09 Řízení malého podniku

Report
Řízení a plánování v malém
podniku
Řízení malé firmy je specifické
• Vzhledem k malému počtu zaměstnanců dochází k soustředění
řady funkcí do kompetence několika málo manažerů. Zpravidla
přitom neexistuje žádná evidence činností, která by umožňovala
jednotlivé funkce jednoduchým způsobem rozdělit a delegovat.
• Proto je důležité jednotlivé funkce popsat a přiřadit k nim náplň
činnosti, odpovědnost za plnění. Cílem by měla být snaha o
„depersonifikaci“, popsání všech procesů bez ohledu na to, kdo
či kolik lidí je vykonává (nákup, výroba, prodej….). Důležité je
také popsat vazby mezi těmito procesy.
• Výhodou identifikace a nastavení procesů ve firmě je to, že se
procesní know-how přenese z hlav lidí na „papír“ a stane se
tak na nich nezávislým.
Procesní řízení v MSP
• Podnikatel/manažer trpí syndromem: „My to
tady tak děláme“. Majitelé a manažeři jsou
často příliš zaneprázdněni, aby dokumentovali
své postupy, přitom podnikání je činnost
velice technická, ne-li vědecká.
• Pro každý proces platí, že existuje osoba
odpovědná za průběh celého procesu. K tomu
jí musí náležet příslušné pravomoci a
schopnost nést odpovídající odpovědnost.
Projektové řízení – vhodné nejen pro přípravu a
realizaci stavební zakázky
Co je Projektové řízení (Project Management)
slouží k rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které
je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby
se dosáhlo stanovených cílů.
• Základem projektového řízení je projekt. Ten je třeba chápat jako tvůrčí
proces, ne jako pouhou projektovou dokumentaci či výsledek.
• Projekt je řízený proces změny
• Atributy projektu
- Jedinečnost
- Vysoká míra rizika
- Komplexnost
• Projektový tým – projekt je tak složitý a komplexní, že je pro jeho realizaci
potřeba projektový tým, projekt je jen obtížně řešitelný jedním člověkem.
• Vymezenost (termín, náklady, zdroje) – projekt je omezený termínem,
náklady a dostupnými zdroji.
Projektové řízení
Stádia (fáze) projektového managementu:
• Tvorba týmu
• Definování návrhu projektu týmem
• Plánování
• Realizace
• Vyhodnocení
Manažer projektu - řídí projekt, zodpovídá celkově za
průběžné plnění kontraktu.
Jaké metody a techniky používá projektové řízení?
Základním nástrojem pro plánování a řízení projektů je síťová
analýza, konkrétně metody CPM (Critical Path Method), PERT
(Program Evaluation and Review Technique) …..
Plánování - musí být pojato velmi
pečlivě, na určitou dobu dopředu.
• Plánování je soustava dílčích plánů, ve kterých
se promítají cíle, opatření a činností potřebné
k jejich realizaci.
• Malé firmy se chovají tak, že práce se mezi
zaměstnance rozděluje za chodu a spíše
spontánně.
• Rozhodnutí vychází obvykle z aktuálního
rozpoložení podnikatele či manažera.
Převažuje ústní komunikace nad psanou.
Struktura plánování (1)
Vychází z jednotlivých činností podniku, které nelze
plánovat odděleně, ale vždy s ohledem na vzájemné
vazby. Východiskem soustavy plánů je plán odbytu
(prodeje).
Při sestavování plánů postupujete v tomto pořadí, neboť
následující plán vyhází z předchozího:
1. plán odbytu (množství)
2. plán obratu (množství x cena)
3. plán nákladů
4. plán výroby
5. plán investic
6. finanční plán
7. plán nákupu
8. personální plán
9. plánovaní rozvahy (plánování stavu jmění a kapitálu)
Plánování (2)
• Plánování odbytu/prodeje představuje výchozí základnu pro
plánování dalších činností podniku. Východiskem je marketingová
analýza na jejímž základě odhaduji poptávku a tím i objemy prodejů.
• Plán obratu/tržeb (předpokládané prodané množství x cena (kterou
mám díky analýze konkurence nastavenou v BP).
• Plán nákladů (variabilní x fixní náklady, kalkulace ceny
výrobků/služby).
• Plán výroby - dává do souladu plán odbytu/prodeje s kapacitními
možnostmi podniku. Plán výroby zahrnuje plánování objemu a
sortimentu výrobků (co a kdy bude vyrobeno - pokud činnost spadá
do oblasti služeb, výrobní plán není nutný) a na něj navazuje plán
investic - potřebné výrobní kapacity, potřebný počet pracovníků –
personální plán.
Plánování (3)
• Plánování investic - zahrnuje zpravidla dvě základní oblasti a to
plánování oprav a údržby a plánování pořízení dlouhodobého
majetku. Plánování investiční činnosti navazuje na plány výroby a
výrobních kapacit a na plány finanční. Součástí tohoto plánování jsou
i propočty efektivnosti investic.
• Finanční plán – vychází z účetnictví, propočítává finanční ukazatele –
např. rentabilita, likvidita, zadluženost ……..
• Plánování nákupu. Úkolem nákupu je zabezpečit výrobu potřebnými
surovinami, materiály, energií atd. Plánování nákupu zahrnuje tedy
plány spotřeby, nákupu a zásob.
• Personální plán/plánování lidských zdrojů se týká plánování potřeby
počtu dělníků a administrativních pracovníků, jejich kvalifikační
struktury, jejich profesního růstu, vytváření pracovních podmínek,
plánování systému odměňování a rozvíjení principů výkonnosti
pracovníků.
Operativní plán
• Operativní plán navazuje na výše uvedený roční plán.
Operativní plán je zpodobněním a současně aktualizací
ročního plánu pro dané kratší období.
• Pro každý typ operativního plánu existuje jiná délka
periody, pro kterou je sestavován (např. investiční jinak
než plán výroby). Například je detailně určen
následující měsíc, dva vzdálenější měsíce pouze v
aktualizované podrobnosti ročního plánu.
• Vyhodnocení musí zahrnovat nejen konstatování o
splnění či nesplnění, ale též musí být spojeno s
analýzou důvodů splnění či nesplnění, nejen pro
případnou odměnu či postih odpovědných pracovníků,
ale i pro poučení pro další období.
Najímání zaměstnanců
• Podnikatel má obavu, že zaměstnanec stejnou
práci nevykoná stejně dobře jako on sám,
případně že pro ně bude představovat jen další
zátěž. Lze se s tím vypořádat postupnými kroky:
Zaměstnám na částečný úvazek.
• Při výběru zaměstnanců často dochází k
upřednostňování rodiny a přátel před ostatními
kandidáty (je to pro podnikatele mnohem
jednodušší), bez ohledu na profil, který
potřebuje. Tím si může zadělat na velké
komplikace v budoucnosti.
Využití externích obchodních
partnerů „Ičaři“
• Znakem charakterizujícím většinu malých firem je
realizace vybraných firemních procesů ve spolupráci s
externími subjekty. Nejčastěji jde o služby účetní,
daňové, případně právní, ale nejen ty…. kdy se malým
firmám nevyplatí najmout si na danou oblast interního
zaměstnance.
• Zde je třeba věnovat velkou pozornost výběru
obchodního partnera, který by měl být nejen
dostatečně kvalifikovaný, ale i spolehlivý. Je třeba si
uvědomit, že outsoursováním některého procesu
můžeme částečně přenést odpovědnost, ale stále jde
o proces, který nějakým způsobem může ovlivnit
úspěch, či neúspěch naší firmy.
Odměňování podnikatele
• Záleží jen na podnikateli, jaké výše odměn si zvolí. Platí
pravidlo: vyplácíme „minimum“, tj. tolik, abychom mohli
uhradit bydlení, jídlo a další základní potřeby a jiné výdaje
na určitou dobu omezíme.
• Dáme šanci firmě na rozvoj a zisky nebudeme odčerpávat a
firmu tak kapitálově oslabovat.
• Podnikatel sám sobě nemůže vyplácet mzdu (platí pro
podnikatelské subjekty fyzické osoby). Jak je to u s.r.o.?
• Jejich odměna má formu vyplácení částek jako „výběr pro
osobní spotřebu“, což není uznatelným daňovým nákladem.
Z toho fakticky vyplývá, že jeho odměnou je případný zisk.
• Podnikatel FO nemůže zaměstnávat svoji manželku, protože
v zákoníku práce je uvedeno, že pracovněprávní vztah
nemůže vzniknout mezi manžely. Řešením v takových
případech je spolupracující osoba.

similar documents