goettel - 92
• Dr J. Zięty - 90
• Dr P. Polaczuk - 89
Adiunkci (2009-2011)
• Dr E. Żywucka-Kozłowska – 86,5
• Dr I. Sołtyszewski - 85
• Dr B. Kuśmierczyk – 81,5
• Dr S. Bułajewski – 80
• Dr A. Bieranowski – 77
• Dr M. Rzewuska – 71,5
• Dr M. Kotowska- 64,5
• Dr E. Zębek – 62,5
• Dr K. Bronowska – 62,5
• Dr M. Szwejkowska - 60
Asystenci (2009-2011)
Brak asystentów
którzy w ciągu 2009-2011 uzyskali więcej niż 20
punktów za publikacje.
Pozostali pracownicy
• Ok. 50% pracowników wypracowało w latach 20092011 pomiędzy 20 a 60 punktów. Jest to grupa
przeciętnych osiągnięć naukowych.
• Niepokojące jest to, że aż ok. 30% pracowników
naukowo-dydaktycznych nie wypracowało nawet 20
punktów publikacyjnych w latach 2009-2011.
• 6 osób ma 0 punktów.
• 6 osób nie oddało sprawozdań.
Pozostali pracownicy
• Osoby będące na zwolnieniach lub urlopach
wychowawczych są liczone tak jak normalnie
pracujące.
• Każdy pracownik do prowadzenia wykładów musi
mieć odpowiednie publikacje naukowe. Jeśli tych
publikacji nie ma - od października 2013 roku nie
będzie mógł prowadzić wykładów lub ćwiczeń. Taki
jest wymóg dla kierunków ogólnoakademickich.
• Oto lista osób, które muszą dokonać gruntownej
zmiany tempa pracy naukowej:
Adiunkci
• Cabaj Oksana, dr
9
• Całkiewicz Dorota, dr
12
• Fordoński Radosław, dr
3
• Kowalska Agnieszka, dr
3
• Krassowski Krzysztof, dr
16,5
• Lisiecki Mirosław, dr
15
• Ossowska - Salamonowicz Dobrochna, dr
13
• Pachuca-Smulska Beata, dr
17
• Piszczek Jan A., dr
10
(brak sprawozdania za 2010 r.)
Adiunkci
• Rojowska Elżbieta, dr
4
• Rotkiewicz Agnieszka, dr
12
• Skonieczek Andrzej, dr
3
• Słyszewska-Gibasiewicz Joanna, dr
6
• Szczechowicz Jarosław, dr
15
• Waśniewski Romuald, dr
13
• Węgrzyn Jacek, dr
6
• Wojciechowska Alicja, dr
3
• Zieliński Jacek, dr
14
• Gibasiewicz Dariusz, dr
3
(brak sprawozdania za 2010 r.)
(w 2010 r. – urlop macierzyński)
(bd za 2011 r.)
(bd za 2011 r.)
(bd za 2010 r.; 2011 r. – urlop zdrowotny)
Asystenci
• Akińcza Jerzy, mgr
6
• Długokęcka Paulina, mgr
5,5
• Franusz Anna, mgr
18
• Frąckowiak Hanna, mgr
19
• Jaworska Katarzyna, mgr
16
• Kawa Jerzy, mgr
6
• Kędzierska Beata, mgr
15
Asystenci
• Kowalczyk-Ludzia Marta, mgr
10,5
• Krzykowski Michał, mgr
19
• Kurzyńska Anna, mgr
13
• Kurzyński Michał, mgr
3
• Lewandowski Paweł, mgr
6
• Ożóg Sebastian, mgr
19
• Poszewiecki Adam, mgr
7
(bd za 2009 r.)
(bd za 2009 r.)
Asystenci
• Seniuk Marcin, mgr
6
• Seroka Martyna, mgr
19
• Stopińska Joanna, mgr
6,5
• Sułkowska Justyna, mgr
7
• Szostak Robert, mgr
14
• Zielińska Magdalena, mgr
12
(2010 r. – wypadek; bd za 2011 r.)
Osoby, które nie złożyły
sprawozdania
• Dr J. Szczechowicz
• Dr J. Węgrzyn
• Dr M. Sokołowski
• Dr K. Frąckowiak
• Mgr M. Seniuk
• Mgr P. Rychlik
Wnioski
• Taki stan rzeczy wpływa i będzie wpływał na
opiniowanie przez Radę Wydziału wniosków o
przedłużenie stosunku pracy.
• Osoby mające poniżej 20 pkt. za trzy lata pracy
zostaną w roku 2013 poddane ponownie ocenie
pracowniczej.
• Na kolejnym spotkaniu zostanie pokazany ranking
zaangażowania się pracowników w sprawy Wydziału
zgodnie z wymogami art. 111 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym.
DR BOGUMIŁ PAHL
NOWE ZASADY PUNKTACJI
PUBLIKACJI NAUKOWYCH
Lista czasopism punktowanych
Lista czasopism punktowanych zawarta jest w komunikacie MNiSW z
17 września 2012 r. w sprawie listy czasopism punktowanych.
Komunikat wyróżnia trzy kategorie czasopism:
1.Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation
Reports (część A wykazu MNiSW z 17 września 2012 r.).
2.Publikacje w czasopismach recenzowanych wymienionych w wykazie
ministra (część B wykazu MNiSW z 17 września 2012 r.).
3.Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez European Reference
Index for the Humanities (część C wykazu MNiSW z 17 września
2012 r.).
Monografie, autorstwo rozdziału w
monografii naukowej, redakcja naukowa
monografii (punktacja)
1. Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym
w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim,
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 25 pkt.
2. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w
językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim
lub włoskim – 5 pkt.
3. Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w
językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim
lub włoskim – 5 pkt.
Monografie
Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i
mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem
redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania
krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi
zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o
sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne
tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się
do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie
następujące warunki:
1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
2) zawierają bibliografię naukową;
3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.
Rozdział w monografii – objętość co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego!!!
Zasady uwzględniania monografii przy
ocenie WPiA
Liczba monografii naukowych uwzględniana przy
kompleksowej ocenie w grupie nauk humanistycznych i
społecznych nie może przekroczyć 40% wszystkich
publikacji uwzględnianych przy kompleksowej ocenie.
Publikacje, których się nie uwzględnia przy
ocenie WPiA
Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej nie
zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w
czasopismach (innych niż wykazie A,B,C), skryptów i
podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji,
zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników
oraz wznowień monografii naukowych.
Zasady obliczania liczby N
Ważona liczba publikacji, o których mowa była mowa
powyżej oraz liczba pozostałych osiągnięć naukowych i
twórczych (patenty), uwzględnianych przy kompleksowej
ocenie łącznie, nie mogą być większe niż 3N, gdzie N jest
średnią arytmetyczną, z okresu objętego ankietą, liczby
pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej w
poszczególnych latach przy realizacji badań naukowych lub
prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy, w odniesieniu do
całorocznego okresu zatrudnienia, ustaloną na podstawie
corocznie składanych przez pracowników oświadczeń do
celów ubiegania się o przyznanie środków finansowych na
działalność statutową będących pracownikami naukowymi
i naukowo – dydaktycznymi.
Obniżenie liczby N – pracownicy
niepublikujący
Liczbę 3N pomniejsza się o liczbę 2N0, gdzie N0 jest
liczbą pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy, uwzględnianych przy określaniu liczby N,
którzy byli zatrudnieni w jednostce naukowej przez
cały okres podlegający kompleksowej ocenie i nie byli
autorami lub współautorami osiągnięć naukowych lub
twórczych. Liczba N0 nie obejmuje pracowników
inżynieryjno-technicznych.
Przykład
Liczba pracowników 150 (N) X 3 = 450. Są to publikacje, które mogłyby
być uwzględnione przy ocenie jednostki naukowej.
Liczba publikacji pracowników WPiA w 2010 r. – 91 (niedobór 359
publikacji)
Liczba publikacji pracowników WPiA w 2011 r. – 185 (niedobór 265
publikacji)
Obniżenie liczby 3N (450 publikacji)
Jeżeli np. 40 pracowników nie opublikowało żadnej publikacji w danym
roku to liczba 3N (450) zmniejszy się o 2N (2X40), a więc 80 publikacji.
Tym samym WPiA będzie mógł uwzględnić tylko 370 publikacji (450 –
80).
Konferencje naukowe, które będą
uwzględniane
Organizacja lub współorganizacja:
• konferencji krajowych, w których wzięli udział
przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych,
lub
• konferencji międzynarodowych, w których co
najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących
referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe.
DR SEBASTIAN BENTKOWSKI
ZASADY FINANSOWANIA
BADAŃ NAUKOWYCH
I DYDAKTYKI W 2013 R.
Dydaktyka 2012 r.
• Temat 502 – 1400 – ogólne środki przyznane na
realizację celów dydaktycznych na Wydziale Prawa i
Administracji
• Temat 501 – 1402 – środki dydaktyczne
przeksięgowane z tematu 502 – 1400 na realizację
celów dydaktycznych jednostek wydziałowych
(katedry i sekretariaty katedr)
• Temat 502 – 1401 – środki dydaktyczne
przeksięgowane z tematu 502 – 1400 na realizację
celów dydaktycznych dziekanatu do spraw studiów
stacjonarnych i do spraw studiów niestacjonarnych
W 2012 r. na działalność dydaktyczną przyznano
Wydziałowi Prawa i Administracji 115 591,61 zł
(kwota netto).
Dodatkowo WPiA uzyskał przychody z tytułu
przewodów doktorskich w kwocie 200 675,07 zł.
Ogółem przychody na dzień 19.12.2012 r. wynoszą
316 266,68 zł.
Łączne wydatki z dydaktyki wynoszą 206 095,75 zł, w tym:
• wynagrodzenia za czynności zlecone – opłaty za przewody
doktorskie pracowników WPiA oraz za recenzje wydawnicze
(93 712,73 zł)
• zakup materiałów biurowych (29 278,61 zł)
• delegacje (6 734,73 zł)
• usługi obce - naprawy (19 397,58 zł)
• pozostałe koszty – zakup sprzętu komputerowego (47 166,43 zł).
Dydaktyka 2013 r. - plan
• W ramach planu przyznaje się wszystkim jednostkom równą
kwotę 2000 zł na rok 2013.
• Ze względu na to, że:
- część z katedr nie wykorzystała w całości środków przyznanych
na 2012 r. (od kwoty 43 zł do 2658,01 zł)
- część z katedr przekroczyła przyznany limit wydatków w
ostatnich 4 latach (np.-4582,2 Katedra Postępowania
Administracyjnego)
z przyczyn organizacyjnych rekomenduje się „wyzerowanie”
stanu środków przyznanych jednostkom do końca 2012 r.
Środki statutowe 2012 r.
• W 2012 r. na działalność statutową przyznano Wydziałowi Prawa i
Administracji 215 569 zł. Dodatkowo z 2011 roku przeniesiono kwotę
138 132,39 zł, co stanowi łącznie 353 701,39 zł.
• Z kwoty 353 701,93 (środki z 2011 i 2012 roku) pozostało 196 719,34.
Kwota z 2011 roku została wydana w całości (138 132,39 zł). Z kwoty
przyznanej na 2012 rok wydano 18849,66 zł. Na 2013 rok zostanie
przeniesiona kwota 196 719, 34 zł ze środków niewykorzystanych za rok
2012.
• Z kwoty 353 701,39 zł przyznano 121 062 zł pracownikom z grupy A
(130 62 zł pracownikom poniżej 35 roku życia oraz 108 000 zł
pracownikom powyżej 35 roku życia).
• Pracownicy z grupy A poniżej 35 roku życia wydatkowali wszystkie
środki, natomiast pracownicy powyżej 35 roku życia mają obowiązek
wydatkować pozostałe im środki do końca 2013 roku.
Środki na badania statutowe przeznaczono w 2012
roku na:
• konferencje i sympozja – 20371 zł
• publikacje – 69169 zł
• podróże krajowe i zagraniczne – 59644,05 zł
Środki statutowe 2013 r. – plan
• Zaplanowanie w styczniu 2013 roku, które z przedstawionych publikacji
zostaną sfinansowane i w jakim nakładzie.
• Podzielenie środków statutowych w postępowaniu kwalifikacyjnym w drodze
decyzji Dziekana w styczniu 2013 r. na tzw. pracowników poniżej 35 roku
życia oraz pracowników powyżej 35 roku życia wedle kategorii A.
• Przyjmuje się, że w 2013 r. na Wydział Prawa i Administracji zostaną
przyznane środki statutowe w wysokości ok. 215 000 zł.
• Kwota łączna środków statutowych wynosić będzie 411719,34 zł.
• W 2013 r. zostanie przyznana kwota ok. 140 000 zł (30%) na działalność
naukową pracowników z grupy A.
• Kwota 87 000 (20%) – stanowi środki statutowe pracowników grupy A z 2012
r., którzy są zobowiązani je wydatkować do końca 2013 r.
Pozostałe środki zostaną podzielone na:
• 20% - grupy badawcze
• 30% - rezerwa Dziekana, środki przeznaczone na publikacje,
monografie, delegacje
• W 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji zostaną utworzone
tzw. grupy badawcze, w których badania będą prowadzić
pracownicy min. 2katedr. Chodzi o stworzenie grup
interdyscyplinarnych. Istnienie grup badawczych jest korzyścią
dla pracowników grupy B i C, którzy w ramach realizacji badań
wdanej grupie także będą mogli korzystać ze środków
finansowych pozyskanych na badania. Kierownik danej grupy
badawczej będzie przyznawał środki poszczególnym
pracownikom. Warunkiem koniecznym prac w grupie badawczej
jest złożenie grantu do końca 2013 r.
PROF. PIOTR MAJER
POLITYKA KADROWA
WYDZIAŁU
PRAWA I ADMINISTRACJI
Kryteria zatrudnienia, oceniania
i awansu
Kryteria zatrudnienia, oceniania i awansu
pracowników naukowo-dydaktycznych
Wydziału Prawa i Administracji UWM
(przyjęte przez Radę Wydziału Prawa i Administracji
14 grudnia 2012 r.)
I. Wymagany dorobek naukowy przy zastosowaniu kryteriów
punktowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych
Asystent:
• po 3 latach pracy – 20 pkt
• po 6 latach – 60 pkt
• po 8 latach pracy – 100 pkt
Adiunkt (po zatrudnieniu na stanowisku asystenta):
• zatrudnienie – 120 pkt
• po 3 latach pracy – 160 pkt
• po 6 latach pracy – 200 pkt
• po 8 latach pracy – 220 pkt
Adiunkt (zatrudniany po studiach doktoranckich):
• zatrudnienie – 40 pkt
• po 3 latach pracy – 80 pkt
• po 6 latach pracy – 120 pkt
• po 8 latach pracy – 150 pkt
Profesor UWM (wcześniej asystent, adiunkt):
• zatrudnienie - 250 pkt
• po 5 latach pacy – 350 pkt
Profesor UWM (wcześniej studia doktoranckie,
adiunkt):
• zatrudnienie - 200 pkt
• po 5 latach pacy – 300 pkt
Profesor zwyczajny:
• zatrudnienie - 400 pkt
Uwagi dodatkowe:
•
Punkty naliczane są według wartości określonej przez ministra właściwego do spraw
nauki;
•
Punkty składające się na wymagany dorobek naukowy powiązane z monografiami nie
mogą przekroczyć wartości 50 % uzyskanych punktów;
•
Udokumentowane starania o uzyskanie zewnętrznego stypendium naukowego lub
innego zewnętrznego źródła finansowania badań pozwalają uzyskać od 5 do 10 pkt;
•
Kryteria rozwoju naukowego i awansowania pracownika mogą być, na wniosek
Kierownika j.o. w której jest zatrudniony, indywidualizowane w przypadku pozyskania
przez ocenianego finansowania prowadzonych badań naukowych ze źródeł
zewnętrznych (granty, rynek komercyjny) oraz w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych
o charakterze zdrowotnym powodujących długotrwałe przerwy w pracy;
•
Na wniosek Kierownika j.o., możliwe jest zatrudnienie na czas określony na etacie
dydaktycznym pracownika, któremu skończył się okres zatrudnienia na stanowisku
adiunkta, o ile jest to uzasadnione prowadzonym projektem badawczym związanym z
uzyskaniem habilitacji.
II. Wymagany dorobek dydaktyczny
• Wypełnianie obowiązującego pensum dydaktycznego;
• Pozytywna ocena działalności dydaktycznej podczas okresowej
oceny nauczyciela akademickiego;
• Przy awansie na stanowisko profesora UWM pełnienie funkcji
opiekuna lub promotora w co najmniej jednym przewodzie
doktorskim;
• Przy awansie na stanowisko profesora zwyczajnego
wypromowanie co najmniej dwóch doktorów;
III. Wymagany dorobek organizacyjny przy zastosowaniu
kryteriów punktowych obowiązujących w WPiA UWM
• Ubieganie się o awans w stanowisku wymaga zdobycia co
najmniej 20 pkt z tytułu działalności organizacyjnej, według
systemu punktacji obowiązującej w WPiA UWM. Uzyskuje się je
z tytułu uczestnictwa w organach kolegialnych UWM i WPiA
UWM, piastowania organów jednoosobowych oraz innych
działań organizacyjnych ujętych w rocznym sprawozdaniu z
działalności naukowej pracownika WPiA.
Minimalne wymagania stawiane zatrudnionym na
stanowisku adiunkta
– z okresem zatrudnienia do 15 lat na tym stanowisku
(przedłużenie po 9 latach – nie więcej niż trzy
dwuletnie przedziały czasowe)
A. Przedłużenie po 9 latach pracy:
• Pozytywna ocena działalności dydaktycznej i organizacyjnej;
• Pozytywna ocena działalności naukowo-badawczej, której
warunkiem jest uzyskanie do czasu pierwszego przedłużenia co
najmniej 100 pkt. w ocenie parametrycznej (według punktacji
MNiSW);
• Pozytywna ocena stopnia zaawansowania prac nad rozprawą
habilitacyjną albo jednotematycznym cyklem publikacji
naukowych;
• Udokumentowane starania o uzyskanie zewnętrznego
stypendium naukowego lub innego zewnętrznego źródła
finansowania badań.
B. Przedłużenie po 11 latach pracy:
• Udokumentowanie postępów nad rozprawą habilitacyjną albo
jednotematycznym cyklem publikacji naukowych;
• Pozytywna ocena działalności dydaktycznej i organizacyjnej;
• Pozytywna ocena działalności naukowo-badawcze: zebranie
kolejnych 40 pkt. w ocenie parametrycznej, razem – 140 pkt.
C. Przedłużenie po 13 latach pracy:
• Wszczęcie przewodu habilitacyjnego;
• Pozytywna ocena działalności dydaktycznej i organizacyjnej;
• Pozytywna ocena działalności naukowo-badawcze: zebranie
kolejnych 40 pkt. w ocenie parametrycznej, razem – 180 pkt.
Uwagi dodatkowe:
• Punkty naliczane są według wartości określonej przez ministra
właściwego do spraw nauki;
• Punkty składające się na wymagany dorobek naukowy powiązane
z monografiami nie mogą przekroczyć wartości 50 % uzyskanych
punktów;
• Udokumentowane starania o uzyskanie zewnętrznego
stypendium naukowego lub innego zewnętrznego źródła
finansowania badań pozwalają uzyskać od 5 do 10 pkt;
• Kryteria rozwoju naukowego i awansowania pracownika mogą
być, na wniosek Kierownika j.o. w której jest zatrudniony,
indywidualizowane w przypadku pozyskania przez ocenianego
finansowania prowadzonych badań naukowych ze źródeł
zewnętrznych (granty, rynek komercyjny) oraz w wyniku
wystąpienia zdarzeń losowych o charakterze zdrowotnym
powodujących długotrwałe przerwy w pracy;
• Na wniosek Kierownika j.o., możliwe jest zatrudnienie na czas
określony na etacie dydaktycznym pracownika, któremu skończył
się okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta, o ile jest to
uzasadnione prowadzonym projektem badawczym związanym z
uzyskaniem habilitacji.
• Uwaga! Nowy obowiązek adiunktów z 9 – letnim zatrudnieniem
Decyzją prorektora ds. kadr prof. dr hab. G. Białuńskiego adiunkt
któremu upłynął 9-letni okres zatrudnienia bez uzyskania stopnia
dr hab. obowiązany jest do: „…złożenia wniosku o przedłużenie
zatrudnienia. Wniosek może być złożony po uzyskaniu
pozytywnej oceny Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli
Akademickich i
powinien być uzasadniony oraz
udokumentowany postępami w przygotowaniu do wszczęcia
postępowania habilitacyjnego, a także zaopiniowany przez
kierownika jednostki i dziekana.”
Zasady afiliacji
publikacji naukowych
Zasady afiliacji publikacji naukowych
pracowników UWM
PROJEKT
Uchwała Senatu
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie
obowiązku afiliacji publikacji naukowych
Senat uchwala co następuje:
§1
1. Pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jako podstawowym lub
dodatkowym miejscu pracy, zobowiązani są do wskazania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie jako miejsca realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią
podstawę do opracowania tej publikacji lub monografii naukowej („publikacja naukowa”).
2. Obowiązek afiliacji, o którym mowa w pkt 1, dotyczy w szczególności:
1) publikacji naukowych, które zostały wytworzone w toku badań naukowych i prac rozwojowych w
całości lub w części sfinansowanych ze środków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, podmiotów gospodarczych i innych instytucji finansujących badania za
pośrednictwem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ,
2) publikacji naukowych, które zostały wytworzone z użyciem aparatury, pracowni badawczych,
infrastruktury, sprzętu, materiałów biurowych będących własnością Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie.
§2
Warunki wykonywania obowiązku afiliacji określają wewnętrzne akty prawne Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Pozostałe warunki wykonywania obowiązku afiliacji mogą być określone
indywidualnie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
§3
Znaczenie afiliacji dla parametryzacji WPiA w 2013 r.
Dla oceny efektów działalności naukowej podstawowe znaczenie ma wartość 3xN,
czyli 3 razy liczba osób na podstawowym miejscu pracy.
•
•
•
•
•
Dla WPiA to jest ok. 450. Tyle artykułów można dać do oceny.
Liczba ta (450) pomniejszana jest o liczbę 2N czyli podwójnie liczoną liczbę osób,
które nic nie publikują. Ta liczba może być ok. 15 czyli 2N=30
Zatem do oceny można przedstawić: 3N – 2N = 450 – 30 = 420
Do oceny można dodać 40% liczby 3N monografii, lub rozdziałów w dziełach
zbiorowych, tj. ok. 168.
Do tego można dodać nie więcej niż 20% publikacji pracowników z II etatu, ale
nie więcej niż 10% niż wynosi suma artykułów i monografii lub artykułów w
dziełach zbiorowych.
Suma 3N + monografie lub rozdziały w dziełach zbiorowych to: 580. Z tego 10%
to 58 publikacji pracowników II etatowych.
Prośba do pracowników na II etacie o afiliowanie na
rzecz WPIA UWM swoich publikacji naukowych,
najlepiej w formie artykułów w czasopismach
będących na listach A,B,C.
Założenia podwyżki płac
Założenia podwyżki płac pracowników UWM przyjęte
na posiedzeniu połączonych komisji nauki i spraw
kadrowych w dniu 7 grudnia 2012 r.
1. Przyznane środki na podwyżkę w pierwszej kolejności
mają być przeznaczone na podwyżkę uposażeń do
ustawowego minimum
2. Pozostałe środki mają zostać rozdysponowane z
uwzględnieniem kryteriów projakościowych
3. W grupie pracowników naukowo-dydaktycznych na
ocenę ważącą o podwyżce mają się składać:
• działalność naukowa – 60%
• działalność dydaktyczna – 30%
• działalność organizacyjna – 10%
4. W grupie pracowników dydaktycznych:
• działalność organizacyjno-naukowa - 30%
• działalność dydaktyczna – 70%
5. W grupie pracowników administracyjnych:
• pracujących w ogniwach centralnych Uczelni – na
wniosek kanclerza
• pracujących w ogniwach Wydziałowych Uczelni – na
wniosek dziekana w porozumieniu z kierownikami
katedr
6. Ranking w poszczególnych grupach pracowników ma
być tworzony w grupach stanowisk na poszczególnych
Wydziałach.
DR MAŁGORZATA AUGUSTYNIAK
STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI
Wymagania
Istota
wyrównywania
szans
osób
z
niepełnosprawnością polega na tym, że uczelnia
najpierw powinna dostosować się do potrzeb tych
osób, a dopiero później wymagać od nich wypełniania
swoich obowiązków na tym samym poziomie, co od
pozostałych studentów.
Udostępnienie materiałów
• W celu umożliwienia równego dostępu do oferty
dydaktycznej zaleca się udostępnienie studentom z
niektórymi rodzajami niepełnosprawności,
wykorzystywanych na zajęciach materiałów w formie
elektronicznej lub papierowej. Uczelnia dysponuje
specjalistycznym sprzętem umożliwiającym
odpowiednią obróbkę materiałów dydaktycznych np.
drukarka brajlowska.
• W uzasadnionych przypadkach studenci mogą
korzystać z dyktafonów.
Regulaminu studiów rozdz. IV § 14
stanowi:
W uzasadnionych przypadkach student o stwierdzonym orzeczeniem stopniu
niepełnosprawności może ubiegać się o dostosowanie kształcenia do
indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności,
w szczególności do:
1) indywidualnej organizacji studiów,
2) otrzymania w formie pisemnej materiałów dydaktycznych od prowadzącego
zajęcia - w przypadku studentów niepełnosprawnych ruchowo, niedosłyszących
i głuchych,
3) nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk; w przypadku
zastosowania urządzeń rejestrujących przebieg zajęć student zobowiązany jest
do złożenia oświadczenia o wykorzystaniu zarejestrowanego materiału
wyłącznie na użytek własny (ochrona praw autorskich),
4) wyznaczonego stałego miejsca na sali w trakcie trwania zajęć - dotyczy studentów
niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących albo niewidzących, niedosłyszących
lub głuchych (korzystających z aparatów słuchowych),
5) zmiany zasad uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów,
6) korzystania z będącego w dyspozycji uczelni sprzętu specjalistycznego
ułatwiającego dostęp do informacji i zajęć osobom z różnym rodzajem
niepełnosprawności.
DR MAŁGORZATA SZWEJKOWSKA
STUDIA PRAWNOUSTROJOWE
Redaktor naczelna – dr Małgorzata Szwejkowska
Zastępca Redaktor naczelnej – dr Robert Dziembowski
Sekretarz Redakcji –mgr Beata Kędzierska
www.uwm.edu.pl/sp/
kontakt: [email protected]
Studia Prawnoustrojowe zostały włączone do CEJSH (The
Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
rekomendowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, elektronicznej, ogólnodostępnej bazy, gromadzącej
angielskie streszczenia publikacji, ukazujących się głównie w
językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom
społecznym i humanistycznym wydawanym w Europie
Środkowej, celem rozpowszechnienia ich w międzynarodowym
obiegu naukowym.
Wydawnictwo wraz z Redakcją zgłosiły akces SP do
międzynarodowych baz publikacji naukowych EBSCO.
Studia Prawnoustrojowe 2012 - Artykuły i ich Autorzy w liczbach
Nr 15 (numer penalny):
- 14 artykułów (j. polski)
- 20 autorów (19 WPiA UWM + 1 zewnętrzny (kancelaria prawna Olsztyn))
Nr 16 (materiał z Konferencji Prawnoporównawczej):
- 24 artykuły (15 j. angielski, 3 j. słowacki, 6 j. polski)
- 26 autorów (12 z zagranicy +2 z Polski (zewn.) + 12 WPiA UWM)
Nr 17 (numer cywilistyczny):
- 8 artykułów (j. polski)
- 8 autorów (7 WPiA UWM + 1 zew.)
Nr 18 (numer administracyjnoprawny – w druku)
- 14 artykułów
- 14 autorów (wszyscy WPiA UWM)
Łącznie zostało opublikowanych 52 artykułów naukowych.
Główne zasady recenzowania artykułów zgłaszanych do
Studiów Prawnoustrojowych (zgodnie z wytycznymi MNiSW)
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych
recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z
recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora
pracy.
3. Stosowany jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich
tożsamości (tzw. double-blind review proces).
4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do
dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do
publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydawnictwa oraz czasopisma.
6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane;
raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów
współpracujących.
Ich dane zostaną podane w ostatnim numerze kwartalnika 2012.
Plany na przyszłość:
•
utrzymanie regularności i terminowości ukazywania się czasopisma,
•
doskonalenie poziomu naukowego, poprzez dalsze pozyskiwanie do współpracy
recenzentów, autorów i czytelników z kraju i z zagranicy; w tym zwiększenie
liczby artykułów naukowych publikowanych w językach kongresowych,
•
wprowadzenie odrębnej rubryki poświęconej rozstrzygnięciom trybunałów
europejskich,
•
wpisanie czasopisma na listę „A” prowadzoną przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, a tym samym zwiększenie tzw.: IF - Impact Factor
(wskaźnik cytowań) pracowników WPiA UWM w Olsztynie - w tym celu
wprowadzono wymóg zamieszczania (o ile to możliwe) w zgłaszanym do
publikacji artykule co najmniej trzech odwołań do dorobku naukowego autorów
afiliowanych przy WPiA UWM w Olsztynie,
•
indeksowanie czasopisma Studia Prawnoustrojowe w innych bazach
rekomendowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym
Index Copernicus,
•
rozbudowa strony internetowej o jej wersję w języku angielskim.
DR JAKUB SZCZERBOWSKI
ZASADY PUBLIKOWANIA
UWM LAW REVIEW
Tekst należy przesłać na email: jakub.szczerbowski @ uwm.edu.pl
w formacie Word lub OpenOffice.
Długość tekstów powinna być:
1. między 20 000 a 50 000 znaków dla artykułów,
2. nie więcej niż 15 000 znaków dla recenzji,
3. nie więcej niż 10 000 znaków dla komunikatów i sprawozdań.
Standard cytowań Bluebook.
Artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów po akceptacji
komitetu redakcyjnego.
Wszystkie nadesłane prace są sprawdzane pod względem ghostwritingu i naruszeń autorstwa.
Szczegóły na stronie: uwm.edu.pl/lawreview
DR MACIEJ LUBISZEWSKI
POLSKI ROCZNIK PRAW CZŁOWIEKA
I PRAWA HUMANITARNEGO
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego: Prof. dr hab.
Tadeusz Jasudowicz
Sekretarze Redakcji: dr Radosław Fordoński
dr Maciej Lubiszewski
Strona internetowa:
https://sites.google.com/site/rocznikpciph/
Liczba punktów w/g wykazu czasopism naukowych: 4
• Tematyka
koncentruje
się
wokół
prawa
międzynarodowego
praw
człowieka
i
międzynarodowego
prawa
humanitarnego
ze
szczególnym uwzględnieniem problemów ochrony
praw człowieka w Europie postsocjalistycznej.
• W numerze publikowane są artykuły naukowe o
objętości do 1 arkusza w liczbie ok. 15.
• Dotychczas ukazały się dwa numery (opublikowane na
stronie internetowej Rocznika). Trwają prace nad
numerem trzecim (za rok 2012).
• Redakcja przyjmuje już teksty do numery czwartego
(2014).
• Zasady przygotowywania artykułów, procedury
recenzowania i inne informacje dla Autorów zostały
opublikowane na stronie internetowej Rocznika.
DR JOANNA JUCHNIEWICZ
EWALUACJA
Ankiety ewaluacyjne
• Ankietyzacja uczelniana
• Ankietyzacja wydziałowa
• Autoewaluacja
Obowiązek prowadzenia dokumentacji
Wskazane w sylabusach wersja 2.0 instrumenty i
mechanizmy sprawdzania poziomu realizacji efektów
przedmiotowych winny znaleźć odzwierciedlenie w
prowadzonej dokumentacji.
Zmiana sposobu prowadzenia zajęć – ćwiczeń i
wykładów. Konieczność stosowania nowoczesnych
metod nauczania.
MGR KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI
WPROWADZENIE E-LEARNINGU
E-Learning:
•
Typowe nauczanie elektroniczne na odległość
•
Wspomaganie dydaktyki
•
Wirtualne konsultacje
E-learning start:
• Rozpoczęcie – rok akademicki 2013/2014
• Okres testowy – 2 semestr 2012/2013
• 1 faza testów – przedmioty specjalizacyjne
• Obsługiwany przez najlepszą i najłatwiejszą
platformę dostępną na rynku
• Uniwersalny dostęp – z komputerów, tabletów
czy telefonów komórkowych
Tworzenie
kursu /
lekcji
Logowanie
Wirtualne
konsultacje
Ocenianie
Ewaluacja
Wirtualne konsultacje:
• Wspólne logowanie do poczty pracowniczej
• Do wyboru: chat, rozmowy głosowe, wideo
• Udostępnianie prezentacji powerpoint w czasie
rzeczywistym
• Sprawdzanie prac studentów na bieżąco lub w elearningu
PROF. EDWARD KOŁODZIŃSKI
NOWA KATEDRA CYFRYZACJI
Katedra Cyfryzacji jest jednostką organizacyjną,
powołaną do organizowania oraz prowadzenia
działalności dydaktycznej i naukowo - badawczej w
zakresie wdrażania szeroko pojętej cyfryzacji w
obszarze prawa, administracji i bezpieczeństwa.
I. Działalność dydaktyczna Katedry w zakresie kształcenia:
A) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obejmuje następujące
dziedziny przedmiotowe:
1. z zakresu powszechnej edukacji informatycznej studentów WPiA:
• Podstawy informatyczne
2. z zakresu informatycznego kształcenia studentów kierunku „Prawo”:
• Systemy informatyczne na kierunku prawo
• Podejmowanie decyzji w sądownictwie z uwzględnieniem ryzyka
• Organizacja systemów bezpieczeństwa w RP
3. z zakresu informatycznego kształcenia studentów kierunku
„Administracja”:
• Systemy informatyczne w administracji
• Statystyka z demografią
• Modelowanie systemów zarządzania
• Podejmowanie decyzji w administracji z uwzględnieniem ryzyka
• Organizacja systemów bezpieczeństwa w RP
4. z zakresu informatycznego kształcenia studentów kierunku
„Bezpieczeństwo wewnętrzne”:
• Systemy informatyczne w bezpieczeństwie
• Modelowanie systemów bezpieczeństwa
• Podejmowanie decyzji w bezpieczeństwie z uwzględnieniem ryzyka
• Organizacja systemów bezpieczeństwa w RP
• Systemy zarządzania w sytuacjach kryzysowych
• Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni
B) na studiach podyplomowych:
• doskonalenie zawodowe pracowników: sądów, administracji,
służb i inspekcji w dziedzinie cyfryzacji i zastosowań informatyki
na stanowiskach pracy
• rekonwersja zawodowa absolwentów wyższych uczelni mających
trudności z zatrudnieniem, ukierunkowana na przygotowanie do
pracy w szeroko rozumianej administracji z należytym
przygotowaniem informatycznym
• doskonalenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa,
ukierunkowane na przygotowanie do zajmowania stanowisk
analityka bezpieczeństwa w gminnych, powiatowych i
wojewódzkich wydziałach zarządzania bezpieczeństwem oraz
służbach i inspekcjach.
II. Dziedziny działalności badawczej Katedry:
• modelowanie obiektowe funkcjonowania systemów/organizacji w
środowisku określonych uwarunkowań prawnych
• modelowanie matematyczne funkcjonowania systemów/organizacji z
uwzględnieniem uwarunkowań prawnych
• analiza ryzyka decyzji w sądownictwie, administracji oraz bezpieczeństwie
• organizacja logistycznego zabezpieczenia w systemach bezpieczeństwa i
ratownictwa
• komputerowe wspomaganie realizacji procesów informacyjno-decyzyjnych w
działalności prawnej, administracji i bezpieczeństwie
• sztuczna inteligencja w działalności prawnej, administracji i bezpieczeństwie,
• cyfryzacja działalności prawnej i administracyjnej oraz zarządzania
bezpieczeństwem i kierowania ratownictwem
• badanie skuteczności i efektywności wdrażania rozwiązań prawnych oraz
przedsięwzięć administracyjnych i w zakresie bezpieczeństwa.
III. Katedra realizuje następujące zadania z zakresu zaopatrywania
materiałowo-technicznego:
•
opracowywanie zapotrzebowań na materiały, aparaturę i oprogramowanie
niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w oparciu o
rozpoznanie rynku
•
realizacja przedsięwzięć związanych z modernizacją wyposażenia technicznego,
zgodnie z potrzebami aktualnymi i perspektywicznymi
•
utrzymywanie wyposażenia technicznego i kwaterunkowego w ciągłej sprawności
eksploatacyjnej
•
realizacja przedsięwzięć wynikających z przepisów przeciwpożarowych oraz
spełnianie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy
•
zapobieganie powstawania strat i szkód w mieniu technicznym i kwaterunkowym
katedry
•
zapewnienie bieżącej konserwacji i terminowości kierowania do legalizacji
przyrządów i aparatury kontrolno-pomiarowej.
Możliwa obsada kadrowa:
a) aktualnie:
• dr hab.
• mgr informatyki,
• mgr matematyki stosowanej z przygotowaniem informatycznym,
• mgr inż. środowiska + studia podyplomowe z mechatroniki na
PW, przewidywana w styczniu obrona doktoratu,
b) możliwość zatrudnienia od zaraz – dr inż. cybernetyki,
c) możliwość zatrudnienia w przyszłym roku akademickim:
• mgr inż. cybernetyki, dr hab. nauk wojskowych,
• absolwentów WAT.
DR LECH GROCHOWSKI
ABSOLWENCI
I ZJAZD ABSOLWENTÓW
Baza absolwentów
Droga Absolwentko, Drogi Absolwencie!
Koniec studiów na Wydziale Prawa i Administracji nie oznacza końca kontaktu
z atmosferą Uczelni, z jej wykładowcami, a wreszcie z jej władzami. Wydział
potrzebuje kontaktu z absolwentami, ale pragnie także dać coś w zamian.
Baza danych absolwentów stworzona została, aby ułatwić kontakty między
absolwentami, a także między Wydziałem Prawa i Administracji a jego
absolwentami. Wierzymy, że istnienie takiej platformy przyniesie korzyści
zarówno absolwentom jak i Wydziałowi.
Jeśli zdecydujesz się pozostawić nam swój adres email, to będziemy Ci przesyłać
informacje o konferencjach branżowych, spotkaniach dla absolwentów.
Będziemy także ułatwiać aktywnym absolwentom organizowanie zjazdów
poszczególnych roczników.
Zapraszamy do zapisania się do bazy.
Prośba, aby wszyscy Absolwenci WPiA pracujący i podejmujący studia
doktoranckie wypełnili Formularz rejestracyjny, który jest na naszej stronie.
Piknik wydziałowy
Wydział Prawa i Administracji UWM podejmuje od kilku lat działania
na rzecz utrzymywania kontaktów z absolwentami, a zarazem integracji
naszego środowiska z mieszkańcami Olsztyna, jak i całego
województwa warmińsko-mazurskiego.
Wiodącą rolę w tych działaniach spełnia Klub Absolwentów WPiA, z
inicjatywy którego od kilku lat organizowane są spotkania, które
ostatnio przybrały formę otwartego dla wszystkich chętnych pikniku,
mającego jednocześnie pełnić funkcje dydaktyczne.
Imprezę tę staramy się zorganizować własnymi środkami oraz
korzystając z bezinteresownej życzliwości Urzędu Marszałkowskiego,
służb ratowniczo-porządkowych, a w tym szczególnie Straży
Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, WOPR, Straży
Miejskiej.
Uwaga: w Pikniku uczestniczą wszyscy pracownicy, doktoranci wraz z
rodzinami oraz emeryci WPiA.
W maju 2013 r.(szczegółowy termin zostanie podany) kontynuując te
działania planujemy zorganizować kolejny piknik pod hasłem
„Bezpieczna Warmia i Mazury – wakacje 2013”.
Elementem zachęcającym do uczestnictwa w nim mają być
pokazy kilku służb ratowniczych, połączone z instruktażem
dotyczącym zachowania się w sytuacjach grożących różnego
rodzaju niebezpieczeństwami wakacyjnymi.
DR PAWEŁ POLACZUK
BADANIA NAUKOWE
• zmiana w zakresie rozliczania/odbioru tematów finansowanych ze
środków na działalność statutową z 2012 roku;
• osoby z grupy A (których badania były finansowane) oraz osoby z grup B
i C (które skorzystały ze środków rezerwy dziekańskiej) składają
protokół odbioru tematu badawczego w Prodziekana ds. Nauki;
• osoby z grupy A (których badania były finansowane) oraz osoby z grup B
i C (które skorzystały ze środków rezerwy dziekańskiej) zobowiązane są
także do zapoznania się z wydrukiem finansowym oraz podpisania tego
wydruku;
• protokół zastępuje sprawozdanie z wykonania planu badawczego w
przypadku osób z grupy A;
• osoby z grupy A składają wraz z protokołem „W N I O S E K o
wykonanie tematu badawczego finansowanego ze środków MNiSW”;
• odbiór tematów polega na prezentacji tematów podczas seminarium w
dniu 15.02.2012 r.
• stopień wykonania tematu zostanie ustalony w protokole sporządzonym i
podpisanym przez Koordynatora problemu badawczego, Prodziekana ds.
Nauki oraz członków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
• złożenie W N I O S K U o wykonanie tematu badawczego
finansowanego ze środków MNiSW (tj. o jego kontynuację w 2013 r.)
oznacza, że temat ten zostanie uwzględniony we wniosku o finansowanie
działalności statutowej na r. 2013 (wymieniony pośród tematów
kontynuowanych);
• ww. dokumenty zostają przekazane do Biura Nauki i Współpracy z
Gospodarką;
• wyniki sesji sprawozdawczej zostaną przedstawione przez Prodziekana
ds. Nauki na posiedzeniu senackiej Komisji ds. Nauki;
• zmiana w zakresie rozdziału środków z dotacji na
działalność statutową w 2013 r;
• wymagane sprawozdanie w wykonania planu badawczego
(2 bądź 3 rok z planu trzyletniego);
• finansowaniem objęte zostaną osoby w grupach A i B;
• rezerwa na grupy badawcze;
• rezerwa na koszty habilitacji;
• rezerwa na publikacje wyników prac badawczych
pracowników z grupy C.
Aktualnie można ubiegać się o środki
finansowe w następujących konkursach:
a) finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:
• SYMFONIA 1 na międzydziedzinowe projekty badawcze,
• MAESTRO 4 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców
mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym
interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza
dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia
naukowe,
• HARMONIA 4 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy
międzynarodowej,
• ETIUDA 1 na stypendia doktorskie,
• FUGA 2 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki i Współpracy z
Gospodarką do dnia 08.03.2013 r.
b) finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
• II konkurs Programu Badań Stosowanych. Wnioski należy
składać do Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką do dnia
25.01.2013 r.
• IV edycja programu LIDER, którego celem jest poszerzenie
kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu,
zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym
podczas realizacji projektów badawczych posiadających
możliwość wdrożenia w gospodarce. Maksymalna wysokość
dofinansowania Projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Wnioski
należy składać do Biura ds. Nauki i Współpracy z
Gospodarką do dnia 08.02.2013 r.
c) finansowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
• MONOGRAFIE- finansowanie wydania wyłanianych w
konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z
zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Konkurs odbywa
się w trybie ciągłym. Prace na najbliższe posiedzenie będą
przyjmowane do 20 lutego 2013 r.
• Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum NORFACE
(http://www.norface.net/pagina.asp?id=819) zaprasza do udziału
w konkursie pt.“Przyszłość państwa opiekuńczego (Welfare State
Futures)“.
O finansowanie w programie mogą się starać naukowcy
realizujący projekty w zespołach składających się z badaczy
pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów należących do sieci
NORFACE (http://www.norface.net/pagina.asp?id=793). Na
polskie projektybadawcze Rada NCN przeznaczyła budżet w
wysokości 826 tys. EUR.
Termin składania wniosków upływa 16 kwietnia 2013 r. o godz.
11.59(przed południem) czasu środkowoeuropejskiego.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej
Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką:
http://www.uwm.edu.pl/artykul/618/ogloszenia-biura-nauki-iwzg.html
Granty aktualnie realizowane na WPiA
Lp
Kierownik grantu
Termin
1.
Prof. dr hab. S. Pikulski
19.04.2010-18.04.2013
2.
Dr P. Krzykowski
22.03.2010-21.03.2013
3.
Dr. R. Mizerski
26.03.2010-25.03.2013
4.
Dr B. Pahl
23.05.2011-22.11.2013
5.
Prof. dr hab. M. Królikowska-Olczak (M. 4.05.2011-3.05.2013
Krzykowski)
6.
Dr hab. Z. Góral (K. Jaworska)
23.05.2011-22.01.2013
7.
Dr J. Zięty
23.05.2011-22.05.2014
8.
Dr M. Lubiszewski
16.12.2011-15.12.2014
Projekty złożone w 2012 r.
Wykaz projektów złożonych przez pracowników WPiA w 2012 r. do NCN:
1.
prof. dr hab. B. Sitek – HARMONIA 3
2.
dr T. Pączek, dr hab. P. Majer (opiekun) – staż podoktorski (NCN)
3.
prof. dr hab. B. Sitek – Harmonia (NCN)
4.
mgr J. Kawa – PRELUDIUM
5.
dr M. Kowalczyk – SONATA
6.
mgr Sz. Buczyński – PRELUDIUM
7.
dr O. Łachacz – SONATA
8.
dr M. Salamonowicz – SONATA
9.
dr J. Szczerbowski - SONATA
PROF. BRONISŁAW SITEK
SPRAWY WYDZIAŁOWE
Konferencje 2012/2013
• Seminarium "Konwergencja w prawie?" / Olsztyn, 18
stycznia 2013 Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego
• II Ogólnowydziałowe seminarium naukowe "Władza w
prawie" / Olsztyn, 15 lutego 2013
• Konferencja naukowa „Konsument w świecie reklamy” /
Olsztyn, 13 marca 2013 Katedra Prawa Gospodarczego
• III Międzynarodowa Konferencja Prawa Porównawczego
"Transfer of Property Rights in Eastern and Central
Europe" / Olsztyn, 22-23 marca 2013 Katedra Prawa
Rzymskiego i Porównawczego
• Konferencja Naukowa "System polityczny i ustrój Królestwa
Polskiego w latach 1815-1830" / Olsztyn, 19-20 kwietnia 2013
Katedra Historii Państwa i Prawa
• Konferencja Naukowa "Działalność deweloperska w praktyce
obrotu gospodarczego" /Olsztyn, 9-10 maja 2013 Katedra Prawa
Gospodarczego
• III Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego
"Jak przygotować do małżeństwa?" / Olsztyn, 9-10 maja 2013
Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego
• XIII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka „Europa
Ojców Założycieli: inwestycja we wspólną przyszłość (W
pięćdziesięciolecie śmierci Roberta Schumana)/ Olsztyn, 31
maja-1 czerwca 2013 Katedra Prawa Rzymskiego i
Porównawczego
• II Warmińska Konferencja Nauk Penalnych "Granice
kryminalizacji i penalizacji" / Olsztyn,19-20 września
2013 Katedra Prawa Karnego Materialnego
• II Międzynarodowa Konferencja Prawnicy Polscy w
Świecie / Olsztyn, 21-22 września 2013 Katedra Teorii
Bezpieczeństwa
NOWY PRZEWODNICZĄCY RUSS
29 października 2012 r. odbyły się wybory do
Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
Miło nam poinformować,
iż nowym przewodniczącym RUSS
został wybrany
student Wydziału Prawa i Administracji
Miłosz Sobina,
student V roku Prawa.
STYPENDIUM MINISTRA
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
W dniu10 grudnia 2012 r. została ogłoszona lista
stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013
dla studentów.
Do MNiSW wpłynęło 4532 wniosków z całej Polski.
Minister przyznał 969 stypendiów dla studentów.
Wśród 5 studentów z Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, którzy zostali stypendystami
jest studentka Wydziału Prawa i Administracji p.
Katarzyna Głuch.
DR HAB. PIOTR KRAJEWSKI, PROF. UWM –
CZŁONEK KOMISJI
DYSCYPLINARNEJ
Dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM –
członek
Komisji Dyscyplinarnej działającej przy Radzie
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
DOKTORAT HONORIS CAUSA
PROF. CHRISTIANA VON BARA
Wydział Prawa i Administracji wystąpił z wnioskiem o
nadanie doktoratu h.c. prof. Christianowi von Bar.
Uroczystość odbędzie się 22 marca 2013 r.
SPRAWY OGÓLNOUCZELNIANE
Sprawy kadrowe 2012
Pracownicy nie
będący
nauczycielami
akademickimi
41,8%
(1419)
3479 – osób ogółem
Nauczyciele
akademiccy(1974)
58,2%
Wydział
Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich
według wydziałów (pełnozatrudnieni)
Razem
Profesorowie
Adiunkci
Asystenci
Prac. Dyd.
Bioinżynierii Zwierząt
34
35
7
3
79
Biologii i Biotechnologii
25
48
9
8
90
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
20
67
9
14
110
Humanistyczny
50
125
14
19
208
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
57
82
10
6
155
Matematyki i Informatyki
23
27
14
22
86
Medycyny Weterynaryjnej
28
46
9
5
88
Nauk Ekonomicznych
17
68
25
5
115
Nauk Medycznych
39
50
51
5
145
Nauk Społecznych
29
94
13
28
164
Nauk Technicznych
38
63
33
24
158
Nauki o Żywności
34
66
13
15
128
Nauk o Środowisku
26
52
2
2
82
Prawa i Administracji
25
97
34
Sztuki
19
23
5
6
53
Teologii
20
22
1
1
44
Uczelnia
484
965
249
163
1861
156
Liczba profesorów
w tym:
Nazwa Wydziału
Ogółem
Podejmujących
dodatkowe
zatrudnienie
Prowadzących
działalność
gospodarczą
Bioinżynierii Zwierząt
34
3
Biologii i Biotechnologii
25
2
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
20
10
Humanistyczny
50
19
Medycyny Weterynaryjnej
28
2
Nauk Technicznych
38
11
Nauki o Żywności
34
1
Nauk o Środowisku
26
2
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
57
7
Teologii
20
2
Matematyki i Informatyki
23
2
Prawa i Administracji
25
15
Nauk Ekonomicznych
17
8
Nauk Społecznych
29
11
1
Nauk Medycznych
39
5
3
Sztuki
19
7
Uczelnia
484
107
1
4
1
3
13
Wynagrodzenie zasadnicze
Profesorów UWM w zł
Nazwa Wydziału
MIN
ŚR
MAX
Bioinżynierii Zwierząt
4 110,00
4 179,40
4 700,00
Biologii i Biotechnologii
4 120,00
4 236,00
4 562,00
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
4 100,00
4 275,83
6 110,00
Humanistyczny
3 710,00
4 235,00
6 610,00
Medycyny Weterynaryjnej
4 110,00
4 145,00
4 162,00
Nauk Technicznych
4 110,00
4 494,96
5 730,00
Nauki o Żywności
4 110,00
4 139,82
4 310,00
Nauk o Środowisku
4 110,00
4 413,08
6 700,00
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
4 110,00
4 192,93
4 530,00
Teologii
4 110,00
4 170,71
4 700,00
Matematyki i Informatyki
3 540,00
4 436,67
5 630,00
Prawa i Administracji
4 110,00
4 343,13
5 000,00
Nauk Ekonomicznych
4 110,00
4 578,33
6 700,00
Nauk Społecznych
4 000,00
4 434,74
6 100,00
Nauk Medycznych
4 000,00
4 684,92
7 000,00
Sztuki
4 110,00
4 160,71
4 700,00
Wynagrodzenie zasadnicze
Profesorów z tytułem w zł
Nazwa Wydziału
MIN
ŚR
MAX
Bioinżynierii Zwierząt
4 810,00
5 026,36
7 000,00
Biologii i Biotechnologii
4 810,00
5 303,50
5 690,00
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Humanistyczny
4 810,00
5 015,00
5 240,00
Medycyny Weterynaryjnej
4 857,00
4 871,43
4 933,00
Nauk Technicznych
4 800,00
4 858,33
5 110,00
Nauki o Żywności
3 865,00
4 765,11
5 200,00
Nauk o Środowisku
4 810,00
4 936,86
5 300,00
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
4 500,00
4 823,38
5 170,00
Teologii
3 865,00
4 495,00
4 810,00
Matematyki i Informatyki
4 310,00
5 058,00
5 500,00
Prawa i Administracji
4 000,00
4 266,00
5 120,00
Nauk Ekonomicznych
4 810,00
4 810,00
4 810,00
Nauk Społecznych
3 865,00
4 903,75
5 500,00
Nauk Medycznych
4 000,00
5 114,44
6 500,00
Sztuki
4 810,00
4 810,00
4 810,00
Nazwa Wydziału
Wynagrodzenie zasadnicze
Profesorów zwyczajnych w zł
MIN
ŚR
MAX
Bioinżynierii Zwierząt
5 310,00
5 572,54
8 110,00
Biologii i Biotechnologii
5 310,00
6 161,50
10 000,00
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
5 310,00
5 438,75
5 930,00
Humanistyczny
5 310,00
5 501,00
6 130,00
Medycyny Weterynaryjnej
5 310,00
5 879,23
8 110,00
Nauk Technicznych
5 000,00
5 981,43
7 200,00
Nauki o Żywności
5 310,00
5 459,29
6 210,00
Nauk o Środowisku
5 310,00
5 657,00
6 500,00
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
5 310,00
5 852,00
8 110,00
Teologii
5 310,00
5 473,33
5 800,00
Matematyki i Informatyki
5 800,00
6 688,33
9 230,00
Prawa i Administracji
5 310,00
5 835,00
6 610,00
Nauk Ekonomicznych
5 310,00
5 868,75
6 610,00
Nauk Społecznych
5 030,00
6 261,67
10 000,00
Nauk Medycznych
6 162,00
7 292,40
8 500,00
Sztuki
5 730,00
5 983,33
6 110,00
Liczba adiunktów (dr i dr hab.) pełnozatrudnionych
w tym:
Nazwa Wydziału
Ogółem
Podejmujących
dodatkowe
zatrudnienie
Prowadzących
działalność
gospodarczą
Bioinżynierii Zwierząt
35
Biologii i Biotechnologii
49
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
66
12
5
Humanistyczny
125
23
7
Medycyny Weterynaryjnej
47
Nauk Technicznych
63
Nauki o Żywności
65
Nauk o Środowisku
1
3
11
5
52
1
3
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
82
4
2
Teologii
22
7
Matematyki i Informatyki
27
1
Prawa i Administracji
96
27
10
Nauk Ekonomicznych
68
14
3
Nauk Społecznych
94
22
5
Nauk Medycznych
51
2
1
Sztuki
23
3
1
Uczelnia
965
127
43
Nazwa Wydziału
Wynagrodzenie zasadnicze adiunktów w zł
MIN
ŚR
MAX
Bioinżynierii Zwierząt
3 110
3 215,33
3 553
Biologii i Biotechnologii
3 110
3 228,44
3 632
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
3 110
3 182,82
3 370
Humanistyczny
3 110
3 200,73
3 920
Medycyny Weterynaryjnej
3 110
3 205,19
3 567
Nauk Technicznych
3 110
3 244,95
4 080
Nauki o Żywności
3 110
3 249,26
3 620
Nauk o Środowisku
3 110
3 183,52
3 400
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
3 110
3 438,03
4 072
Teologii
3 110
3 213,43
3 610
Matematyki i Informatyki
3 110
3 193,33
3 630
Prawa i Administracji
2 935
3 240,04
3 530
Nauk Ekonomicznych
3 110
3 260,15
3 470
Nauk Społecznych
3 110
3 148,90
3 470
Nauk Medycznych
3 110
3 145,25
3 453
Sztuki
3 110
3 159,80
3 290
Nazwa Wydziału
Wynagrodzenia zasadnicze asystentów w zł
Min.
Śr.
Max.
Bioinżynierii Zwierząt
2 010,00
2 187,43
2 600,00
Biologii i Biotechnologii
2 210,00
2 487,78
3 030,00
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
2 010,00
2 067,78
2 330,00
Humanistyczny
2 010,00
2 042,86
2 210,00
Medycyny Weterynaryjnej
2 010,00
2 258,00
2 700,00
Nauk Technicznych
2 010,00
2 073,61
2 962,00
Nauki o Żywności
2 010,00
2 069,21
2 700,00
Nauk o Środowisku
2 730,00
2 730,00
2 730,00
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
2 010,00
2 744,00
3 810,00
Teologii
2 010,00
2 010,00
2 010,00
Matematyki i Informatyki
2 010,00
2 105,00
2 700,00
Prawa i Administracji
2 010,00
2 023,53
2 210,00
Nauk Ekonomicznych
2 010,00
2 062,80
2 600,00
Nauk Społecznych
2 010,00
2 362,31
2 750,00
Nauk Medycznych
2 010,00
2 032,18
2 210,00
Sztuki
2 010,00
2 056,00
2 210,00
Podwyżki od 1 stycznia 2013 roku
do minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego według stanowisk
Stanowisko
Liczba osób
Kwota
adiunkt
528
41 596
asystent
222
9 666
instruktor
3
135
lektor
14
610
profesor nadzwyczajny (tyt)
8
1 955
starszy wykładowca (dr)
47
2 760
wykładowca
2
55
824
56 777
Razem
Liczba pracowników w dziekanatach
Nazwa Wydziału
Aktualna
liczba etatów
Liczba etatów
wyliczeniowa
Różnica
Bioinżynierii Zwierząt
4
3
1
Biologii i Biotechnologii
4
3
1
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
8
7
1
Humanistyczny
13
11
2
Medycyny Weterynaryjnej
4
3
1
Nauk Technicznych
11
10
1
Nauki o Żywności
8
5
3
Nauk o Środowisku
4
4
0
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
8
7
1
Teologii
3
3
0
Matematyki i Informatyki
5
4
1
Prawa i Administracji
13
12
1
Nauk Ekonomicznych
9
9
0
Nauk Społecznych
15
11
4
Nauk Medycznych
8
4
4
Sztuki
3
1
2
120
97
23
Uczelnia
Stopień naukowy doktora
habilitowanego nadawany
jest w:
• 6 dziedzinach
• 13 dyscyplinach
przez 11 wydziałów.
Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
Lp.
WYDZIAŁ
1 Bioinżynierii Zwierząt
2 Biologii i Biotechnologii
i Gospodarki
3 Geodezji
Przestrzennej
4
Humanistyczny
5
6
Kształtowania
7 Środowiska i Rolnictwa
DZIEDZINA
Nauki rolnicze
Nauki biologiczne
Medycyny
Weterynaryjnej
9 Nauk o Środowisku
10 Nauk Społecznych
Nauki weterynaryjne
Weterynaria
Nauki rolnicze
Nauki humanistyczne
Rybactwo
Pedagogika
11 Nauk Technicznych
Nauki rolnicze
Inżynieria rolnicza
12 Nauki o Żywności
Nauki rolnicze
13 Teologii
Nauki teologiczne
Technologia
żywności i żywienia
Teologia
8
Nauki techniczne
Nauki humanistyczne
Nauki rolnicze
DYSCYPLINA
Zootechnika
Biologia
Geodezja
i kartografia
Historia
Językoznawstwo
Agronomia
Ochrona
i kształtowanie
Środowiska
Stopień doktora nadawany
jest w:
• 11 dziedzinach
• 22 dyscyplinach
przez 16 wydziałów.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora
WYDZIAŁ
DZIEDZINA
DYSCYPLINA
Bioinżynierii Zwierząt
Biologii i Biotechnologii
Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej
Nauki rolnicze
Nauki biologiczne
Zootechnika
Biologia
Nauki techniczne
Geodezja i kartografia
Humanistyczny
Nauki humanistyczne
Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa
Nauki rolnicze
10
11
12
13
14
Matematyki i Informatyki
Medycyny Weterynaryjnej
Nauk Medycznych
Nauki matematyczne
Nauki weterynaryjne
Nauki medyczne
Nauk Społecznych
Nauki humanistyczne
15
Nauki o Żywności
Nauki rolnicze
16
17
18
Nauk o Środowisku
Nauk Ekonomicznych
Nauki rolnicze
Nauki ekonomiczne
Nauki rolnicze
9
19
20
21
22
Nauk Technicznych
Prawa i Administracji
Sztuki
Teologii
Nauki techniczne
Nauki prawne
Sztuki muzyczne
Nauki teologiczne
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Filozofia
Agronomia
Ochrona i kształtowanie
środowiska
Matematyka
Weterynaria
Medycyna
Pedagogika
Nauki o polityce
Technologia
żywności i żywienia
Rybactwo
Ekonomia
Inżynieria rolnicza
Budowa i eksploatacja
maszyn
Prawo
Dyrygentura
Teologia
Perspektywiczne wnioski o uzyskanie uprawnień do
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
Wydział
Dziedzina
Dyscyplina
Prawa i Administracji
Nauki prawne
Prawo
Matematyki
i Informatyki
Nauki matematyczne
Matematyka
Nauk Społecznych
Nauki społeczne
Nauki o polityce
Nauk Medycznych
Nauki medyczne
Medycyna
Perspektywiczne możliwości uzyskania uprawnień do
nadawania stopnia naukowego doktora
Wydział
Dziedzina
Dyscyplina
Nauk Ekonomicznych
Nauki ekonomiczne
Nauki o zarządzaniu
(po 2016)
Nauk Technicznych
Nauki techniczne
Budownictwo
Nauk o Środowisku
Nauki techniczne
Inżynieria środowiska
Prawa i Administracji
Nauki społeczne
Nauki o
bezpieczeństwie (po
2014)
Nauki o Żywności
Nauki ekonomiczne
Towaroznawstwo (po
2016)
Sztuki
Sztuki piękne
Malarstwo
(2013)
Humanistyczny
Nauki społeczne
Nauki o mediach
Olsztyn, 30 listopada 2012 r.
Ocena efektywności i gospodarności
zarządzania finansami UWM
wg stanu
z dn. 31 sierpnia 2012 r.
Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych
kredytów w latach 2008-2012
Stan na dzień
Zadłużenie z tytułu kredytów w
PLN
31.12.2008
26.668.575, 29
31.12.2009
50.952.564,15
31.12.2010
42.216.572,11
31.12.2011
41.706.725,90
31.08.2012
50.743.658,40
• Zgodnie z umową, kredyt w rachunku bieżącym musi zostać spłacony
do 31.12.2012 r.
• Spłata kredytu w całości pozbawi UWM płynności finansowej
• Roczne koszty obsługi kredytu ok. 2,6 mln PLN
• Stan kredytu w 2009 r. wzrósł z ok. 27 mln PLN do 50 mln PLN w
2012 r.
Ocena sytuacji finansowej i zagrożeń w
działalności uczelni
• Wskaźniki płynności finansowej wykazują zbyt niskie
wartości, co jest sytuacją niebezpieczną. Zmniejszają się
szczególnie od roku 2010.
• Rośnie wyraźnie wskaźnik rotacji zobowiązań z 17 dni w
2011 r. do 34 w 2012 r. Świadczy to o występowaniu w
ciągu roku problemów z regulacją zobowiązań.
• Wskaźniki rentowności od 2010 r. są poniżej tzw.
wskaźników bezpiecznych.
• Produktywność aktywów wskazuje na bardzo wysoką
majątkochłonność przypadającą na poziom osiągniętych
przychodów.
Wskaźniki
rotacji
(obrotowość)
Wskaźnik
bezpieczny
Miernik
30.06.2012
2011
2010
Produktywność
aktywów
2,0
zł/zł
0,22
0,43
0,45
Wskaźnik produktywności efektów służący do oceny
efektywności gospodarowania majątkiem wynoszący 0,22
informuje, że 1 PLN zaangażowanego majątku przysporzył
0,22 PLN przychodów.
!!! USOS !!!
Uwaga prowadzĄcy!!!
Nieprzekraczalne terminy
wpisywania ocen:
ĆWICZENIA i przedmioty na „ZAL”
- do 27 stycznia 2013r.
EGZAMINY - do 17 lutego 2013r.
Hospitacje –uwagi
- sprawdzanie obecności na zajęciach
- punktualność na zajęciach
- zasady etyki pracowników
Dziękuję za uwagę!

similar documents