Structuur Hoger onderwijs in Vlaanderen

Report
Structuur Hoger
onderwijs in
Vlaanderen
Informatiesessie voor OCMW’s
16 mei 2014
Korte voorstelling



Heidi Jansens
Afdeling Hoger Onderwijs van het Agentschap
voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en
Studietoelagen (AHOVOS)
Uitvoeren van het beleid hoger onderwijs



Gegevensbeheer
Financiering
Personeel
Inhoud presentatie





Instellingen hoger onderwijs
Opleidingen en toelatingsvoorwaarden
Inschrijven (contracten), examens en diploma
Leerkrediet en studievoortgangsbewaking
Mogelijkheid tot stellen van vragen
INSTELLINGEN HOGER ONDERWIJS
Soorten instellingen

Ambtshalve geregistreerde instellingen


Erkend bij decreet
Geregistreerde (privé) instellingen

Erkend door een Besluit van de Vlaamse Regering
Ambtshalve geregistreerde
instellingen

Hogescholen




Universiteiten


Professioneel gerichte opleidingen
Binnen School of Arts: ook academisch gerichte
kunstopleidingen
Hogere Zeevaartschool: zowel academische als
professionele opleidingen nautische wetenschappen
Academisch gerichte opleidingen
Andere ambtshalve geregistreerde instellingen

Vlerick, ITG, AMS, Faculteit voor Protestantse
Godgeleerdheid, Evangelische Theologische Faculteit
Andere erkende instellingen

Geregistreerde instellingen


Bv. Vesaliuscollege, von Karman Instituut, Inno.com,
Europacollege, …
Hogere Kunstinstituten



Posthogeschoolvormingen in de studiegebieden
'audiovisuele en beeldende kunst' en 'muziek en
dramatische kunst‘
P.A.R.T.S., HISK, PoPoK, Operastudio,Orpheus Instituut
Afgestudeerden: titel van 'Laureaat van het Hoger Instituut
voor Schone Kunsten'
Waar terug te vinden?

Alle erkende instellingen terug te vinden op
www.hogeronderwijsregister.be
OPLEIDINGEN EN
TOELATINGSVOORWAARDEN
Bachelor en master

Professionele bachelor




Academische bachelor



Gericht op de beroepspraktijk
Directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt
Studieomvang: 180 studiepunten
Doel: doorstromen naar een masteropleiding of het
uitstromen naar de arbeidsmarkt
Studieomvang: 180 SP
Master


Wordt afgesloten met een masterproef
Studieomvang: minstens 60 SP
Na je bachelor of master?

Bachelor-na-bacheloropleiding


Master-na-masteropleiding


een verbreding of specialisatie van bacheloropleiding
kennis en competenties binnen een bepaald
studiegebied verder uitbouwen
Doctoraat



Het hoogste diploma
Je verricht baanbrekend wetenschappelijk onderzoek
Doctoraatsproefschrift wordt publiek gepresenteerd en
verdedigd
Schakel- en voorbereidingsprogramma
+ postgraduaat

Schakelprogramma




Voorbereidingsprogramma


45 tot 90 SP
Voor je met professioneel bachelordiploma kan
inschrijven in master
Studiepunten kunnen dalen tot 0 door EVC of EVK
Als diploma niet rechtstreeks toelaat tot opleiding die je
wil volgen
Postgraduaat


Studieomvang: ten minste 20 SP
Afgesloten met getuigschrift
HBO5
(Hoger Beroepsonderwijs)




Tussen secundair en hoger onderwijs in, net onder
de professionele bachelor
Opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van
een beroep
Na HBO5: ev. prof. bachelor via verkort traject
Waar?


HOSP (CVO) en 4e Graad BSO Verpleegkunde -> HBO5
Procedure om te komen tot nieuwe opleidingen HBO5


Beroepsprofiel -> vertaald naar opleidingsprofiel
Vanaf 1/09/2014: HBO5: samenwerking tussen


hogeschool en CVO
hogeschool en SO (Verpleegkunde)
Algemene
toelatingsvoorwaarden

Bachelor




Diploma secundair onderwijs: ASO, KSO, TSO of BSO (7De jaar)
Getuigschrift BSO is niet voldoende
Diploma hoger onderwijs of HBO5
Master



Academisch bachelordiploma
Professioneel bachelordiploma: via een schakelprogramma
Toegang kan beperkt worden tot afgestudeerden van een
bepaalde bacheloropleiding. Anderen ev. via
voorbereidingsprogramma
Toelatingsexamens

Studiegebieden ‘audiovisuele en beeldende kunst’
en ‘muziek en podiumkunsten’


Artistieke toelatingsproef die de instelling zelf afneemt
Arts en tandarts


Centraal georganiseerd toelatingsexamen
Alle informatie op
www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen
Afwijkende toelatingsvoorwaarden +
buitenlands diploma

Afwijkende toelatingsvoorwaarden



Als je niet voldoet aan de algemene
toelatingsvoorwaarden
In het onderwijs- en examenreglement (OER) van de
instellingen
Toelating met buitenlands diploma


Als diploma gelijkwaardig is aan Vlaams diploma dat toelating
geeft: rechtstreeks toegelaten
Instelling kijkt zelf na of diploma gelijkwaardig is
Studieduur

Niet meer: aantal jaren studie

Wel: aantal studiepunten – credits die je moet
verwerven om diploma te behalen



Bachelor: 180 studiepunten
Master: minstens 60 studiepunten
60 studiepunten = 1 jaar studiebelasting
Studieduur: voorbeeld: professionele
bachelor in het onderwijs:
kleuteronderwijs

Om diploma te kunnen behalen → voor al deze
opleidingsonderdelen geslaagd zijn (180 stp):
Aan huis (3), Begeleide beroepspraktijk 2 (12), Begeleide beroepspraktijk 3 (21), Begeleide
beroepspraktijk 1 (9), Communicatieve vaardigheden (3), Begeleide beroepspraktijk:
projectwerk (3), Communiceren 1 (3), Communiceren 2 (6), De weg naar wiskunde 1 (3), De
weg naar wiskunde 2 (3), Eerste leerjaar (6), Ervaringsgericht leren (3), Keuzetraject (9),
Leerkracht in ontwikkeling 3 (3), Leerkracht in ontwikkeling 1 (6), Leerkracht in ontwikkeling
2 (3), Muzisch werken 1 (3), Muzisch werken 2 (3), Muzisch werken 3 (3), Muzisch werken 4
(6), Onderwijzen 1 (3), Onderwijzen 2 (3), Onderwijzen 3 (3), Onderwijzen 4 (3), Onderwijzen
5 (3), Ontluikende geletterdheid (3), Ontwikkelingsroute 1 (6), Ontwikkelingsroute 2 (3),
Professionele bachelorproef (6), Schoolbeleid (3), Speel met beweging (3), Spelen (3),
Spelen met beeld (3), Spelen met muziek (3), Verkennen van de wereld 1 (3), Verkennen van
de wereld 2 (3), Verkennen van de wereld 3 (3), Verkennen van de wereld 4 (3), Zorg voor
ontwikkeling 1 (3), Zorg voor ontwikkeling 2 (6)
Studieduur: voorbeeld: hoe
organiseert een hogeschool die
bachelor?

Modeltraject: 3 jaar van 60 studiepunten
INSCHRIJVEN, EXAMENS EN
DIPLOMA
Inschrijving: keuze uit
verschillende contracten

Diplomacontract


Creditcontract



Je wil slechts één of een aantal onderdelen volgen
Creditbewijs voor de opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt
Examencontract



Je wil diploma behalen en volgt de lessen
Je legt enkel examens af en volgt geen lessen
Sommige opleidingsonderdelen (bv. practica) niet mogelijk via
examencontract
Combinatie van contracten is mogelijk
Examens

Per academiejaar en per opleidingsonderdeel: 2
examenkansen

Creditbewijs voor elk opleidingsonderdeel waarvoor
geslaagd

Hoger onderwijs is flexibel:


Geen studiejaren meer
Niet meer ‘geslaagd voor het eerste, tweede, … jaar’
Diploma

Wanneer behaal je diploma?



creditbewijs voor alle opleidingsonderdelen van een
opleiding
als instelling oordeelt dat doelstellingen van de opleiding
globaal behaald werden (=deliberatie volgens regels van
de instelling – geen centraal opgelegde regels)
Diploma?



Diploma + diplomasupplement (info over aard, niveau
en inhoud van de opleiding)
In het Nederlands
Éénmalig en kosteloos in het Engels
LEERKREDIET EN
STUDIEVOORTGANGSBEWAKING
Leerkrediet: basisprincipes

Virtuele rugzak met 140 studiepunten

Inschrijven: studiepunten gaan van je leerkrediet

Geslaagd :



studiepunten krijg je terug
de eerste 60 waarvoor je slaagt krijg je zelfs dubbel terug
Niet geslaagd of gedelibereerd:

leerkrediet ben je kwijt

Na behalen master: - 140

Stand leerkrediet raadplegen op:
www.studentenportaal.be
Leerkrediet: uitschrijven?

Instelling bepaalt datum (zie OER)

Uitschrijven voor die datum: leerkrediet terug

Uitschrijven na die datum: leerkrediet kwijt

Uitzondering: creditcontract


Bij uitschrijven: leerkrediet kwijt
Examens gestart?: enkel leerkrediet terug door
slagen
Leerkrediet:
generatiestudenten

Een student die zich voor de eerste keer in het hoger
onderwijs inschrijft voor een bacheloropleiding

Heroriënteren voor 1 december: leerkrediet terug

Heroriënteren tussen 1 december en 15 maart : helft
leerkrediet terug

Bovenop regeling voor uitschrijving (zie vorige slide)

Examens gestart?: enkel leerkrediet terug door
slagen
Tekort aan leerkrediet?

Instelling bepaalt:




Je mag inschrijven
Je mag inschrijven mits hoger studiegeld
Je mag niet meer inschrijven
Éénmalig: automatische opbouw:




Geen 60 leerkrediet meer na behalen master
Geen 60 leerkrediet meer en 1 jaar geen inschrijving in HO
10 SP per jaar tot je terug 60 hebt
Bonus eerste 60 vervalt
Leerkrediet verloren door
overmacht

Eerst: aangepaste examenregeling vragen aan
instelling

Indien aangepaste regeling niet mogelijk :


dossier indienen bij de Raad voor betwistingen inzake
studievoortgangsbeslissingen
www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Raad
Leerkrediet: voorbeeld 1:
perfecte student
Leerkrediet Opgenomen Verworven
start
stp
stp
Leerkrediet einde
2008-2009
PBA
140
60
60
140 - 60 + (60 x 2) = 200
2009-2010
PBA
200
60
60
200 - 60 + 60 = 200
2010-2011
PBA
200
60
60
200 - 60 + 60 = 200
Leerkrediet: voorbeeld 2:
gedelibereerde studiepunten
Leerkrediet
start
140
Opgenomen
stp
60
Verworven
stp
54
(6 gedelib)
2009-2010
ABA
188
60
56
(4 gedelib)
188 - 60 + (6 x 2) + 50
= 190
2010-2011
ABA
2011-2012
MA
190
60
190 - 60 + 56 = 186
186
60
56
(4 gedelib)
60
2008-2009
ABA
Leerkrediet einde
140 - 60 + (54 x 2) = 188
186 - 60 + 60 = 186
186 - 140 = 46
46 + 10 = 56
Leerkrediet: voorbeeld 3:
student met een slechte start
Leerkrediet
start
Opgenomen
stp
Verworven
stp
Leerkrediet einde
2008-2009
PBA
140
60
15
140 - 60 + (15 x 2) = 110
2009-2010
PBA
110
60
50
110 - 60 + (45 x 2) + 5
= 145
2010-2011
PBA
145
60
56
(4 gedelib)
145 - 60 + 56 = 141
2011-2012
PBA
141
55
55
141 - 55 + 55 = 141
Leerkrediet: voorbeeld 4:
student op drift
Leerkrediet Opgenomen Verworven
start
stp
stp
140
60
0
Leerkrediet einde
2008-2009
140 - 60 = 80
ABA
2009-2010
80
60
0
80 - 60 = 20
ABA
2010-2011
20
20 + 40(*)
30
20 - 60 + (30 x 2) = 20
ABA
2011-2012
20
20 + 40(*)
30
20 - 60 + (30 x 2) = 20
ABA
2012-2013
20
20 + 40(*)
40
20 - 60 + 40 = 0
ABA
2013-2014
0
60(*)
50
0 - 60 + 50 = -10
ABA
(10 gedelib)
2014-2015
-10
... (*)
...
.........
ABA
(*)De instelling
kan een dubbel inschrijvingsgeld vragen voor de studiepunten waarvoor de student geen leerkrediet meer heeft, of kan de inschrijving
weigeren.
Studievoortgangsbewaking

Voldoende leerkrediet:


instelling kan in principe niet weigeren om je in te
schrijven
TENZIJ



Bindende voorwaarden voor inschrijving opgelegd
Student voldeed niet aan deze voorwaarden
Dan kan instelling inschrijving weigeren, ook met
voldoende leerkrediet
Nog vragen?


Mail vraag naar: [email protected]
Raadpleeg de brochure ‘Hoger onderwijs in
Vlaanderen’ (http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/hoger-onderwijs-in-vlaandereninformatiebrochure-2014)

similar documents