Strucno usavrsavanje defektologa

Report
Стручно усавршавање дефектолога запослених
у васпитно-образовним установама за децу и ученике
са сметњама у развоју
Сагледавање стања у области стручног усавршавања дефектолога запослених у
васпитно-образовним установама за децу и ученике са сметњама у развоју представља
основу за стручну анализу и процену потреба различитих видова њиховог стручног
усавршавања у даљем периоду.
У Републици Србији, у образовно-васпитном систему, постоји 48 школа за ученике са сметњама у
развоју. У тим школама запослено је преко 1000 дефектолога различитих усмерења и специјалности.
Стручна звања дефектолога
Закон о основама система образовања и васпитања обавезује запослене у просвети на
стручно усавршавање, што је подстакло Завод да спроведе истраживање о потребама наставног
кадра у школама за децу и ученике са сметњама у развоју у области професионалног развоја.
Запослени у школама за децу и ученике са сметњама у развоју, на основу упитника,
навели су називе семинара из Каталога програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача, стручних сарадника и директора које су одабрали да похађају.
Поред тога, наставни кадар је у упитнику навео и теме које су значајне за њихово
усавршавање, а не налазе се у Каталогу. То пружа могућност запосленима у образовању,
установама, институцијама, стручним друштвима, удружењима и другим стручњацима да
акредитују теме и програме из ове области.
УЖЕСТРУЧНА ОБЛАСТ- ДЕФЕКТОЛОГИЈА И СПЕЦИЈАЛНА ПЕДАГОГИЈА:
Исказане потребе за семинарима из Каталога стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних
сарадника и директора:
1.
2.
3.
Стратегије и интервенције за развој социјалних вештина, прихватљивих облика понашања у
ризичним ситуацијама код деце и омладине са аутистичним спектром (68 дефектолога);
Неуролошка процена и реедукативни третман дискогнитивних и емоционалних сметњи у
инклузивној настави (31 дефектолог);
Специфичне вежбе за реедукацију психомоторике за децу са дисхармоничним развојем (29
дефектолога);
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Улога покрета у развоју говора (28 дефектолога);
Општа и специфична реедукација психомоторике и релаксација – превенција и третман
сметњи у развоју моторике, говора, емоција и сазнајних функција (28 дефектолога);
Примена структуралног учења и сензорна интеграција код особа са аутистичним спектром
(27 дефектолога);
Реедукација психомотрике – метод превенције и третмана поремећаја у понашању и учењу (25
дефектолога);
„Специјална школа као сервисни центар“ (25 дефектолога);
Обука из дефектолошке дијагностике, реедукације и неуропсихолошке рехабилитације (16
дефектолога);
Примена визуелних средстава у структурираној ситуацији код деце, адолесцената и одраслих
са аутистичним спектром (19 дефектолога);
Дијагностика и терапија артикулационих поремећаја (17 дефектолога);
„Унапредимо дечији развој“ (проблеми развоја говора и језика) (15 дефектолога);
Аутистични спектар, хиперактивност, сметње моторике и слуха – Стратегије прилагођавања
наставе (15 дефектолога);
Поремећај пажње и хиперактивност предшколске/школске деце (ADHD) – улога школе и
едукатора у третману овакве деце (14 дефектолога);
Енигматски свет чула (14 дефектолога);
16.
Како помоћи дислексичним ученицима (13 дефектолога)
17. Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима (12 дефектолога);
18. Приступ и подршка деци са потешкоћама у учењу изазваним дислексијом, дисграфијом,
дискалкулијом или хиперактивношћу (11 дефектолога);
19. Менса НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења (11
дефектолога);
20. Свет наше (различите) деце (10 дефектолога);
21. Програм превенције насиља „здрави избори за децу“ – напредни ниво (10 дефектолога);
22. Увођење ИОП-а у образовање и третман деце са аутистичним спектром у складу са светским
стандардима (8 дефектолога);
23. Породични распоред у раду са агресивном и хиперактивном децом основношколског узраста (8
дефектолога);
24.
Школа знаковног језика (8 дефектолога)
25. Инклузивно посредовање – фактор превенције поремећаја понашања и сукоба у инклузивном
школовању (8 дефектолога);
26. МЕДОС - Мултимедијални систем за едукацију деце са оштећеним слухом (8 дефектолога);
27. Превентивно-корективни рад са ученицима ометеним у развоју (8 дефектолога);
28.
Заједно против насиља (8 дефектолога)
29. Дискалкулија у основној школи (7 дефектолога);
30. Израда индивидуалног-образовног плана за децу/ученике са сметњама у развоју укључене у редовни
васпитно-образовни систем (7 дефектолога);
31. Развојни Монтесори материјали у функцији припремног предшколског програма (6 дефектолога);
32. Тешки адолесценти – учење животних вештина (Министарство просвете) (6 дефектолога);
33. Знања и вештине потребне дефектологу као стручном сараднику у редовној школи (5 дефектолога);
34. Прилагођавање наставних јединица из математике за ученике са сметњама у развоју
(5 дефектолога);
35. Прилагођавање наставних јединица из српског језика за ученике са сметњама у развоју
(5 дефектолога);
36. Планирање и реализација додатне образовне подршке деци/ученицима са сметњама у развоју у
школи и вртићу (5 дефектолога);
37. Водич за васпитаче „Породица у вртлогу дроге“ (5дефектолога);
38.Деца са посебним потребама и деца са кохлеарним имплантатима у систему васпитања и образовања
(4 дефектолога);
39. Школа као превентивни фактор у спречавању наркоманије (3 дефектолога);
40. Примена КСАФА система у дијагностици третмана поремећаја слуха, говора и језика,пажње,
понашања и учења (3 дефектолога);
41. Корективне вежбе за децу и ученике са телесним деформитетима (1дефектолог).
УЖЕСТРУЧНА ОБЛАСТ - ДЕФЕКТОЛОГИЈА И СПЕЦИЈАЛНА ПЕДАГОГИЈА
Исказане потребе:
1.Ужестручна област за дефектологе/специјалне педагоге (135 дефектолога);
2.Аутизам (изражене потребе 46 дефектолога);
3.Сензорна интеграција деце са сметњама у развоју (35 дефектолога);
4.Образовање деце са посебним потребама – уопште (30 дефектолога);
5.Реедукација психомоторике – опште информације (21 дефектолога);
6.„The Floortime“ метод (15 дефектолога);
7.Курс „Мартe Mео“ – природна потпора развоју (12 дефектолога);
8.Обука у примени специјализованих метода рада са децом са первазивним спектром поремећаја
(ABA метод (Applied Behavior Analysis), PLAY метод (интегративна терапија игром) метод
сензомоторне интеграције) (10 дефектолога);
9. Употреба слика у раду са децом са аутизмом (PECS метод ) (7 дефектолога);
10.Препознавање и превазилажење сметњи у учењу (6 дефектолога);
11.Дневне вештине за децу са визуелним оштећењима (6 дефектолога);
12.Теме из неуропсихологије (5 дефектолога);
13.Специфичне сметње у учењу (4 дефектолога);
14.Рана рехабилитација (4 дефектолога);
15.Теме о аутизму са приказима случајева (4 дефектолога);
16.Метод рада са децом без развијеног говора (4 дефектолога);
17.Рад у сензорној соби (3 дефектолога);
18.Первазивни поремећаји (3 дефектолога);
19.Васпитно-образовни рад (настава) са децом оштећеног вида (3 дефектолога);
20.Рад са децом са интелектуалним сметњама (1 дефектолога);
21.Психолингвистика (1 дефектолога);
22.Дисхармоничан развој (1 дефектолога);
23.Обука за рад на опреми за логопедску и аудиолошку рехабилитацију (1 дефектолог);
24.Специфични синдроми (1 дефектолг);
25.Специфична знања и вештине из ужестручних предмета са других одсека ФАСПЕР-а
(1дефектолога).
ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ
Исказане потребе за семинарима из Каталога стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних
сарадника и директора :
1.
2.
3.
Дидактички материјал за рад са децом са сметњама у развоју – примена и израда (14
дефектолога);
Интерактивне табле у настави (8 дeфектолога);
Комплексна метода у настави почетног читања и писања (8 дефектолога);
4.
Говорне технологије у образовању (употреба говорних технологија као асистивних технологија у
образовању деце са сметњама у развоју) (7 дефектолога);
5.
6.
Савремене методе наставе и наставни материјали (6 дефектолога);
Практичан приступ и наставне алатке у раду са ученицима са сметњама у развоју млађег
школског узраста (5 дефектолога);
Мултимедијални аспекти наставе и учења (4 дефектолога).
7.
ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ:
Исказане потребе:
1.Иновације у настави уопште (123 дефектолога);
2.Иновације у настави у раду са децом са вишеструком ометеношћу (15 дефектолога);
3.Иновације у информатици (14 дефектолога);
4.Иновације у раду са децом са посебним потребама (7 дефектолога);
5.Иновације у третману дислексије и дисграфије (1 дефектолога);
6.Иновације у ужестручној области (1 дефектолога).
ПЕДАГОШКЕ ТЕМЕ
Исказане потребе за семинарима из Каталога стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних
сарадника и директора:
1.Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду (посебно базични
курс Монтесори програма) (93 дефектолога);
2.Почни од почетка – почетак је важан – подршка раном расту, развоју и учењу (31дефектолога);
3.Планирање и реализација додатне образовне подршке деци и ученицима са сметњама у развоју (16
дефектолога);
4.„Вршњачко насиље и шта са њим?“ (14 дефектолога);
5.Методе активно оријентисане наставе (13 дефектолога);
6.Васпитни проблеми ученика и како их превазићи (12 дефектолога);
7.Индивидуални план подршке и индивидуални образовни план (9 дефектолога);
8.Рад у комбинованом одељењу (9 дефектолога);
9.Индивидуализовани приступ у процесу подучавања и примени портфолија у праћењу ученика (9
дефектолога);
10.Решавање сукоба ученика методом реконструкције (8 дефектолога);
11.Рад са децом и омладином са проблемима у понашању (8 дефектолога);
12.Решавање конфликата у школи и дому ученика (8 дефектолога);
13.Васпитни рад у домовима (8 дефектолога);
14.Специфичан приступ наставника: рад на оснаживању младих за самостално решавање развојних и
адолесцентних проблема (8 дефектолога);
15.Васпитачка моћ (7 дефектолога);
16.Ромско дете и школа (5 дефектолога);
17.Оснаживање младих кроз школску /вршњачку медијацију (4 дефектолога);
18.Добра сарадња са родитељима: добро деци, добро нама , добро њима (3 дефектолога).
ПЕДАГОШКЕ ТЕМЕ
Исказане потребе:
1.Педагошке теме – уопште (62 дефектолога);
2.Васпитни рад и општа питања наставе – разне теме (15 дефектолога);
3.Поремећаји и тешкоће у учењу и понашању (8 дефектолога);
4.Решавање конфликата у школи и дому ученика (8 дефектолога);
5.„Валдорф“ педагогија (8 дефектолога);
6.Знања и вештине потребне за рад са децом са посебним образовним потребама (5 дефектолога).
ПСИХОЛОШКЕ ТЕМЕ
– Исказане потребе за семинарима из Каталога стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних
сарадника и директора:
1.Управљање стресом, деце, наставника и родитеља (45 дефектолога);
2.Саветодавни рад са децом и адолесцентима (17 дефектолога);
3.Агресивност деце и адолесцената (17 дефектолога);
4.Дечија пажња као фактор успеха у васпитно-образовном раду (9 дефектолога);
5.Умеће комуникације (5 дефектолога);
6.Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење – рационално – емоционални приступ (5
дефектолога);
7.Мотивација и психолошки принципи учења (3 дефектолога);
8.То сам ја – индивидуализација процеса подстицања развоја детета (3 дефектолога);
9.Примена техника и мапа ефикасног учења, брзог читања и памћења у настави и интеграцији у
образовно-васпитни систем (3 дефектолога).
ПСИХОЛОШКЕ ТЕМЕ
Исказане потребе:
1.Психолошке теме – уопште (72 дефектолога);
2.Саветодавни рад са родитељима ученика са сметњама у развоју (21 дефектолога);
3.Поремећај пажње и хиперактивност деце (18 дефектолога);
4.Когнитивна и породична терапија у раду са проблематичном децом и адолесцентима (14
дефектолога);
5.Психолошке теме у делу нових метода и техника развојне процене (3 дефектолога).
ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Исказане потребе за семинарима из Каталога стручног усавршавања наставника, васпитача,
стручних сарадника и директора:
1.Примена мултимедија у раду са децом са посебним потребама (20 дефектолога);
2.Асистивне технологије – примена у школи (15 дефектолога);
3.Информационо-комуникационе технологије у настави (9 дефектолога);
4.Прилагођавање опција рачунарских програма за рад деце са посебним потребама (7
дефектолога);
5.Електронски наставни материјали (5 дефектолога);
6.Модернизујте своју наставу – лако израдите веб сајт (3 дефектолога) ;
7.Алати за Е-учионицу (3 дефектолога).
ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Исказане потребе:
1.Информатика – опште информације (41 дефектолог);
2.Обука у примени асистивних технологија и средстава за аудитивну и алтернативну
комуникацију (3 дефектолога);
3.Примена асистивних технологија код деце са моторичким поремећајима (1 дефектолог);
4.Коришћење интернета – употреба и злоупотреба (1 дефектолог).
ТЕМЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА (ТЕМЕ ИЗ МЕДИЦИНЕ):
Исказане потребе за семинарима из Каталога стручног усавршавања наставника, васпитача,
стручних сарадника и директора:
1.
2.
3.
4.
Корективне вежбе за децу и ученике са телесним деформитетима (8 дефектолога);
Прва помоћ код деце свих узраста (3 дефектолога);
Дете са епилепсијом у разреду (3 дефектолога);
Ортопедска радионица: превенција коштано-зглобних обољења код деце
и ресоцијализација након лечења (3 дефектолога).
ТЕМЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА (ТЕМЕ ИЗ МЕДИЦИНЕ)
Исказане потребе :
1. Теме из неурологије и неуропсихологије (6 дефектолога).
УМЕТНОСТИ
Исказане потребе за семинарима из Каталога стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних
сарадника и директора:
1. Употреба ритма као музичке стимулације у раду са децом и ученицима
са сметњама и тешкоћама у развоју (12 дефектолога);;
2. Маштаоница од папира (9 дефектолога);
3. Лутка наставно и васпитно средство (7 дефектолога);
4. Игра и покрет, инструменти невербалне комуникације и развоја имагинације
у процесу едукације младих (4 дефектолога);
5. Керамика, традиција, култура, радост (инклузија и интеграција кроз уметност) (4 дефектолога);
6. Експерименталне ликовне технике у раду са даровитом децом и децом
са сметњама у развоју (3 дефектолога);
7. Школа ручног ткања (3 дефектолога);
8. Слике и сценске игре као мали дечији пројекти у настави (2 дефектолога);
9. Школа керамике (1 дефектолог).
УМЕТНОСТИ
Исказане потребе:
1.Уметност – драма и покрет – уопште (8 дефектолога);
2.Ритмичко-мелодијске активности подстицај учењу, говорно-језичком развоју
и инклузивном образовању (8 дефектолога);
3. Уметност – ликовна уметност (6 дефектолога);
4. Примена позоришних вештина у раду са ученицима са сметњама у развоју (3 дефектолога);
5. Музикотерапија (1 дефектолог).
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ПРАКСА
Исказане потребе за семинарима из Каталога стручног усавршавања наставника, васпитача,
стручних сарадника и директора:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Између прописа и праксе (8 дефектолога);
Обука за вођење семинара и презентација (8 дефектолога);
Развојно и пројектно планирање (5 дефектолога);
Пројекат за пројекат (5 дефектолога);
Безбедност ученика у школским објектима (5 дефектолога);
Партнерство између специјалне и редовне школе – мрежа подршке
инклузивном образовању (4 дефектолога);
Обука за радионичарски рад – креативан и ефикасан метод у раду са ученицима (4
дефектолога);
Попуњавање и штампање педагошке документације (4 дефектолога);
Педагошко инструктивни рад у школи и предшколској установи (3 дефектолога);
Тимски рад – подизање нивоа професионалне одговорности (3 дефектолога);
Примена портфолија у праћењу ученика (3 дефектолога);
Одељенска заједница као фактор превенције поремећаја у понашању –
план и програм разредног старешине (3 дефектолога);
Од „Службеног листа“ до индивидуално образовног плана (3 дефектолога);
Едукација школских тимова за реаговање у кризним ситуацијама (3 дефектолога);
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ПРАКСА
Исказане потребе :
1.Управљање и руковођење у школи – уопште (5 дефектолога);
2. Оцењивање (5 дефектолога);
3. Протоколи за корективни дефектолошки рад у школи – уједначавање истих (4 дефектолога);
4. Све што је од значаја за израду и реализацију ИОП-а (нова искуства, практичнија и
прегледнија документација) (4 дефектолога);
5. Студијски програми сталног стручног усавршавања дефектолога из наставних предмета и из
методике која прати предмет, а према врстама ометености (3 дефектолога);
6.Сарадња учитеља и дефектолога (кооперативна настава) (2 дефектолога).
Дефектолози и специјални педагози навели су и теме за којима је исказана потреба у пракси.
Према њиховим интересовањима, теме програма за стручно усавршавање могу се
структурисати у оквиру следећих области:
УЖЕСТРУЧНА ОБЛАСТ ДЕФЕКТОЛОГИЈА И СПЕЦИЈАЛНА ПЕДАГОГИЈА
ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ
ПЕДАГОШКЕ ТЕМЕ
ПСИХОЛОШКЕ ТЕМЕ
ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
(МЕДИЦИНСКЕ ТЕМЕ)
УМЕТНОСТИ
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ПРАКСА
[email protected]

similar documents