2. Ontwikkelingen in de nieuwe werkelijkheid

Report
Het Nieuwe Bedrijventerrein
De nieuwe financiële werkelijkheid
Deloitte Real Estate
drs. Frank ten Have
Utrecht, 10 oktober 2013
Agenda
1. Stand van zaken gemeenten en de vastgoedcrisis
• Conclusies onderzoek financiële effecten crisis op gemeentelijke grondbedrijven
• Verliezen in 2011 en nog te verwachten verliezen
• Effecten grondexploitaties bedrijventerreinen
• Verwachting bouwsector
• Aandachtspunten bij grondexploitaties
2. Ontwikkelingen in de nieuwe werkelijkheid
• Regionale samenwerkingen
• Erfpachtconstructies
• Nieuwe samenwerkingsvormen
• Decentralisaties gemeenten
• Voordelen en herbezinning
3. Vragen en discussie
1
© 2013 Deloitte The Netherlands
1. Stand van zaken
gemeenten en de
vastgoedcrisis
1. Stand van zaken gemeenten en de vastgoedcrisis
Conclusies onderzoek financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven
• Onderzoek 2010:
“er komt een probleem aan van 3 miljard...”
• Onderzoek 2011:
“circa 900 miljoen verlies genomen, nog 2 miljard verwacht.”
• Actualisatie 2012
“circa 3 miljard aan verlies reeds genomen, nog 1 tot 1,5
miljard verwacht te nemen verlies”
• Onderzoek 2013
“publicatie resultaten eind 2013”
3
© 2013 Deloitte The Netherlands
1. Stand van zaken gemeenten en de vastgoedcrisis
Verliezen in 2011 en nog te verwachten verliezen
• Gemeenten hebben de afgelopen jaren plannen aangepast en versoberd. Daarbij richtten zij
zich primair op:
– Temporiseren
– Bijstellen van de grondprijs (VRAAG: moet grondprijs bedrijventerreinen nog omlaag??)
– Bijstellen kwaliteit openbare ruimte
– Herontwikkeling van programma’s
– Verplaatsing van kosten naar de Algemene Dienst
• Nog te nemen verlies: circa € 1,0 tot € 1,5 miljard
2009
2010
2011
Algemene reserve (exclusief Amsterdam)
€ 7,1
€ 7,0
€ 5,9
Totale boekwaarde gronden
€ 12,8
€ 13,0
€ 12,9
BIE
€ 9,0
€ 9,3
€ 9,9
NIEGG
€ 3,8
€ 3,7
€ 2,9
Verwachte financiële verliezen (cumulatief)
€ 2,4
€ 2,9
€ 3,9 - € 4,4

Genomen directe verliezen (in het jaar)
-
€ 0,8
€ 1,5

Genomen winstverdamping (in het jaar)
-
€ 0,1
€ 0,5
Reeds genomen verlies (cumulatief)
-
€ 0,9
€ 2,9
Nog verwacht te nemen verlies
-
-
€ 1,0 - € 1,5
Noot Algemene reserve: Dit betreft de algemene reserve van Nederlandse gemeenten met uitzondering van de gemeente Amsterdam. De algemene reserve van de gemeente
Amsterdam was in 2011 € 4,5 miljard en bestaat voor het overgrote deel uit de waarde van gronden uitgegeven in erfpacht. Dit is geen vrij besteedbare reserve. De in deze
rapportage gepresenteerde algemene reserve is derhalve exclusief de algemene reserve van de gemeente Amsterdam.
4
© 2013 Deloitte The Netherlands
1. Stand van zaken gemeenten en de vastgoedcrisis
Effecten grondexploitaties bedrijventerreinen
• Gemeentelijk grondbezit:
20% tot 30% bedrijventerreinen
• Boekwaarde NIEGG bedrijventerreinen:
€ 600 tot 900 miljoen
• Verwacht te nemen verliezen bedrijventerreinen:
€ 200 tot 500 miljoen
5
© 2013 Deloitte The Netherlands
1. Stand van zaken gemeenten en de vastgoedcrisis
Verwachting bouwsector
ABN Amro: Bodem bouw wordt niet voor 2014 bereikt
• 2012 slecht jaar voor de bouw:
– Omzet daalde met 6,9%
– Productie daalde met 8,4%
– Cijfers 2013 niet bemoedigend
• Voorspellers voor ontwikkeling van de bouwsector stabiliseren
zich op laag niveau:
– Consumenten positiever over economisch klimaat en financiële
situatie, koopbereidheid daalt
– Economisch Sentiment Indicator voor de bouwsector
(ESI) stabiliseert
– Aantal vergunningen daalt verder
– Orderportefeuille komt onder druk te staan
Vraag: verwacht u herstel uitgifte
Bedrijventerrein in 2014 ???
© 2013 Deloitte The Netherlands
1. Stand van zaken gemeenten en de vastgoedcrisis
Aandachtspunten bij grondexploitaties
• Verliezen in grondexploitaties nemen toe naarmate de crisis voortduurt: gemeenten moeten op
zoek naar optimalisaties in de grondexploitaties
• Belangrijke aandachtspunten zijn:
1.
Herprogrammering en -overwegen bestaande afspraken – let op staatssteun (Leidschendam)
2.
Gronden tijdelijk anders bestemmen – “rentemonster temmen” (Eindhoven)
3.
Activeren van investeringen in infrastructuur – tijd winnen, uitsmeren (Heerenveen)
4.
Plankosten beheersen - dekking apparaatkosten
5.
Afdrachten herzien - afdrachten naar algemene dienst, bovenwijks, rente
6.
Regionale afstemming publiek én privaat – mededingingsrechtelijke aspecten?
• Maar ook: door de zure appel heen en niet de crisis door-extrapoleren
• Vraag: andere ervaringen met optimalisaties door gemeenten?
7
© 2013 Deloitte The Netherlands
2. Ontwikkelingen in
de nieuwe
werkelijkheid
2. Ontwikkelingen in de nieuwe werkelijkheid
Regionale samenwerking
• Regionale samenwerking bij ontwikkeling van bedrijventerreinen:
– Regionale ontwikkelingsmaatschappijen
– Gemeenschappelijke acquisitie
– Regionale afstemming over uitgifteprijzen en segmentering
Vraag: helpt intergemeentelijke samenwerking?
9
© 2013 Deloitte The Netherlands
2. Ontwikkelingen in de nieuwe werkelijkheid
Erfpachtconstructies
• Instrument om ontwikkelingen te stimuleren vlot te trekken
• Voordelen voor de gemeente:
– Versnelling gemeentelijke gronduitgifte
– Hoger rendement op grond in erfpacht dan schatkistbankieren
• Voordelen voor de erfpachter
– Verminderde financieringsbehoefte
– Lagere rente
– Balansverkorting
-> Toenemende interesse nog niet zichtbaar in cijfers
Vraag: helpt erfpacht om uitgifte te bevorderen??
10
© 2013 Deloitte The Netherlands
2. Ontwikkelingen in de nieuwe werkelijkheid
Erfpachtconstructies – praktijkvoorbeeld gemeente Papendrecht en Stork
• Uitbreiding bestaande fabriek Fokker met een nieuwe
assemblagehal op naastliggende kavel
• Naastliggende kavel was eigendom van de gemeente Papendrecht
• Gekozen voor package-deal met erfpacht:
– Verkoop grond bestaande fabriek aan gemeente
– Fokker pacht alle grond van de gemeente
– Opstalontwikkeling vanuit gezamenlijk entiteit (een CV/BV-constructie)
– De entiteit ontwikkelt de opstal en verhuurt deze (langjarig) aan Fokker
• Voordelen gemeente
– Creëert werkgelegenheid en het stimuleert industriële activiteiten
– Genereert spin-offs
– Wordt eigenaar van de grond en is ‘in control’ op een strategische locatie
(toekomst woningbouw)
• Voordelen Fokker
– Kapitaal vanuit grondverkoop inzetbaar voor entiteit
• Zowel gemeente als investeerder profiteren
11
© 2013 Deloitte The Netherlands
2. Ontwikkelingen in de nieuwe werkelijkheid
Erfpachtconstructies – praktijkvoorbeeld Stork, locatie Woensdrecht
• Publieke partijen: luchthavengerelateerd industriecluster
direct naast de landingsbaan van Woensdrecht
• Publieke partijen: controle op de ontwikkeling van de
Fokkerlocatie van belang
• Politieke noodzaak voor lange termijn commitment van
Fokker in Woensdrecht
• Om dit te garanderen hebben we een joint venture tussen
Fokker en de publieke partijen gestructureerd waarin de
bestaande gebouwen van Fokker zijn ondergebracht
• Samenwerking tussen provincie Noord-Brabant, de
gemeente Woensdrecht en Brabant
Herstructureringsmaatschappij
12
© 2013 Deloitte The Netherlands
2. Ontwikkelingen in de nieuwe werkelijkheid
Erfpachtconstructies – praktijkvoorbeeld Stork, locatie Hengelo
• Industriële locatie van Stork op sleutellocatie in het
stadscentrum van de gemeente Hengelo
• Rondom locatie vindt grootschalige stedelijke
herontwikkeling plaats
• Tevens wordt er een belangrijke weg door het gebied
aangelegd
• Voor succes van de herontwikkeling willen gemeente
Hengelo en een bouwbedrijf de fabriek uitplaatsen,
echter:
– Fabriek is echter nog in bedrijf
– Technische kwaliteit is nog goed
– Ergo: kapitaalvernietiging
• Belangrijke succesfactor: beschouw business case niet
als een onrendabel ‘cash out’ vraagstuk maar als een
financieringsvraagstuk
13
© 2013 Deloitte The Netherlands
2. Ontwikkelingen in de nieuwe werkelijkheid
Nieuwe samenwerkingsvormen – Joint Venture Light
• Oprichting publiek-private samenwerkingsstructuur die
slechts beperkt hoeft te worden gekapitaliseerd
• In joint venture worden proces- en planvorming,
programmering en de businesscase op masterplanniveau
voor een groter complex gebied tot stand gebracht.
• De gemeente heeft de regie over de verwerving van de
benodigde gronden en behoudt de zeggenschap over de
planvorming
• Indien de joint venture tot haalbare plannen komt, heeft
marktpartij het recht de gronden tegen marktconforme prijs af
te nemen met daaraan gekoppeld een ontwikkelrecht.
• Met het aldus verkregen ontwikkelrecht heeft de marktpartij
het recht een deel van het plangebied binnen de kaders van
het masterplan te ontwikkelen en te realiseren
• De overige plandelen kunnen, indien gewenst, worden
getenderd. De partij(en) aan wie de overige opdrachten
worden gegund, is eveneens gebonden aan het vastgestelde
Masterplan
gemeente
marktpartij
Raamovereenkomst
Joint Venture Light
Proces &
Planvorming
Programmering
Businesscase op
masterplanniveau
uitwerkingsovereenkomst
(o.a. gronduitgifte, samenwerking en
realisatie)
Ontwikkelrecht marktpartij
14
© 2013 Deloitte The Netherlands
2. Ontwikkelingen in de nieuwe werkelijkheid
Nieuwe samenwerkingsvormen – praktijkvoorbeeld
• Bedrijventerrein van ca. 90 hectare bruto (66 hectare
netto)
• Gemeente en private partij hebben grondbezit en zijn
voornemens een Joint Venture (light) op te richten
• Beperkte kapitalisatie door:
– Inbreng gronden met uitgestelde betaling
(op moment van uitgifte)
– Risico’s en financieringsbehoefte tot aan uitgifte bij partijen
afzonderlijk
– Aanhouden werkkapitaal entiteit zodat een aantal jaar
zonder gronduitgifte mogelijk is
• Go / no go start uitvoering nadat:
– Zicht op minimale (geborgde) gronduitgifte
– Zekerheid over subsidies
– Financieringsarrangement rond is
15
© 2013 Deloitte The Netherlands
2. Ontwikkelingen in de nieuwe werkelijkheid
Decentralisaties bij gemeenten: grond en vastgoed ondergeschikt aan sociale domein
• Financiële en maatschappelijke gevolgen
• Grond en vastgoed ondergeschikt aan doelstelling onderkant arbeidsmarkt en risico’s
• Noodzaak tot aantrekken en behoud bedrijvigheid
– Afspraken werkgevers
– Aandacht voor acquisitieproces
– Faciliterend beleid bij bedrijfsvestiging
– City-marketing
• Verlagen grondprijs indien arbeidsplaatsen voor reïntegreerders?
• Herontwikkeling van locaties
16
© 2013 Deloitte The Netherlands
Vragen en discussie
3. Vragen en discussie
Frank ten Have
Partner
Deloitte Real Estate
+31 6 52 61 50 18
[email protected]
18
© 2013 Deloitte The Netherlands

similar documents