دانلود جزوه

Report
‫آشنایی با مفاهیم طراحی سازه های فوالدی‬
‫‪20/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫جلسه هشتم‬
‫ت ال ش ب ر ش ی‬
‫تنش مجاز برشی‬
‫عمل میدان کششی‬
‫‪20/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫‪20/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫‪20/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫‪20/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫توزیع تنش برشی در مقطع‬
‫‪20/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫تالش برشی و خمشی‬
‫‪20/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫تنش مجاز برشی‬
‫‪20/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫کمانش برشی‬
‫‪20/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫‪20/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫‪20/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫طراحی برای برش‬
ASD
h / t w  380
Fy
fv = FY/Aw ≤ Fv = 0.4Fy
LRFD
(ASD F4-1)
h / t w  2.45 E / Fyw
Vu = FY ≤ ϕvVn = ϕv0.6Fyw Aw
(LRFD F2-1)
Where ϕv = 0.9
‫ وحیده طباخها‬: ‫ مدرس‬/ 808 ‫اولین دوره آموزشگاه مجازی‬
20/6/1391
‫طراحی برای برش‬
Assume E = 29000 ksi
ASD h / t  380 F
w
y
fv = FY/Aw ≤ Fv = 0.4Fy
LRFD
(ASD F4-1)
h / t w  417.2 / Fyw
Vu = FY ≤ ϕvVn = ϕv0.6Fyw Aw
(LRFD F2-1)
‫ وحیده طباخها‬: ‫ مدرس‬/ 808 ‫اولین دوره آموزشگاه مجازی‬
Where ϕv = 0.9
20/6/1391
‫طراحی برای برش‬
ASD
h / t w  380
Fy
fv = FY/Ay ≤Fv 
LRFD
Fy
Cv  

2.89
(ASD F4-2)
0.4 Fy
2.45 E / Fyw  h / t w  307
.
E / Fyw
 2.45 E / Fyw
Vu = FY ≤ ϕvVn = ϕv0.6Fyw Aw 

h / tw


 (LRFD F2-2)


Where ϕv = 0.9
‫ وحیده طباخها‬: ‫ مدرس‬/ 808 ‫اولین دوره آموزشگاه مجازی‬
20/6/1391
‫طراحی برای برش‬
LRFD
307
.
E / Fyw  h / t w  260
 4.52 E 

Vu = FY ≤ ϕvVn = ϕvAw 
2
 h / t w  
(LRFD F2-3)
Where ϕv = 0.9
‫ وحیده طباخها‬: ‫ مدرس‬/ 808 ‫اولین دوره آموزشگاه مجازی‬
20/6/1391
‫طراحی برای برش‬
‫‪-15.00‬‬
‫‪o‬‬
‫‪FIXED JOINT‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪X‬‬
‫‪Z‬‬
‫‪-15.00‬‬
‫‪Braced at 1/3 Points‬‬
‫‪o‬‬
‫‪FIXED JOINT‬‬
‫‪20/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫طراحی برای برش‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بررسی مثال حل شده برای تیر مهارشده جانبی با مقطع فشرده‬
‫طول عضو برابر ‪ 12‬فوت‬
‫عضو در دوانتها گیردار است‬
‫بارگذاری ‪:‬‬
‫‪ ‬وزن تیر‬
‫‪ ‬بار گسترده ‪15 kips/ft‬‬
‫‪ ‬ترکیب بار بر مبنای آیین نامه های ‪ ASD‬و ‪LRFD‬‬
‫‪ ‬مصالح فوالد ‪A992‬‬
‫‪ ‬مهار شده در نقاط ‪ 1/3‬طول‬
‫‪ ‬طراحی بر مبنای آیین نامه های ‪ ASD‬و ‪LRFD‬‬
‫‪20/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫طراحی برای برش‬
‫)کنترل برش در انتهای عضو(‬
‫‪ASD‬‬
‫‪fv = FY/Aw ≤ Fv = 0.4Fy‬‬
‫‪ = 0.8‬نسبت تنش موجود‪ /‬تنش مجاز‬
‫) کنترل برش در انتهای عضو(‬
‫‪W18x40‬‬
‫‪LRFD‬‬
‫‪Vu = FY ≤ ϕvVn = ϕv0.6Fyw Aw‬‬
‫‪= 0.948‬نسبت نیروی موجود‪ /‬نیروی حدی‬
‫‪20/6/1391‬‬
‫‪W18x40‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫طراحی برای برش‬
‫‪20/6/1391‬‬
‫‪Ay = 5.638 in.2‬‬
‫‪Ratio = 0.8‬‬
‫‪ASD‬‬
‫‪W18x40‬‬
‫‪FY = 90.241 kips‬‬
‫‪Ay = 5.638 in.2‬‬
‫‪Ratio = 0.948‬‬
‫‪LRFD‬‬
‫‪W18x40‬‬
‫‪FY = 144.289 kips‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫طراحی برای برش‬
Code Check based on the ASD9, Profile W18x40
FY = 90.241 kips
Ratio = 0.8
ASD‫و‬LRFD ‫تفاوت ضرایب ترکیب بار در‬
144.289 / 90.241 = 1.5989
ASD‫و‬LRFD ‫تفاوت ضرایب معادله بین‬
LRFD = (0.4)(1.5989) /(0.6)(0.9) × ASD
144.289 0.4 10
.
LRFD Ratio computed from ASD  08
. 


 0.948
90.241 0.6 0.9
LRFD
W18x40
‫ وحیده طباخها‬: ‫ مدرس‬/ 808 ‫اولین دوره آموزشگاه مجازی‬
Ratio = 0.948
20/6/1391
‫طراحی برای برش‬
‫‪ASD‬‬
‫‪Example # 1‬‬
‫‪Live Load = 15 kips/ft‬‬
‫‪W18x40‬‬
‫‪ = 0.8‬نسبت تنش موجود‪ /‬تنش مجاز‬
‫‪LRFD‬‬
‫‪Example # 1‬‬
‫‪Live Load = 15 kips/ft‬‬
‫‪W18x40‬‬
‫‪ = 0.948‬نسبت نیروی موجود‪ /‬نیروی حدی‬
‫‪Example # 2‬‬
‫‪Dead Load = 7.5 kips/ft‬‬
‫‪Live Load = 7.5 kips/ft‬‬
‫‪W18x40‬‬
‫‪ = 0.83‬نسبت تنش موجود‪ /‬تنش مجاز‬
‫‪Code check W18x40 based on the ASD9‬‬
‫‪W18x40‬‬
‫‪ = 0.8‬نسبت نیروی موجود‪ /‬نیروی حدی‬
‫‪20/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬

similar documents