Kontroling

Report
Kontroling
Kontroling
 Kontroling – mať veci pod kontrolou
Historické korene kontrolingu
 15. storočie – verejná správa v Anglicku a
Francúzsku
overovanie tovarovo – peňažného styku
 18. storočie – USA
štátne výdavky, bankový dozor
 1989 – objavenie pojmu na Slovensku
Pojem kontroling
 Súhrn činností, ktoré sa priamo podieľajú na




činnosti podniku
Nástroj, ktorý zabezpečuje manažment informáciami
Identifikuje chyby, odchýlky, nedostatky
Má preventívnu funkciu
Zabezpečuje efektivitu podniku
Tri stupne kontrolingu
 Prvý stupeň

spája sa s účtovníctvom

účtovníctvo orientované na súčasnosť a minulosť

presnosť informácií

kontroling orientovaný na budúcnosť
Tri stupne kontrolingu
 Druhý stupeň

Porovnávanie a sledovanie odchýlok od plánu

Kontroling eviduje a hodnotí

Kontroling ako navigátor (navrhuje zlepšenia)
Tri stupne kontrolingu
 Tretí stupeň

zameraný na podporu riadenia podniku

kontrola riadenia prostredníctvom informácií

informačný systém je nutnou súčasťou
Kontroling a manažment
 Manažér sleduje ciele, plánuje, určuje čas...
 Kontrolór sa stará o poradenstvo, rámcové
podmienky
 Funkčný kontroling predpokladá komunikáciu
manažéra a kontrolóra
Funkcie kontrolingu
 Analyticko informačná funkcia

Porovnávanie plánovaných a dosiahnutých ukazovateľov

Analýza odchýlok

Získavanie a triedenie informácií
Funkcie kontrolingu
 Poradenská a inovačná funkcia

Spracovanie správ pre potreby manažmentu

Prispôsobovanie sa externým a interným vplyvom
Ďalšie funkcie kontrolingu
 Plánovacia funkcia
 spoluúčasť na personálnom, marketingovom, výrobnom,
finančnom plánovaní...
 Metodická funkcia
 zdokonaľovanie informačného systému podniku
Ďalšie funkcie kontrolingu
 Motivačná funkcia
 Motivácia a demotivácia
 Dôležité pre manažérov
 Stabilizačná funkcia
 Napomáha ekonomickej stabilite podniku
Oblasti úloh kontrolingu
 Motivujúci kontroling – vízia a jej uskutočnenie
 Strategický kontroling – plánovanie a vývoj stratégie
 Rekontroling – feedback, feed forward
 Investičný kontroling – plánovanie a riadenie
investícií
 Projektový kontroling – plánovanie a riadenie
projektov
Oblasti úloh kontrolingu
 Kontroling procesných nákladov – plánovanie a
riadenie procesov
 Operatívny kontroling – operatívne podnikové
plánovanie
 Reporting – informácie pre vedúcich pracovníkov
Špecializácia kontrolingu
 Kontroling plánovania a tvorby rozpočtu
 Kontroling analýzy a reportu
 Kontroling nákladov a kalkulácií
 Kontroling likvidity a platobnej schopnosti
 Investičný kontroling
 Kontroling nákupu
 Kontroling zásob
 Kontroling logistiky
 Kontroling personálnej činnosti
Profil kontrolóra
Osobné vlastnosti
Odbornosť
Ostatné
Aktivita a tvorivosť
VŠ vzdelanie, ekonomický,
technický smer
Komunikatívnosť a
spoločenskosť
Prirodzená autorita
Vedieť používať operatívne
Schopnosť kvalitnej prezentácie
a strategické plánovacie metódy
a nástroje
Znalosti manažéra
Cudzí jazyk
Silná osobnosť
Vedomosti z marketingu
Spoľahlivosť a pragmatickosť
Vedomosti z oblasti finančného
účtovníctva, rozborov, financií,
ich plánovania a riadenia,
likvidity
Poznať vnútropodnikové väzby
Schopnosť presadiť svoj názor
Bežné používanie výpočtovej
techniky
Kľúčové úlohy kontrolóra
 Zúčastňovať sa na tvorbe, koordinácii a kontrole





plnenia podnikových plánov
Vypracúvať správy, analýzy a komentáre k
dosiahnutým výsledkom
Poskytovať poradenstvo pre všetky stupne
manažmentu
Sledovať smernice a zákony
Pripravovať správy pre inštitúcie a banky
Sledovať hospodárske, politické a sociálne okolie
Porovnanie kontrolóra a manažéra
Kontrolór
Manažér
Pripravuje podklady pre plánovanie
Plánuje a rozhoduje
Informuje o zistených odchýlkach
Robí opatrenia pre odstránenie
odchýlok
Poskytuje podnikovo-hospodárske
poradenstvo
Získava odborné rady, aby robil
racionálne rozhodnutia
Zdokonaľuje metodiku kalkulovania a
rozpočtovania
Presadzuje kontrolingom
podporované systémy
Informuje o zmenách v podnikovom
prostredí
Reaguje aby udržal kontinuálnu
rovnováhu s okolím
Podnecuje podnikový rozvoj ako
stimulátor
Stanovuje rozvojové ciele, základom je
plánovanie a kontrola
Je partnerom manažéra
Akceptuje kontrolóra v procese
riadenia
Ciele kontrolingu
 Prispieť k životaschopnosti podniku:
 Anticipácia a adaptácia
 Zabezpečiť schopnosť reakcie
 Zabezpečiť schopnosť koordinácie
Formy kontrolingu
 Strategický kontroling

Orientovaný na budúcnosť podniku

Zameriava sa na externé a interné prostredie podniku
Metódy strategického kontrolingu
 V podniku:

SWOT analýza, podniková logistika, vlastná výroba a
subdodávky, krivka životného cyklu podniku
 Mimo podniku:

Portfóliová analýza, analýza konkurencie
Formy kontrolingu
 Operatívny kontroling

Zameraný na súčasnosť, resp. krátku budúcnosť

Hlavným cieľom je optimalizácia parametrov podniku v
krátkodobom časovom horizonte

Základom je riadenie nákladov
Metódy operatívneho kontrolingu
 Výpočet krátkodobého hospodárskeho výsledku
 Optimalizácia objemu objednávky
 Metódy v oblasti riadenia odbytu
 Analýza rabatu
Operatívny kontroling delíme na:
Vnútropodnikový
Finančný
Investičný
kontroling
kontroling
kontroling
Je zameraný na
vybudovanie nákladového
a kalkulačného systému
informácií o štruktúre
nákladov podľa miesta a
príčin vo vnútri podniku.
Jeho hlavnou úlohou
je napomáhať
riadeniu zisku.
Jeho úlohou je riadenie
peňažných tokov podniku
t.j. zabezpečenie likvidity
a platobnej schopnosti
podniku
Účelom je riadiť
investičný proces v súlade
s vytýčeným cieľmi
podniku
Odlišnosti strategického a operatívneho kontrolingu
Charakteristické znaky
Strategický kontroling
Operatívny kontroling
Ciele
Dlhodobé strategické
plánovanie v oblasti udržania
stability, vyrovnaného
hospodárenia, zabezpečenie
dlhodobej existencie a rozvoja
Orientácia na hodnotový
výsledok, starostlivosť
o pokrytie nevyhnutných
nákladov
Orientácia
Vonkajšie prostredie, rýchle
reakcie na zmeny prostredia
Vnútorné prostredie,
regulácia vnútorných
procesov
Charakter úloh
Dôraz na kvalitatívne
ukazovatele, ciele orientované
na kvalitu
Dôraz na kvantitatívne
ukazovatele, ciele
v naturálnych jednotkách,
veľmi presné
Obsah úloh
Silné a slabé stránky
zariadenia, možnosti
dosiahnutia trvalej stability
Sledovanie a analýza príjmov,
nákladov, produktivity
Štýl riadenia
Komplexný, zameraný na
hodnotenie možností a rizík
Funkcionálny
Časový horizont
Dlhodobý od 3 rokov vyššie
Krátkodobý a strednodobý do
3 rokov
Vzťah kontroly a kontrolingu
Kontrola v užšom zmysle
-porovnávanie reálneho stavu s normou
definovaným stavom
-sankcie za odklon od normy
Kontrola v širšom zmysle
-porovnávanie reálneho stavu s normou
definovaným stavom
-hľadanie príčin odchýlok od normy,
opatrenia na návrat do žiaduceho stavu
Kontroling
-analýzy stavu, plánovanie
-porovnávanie reálneho stavu s plánom
definovaným stavom
-hľadanie príčin odchýlok
-operatívne rozhodnutia, strategické
rozhodnutia
-spätnoväzobné plánovanie
Rozdiely medzi kontrolou a kontrolingom
KONTROLA
- orientácia na minulosť
- zisťuje chyby
- navrhuje odstránenie chýb
- vyhľadáva vinníkov
- navrhuje odstránenie škôd
- navrhuje spôsob postihu
- navrhuje personálne a organizačné
zmeny
- zistené informácie odovzdáva
vedeniu podniku alebo orgánom
činným v trestnom konaní
KONTROLING
- orientácia na budúcnosť
- koordinuje
- vykonáva dohľad
- radí
- metodicky usmerňuje
- navrhuje riešenia a prostriedky
- informuje o skúsenostiach iných
- inšpiruje
- varuje
Zavádzanie kontrolingu
 Prvý spôsob: direktívny, formou príkazu, je pre
pracovníka záväzný
 Druhý spôsob: na báze presviedčania pracovníkov o
prospešnosti nielen pre podnik, ale aj pre nich
samotných
Fázy zavedenia kontrolingu
 1. Fáza definície projektu kontrolingu

Má rozhodujúci význam

Dôraz na stanovenie cieľa

Časová dimenzia projektu

Reálnosť naplnenia požiadaviek

Tvoria sa pravidlá a postupy kontrolingu
Fázy zavedenia kontrolingu
 2. Fáza vlastného vypracovania systému Kontroling
 Posúdenie východiskového stavu – audit
 Presvedčenie vedúcich pracovníkov o nevyhnutnosti
kontrolingu
 Zavedenie nákladového účtovníctva zodpovedajúce potrebám
kontrolingu
 Vytvorenie optimálne metodiky kalkulácie nákladov a výkonov
 Vybudovanie plánovacieho systému
 Zdokonalenie analytickej činnosti a reportingu
 Vybudovanie dokonalého informačného systému
 Začlenenie kontrolingu do organizačnej štruktúry podniku
Fázy zavedenia kontrolingu
 3. Fáza impelementácie kontrolingu

Striktné dodržiavanie plánu

Zodpovednosť poverenej osoby
Fázy zavedenia kontrolingu
 4. Fáza ukončenia projektu

Vyhodnotenie kontrolingu

Porovnanie s projektom

Ďalšie možnosti kontrolingu
Príčiny neakceptácie kontrolingu
 Obava zo straty moci podnikového vedenia
 Existujúce finančné a účtovné oddelenia sa boja
novej konkurencie
 Výroba očakáva nepríjemné kontroly hospodárnosti

similar documents