Predators - Hunting.be

Report
PREDATORS
OVERZICHT
PREDATORS*
Verenkleed
Haarkleed
Nachtroofvogels
Dagroofvogels
Valkachtigen
Visarend
Smelleken
Boomvalk
Torenvalk
Slechtvalk
4
-
1
* In tegenstelling tot prooien
Sperwerachtigen
Sperwer
Havik
Buizerd
Ruigpootbuizerd
Wespendief
Kiekendief
Zeearend
Wouw
8
Kraaiachtigen
(aka tuig)
Woelmuisachtigen
Zwart kraai
Ekster
Vlaase gaai
Bonte kraai
Roek
Raaf
Kauw
Muskusrat
Katachtigen
Hondachtigen
Marterachtigen
Wilde kat
Verwilderde
kat
Wolf
Vos
Hond
Wezel
Hermelijn
Bunzing
Fret
Boommarter
Steenmarter
Das
Uilen
Steenuil
Ransuil
Bosuil
Velduil
Oehoe
Kerkuil
6
7
1
2
3
7
PREDATORS
OVERZICHT
•
3 rollen
1. Beperken van ongelimiteerde aangroei van hun prooidieren (meewerken aan natuurlijk evenwicht)
2. Selectie: misvormde, gehandicapte (door ongeval) en minder goed uitgeruste worden geslagen
3. Hygiëne: zieke dieren worden geslagen, en populatie wordt opnieuw gezond
•
Predators = carnivoren + insectivoren
Prooidieren = herbivoren
•
De voortplantingstijd van de prooi en predator valt bijna gelijktijdig  jonge predator wordt groot met vlees van de jonge prooi
•
Argument: jager vervult rol van predator (supra). Hiervoor moet de jager ook jagen als predator
•
Gaat op bij grootwild, maar niet bij kleinwild, want alle predatoren zijn nog aanwezig
PREDATORS
MARTERACHTIGEN
•
Vleeseters, sommigen zijn alleseters (das eet bessen, bladeren, wortels)
 hoofdzakelijk muizen, ratten
 soms ook jonge vogels, kleinwild, aas
•
♂ - Ram (groter)
♀ - Moer
° - Pups
•
Otter is de grootste, maar wel bijna verdwenen in Europa
•
Boommarter is meer behaard tussen de tenen dan steenmarter ( duidelijker zichtbare sporen)
•
Das woont soms samen met vos
•
Eieren
• Aan beide kanten opengevreten
• Zadelvormige opening
• Schotelvormig
•
 wezel
 bunzing (en ook kraai)
 rat
Zuigen of drinken geen bloed (legende), maar kunnen het wel oplikken
PREDATORS
MARTERACHTIGEN – WEZEL
•
•
•
•
Aka muishondje
Kleinste marterachtige, kleinste roofzoogdier (180g – 20 à 25cm lang, 5cm hoog), moertjes zijn kleiner (30g – 14 à 18cm)
Rug is Roodbruin; Buik & keel is Wit
Onregelmatige scheidingslijn
•
•
•
•
•
Territoriumgebonden (mannetjesterritorium overlapt territoria v meerder vrouwtjes); Solitair
Hol van prooidier
Vooral ‘s nachts actief tijdens zomer en winter
Roltijd: Februari, Maart  5 à 6 weken dracht  4 à 7 blince jongen in April, Mei (bij genoeg eten eventueel 2e worp in
Juli/Augustus)
Geslachtsrijp na 3 à 4 maand (sommige jonge dieren werpen in Augusuts, September van geboortejaar
•
•
•
Knaagdieren: muizen, mollen, woelmuizen
Vogels, eieren, kleine reptielen
Konijnen en jonge hazen
Biotoopkenmerken
•
•
•
Bos, struikgewas, heggen, open veld, akkerland
Ook in stedelijk gebied
Zelden klimmen of zwemmen
Biotoopbeheer
•
•
Nood aan voldoende begroeiing voor dekking (bv aanleg van houtwallen)
Kunstmatige wissels onder de grond onder de weg helpen
Vijanden
•
•
Mens: Landbouwmachines, en verkeer
Natuurljke vijanden: Vos, en verschillende roofvogels
Uitwendige
Kenmerken
Levenswijze
Voedsel
ZOMER
WINTER
PREDATORS
MARTERACHTIGEN – HERMELIJN
•
•
•
•
Familie van wezel, maar groter (100 tot 440g – 25 à 45cm lang), moertjes zijn veel kleiner
Zomer: Rug is Roodbruin; Buik & keel is Wit; zwarte staart
Winter: Wit; zwarte staart
Duidelijke scheidingslijn, itt wezel
•
•
•
•
•
•
Territoriumgebonden (mannetjesterritorium overlapt territoria v meerder vrouwtjes); Solitair
Hol onder de grond, in een holle boom, of rotsspleten
Dag- en nachtactief
Roltijd: Februari, Maart  10 weken dracht  5 à 12 blinde jongen in April, Mei (bij genoeg eten eventueel 2e worp in
Juli/Augustus) (verlengde dracht mogelijk, dan worden jongen geboren in Februari, Maart = +280d)
Geslachtsrijp na 3 à 4 maand (sommige jonge dieren werpen in Augusuts, September van geboortejaar
Worden in vrije natuur slechts 1,5jaar
•
•
•
•
Jaagt meer boven de grond dan onder de grond
Knaagdieren: muizen, mollen, ratten
Bijschotel: kleinwild, kikkers, slakken, hagedissen, en bessen
Eieren en vogeljongen, jonge konijntjes
•
Vochtig en laaggelegen gebieden langs sloten
Biotoopbeheer
•
•
Nood aan voldoende begroeiing voor dekking
Kunstmatige wissels onder de grond onder de weg helpen
Vijanden
•
•
Mens: Landbouwmachines, en verkeer
Natuurlijke vijanden: Rivaliserende soortgenoten, vos, en verschillende roofvogels
Uitwendige
Kenmerken
Levenswijze
Voedsel
Biotoopkenmerken
PREDATORS
MARTERACHTIGEN – BUNZING
•
•
•
•
Aka fis
(2kg – 40 à 60cm lang), moertjes zijn kleiner (1,5kg)
Donkerbruin, met geelachtige donzige ondergrond, poten en onderlijf zwart
Wit masker
•
•
•
•
Hol van een prooidier, of verlaten vossenburcht; hol wordt bekleed met gras en mos
Roltijd: Februari, Maart  6 weken dracht  1 à 10 jongen in April, Mei (1worp/jaar)
Worden in vrije natuur gemiddeld 4 tot 5 jaar oud
Indien de bunzing in het nauw komt, kan hij stinkend melkachtig vocht uit een klier aan de staartbasis persen (ook voor
territoriumafbakening)
Voedsel
•
•
•
•
Knaagdieren 70%: muizen, buirne ratten
Bijschotel: kikkers, wormen, slakken, kevers
Eieren en vogeljongen (incl. kippen)
Konijnen, jonge hazen
Biotoopkenmerken
•
•
•
Vochtig omgeving (rivieroevers, slootkanten, drassig land, rietoevers)
Veld
Boerenschuur
Biotoopbeheer
•
•
Nood aan voldoende begroeiing voor dekking (bv aanleg van houtwallen)
Kunstmatige wissels onder de grond onder de weg helpen
Vijanden
•
•
Mens: Landbouwmachines, en verkeer
Natuurlijke vijanden: Rivaliserende mannelijke soortgenoten
Uitwendige
Kenmerken
Levenswijze
PREDATORS
MARTERACHTIGEN – FRET
Uitwendige
Kenmerken
•
•
•
Rechtstreekse afstammeling van bunzing, bekomen door geleide mutatie
Even groot als bunzing: (2kg – 40 à 60cm lang), moertjes zijn kleiner (1,5kg)  donkerharigen iets kleiner
Donkerharigen lijken sterk op bunzing (maar zijn dus iets kleiner)
•
•
Gehouden in gevangenschap
Roltijd: Februari, Maart  6 weken dracht  1 à 10 jongen in April, Mei (1worp/jaar)
•
Carnivoor
•
-
•
-
•
-
Levenswijze
Voedsel
Biotoopkenmerken
Biotoopbeheer
Vijanden
PREDATORS
MARTERACHTIGEN – BOOMMARTER
Uitwendige
Kenmerken
•
•
•
•
•
Lang dier met lange volle staart (0,5 à 2,5kg – 50 à 80cm lang, 15cm hoog)
Koffiebruine balg met gele onderwol, geelgekleurde keelvlek
Sterke beharing op tussen tenen en voetzolen
Zwarte neus
Te verwarren met steenmarter, enkel anatomisch onderzoek van de onderkaak laat determinatie toe
Levenswijze
•
•
•
•
•
•
•
Solitair, nauwelijks territoriaal
Bosbewoner, en zeer behendige klimmer (springt tussen bomen 3 à 4m ver)
Kan goed zwemmen
Schemer- en nachtactief
Meerdere holen/nestplaatsen: holle boom, rotsspleten, verlaten dassenburcht, soms een zolder van schuur, of nestkast bosuil
Roltijd: Juli, Augustus  5,5 à 7 maanden verlengde dracht (eigenlijke dracht: 1maand)  2 à 4 blinde jongen in April, Mei
Worden in vrije natuur gemiddeld 4 jaar oud
•
•
•
Dagelijks 20% van zijn gewicht
Jaagt in bomen: eekhoorns, zangvogeltjes, duiven, spechten
Jaagt op grond: kleine zoogdieren zoals muizen, konijnen, maar ook eieren, kikkers, fruit (bessen), paddestoelen, kevers, aas
•
Uitgestrekt bosgebied, natuurparken, al dan niet met rotsachtige omgeving
•
Niet alle hout opruimen, na houtkap of stormschade
•
Oehoe
Voedsel
Biotoopkenmerken
Biotoopbeheer
Vijanden
PREDATORS
MARTERACHTIGEN – STEENMARTER
•
•
•
•
•
Aka fluwijn
Lang dier met lange volle staart (1,3 à 2,5kg – 65 à 75cm lang, 12cm hoog)
Cacaokleurige balg met witte onderwol, witte, gevorkte keelvlek
Roze neus (vlezig)
Te verwarren met steenmarter, enkel anatomisch onderzoek van de onderkaak laat determinatie to
•
•
•
•
•
Meestal solitair
Nachtactief, maar soms ook overdag
Holen/nestplaatsen: holle boom, rotsspleten
Roltijd: Juli, Augustus  9 maanden verlengde dracht (eigenlijke dracht: 1maand)  2 à 4 blinde jongen in April, Mei
Produceren stankoverlast en veel lawaai (‘s nachts) in hun nestgebied
Voedsel
•
•
•
•
Soms jagen met meerdere soortgenoten tegelijkertijd
Kippen worden soms gewoon gedood voor de rust (indien ze hem niet rustig laten eten)
Beschadiging van elektrische draden (wagens, motoren,…)
Carnivoor: muizen, ratten, jonge vogles, kleinwild, kippen, eieren, fruit, bessen
Biotoopkenmerken
•
•
•
Loofwoud, in omgeving van gebouwen (boerderijen, schuren,…)
Boerderijen
Komt vaak voor in Vlaanderen
Zelf stedelijk gebied
Biotoopbeheer
•
•
Nood aan voldoende begroeiing voor dekking (bv aanleg van houtwallen)
Kunstmatige wissels onder de grond onder de weg helpen
Vijanden
•
Verkeer, bestrijdingsmiddelen (indirect)
Uitwendige
Kenmerken
Levenswijze
PREDATORS
MARTERACHTIGEN – DAS
•
•
•
Zwaargebouwd, middelgroot roofdier (15 à 20kg – schouderhoogte: 30cm; lengte: 1m)
Wigvormig lichaam, met korte stevige poten, lange scherpe nagels, en een korte staart
Vrije kop met zwart-witte banden en een lange snuit
Levenswijze
•
•
•
•
•
•
Leeft in burcht, vaak samen met de vos (zelfde in- en uitlooppijp, verschillende kamers)
Nachtdier
Blijft ‘s winters in burcht, maar geen winterslaap (wel winterrust)  wintervoorraad
Burchten gaan generaties lang mee, en worden uitgebreid
Verplaatst zich relatief langzaam, verdedigt zich met klauwen en gebit
Ranstijd: Februari, Oktober (met hoogtepunt in Juli, Augustus)  7 à 8 weken dracht  2 à 4 jongen in Februari
Voedsel
•
•
•
•
•
Kleine zoogdieren: muizen, ratten, jonge konijnen,…
Insecten: regenwormen, kevers, slakken, wespen- en bijennesten
Amfibiën: kikkers
Planten: fruit, graan, gras, klaver,
Wroetschade bij zoeken naar regenwormen en kevers
•
Glooiend gebied, loofbossen, grasvelden
•
•
•
Nood aan voldoende begroeiing voor dekking (bv aanleg van houtwallen, struikgewas, hagen)
Bescherming van dassenburchten
Meestal verplaatsen ze zich via dezelfde paadjes, de zogenaamde dassenwissels
•
Verkeer
Uitwendige
Kenmerken
Biotoopkenmerken
Biotoopbeheer
Vijanden
PREDATORS
HONDACHTIGEN – VOS
Uitwendige
Kenmerken
Levenswijze
•
•
•
•
•
Een van de grootste roofdieren die nog vrij rondlopen in de BeNeLux (samen met das)
gewicht: 5 à 14kg – schouderhoogte: 35 à 40cm; lengte: 60 à 120cm
Roodbruine balg (variatie van zilvergrijs tot roodzwart)
Oren zijn zwart aan achterzijde,
Bovenlip en bef zijn wit
•
•
•
•
•
•
Mannetje = rekel, vrouwtje = moer
Leeft in familiair verband, rekel en moer blijven door het jaar samen, rekel woont samen met een of meerdere moeren
Dag- en nachtactief
Woont samen met das, of in eigen gegraven hol
Verblijft overdag of beschutte plaatsen
Ranstijd: Januari, Februari (moer is 1x/jaar loops)  7 à 8 weken dracht  4 à 8 blinde en dove jongen in Maart, April  zogen
gedurende 6 à 8 weken (na 4 à 5 weken komen jongen uit hol)  zelfstandig na 14 weken  na 6 maanden niet meer te
onderscheiden van volwassen dieren (geen grijze vacht, blauwe ogen meer)  blijven bij moer tot September  na 10
maanden geslachtsrijp
Overdragen van hondsdolheid (niet schuw, schuim rond de bek), 3 soorten lintwormen, ook als tussengastheer (zaagworm,
hondlintworm, vossenlintworm)  geen wildafval voederen aan hond
• Cysticerken = tussenvorm van de volwassen lintworm die in darm leeft
•
Voedsel
•
•
•
•
Dagelijks 10% van lichaamsgewicht (dit en zijn hoge vruchtbaarheid maken hem onpopulair)
Muizen, kleinwild, kevers, weidevogels, aas, kippen, kippeneieren
Voorafgaandelijk aan de worp, wordt een voorraad aangelegd
In de periode dat moer met jong ligt, jaagt rekel ook voor moer
Biotoopkenmerken
•
•
•
Zowel in bos en natuurgebied, weidekanten m dekking (houtwallen) alsook aan rand v dorp en stad, en soms in bebouwde kom
Meestal verplaatsen ze zich via dezelfde paadjes langs slootkanten en landwegen, de zogenaamde vossenwissels
Komt in Vlaanderen vaak voor
Biotoopbeheer
•
Geen bijzondere maatregelen
Vijanden
•
Verkeer
PREDATORS
KATACHTIGEN – VERWILDERDE KAT
•
Huiskat (3 à 7 kg – lengte: 70 à 80cm)
•
•
•
•
Heeft huisomgeving geruild voor natuur (stress, verwaarlozing, parachuteren van kat in vrije natuur door vakantie)
Dag- en nachtactief  constante pakdrang
Meerdere paringsperiodes per jaar  9 à 10 weken dracht  1 à 8 blinde kittens (meestal op afgelegen plaats in stal, schuur,
zolder, houtopslag)
Gebruiken vaste paadjes (wissels) bij jacht
•
•
Muizen, vogeltjes, jonge eenden, fazanten, bodembroeders, jonge konijnen, jonge hazen
Bij uitzondering ratten
•
•
•
Wijdere omgeving van boerderijen, soms ook in woonhuizen
Ook dieper in de natuur of bos
Overdag ook in weiland of berm al jagend
•
•
Geen bijzondere maatregelen
Checken of ze geen nest heeft  Vangen  Euthanaseren
•
Verkeer
Uitwendige
Kenmerken
Levenswijze
Voedsel
Biotoopkenmerken
Biotoopbeheer
Vijanden
PREDATORS
KATACHTIGEN – WILDE KAT
•
•
•
Robuuste kop, rechte fijne strepen van rug naar buik, dikke staart met brede zwarte banden en zwarte bloem (staarteinde)
Groter dan de verwilderde huiskat (gewicht: 7 à 9kg, lenge: 1m)
Grijze beharing met gele onderwol
•
•
•
•
•
Groot territorium
Solitair
Schemer- en nachtactief
Erg schuw
Meerdere paringsperiodes per jaar  9 à 10 weken dracht  3 à 4 jongen
Voedsel
•
•
•
•
Knaagdieren, haasachtigen, vogels
Soms reptielen, en vissen
Soms ook plantaardig voedsel
Zelden aas
Biotoopkenmerken
•
•
Uitgestrekte loofbossen (bv. Ardennen)
Bosranden (jagend)
Biotoopbeheer
•
Geen bijzondere maatregelen
Vijanden
•
•
•
•
Verkeer
Hybridisatie – Paren met niet-wilde soortgenoten
Das en boommarter zijn in staat worp van wilde kat te vernietigen
Jager, omdat die denkt dat het een verwilderde kat is (daarom soms vangen ipv schieten)
Uitwendige
Kenmerken
Levenswijze
PREDATORS
WOELMUISACHTIGEN – MUSKUSRAT
•
•
•
•
•
•
•
Waterdier
Fluweelzachte bruin-zwarte pels van kort vast haar
Gewicht: 1,7 à 2,5kg – Lenge: 30 à 35cm (~wild konijn)
Stompe kop met nauwelijks zichtbare ogen
Sterke, zijdelings afgeplatte staart (20 à 25cm), die dun behaard is  zwemmen (stuwing en roer)
Tenen aan achterpoten zijn deels van zwemvliezen voorzien
Scheidt muskussmeer af met voorhuid
•
•
•
•
Graaft gangen in de oevers en de dijken
Leeft samen met soortgenoten
Legt ‘s winters een burcht aan van gras en riet
Voortplantingstijd: Maart,November (1 à 3 worpen per jaar)  dracht: 1 maand  5 à 7 jongen
Voedsel
•
•
•
Stengels van waterplanten
Vis
Landbouwgewassen
Biotoopkenmerken
•
•
Langs stilstaand en stromend zoet water
Oevers van beken, sloten, kanalen, meertjes, rietkragen
Biotoopbeheer
•
Wordt bestreden: schadelijk voor slootkanten, oevers, en dijken  schade moet hersteld worden
Vijanden
•
n.a.
Uitwendige
Kenmerken
Levenswijze

similar documents