Notisum-MIS

Report
Lagrevision med ett internationellt
perspektiv
Gunnel Klingberg - Notisum.se
Lagefterlevnad








Uppföljning av miljömål
Uppföljning av betydande miljöaspekter
Följa upp andra delar av miljöledningssystemet
Regelbundet gå igenom laglistan som utarbetades i
miljöutredningen
Säkerställa att alla lagar efterlevs
Etablera laglista - lagkrav
Uppdatera laglista - ändring av lagkrav
Säkerställa efterlevnad (lagrevision)
Notisum.se
Slide 2
Motiven för lagrevision








Uppföljning av miljömål
Uppföljning av betydande miljöaspekter
Följa upp andra delar av miljöledningssystemet
Regelbundet gå igenom laglistan som utarbetades i
miljöutredningen
Säkerställa att alla lagar efterlevs
Etablera laglista - lagkrav
Uppdatera laglista - ändring av lagkrav
Säkerställa efterlevnad (lagrevision)
Notisum.se
Slide 3
Mål för lagrevisionen


Kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med
verksamheten och upprättade rutiner.
Resultat:
 Sammanfattning av vilka regelverk man inte
anser sig följa.
 Lista med åtgärder för att de ska följas.
Notisum.se
Slide 4
Metoder för lagrevision

Enkät till delar av verksamheten (berörda delar)
Stickprov
Miljörevision (intern/extern) med platsbesök

Risk: dokumentgranskning

Genomgång av laglistan –
 Är lagar/krav kopplade till rutiner-verifikatavdelningar-ansvariga?
 Är kraven uppfyllda (ja/nej/uppgifter saknas/inte
tillämpbar)


Notisum.se
Slide 5
Lagefterlevnad





Kontrollera: pratisk efterlevnad av rutiner
Slutsatser: Utvärdera lagefterlevnaden
Mål: säkerställa att lagarna följs
Säkerställa att verksamheten anpassas till
lagstadgade förändringar och utvecklingar.
Dokumentera genomgång och resultat av varje lag,
förordning och föreskrift enligt laglistan och
analysera hur de följs på arbetsstället.
Notisum.se
Slide 6
För enkel genomgång av laglistan behövs:






En optimal laglista för enkel och korrekt utvärdering
med ett komplett underlag för utvärdering och
analys behöver följande information till revisorn:
Komplett laglista (all verksamhet har fullständiga
lagkrav utvärderade)
Korrekt laglista (alla lagkrav är uppdaterade och
utvärderade)
Alla lagkrav är identifierade (enskilda paragrafer)
Alla krav har ansvarig
uppföljare/genomförare/analytiker
Alla verksamheter har identifierade enskilda krav
Notisum.se
Slide 7
Optimalt innehåll i laglistan

Lag, förordning, föreskrift
Kommunala föreskrifter
Lokala myndighetskrav
Nationella eller regionala föreskrifter som gäller
specifikt området
(verksamhet eller påverkansområdet)
EU förordningar

Inte direktiv, miljömål, kundkrav, produktspecifikationer




Notisum.se
Slide 8
EU förordningar

Vad gäller?
Inte mycket för de flesta, massor för andra


De gäller direkt i svenska verksamheter
De publiceras inte i svensk lagstiftning

Förordningar beslutas och publiceras av EU:s organ Kommission, Parlament, Råd

Domstol - praxis
Notisum.se
Slide 9
Miljö
Naturskydd, begränsningar för industri/transport, klimat, utsläpp, energi







Europa 2020 Klimat (ETS, CO2 + ozonnedbryande
ämnen)
Förnybar energi, effektivitet, biobränsle
Transporter, dokument, tillstånd (ADR, RID, WID
2013)
Produktionsmetoder, förbränning, användning av biprodukter o/e farligt avfall, uppvärmning,
tillståndskrav. IED (IPPC)
Radioaktivitet, isotoper, IAEA
Mätmetoder, utsläppsrätter, verifikat,
Kemikalier o/e ämnen, REACH, CLP
Notisum company confidential
Slide
Hälsa
Arbetsskydd, skyddsutrustning, maskiner, kemikalier, livsmedelsskydd








Företagets H&S organisation, dokumenterat ansvar,
verifiering,
Arbetsplatsutformning, buller, luft, ljus, ergonomi
Hälsoundersökningar. Rökning.
Nödutgångar, utrymningsvägar, brandskydd
Elektricitet
Förare av transporter, körkort, arbetstider,
färdskrivare
Truck, stege, tryckkärl, PPE (CE + standard)
REACH
Notisum company confidential
Slide
Säkerhet
Produktskydd, CE-märkning,






Produktutformning och märkning: CE standarder,
uppfylla tekniska krav på annat sätt samt tekniska
förordningar med direkt verkan i MS
Energiklassificering, ekodesign
Förpackningar (CLP): märkningar (sprayflaskor)
Kemikalier (ämnen och beredningar): REACH
(förbjudna ämnen)
ABP, kosmetiska produkter, biocider,
växtskyddsmedel, livsmedel
Frivilliga miljömärken, bi-produkt,
återvinningsmetoder (avfall)
Notisum company confidential
Slide
TOP TEN for SME
EU regler med störst problem för små och medelstora företag







Kemikalier : REACH (EC) 1907/2006
Produktsäkerhet/producentansvar Dir 2001/95/EC
Erkännande av yrkeskvalifikationer 2005/36/EC
Arbetsmiljö Dir 89/391/EEG + 23 särdirektiv
Färdskrivare 3821/85 (transportsektorn) – NY 2014!
Avfall (biprodukter) Dir 2008/98/EG + Beslut
2000/532/EG + Transporter EG/2013/2006
Skydd av personuppgifter Dir 95/46/EG;
Utstationering av arbetstagare 96/71/EC, Offentlig
upphandling 2004/18/EC, Bemanningsföretag Dir
2008/104/EG, Moms Dir 2006/112/EG,
Notisum company confidential
Slide
http://poetsandquantsforexecs.com/2011/03/01/meet-peter-an-emba-student-at-virginias-darden-school/peterv2/
Notisum company confidential
Slide

similar documents