MAL_Bedriftene i fokus_presentasjon_øvrige interessenter

Report
Bedriftene i fokus
- Næringsprogrammet i Oppland
Terje Langholm I Kaja van den Berg I Anne-Mette Iversen
Bedriftene i fokus
- Næringsprogrammet i Oppland
• Bakgrunn
• Mandat
•
•
•
Formål
Målgruppe
Organisering
• Innhold og arbeidsform
•
•
Rekruttering
Arbeidsprosess og – metode
• Tidsplan og status
•
•
•
Faseinndeling og mål
Overordnet plan 2014
Status
Bakgrunn
Oppland lavest score i Nærings-NM
Måleparameter:
-
Nyetableringer
Lønnsomhet
Vekst
Størrelse
Kilde: Presentasjon av Næringsprogram i Oppland – Oppland Fylkeskommune/Innovasjon Norge
Oppland har lavere FoU-aktivitet og
utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet
• Oppland har 1,1 % av Norges samlede FoU-aktivitet
•
FoU-aktivitet i Oppland sank med 18 % fra 2001 til 2010
• Men, det finnes FoU-intensive miljøer i Oppland:
•
Eks. NCE Raufoss, industriområder i Gjøvik og Toten og Høyskolene i Gjøvik og Lillehammer
Foto: NCE Raufoss og HiL/ HiG
Kunnskapsgrunnlag
Undersøkelser viser at norske bedrifter er mindre markedsorientert og
mer produkt- og tjenestefokusert enn andre land det er naturlig å
sammenlikne seg med.
Damwadundersøkelsen
«Fremtiden tilhører de bedrifter som er best i stand til å være
nyskapende i hele sin forretningsmodell»
Alexander Osterwalder,
«guru» i forretningsutvikling
Bedrifter som er i nettverk og klyngesamarbeid har høyere lønnsomhet,
mer innovasjon og større effektivitet enn bedrifter som ikke er det.
Næringsprogrammets organisering og mandat
Formål
• Å opprettholde, utvikle og styrke eksisterende bedrifter i distrikt i Oppland
• Gjennom behovskartlegging, kompetanseheving og samarbeid bidra til
økt lønnsomhet, konkurransekraft og vekst
Målgruppe
Eksisterende små og mellomstore bedrifter i
Midt- og Nord- Gudbrandsdal og Valdres, og
øvrig distriktspolitisk virkeområde i Oppland,
med ambisjoner og vilje til å investere ressurser
i utvikling og vekst.
Målsetning om samarbeid i hele fylket, men
programmet retter seg primært mot bedrifter i
distrikt.
Organisering
Bevilget midler til proaktivt arbeid med forretningsog kompetanseutvikling over 3 års periode
Oppdragsgiver
Prosjektgruppe
3 regioner i prosjektgruppe:
Midt- og Nord Gudbrandsdal
og Valdres
Trond Carlson
OFK
Sissel Bye Ingvaldsen
OFK
Per Morset
MG
Ole Aasaaren
NG
Kjell Berge Melbybråten
Valdres
To nye medarbeidere dedikert til
operativ gjennomføring
Programansvarlig
Styringsgruppe: IN styre
Torunn Aas
Taralrud
IN direktør
Anne-Mette
Iversen
IN Prosjektleder
Terje
Langholm
Kaja
van den Berg
IN Prosessleder IN Prosessleder
Forsterket satsning med bedrift i fokus
Forretningsmodellering i IN
• Næringsprogrammet gir forsterkning
av tilbudet om forretningsmodellering
i Oppland.
• IN har prioritert mest ambisiøse
kunder med stort vekstpotensial til
slike tjenester.
• Økt kapasitet gjør at økt antall får
hjelp til forretningsutvikling.
Målgruppe
Bedriftene i Fokus
• Satsningen omfatter også næringer
som ikke er målgruppe for IN eller
øvrig virkemiddelapparat.
Innhold og arbeidsform
Rekruttering - en kontinuerlig prosess
Rekruttering
Liste fra
regionene
Innovasjon
Norge Oppland
Regnskap/
revisjon
Lokale banker
Kompetanse/
motivasjonstreff
Karrieresenter
Egen kontakt
(media, referanser, nett
osv.)
Screening
Intern
prosjektgruppe IN
Oppland og
kundeansvarlig IN
•
Eksisterende
kunde/tidligere
prosjekt IN?
•
Avsjekk andre
ved behov
Aktuell
deltakerbedrift
Avklaring om ønsket
samarbeid/
deltakelse
Endelig
deltaker
Næringsprogrammet kan tilby bedriftene:
1. Forretningsmodellering – kartlegge nåsituasjon, muligheter for vekst og
økt lønnsomhet, og behov for f.eks. kompetanse eller samarbeid.
2. Realisere muligheter innenfor eksisterende virkemiddelapparat, f.eks.
kompetansetiltak, FoU, finansiering og nettverk.
3. Kompetansefremmende tiltak der behov avdekkes utenfor dagens
virkemiddelapparat og tjenester.
Bakgrunn for arbeid med forretningsmodell
• Det er
lønnsomt:
• Det gir et felles
språk:
• Det gir et felles
bilde:
Prosess med forretningsmodell
krever arbeidsmøter
Forskjell fra det tradisjonelle møtet:
 Møte

Fokus på å diskutere
problemstillinger, orientere, eller
ta avgjørelser
 Arbeidsmøte

Fokus på konkret problemløsning
og idégenerering gjennom praktisk
arbeidsform
Forretningsmodellen er enkelt, nyttig verktøy
for å identifisere vekstmuligheter
Kilde: http://businessmodelsinc.wordpress.com/
Arbeidsprosess i bedriftene
Eksempel på
Leveranse:
Rekruttering
av bedrifter
Analyse
Dagens situasjon
Strategi
Fremtidig ønske
Prosjektplan
Handling
Leverandører
Forprosjekt
Leverandør 1
Designprosjekt
Leverandør 2
Finansiering
Leverandør 3
FoU tjeneste
Leverandør 4
Mentorprogram
Leverandør 5
Lederkurs
Webdesign
Forretningsmodelleringsprosess
Rådgivning/kompetansekobling
Leverandør kan være IN, Forskningsrådet, SIVA
og andre eksterne kompetanseleverandører
Tidsplan
Faseinndeling av programmet
Forfase/pilot: januar - august 2014
Fokus på:
•
•
•
•
Etablere samarbeid med regionene og øvrige samarbeidspartnere
(eks. IN Oppland, Sintef Raufoss, Forskningsrådet og andre leverandører)
Rekruttering første bedrifter
Kommunikasjon
Oppstart prosess første bedrifter i 3 prioriterte regioner
Mål for forfase: Minimum 12 bedrifter i gang med forretningsmodellering/arbeidsmøter
- Ambisjon om god spredning mellom de tre hovedregionene, kommuner og bransjer i forfase.
Hovedfase: september 2014 →
Utarbeidelse av kvantitative mål for hovedfase basert på erfaring i forfase:
Endelige resultatmål for hovedfase klar innen 1. september 2014
Overordnet aktivitets- og milepælsplan 2014
januar
februar
mars
april
Oppstart
I.Konkretisering/forankring av næringsprogrammet
Etablere resultatmål for forfase/pilot
Etablere resultatmål for hovedfase
1. Forretningsutvikling
Opplæring
Rekruttering
Oppstart work-shops med forretningsmodellering
2. Koble på eksisterende virkemiddelapparat
Opplæring/etablere samarbeidsform
Oppstart koble bedrift -tiltak
3. Tilleggstiltak kompetanse
Kartlegging av behov i bedriftene
Oppstart første kompetansetiltak
4. Kommunikasjon
Etablere overordnet kommunikasjonsplan/plattform
Produktark
Informasjon på nettside
Program-presentasjon til øvrige interessenter
Program-presentasjon for rekruttering
Klar til første mediekontakt/"pressemelding"
Milepæl/frist
Økt fokus på aktivitet
Kontinuerlig aktivitet
mai
juni
Forfase/pilot
juli
august september oktober november desember
Oppstart hovedfase
Status - fremdrift
Næringsprogrammet per 8.4
Ute i bedrift
•
5 bedriftsmøter/workshop-deltakelse med IN kundeansvarlig
•
5 bedriftsmøter ute i regionene for rekruttering/ mulig prosess
•
6 arbeidsmøter (prosess) med bedrifter
Ute i region
•
5 samhandlingsmøter for presentasjon/rolleavklaring
Forankring og presentasjon av programmet
•
2 Styrepresentasjoner
•
6 programpresentasjoner
•
•
•
•
•
•
•
Regionkoordinatorer i Oppland
Fylkesrådmann
IN Oppland
OFK – Latvisk delegasjon
Næringslivsdag Vågå
Formannskapsmøte Otta
Sintef Raufoss
Kommunikasjonsstrategi
•
4 arbeidsmøter OFK på kommunikasjonsstrategi – Overordnet plan foreligger
Prosess med arbeidsmøter tidkrevende og
utfordrende, men givende 

Fokus på konkret idégenerering og
problemløsning gjennom praktisk
arbeidsform
•
Forberedelser
•
3-5 timer prosess med bedrift
•
Etterarbeid – Videre vei og koble på tiltak
Oversikt Næringsprogrammets presentasjoner og eksterne møtepunkter
Dato
Presentasjon/møte
07.01.2014 Oppstart kommunikasjonsstrategi
07.01.2014 Deltakelse workshop Valdresbedrift med IN kundeans.
10.01.2014 Deltakelse kundemøte N. Land-bedrift med IN kundeans.
13.01.2014 Deltakelse møter kommune/høyskole, innføring FoU
17.01.2014 Forretningsmodellering del 1- intern opplæring
17.01.2014 Gjennomgang kommunikasjonsstrategi
22.01.2014 Styrepresentasjon første forslag konkretisering
23.01.2014 Presentasjon for regionkoordinatorer
23.01.2014 Deltakelse kundemøte Valdres-bedrift med IN kundeansvalig
27.01.2014 Samhandlingsmøte Skjåk utvikling
29.01.2014 Presentasjon for fylkesrådmann
29.01.2014 Gjennomgang kommunikasjonsstrategi
30.01.2014 Samhandlingsmøte region Nord-Gudbrandsdal
03.02.2014 Presentasjon for IN Oppland kontoret
03.02.2014 Koordinering av regionlister mot IN Opplands kunder
04.02.2014 Bedriftsmøte og omvisning Sel-bedrift -mulig prosess
05.02.2014 Prosjektgruppemøte - samhandling og forankring
07.02.2014 Forretningsmodellering del 2 - intern opplæring
13.02.2014 Sluttføre overordnet kommunikasjonsstrategi
14.02.2014 Samhandlingsmøte region Midt-Gudbrandsdal
18.02.2014 Samhandlingsmøte Valdres Næringshage
18.02.2014 Bedriftsmøte Vang-bedrift - mulig prosess
20.02.2014 Bedriftsmøte Sel-bedrift - mulig prosess
20.02.2014 Bedriftsmøte 2 Vågå-bedrifter - mulig prosess/nettverk
21.02.2014 Styrepresentasjon vedtak konkretisering/resultatmål
24.02.2014 Bedriftsmøte Sel-bedrift - mulig prosess
04.03.2014 Samhandlingsmøte rekruttering Valdres Næringshage
Sted
IN Lhmr
Valdres
IN Lhmr
Raufoss
IN Lhmr
IN Lhmr
Tilstede utover prosessledere
Region
1 kommunikasjonsrådgiver OFK
O
5, prosessleder, kundeansvarlig og fra bedriftValdres
3, 2 fra bedrift
N-land
Kundeansvarlig + fra bedrift
Raufoss
5, IN Oppland
O
1 kommunikasjonsrådgiver OFK
O
IN Lhmr
OFK
Valdres
IN Lhmr
IN Lhmr
IN Lhmr
Otta
IN Lhmr
IN Lhmr
Sel
IN Lhmr
IN Lhmr
IN Lhmr
Vinstra
Fagernes
Fagernes
Otta
Otta
IN Lhmr
IN Lhmr
Fagernes
INs styre
O
ca. 15, Hjalmar Solbjør og reg.koordinatorer O
5, 2 fra bedrift, kundeansvarlig og 1 fra Valdres
Valdres
næringshage
2, J.A.Balto og Lars Petter Forberg
NG
3, Rasmus O. Vigrestad, Trond Carlsen OFK ogOBjørn Mæhlum
1 kommunikasjonsrådgiver OFK
O
8, Regionsjef og næringsjefer kommune/næringshage
NG
11, øvrig IN Oppland
O
3, teamledere
O
1 Bedriftsleder (+ansatte)
NG
5, eksterne prosjektgruppemedlemmer
O
3, IN Oppland
O
1 kommunikasjonsrådgiver OFK
O
8, Regionsjef og næringsjefer kommune/næringshage
MG
4, Arne Erik Fønhus, Hilde Døvre, Karianne Borchgrevink,
Valdres
Per
2, Bedriftseier og en fra Valdres næringshageValdres
2, Bedriftseier + styreleder
NG
3, 2 bedriftseiere og 1 ekstern prosjektleder NG
INs styre
O
1, Bedriftseier
NG
3, Hilde Døvre, Karianne Borchgrevink, Per Wiik
Valdres
04.03.2014 Orientering for/av fylkesrådmann
IN Lhmr
3, Rasmus O. Vigrestad, Trond Carlsen OFK og
Hjalmar Solbjør
O
07.03.2014 Presentasjon for Litauisk delegasjon/OFK
OFK
OFK/Litausk delegasjon
O
13.03.2014 Bedriftsmøte Valdres-bedrift - oppstart prosess
Valdres
3 fra bedrift + Hilde Døvre fra VNH
Valdres
19.03.2014 Bedriftspresentasjon på Næringsdag i Vågå
Lom
Tora/bedrifter i Vågå
NG
19.03.2014 Våg & Vinn, faglig innhold/kompetanse
Gjøvik
20.03.2014 Bedriftsmøte Sel-bedrift - oppstart prosess
Sel
Bedriftseier
NG
21.03.2014 Presentasjon- politisk forankring- formannskapsmøte NG
Otta
Ole Aasaren + ca. 50 politikere
NG
24.03.2014 Samhandlingsmøte SINTEF Raufoss
Lhmr
Tor Gjæver
Raufoss
26.03.2014 Bedriftsmøte Vågå-bedrift - oppstart prosess/mulig nettverk?
Vågå
Bedriftseier
NG
26.03.2014 Bedriftsmøte Vågå-bedrift - oppstart prosess/mulig nettverk?
Vågå
Bedriftseier
NG
27.03.2014 Bedriftsmøte Vågå-bedrift - oppstart prosess/mulig nettverk?
Vågå
Bedriftseier
NG
28.03.2014 Prosjektgruppemøte - samhandling, forankring og plan
IN Lhmr
5, eksterne prosjektgruppemedlemmer
O
01.04.2014 Bedriftsmøte Sel-bedrift - arbeidsmøte 2
Otta
Bedriftseier + styringsgruppe
NG
07.04.2014 Deltakelse på work-shop med Opplandsbedrift (opplæring)
Lhmr
O
08.04.2014 Gjennomgang/samhandling- kompetansetilbud i Oppland
Lhmr
Bedriftseier/DL, Truls Terje Hoel og Regine
Behrens
Sissel Bye Ingvaldsen og Anne Larsen
09.04.2014 Samhandlingsmøte og bedriftsbesøk Sintef Raufoss
Raufoss
Tor Gjæver
O
10.04.2014 Næringslivets dag i MDG
SF
MDG Næringshage
MG
22.04.2014 Samhandlingsmøte kompetanseveiviseren
Lhmr
Sissel Bye Ingvaldsen og Wiggo
O
23.04.2014 Avklaring mulig rekruttering - Skjåk utvikling
Skjåk
(2-3 bedrifter)
NG
06.05.2014 Oppstartsmøte følgeevalueringen
Lhmr
Oxford Research, OFK
O
13.-14.5.14 Camp IN- trening Osterwalder forretningsmodellering
Oslo
IN
O
03.06.2014 Orientering i fylkesutvalget
Lhmr
Gjøvik
O
O
Spørsmål?

similar documents