Nord-Trøndelag Inderøy vgs – Presentasjon FOT

Report
FraværsOppfølgingsTeam
Odny Kjelbergnes og Mette Foseid Brattgjerd
«Burugla»
FraværsOppfølgingsTeam
• To personer 50 %
– Odny: Psykiatrisk sykepleier (kontaktlærer)
– Mette: Embetsstudiet i spesialpedagogikk
(sos.ped.rådgiver/PPT)
Mål
•
•
•
•
Forebygge/fjerne skulk
Heve terskelen for fravær blant elevene
Hjelpe elever med fraværsproblematikk
Utviklingsmål: Halvere fravær og halvere
frafall
• Faglig framgang
• Bedre klassemiljø
Fraværsoppfølging er
spesialistoppgave
Kompetanse
– Kjenne til årsaker til fravær
• Sammensatte, individuelle og samfunnsrelaterte
– Bred kunnskap om skole og læring
– Fokus på å hjelpe
– Kommunikasjon! Balanse mellom fasthet og støtte
Evne til å se og igangsette praktiske tiltak
– Evne til samarbeid med foresatte, kom. helsetjeneste,
BUP, NAV mm
– Utvikle kompetanse
Hvorfor ikke kontaktlærer?
• Kompetanse
• - kontaktlærere flest har ikke nødvendig
kompetanse til «vanskelige» samtaler
• Kontaktlærers fokus bør være på elevens
læringsarbeid og klassens læringsmiljø
•
• Roller.
• - kontaktlærer er også lærer, ugunstig
med dobbeltrolle
• - sensitiv informasjon
Strukturelle -relasjonelle
• Tradisjonelt enten eller
– FOT kombinerer det strukturelle og det
relasjonelle
Strukturelle
•
•
•
•
•
•
•
Faste prosesser/rutiner
Beskrevne prosedyrer ved høyt fravær
Dokumentasjon
Vaktordning
Informasjon til elever og foresatte
FOT-rommet
Fraværsgruppa
Relasjonelle
• Uredde –erfaring med å snakke med
elever med ulike utfordringer
• Samarbeid skole-hjem > felles mål
– Støttespillere
– Oppdragere
«Vi vil dere vel»
Struktur
Mer problemfravær:
3.samtale:
FOT, sos.ped.,
Mer
problemfravær:
2.
foresatte,m.rådgivere,
(OT),
samtale
FOT, foresatte,
ped.lederdeltar;
deltar:gjennomgang
avtale om
sos.ped.
1. Avgjørelse.
samtale
m.
FOT:ny
tiltak.
av
gammel
avtale,Referat
inngår til
rektor
Avtale,
telefon
avtale
omkopi
tiltak.og
Referat
medtil
foresatte,
k.lærer
kopier
til k.lærer og
rektor og
Ytterligere
problemfravær: Innkalles
til siste samtale:
Innkalles
til samtale:
Utvisning
Varsel om utvisning (§ 8).
rektor
Mer
problemfravær:
Mer problemfravær:
Samtale:
kartlegge årsak:
eleven innkalles
innkalles til rektor
problemfravær
eller ikke?
til FOT
Informasjon om konsekvenser.
Referat. Melding til FOT
innkalles til
Faglærere: observante, tett
kontaktlærer
samarbeid med kontaktlærer
Mer enn 2 dager fravær, uansett årsak
Fraværsgruppa
• Ped.ledere, sos.ped.rådgiver, rektor
• Møte en gang i måneden
• Gjennomgang av fravær på hver enkelt
elev i Skolearena
• Rapport og statistikk til kontaktlærer:
spørsmål, kommentarer, ros
RAPPORT FRA FRAVÆRSGRUPPA
Rapport hver 2. uke til klassen
Klasse
2XX
Dato
Elever gruppa har merket seg
06.09
Peder Aas
Anne Knutsdatter
Ola Nordmann
20.09
Ola Nordmann
Peder Aas
Anna Lovinda
Anne Knutsdatter
04.10.
Per Spellemann
Ola Nordmann
1.11.
Peder Aas
Ola Nordmann
Anne Knutsdatter
15.11.
Peder Aas
Truls Knutsson
Ola Nordmann
Første samtale
ok
?
1.
samtale?
Meldt til FOT
?
X
X
1, samtale??
36,75 t
OBS! Stort fravær i fjor
OK
Høyt timefravær!
Skal på 2. samtale
Fravær siden FOT?
10 timer!
Må ha samtale!!
1.
og 2.
2.
samtale
Må til FOT???
FOT 3. samtale
Første samtale?
Kommentar
3 d 35 t Utvikling?
0 d 43,5 t Rett opp
fraværsføring?
0 d 23,5 t Årsak?
6 d 41 t
2 d 13.12 t
5 d 25,5 d Utvikling?
Virker det?
• Kort tid – egentlig ser virkning over tre
år
• Særlig gode resultater på Vg1
• Stor anerkjennelse fra elever, lærere og
foresatte
• Slipper aldri taket!
Endringer
• Oppfølging etter hver samtale/avtale
• Ikke kontaktlærere med på møter
• Tilbakemelding på månedsrapporter
• Gjeninnføre skriftlige egenmeldinger?
Ikke kenguruskolen, men forutsigbart for
alle. Slik gjøres det på Inderøy
videregående skole

similar documents