(233)DUM 4 PŘEDSTAVITELÉ ČESKÉ MODERNY

Report
Název školy
Střední škola obchodně technická s. r. o.
CZ.1.07/1.5.00/34.0624
Číslo projektu
Číslo a název klíčové 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky
aktivity
prostřednictvím ICT
Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_4_Představitelé České
moderny
Šablona číslo: XVII Sada číslo: 1 Pořadové číslo DUM: 4
Autor: Mgr. Milena Uhrovičová
Anotace
Materiál kombinuje výklad (ppt) o tvorbě
představitelů České moderny s rozborem několika
ukázek (pracovní list – DUM 4). Uvedená řešení jsou
jen návrhem. V úvodu prezentace je řešení domácího
úkolu z předchozí prezentace -
VY_32_INOVACE_XVII_1_1_Česká dekadence.
Česká moderna
Autor
Mgr. Milena Uhrovičová
Klíčová slova
J. S. Machar, A. Sova, O. Březina
Druh učebního materiálu
Prezentace, pracovní list
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Střední odborné vzdělávání
Tematická oblast
Všeobecné vzdělávání – český jazyk a literatura
II. část
PŘEDSTAVITELÉ ČESKÉ MODERNY
DÚ - MANIFEST ČESKÉ MODERNY –
pracovní list – úkol č. 3 - řešení
A) Sražena typickými reprezentanty starých směrů v jeden šik … Mladá generace se semkla, spojila
proti staré generaci
… které s despektem bylo hozeno na ni … s pohrdáním, opovržením byla pojmenována
B) Mladým autorům bylo vytknuto, že nenavázali na to, co vytvořila starší generace, že nemá
v úctě významné osobnosti minulých dob, neváží si jich. Mezi starší a mladou generací je
nepřekonatelný rozpor.
C) Požadovali nové pojetí kritiky - „míti své přesvědčení, volnost slova, bezohlednost“, „kritická
činnost jest … samostatným literárním žánrem“
Kladli důraz na individualitu, tvůrčí svobodu - “Umělče, dej do svého díla svou krev, svůj mozek,
sebe“ dílo mělo vzniknout z vnitřní potřeby autora
Požadovali silné umělecké osobnosti, ne jejich napodobitele (kritika lumírovců, epigonů
Vrchlického) - „Umělce chceme, ne echa cizích tónů, ne eklektiky, ne diletanty“
Odmítali jak bezduché napodobování cizích vzorů (kritika Vrchlického) - „Nevážíme si
pestrobarevného látání přejatých myšlenek“, tak lidové slovesnosti - „imitací národních písní,
veršovaných folkloristických tretek“ (kritika Hálka)
Odmítli i realismus – „Nevážíme si … realistické ploché objektivnosti.“
František Xaver ŠALDA (1867 – 1937)
 Nejvýznamnější literární kritik České moderny
 Člen redakce Ottova slovníku naučného
 Profesor románských literatur na UK
 BOJE O ZÍTŘEK – eseje, názory na umění
JOSEF SVATOPLUK MACHAR
(1864-1942)
Pracovní list – úkol č.1
Básník - představitel realistické poezie,
publicista (skvělý fejetonista,
navázal na Nerudu, často ještě
útočnější), uznávaný řečník
úředník ve Vídni – styky s domovem
- podíl na kulturním i politickém životě,
kritik české malosti
stoupenec Masaryka, později názorové
rozpory, uzavřel se do svého
individualismu a přiklonil se ke krajní
pravici
spoluautor manifestu České moderny
Byl jsem cynikem a skeptikem.
Pánaboha jsem nikdy nepohřešoval,
poněvadž jsem ho nikdy neměl potřebí;
mnoho jsem nenáviděl, poněvadž jsem
nedovedl ničeho mít rád; radosti ze
života jsem nepociťoval, poněvadž v
něm radosti nebylo. Jako jsem popíral
každý vřelejší cit, popíral jsem i cit
lásky a příslušnosti k národu svému,
neboť jsem viděl na konkrétních
případech pod každým takovým citem
jen sobectví a počtářství; nenáviděl
jsem každý projev nadšení, poněvadž se
mně zdálo, že se dotýká hranic
směšného bláznovství ...
Konfese literáta
A) Jak byste charakterizovali cynika a
skeptika?
B) Na základě úryvku objasněte Macharovy
životní názory a postoje.
Pracovní list – úkol č.1 - řešení
A)
cynik - bezohledný, bezcitný člověk - okázale
opovrhuje kladnými lidskými hodnotami, úmyslně
zesměšňuje to, co druzí uznávají
Skeptik – člověk nedůvěřivý, pochybovačný, zatrpklý,
přehnaně kritický
B)
Machar se nedokázal radovat ze života, nevěřil v lásku,
nevěřil ve společnost, necítil spjatost se svou vlastí, viděl
jen sobectví a přetvářku, jeho pesimismus a kritičnost se
promítá do celého díla.
J. S. MACHAR - dílo
 CONFITEOR I. – III. (z lat. „vyznávám se“) sb. převážně




politické a osobní lyriky
- milostná témata – zklamání
- nevíra ve společenské ideály - skepse, ironie
TRISTIUM VINDOBONA (Žalozpěvy z Vídně) – politická
poezie, kritika české malosti, slabosti, vlastenčení
ZDE BY MĚLY KVÉST RŮŽE- veršovaná epika
MAGDALÉNA – román ve verších – obě díla kritika
nerovného postavení žen, maloměšťácké morálky,
pokrytectví
SVĚDOMÍM VĚKŮ – devět sbírek, cyklus historických
básní zachycujících vývoj lidstva od antiky po současnost
ANTONÍN
 básník, prozaik
 v jeho díle odraz většiny dobových
uměleckých a společenských impulsů
(realismus, impresionismus,
symbolismus, sociální tematika).
 dětství a mládí v jižních Čechách
 studia práv v Praze brzy opustil, řada
zaměstnání (redakce Ottova slovníku
naučného, pražský magistrát, ředitel
pražské Městské knihovny)
 manželství s ženou mladší o devatenáct
let – rozpad
 už před 1. světovou válkou onemocnění
syfilidou – později upoután na invalidní
vozík
SOVA
(1864 – 1928)
Básník:
počáteční tvorba – impresionismus (básník
české krajiny – obliba jižních Čech a
Vysočiny) –
KVĚTY INTIMNÍCH NÁLAD
Z MÉHO KRAJE
pak symbolismus – převaha
protispolečenského protestu (proti
mentalitě měšťáctví, sociální
nespravedlnosti)
VYBOUŘENÉ SMUTKY
ÚDOLÍ NOVÉHO KRÁLOVSTVÍ
JEŠTĚ JEDNOU SE VRÁTÍME
Milostná lyrika – jeden z vrcholů jeho
tvorby – LYRIKA LÁSKY A ŽIVOTA
Prozaik:
prózy s prvky lyriky – soustředění na
zachycení atmosféry, psychiky hrdinů
IVŮV ROMÁN
PANKRÁC BUDECIUS, KANTOR
Pracovní list – úkol č. 2
Úryvky z básní A. Sovy
Nemožno utlumit svou nenávist
ku příliš prázdným srdcím krásných žen.
Jen vykořistit, srdce mužů jíst,
když dal jsi žár, být chladem podveden.
Lyrika lásky a života (Prázdná srdce)
Jak jsem, olše, měl vás rád,
v podvečerní, vonný chlad,
nad vodou když schýlen sám
stín váš chvěl se sem a tam.
Květy intimních nálad(Olše)
A) Jaká lyrika převládá v tvorbě A.
Sovy?
B) K jakému liter. směru byste
přiřadili uvedené ukázky – objasněte.
U řek mám večer vlažný rád,
u řek, kde plno mušlí leží,
kde zvolna z řek vstává chlad
a bílá pěna z dálky sněží.
U řek mám břízy nejraděj
a olše, do nichž stín se dere,
a cvrčků šum a vážek rej
a v dálce města rysy šeré.
Květy intimních nálad (U řek)
Pracovní list – úkol č. 2 - řešení
A) V tvorbě A. Sovy převažuje lyrika přírodní a milostná, především
v první etapě jeho tvorby.
B)K jakému liter. směru byste přiřadili uvedené ukázky – objasněte.
Květy intimních nálad – impresionismus
Impresionismus – v literatuře chce:
 zachytit náladu okamžiku, barvy, zvuky, prchavost dojmu
 snaží se působit na všechny smyslové vjemy člověka (zde
především vjemy zrakové stín váš chvěl se sem a tam, plno mušlí
leží, bílá pěna z dálky sněží, olše, do nichž stín se dere, sluchové
cvrčků šum a vážek rej, vjem chladu večer vlažný, z řek vstává
chlad)
 převládají obrazy přírody – obraz řeky
A. SOVA - Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy?
Když ona přišla na můj sad, vše právě odkvétalo.
Tak nevrle a tulácky v obzoru slunce spalo.
Ó, proč tak pozdě? řek jsem k ní. Poslední slunce na síti,
zvony mi v mlhách umlkly, jsou ptáci v travách ukrytí,
mé louky teskní vůní mdlou a vody zešeřeny jsou
a přes přívozy stíny jdou a všecko planou je už hrou že do daleka odplout chci kams na zelené ostrovy
a zdvihám vlajky na stožár a bílé plachty, lanoví.
Nuž rcete, kde jste tenkrát byla? A pod jakými zeměpásy?
Nuž rcete, čí jste jaro žila? Kdo vám tak zcuchal tmavé
vlasy?
Kde horké noci zpívaly vám v okna otevřená?
Má duše marně toužila tím tichem uděšená.
A teď! kdy nevzpomněl jsem snad, vše se tu chystám
zanechat,
na plavbu bych se vydal rád, proč jdete vadnout na můj
sad.
Pro nás tu slunce nehoří a nevýskají pohoří.
Vás tenkrát zjara čekal jsem… V obzoru modrý zvučel jas. Nám nikde louky nevoní, zpěv nezní v našem pomoří,
Já napjal struny z paprsků, by echem chyt se v nich váš
hlas.
chci odplout sám a poslouchám podzimu pohádkové hlasy
jdu hledat Nové království. Kdo vám tak zcuchal tmavé
vlasy?
Ještě jednou se vrátíme (Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy)
Pracovní list – úkol č. 3
A. SOVA - Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy?
A) O jakou lyriku se jedná?
B) Jaké je téma básně?
C) Kdo je protagonistou básně?
D) Pokuste se interpretovat některé symbolické obrazy v básni:
Když ona přišla na můj sad, vše právě odkvétalo.
Ó, proč tak pozdě? řek jsem k ní.
(…)
Poslední slunce na síti,
zvony mi v mlhách umlkly, jsou ptáci v travách ukrytí
mé louky teskní vůní mdlou a vody zešeřeny jsou
a přes přívozy stíny jdou a všecko planou je už hrou
(…) Vás tenkrát zjara čekal jsem…
Nuž rcete, čí jste jaro žila?
A teď! kdy nevzpomněl jsem snad, vše se tu chystám zanechat,
na plavbu bych se vydal rád, proč jdete vadnout na můj sad
E) Co je cílem básníkovy cesty? K čemu metafora jdu hledat Nové království odkazuje?
F) K jakému literárnímu směru byste tedy ukázku přiřadili?
Pracovní list – úkol č. 3 - řešení
A) O jakou lyriku se jedná? - milostnou
B) Jaké je téma básně? Lyrický subjekt (mluvčí básně) vyjadřuje milostné zklamání z nenaplněné lásky.
C) Kdo je protagonistou básně? – stárnoucí muž
D) Když ona přišla na můj sad, vše právě odkvétalo - dávná básníkova láska se vrátila do jeho života v
době básníkova stáří
…
Poslední slunce na síti,
zvony mi v mlhách umlkly, jsou ptáci v travách ukrytí
mé louky teskní vůní mdlou a vody zešeřeny jsou
a přes přívozy stíny jdou a všecko planou je už hrou – stmívání v podzimním sadu - metafora stáří
Ó, proč tak pozdě? řek jsem k ní. (…) Vás tenkrát zjara čekal jsem…
Pro básníka je už pozdě, svou lásku chtěl milovat, když byl mladý (jaro = metafora pro mládí)
Nuž rcete, čí jste jaro žila?
S kým prožila nejkrásnější roky života?
A teď! kdy nevzpomněl jsem snad, vše se tu chystám zanechat, na plavbu bych se vydal rád,
Básník se už připravuje na svou poslední cestu - smrt
proč jdete vadnout na můj sad
Proč se vrací až nyní, kdy „uvadá“ - stárne
E) Co je cílem básníkovy cesty? K čemu tato metafora odkazuje? – zelené ostrovy, „Nové království“ –
odkazuje ke křesťanskému posmrtnému životu – životu v ráji
OTOKAR BŘEZINA (1868 – 1929)
vl. jménem Václav Jebavý
 Básník – nejvýraznější
představitel českého
symbolismu
 V mládí poznamenán smrtí
rodičů (zemřeli krátce po
sobě) – prohlubuje
Celoživotní pocit samoty a
pesimismu, později ještě
pocity vyděděnosti
 Učitelem v Nové Říši – v
místní klášterní knihovně
studium filozofie
5 básnických sbírek (1895 – 1901), pak
odmlčení
poezie plná mystických úvah, náboženství,
filozofie + bohatství symbolů a metafor, cizí
slova, odborné pojmy – výsledkem
umělecky a myšlenkově náročná poezie
 TAJEMNÉ DÁLKY – pesimismus –
dominuje bolest – ztráta rodičů,
nenaplněná láska, pocit osamění
 SVÍTÁNÍ NA ZÁPADĚ – titul oxymóron
(Březinův oblíbený básnický
prostředek); západ = smrt = vysvobození
z pozemského utrpení)
 VĚTRY OD PÓLŮ – vrcholí básníkovo
oproštění z reálného světa
 STAVITELÉ CHRÁMŮ
 RUCE – v posledních sbírkách snaha
o překonání individualismu, ruce –
symbolem sbratření lidstva
Otokar Březina – Moje matka (Tajemné dálky)
Šla žitím matka má, jak kajícnice
smutná,
den její neměl vůně, barev, květů, jasu;
plod žití suchý jen, jenž jako popel
chutná,
bez osvěžení trhala se stromu času.
Prach ostrý chudoby jí v tváří krásu
šlehal
a řezal do očí a v slzách zánět hasil,
…
Pod tíží tmavých let svou naklonila šiji,
žeh práce žíravý jí z nervů svěžesť
leptal,
smrť svojí líbala a v těžké agonii
ret její s úsměvem jen slova díků šeptal.
(…)
V mých žilách zahřívá se teplo tvého
těla,
tvých zraků tmavý lesk se do mých očí
přelil,
žeh víry mystický, jímž duše tvá se
chvěla,
v mé duši v oheň žíhavý a krvavý se
vtělil.
A jako tvoje kdys i moje cesta smutná;
bez vůně den je můj, bez barev, květů,
jasu;
plod žití suchý jen, jenž jako popel
chutná,
tvým stínem ovíván se stromu trhám
času.
Otokar Březina - Větry od pólů
Dni, které neměly jiter, z dálky nám hodily světla jak echa staleté
touhy;
šílili jsme šílenstvím lásky, jež byla modlitbou k Nejvyššímu.
Ze rtů našich sladkost její se tryskla a přece hořely posvátnou žízní.
Zraky naše ji pily z bratrských zraků a pohledům bratří ji dávaly píti
a v rozechvění neznámé blízkosti krví nám zvonila hudbami
tajemství.
(…)
(Bratrství věřících)
Česká moderna - shrnutí
Česká moderna – její přínos:
 Důraz na individualitu a tvůrčí svobodu (umělec
musí být silná osobnost – kult subjektivity) a
lyričnosti (odmítnutí realismu, oslabení románu, více
povídka – celkově v próze nevytvořila nové hodnoty)
 Odmítnutí bezduchého napodobování
 Literární kritika je oprávněná, je samostatným oborem
Představitelé: J. S. Machar , A. Sova, O. Březina, F. X.
Šalda
DÚ – k jednotlivým autorů zpracujte přehled tvorby
Zdroje
 Čítanka pro 2. ročník SOŠ, SPN – pedagogické





nakladatelství, akciová společnost, Praha 2001
Literatura pro 2. ročník SOŠ, SPN – pedagogické
nakladatelství, akciová společnost, Praha 2001
Literatura pro 3. ročník středních škol – Pracovní sešit,
nakladatelství Didaktis 2009. 1. vyd.
Mašková, D.: Čítanka 3 k Literatuře – přehledu SŠ učiva.
Dotisk 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006. 207 s.
Polášková, T., Milotová, D., Dvořáková, Z.: Literatura –
přehled středoškolského učiva. Dotisk 2. vyd. Třebíč : Petra
Mrákotová, 2006. 207 s. (edice Maturita)
Sochrová, M.: Literatura v kostce pro SŠ, Fragment,
Havlíčkův Brod, 1. vydání, 2007
Obrázky
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MacharJS1923.jpg
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sova_portret01.jpg
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brezina_otokar.jpg

similar documents