Costea Anneliese

Report
Probleme.Grile
Costea Anneliese
1. Utilizând metoda backtracking se generează în ordine lexicografică
cuvintele de câte patru
litere din mulţimea A={a,b,c,d,e}, cuvinte care nu conţin două vocale alăturate.
Primele
opt cuvinte generate sunt, în ordine: abab, abac, abad, abba, abbb, abbc, abbd,
abbe.
Câte dintre cuvintele generate încep cu litera b şi se termină cu litera e?
a. 9 b. 15 c. 12 d. 20
babe bace bade bbbe bbce bbde bcbe bcce bcde
bdbe bdce bdde bebe bece bede
b.15
2. Utilizând metoda backtracking se generează în ordine lexicografică
cuvintele de câte patru
litere din mulţimea A={a,b,c,d,e}, cuvinte care nu conţin două vocale alăturate.
Primele
opt cuvinte generate sunt, în ordine: abab, abac, abad, abba, abbb, abbc, abbd,
abbe.
Care este ultimul cuvânt generat?
a. edcb b. eeee c. edde d. eded
d.eded
3. Utilizând metoda backtracking se generează în ordine lexicografică
cuvintele de câte patru
litere din mulţimea A={a,b,c,d,e}, cuvinte care nu conţin două vocale alăturate.
Primele
opt cuvinte generate sunt, în ordine: abab, abac, abad, abba, abbb, abbc, abbd,
abbe.
Care este penultimul cuvânt generat?
a. edec b. eded c. edde d. edcb
a.edec
4. Se utilizează metoda backtracking pentru a genera toate cuvintele care
conţin toate literele din
mulţimea {i,n,f,o}, astfel încât fiecare literă să apară exact o dată într-un
cuvânt şi literele n
şi o să nu se afle pe poziţii vecine. Ştiind că primul cuvânt generat este info,
iar al treilea, al
patrulea şi al cincilea sunt nifo, niof, nfio care este cel de-al doilea cuvânt obţinut?
a. iofn b. inof c. ionf d. niof
Info ..iofn.. nifo niof nfio
1234..1432.. 2134 2143 2314
a.iofn
5. Generarea matricelor pătratice de ordinul n, cu elemente 0 şi 1, cu
proprietatea că pe
fiecare linie şi pe fiecare coloană există un singur element egal cu 1, se poate realiza
utilizând metoda backtracking. Algoritmul utilizat este echivalent cu algoritmul de
generare a:
a. combinărilor b. permutărilor c. aranjamentelor d. produsului
cartezian
C.aranjamentelor
6. Se generează, prin metoda backtracking, toate modalităţile de aşezare a
numerelor
naturale de la 1 la 5, astfel încât oricare 2 numere consecutive să nu se afle pe
poziţii
alăturate. Dacă primele 2 soluţii sunt: (1,3,5,2,4) şi (1,4,2,5,3), care este prima
soluţie generată în care primul număr este 4?
a. (4, 1, 3, 2, 5) b. (4, 2, 5, 1, 3) c. (4, 3, 5, 3, 1) d. (4, 1, 3, 5, 2)
d.(4,1,3,5,3)
7.Utilizând metoda backtracking pentru afişarea tuturor modalităţilor de descompunere a
unui
număr natural ca o sumă de numere naturale nenule, pentru n=3 se obţin în ordine
soluţiile:
1+1+1; 1+2; 2+1; 3. Ordinea de scriere a termenilor dintr-o descompunere este
semnificativă. Folosind aceeaşi metodă pentru n=10, care este soluţia generată
imediat după
1+1+3+5?
a. 1+1+4+1+1+1+1 b. 1+1+7+1 c. 1+2+7 d. 1+1+4+4
a. 1+1+4+1+1+1+1
8.Construim anagramele unui cuvânt c1c2c3c4 prin generarea în ordine
lexicografică a
permutărilor indicilor literelor cuvântului şi obţinem c1c2c3c4 c1c2c4c3 c1c3c2c4 …
c4c3c1c2
c4c3c2c1. Pentru anagramele cuvântului pateu, după şirul paetu, paeut, paute
cuvintele
imediat următoare sunt:
a. pauet şi ptaeu b. ptaeu şi ptaue
c. pauet şi ptaue d. ptaeu şi patue
pateu …paetu paeut paute pauet ptaeu
12345…12435,12453,12534,12543,13245
a. pauet şi ptaeu
9.Se generează, prin metoda backtracking, toate modalităţile de aşezare a numerelor
naturale de la 1 la 5, astfel încât oricare 2 numere consecutive să nu se afle pe
poziţii
alăturate. Dacă primele 2 soluţii sunt: (1,3,5,2,4) şi (1,4,2,5,3), care este prima
soluţie generată în care primul număr este 4?
a. (4, 1, 3, 2, 5) b. (4, 2, 5, 1, 3) c. (4, 3, 5, 3, 1) d. (4, 1, 3, 5, 2)
d.(4,1,3,5,2)
10.Se generează în ordine crescătoare, toate numerele naturale de 5 cifre distincte,
care se
pot forma cu cifrele 2,3,4,5 şi 6. Să se precizeze numărul generat imediat
înaintea şi
numărul generat imediat după secvenţa următoare : 34256, 34265, 34526, 34562
a. 32645 şi 34625 b. 32654 şi 34655
c. 32654 şi 34625 d. 32645 şi 34655
32654,34256, 34265, 34526, 34562,34625
c. 32654 şi 34625
11.Pentru rezolvarea cărei probleme dintre cele enumerate mai jos se poate utiliza
metoda
backtracking ?
a. determinarea reuniunii a 3 mulţimi
b. determinarea tuturor divizorilor unui număr din 3 cifre
c. determinarea tuturor elementelor mai mici decât 30000 din şirul lui Fibonacci
d. determinarea tuturor variantelor în care se pot genera steagurile cu 3 culori (din
mulţimea:
”roşu”, ”galben”, ”albastru” şi ”alb”), având la mijloc culoarea ”galben”
d. determinarea tuturor variantelor în care
se pot genera steagurile cu 3 culori (din
mulţimea:
”roşu”, ”galben”, ”albastru” şi ”alb”), având la
mijloc culoarea ”galben”
12.Se generează în ordine crescătoare toate numerele de exact 4 cifre care se pot
forma cu
elementele mulţimii {0,1,2,3,4}. Primele 8 soluţii generate sunt, în ordine: 1000,
1001,
1002, 1003, 1004, 1010, 1011, 1012. Care sunt primele trei numere ce se vor
genera
imediat după numărul 3443?
a. 4000,4001,4002 b. 3444,4443,4444
c. 3444,4444,4000 d. 3444,4000,4001
3443 3444 4000 4001
d. 3444,4000,4001
13. Prin metoda backtracking se generează toate anagramele (cuvintele obţinute prin
permutarea literelor) unui cuvânt dat. Ştiind că se aplică această metodă pentru cuvântul
solar, precizaţi câte cuvinte se vor genera astfel încât prima şi ultima literă din fiecare
cuvânt generat să fie vocală (sunt considerate vocale caracterele a, e, i , o, u)?
a. 24 b. 6 c. 10 d. 12
aslro asrlo alsro alrso arslo arlso oslra osrla olsra
olrsa orsla orlsa
d.12
14. Dacă se utilizează metoda backtracking pentru a genera toate permutările de 4 obiecte şi
primele 5 permutări generate sunt, în această ordine, 4 3 2 1, 4 3 1 2, 4 2 3 1, 4
2 1 3, 4 1 3 2, atunci a 6-a permutare este:
a. 3 2 1 4 b. 3 4 2 1 c. 1 4 3 2 d. 4 1 2 3
d.4123
15. Folosind modelul combinărilor se generează numerele naturale cu câte trei cifre distincte din
mulţimea {1,2,3,7}, numere cu cifrele în ordine strict crescătoare, obţinându-se, în ordine:
123, 127, 137, 237. Dacă se utilizează exact aceeaşi metodă pentru a genera numerele
naturale cu patru cifre distincte din mulţimea {1,2,3,4,5,6,7,8}, câte dintre numerele
generate au prima cifră 2 şi ultima cifră 7?
a. 8 b. 3 c. 4 d. 6
2347 2357 2367 2457 2467 2567
d.6
16. Un algoritm de tip backtracking generează, în ordine lexicografică, toate şirurile de 5 cifre 0 şi
1 cu proprietatea că nu există mai mult de două cifre 0 pe poziţii consecutive. Primele 7 soluţii
generate sunt: 00100, 00101, 00110, 00111, 01001, 01010, 01011. Care este a8-a soluţie
generată de acest algoritm?
a. 01110 b. 01100 c. 01011 d. 01101
b.01100
17. Trei băieţi, Alin, Bogdan şi Ciprian, şi trei fete, Delia, Elena şi Felicia, trebuie să formeze o
echipă de 3 copii, care să participe la un concurs. Echipa trebuie să fie mixtă(adică să conţină cel
puţin o fată şi cel puţin un băiat). Ordinea copiilor în echipă este importantă deoarece aceasta va fi
ordinea de intrare a copiilor în concurs (de exemplu echipa Alin, Bogdan, Delia este diferită de
echipa Bogdan, Alin, Delia). Câte echipe se pot forma, astfel încât din ele să facă parte simultan
Alin şi Bogdan?
ABD,ABE,ABF,ADB,AEB,AFB,BAD,BAE,BAF,BD
A,BEA,BFA,DAB,DBA,EAB,EBA,FAB,FBA
18 echipe
18. Un algoritm generează în ordine crescătoare toate numerele de n cifre, folosind doar cifrele 3,
5 şi 7. Dacă pentru n=5, primele 5 soluţii generate sunt 33333, 33335, 33337,33353, 33355,
precizaţi care sunt ultimele 3 soluţii generate, în ordinea generării.
77773,77775,77777
19.Algoritmul de generare a tuturor numerelor de 5 cifre nenule, fiecare având cifrele ordonate
strict crescător, este echivalent cu algoritmul de generare a:
a. submulţimilor unei mulţimi cu 5 elemente b. produsului cartezian a unor mulţimi de
cifre
c. aranjamentelor de 9 elemente luate câte 5 d. combinărilor de 9 elemente luate câte 5
d. combinărilor de 9 elemente luate câte 5
20. Utilizând metoda backtracking sunt generate numerele de 3 cifre care au cifrele în ordine
crescătoare, iar cifrele aflate pe poziţii consecutive sunt de paritate diferită. Ştiind că
primele cinci soluţii generate sunt, în această ordine: 123, 125, 127, 129, 145, care este
cel de al 8-lea număr generat?
a. 169 b. 149 c. 167 d. 147
123, 125, 127, 129, 145,147,149,167,169
c.167
21. Generarea tuturor cuvintelor de trei litere mici, nu neapărat distincte, ale alfabetului englez,
se poate realiza cu ajutorul unui algoritm echivalent cu cel de generare a:
a. produsului cartezian b. combinărilor
c. aranjamentelor d. permutărilor
a. produsului cartezian
I.Generarea permutărilor
Se citeşte un număr natural n. Să se genereze permutările de n elemente
ale mulţimii {1,2,…,n}.
type vector=array [1..100] of integer;
var x:vector;n:integer;
procedure solutie;
var i:integer;
begin
write (‘(‘);
for i:=1 to n-1 do
write (x[i],’,‘);
writeln ( x[n],’)‘);
nr:= nr+1;
end;
function continuare(k:integer):boolean;
var i:integer;ok:boolean;nr:integer;
begin
ok:= true;
if k=1 then continuare:=true else
for i:=1 to k-1 do
if k[x]:=k[i] then
ok:=false;
continuare:=ok;
end;
procedure back (k:integer);
begin
if (k=n+1) then solutie else
for i:= 1 to n do begin
x[k]:=i ;
if continuare (k) then
back (k+1);
end;
end;
begin
write (‘n=‘);readln (n);
back(1);
write (‘nr=‘,nr);
readln;
end.
Simulaţi executarea algoritmului
pentru n=3.
3!=6
II.Generarea produsului cartezian
Se citesc numerele naturale n şi p. Să se genereze toate elementele
produsului cartezian P=AxAx...xA=Ap, unde A={1,2,…,n}.
type vector=array [1..100] of integer;
var x:vector;
procedure solutie;
var x:integer;
begin
write (‘(‘);
for i:=1 to n-1 do
write (x[i],’,‘);
writeln ( x[n],’)‘);
end;
procedure back (k:integer);
var i:integer;
begin
if (k=n+1) then solutie else
begin
for i:= 1 to n do begin
x[k]:=i ;
back (k+1);
end;
end;
begin
write (‘n=’);readln (n);
back(1);
readln;
end.
III.Problema reginelor
Să se determine toate posibilităţile de aranjare a n regine pe o tablă de şah de dimensiune nxn
astfel încât reginele să nu se atace reciproc. Regina atacă piesele saflate pe aceeaşi linie, coloană
sau diagonală
type vector=array [1..30] of integer;
var x:vector;n:integer;
procedure solutie;
var i,j:integer;
begin
write (‘(‘);
for i:=1 to n do begin
for j:=1 to n do
if x[i]=j then write (‘*’) else
write (‘_’);writeln;
end;
function continuare(k:integer):boolean;
var i:integer;ok:boolean;
begin
ok:= true;
for i:=1 to k-1 do
if ( x[k]=x[i]) or (abs (x[k]-x[i])=(k-i))
then ok:=false;
continuare:=ok;
end;
procedure back (k:integer);
var i:integer;
begin
if (k=n+1) then solutie else begin
for i:= 1 to n do begin
x[k]:=i ;
if continuare (k) then
back (k+1);
end;
end;
end;
begin
write (‘n=’);readln (n);
back(1);
readln;
end.
IV.Generarea partiţiilor unui număr natural
Se citeşte numărul natural n. Să se genereze toate modurile de descompunere a lui n
ca sumă de numere naturale.
type vector=array [1..20] of integer;
var x:vector;n,s:integer;
procedure solutie (k:integer);
var i:integer;
begin
for i:=1 to n do
write (x[i],’ ‘);
end;
function continuare(k:integer):boolean;
begin
continuare:= (x[k]+s)<n;
end;
procedure back (k:integer);
begin
if (s=n) then
solutie (k-1) else
begin
x[k]:=0;
while continuare (k) do begin
x[k]:=x[k]+1;
s:=s+x[k]:
back(k+1);
s:=s-x[k];
end;
end;
end;
begin
write (‘n=’);readln (n);
back(1);
readln;
end.
V.Problema turelor
Să se determine toate posibilităţile de aranjare a n ture pe o tablă de şah de
dimensiune nxn astfel încât turele să nu se atace reciproc. Tura atacă piesele aflate pe
aceeaşi linie sau coloană.
type vector = array [1..100] of integer;
var x: vector;
n: integer;
nr:integer;
procedure solutie;
var i,j :integer;
begin
nr:= nr+1;
for i:= 1 to n do
begin
for j:= 1 to n do
if x[i]=j then write ('*') else
write (' '), writeln;
end; readln; end;
function continuare (k:integer):boolean;
var i:integer;
ok:boolean;
begin
ok:= true;
if k=1 then continuare := true;
for i:=1 to k-1 do
if x[k]=x[i] then ok:= false;
continuare:= ok;
end;
procedure back (k:integer);
var i:integer;
begin
if (k=n+1) then solutie else
for i:= 1 to n do
begin
x[k]:=i;
if continuare (k) then back (k+1);
end;end;
begin
write ('n=',n);
back(1);
write('nr',nr); readln; end.
VI.Săritura calului
Se consideră o tablă de şah nxn şi un cal plasat în colţul din stânga, sus. Se cere să se
afişeze un drum al calului pe table de şah, astfel încât să treacă o singură dată prin
fiecare pătrat al tablei.
type vector= array[1..400] of integer ;
matrice=array (1..20,1..20] of integer;
const dx:array [1..8] of integer =(-2,-1,1,2,2,1,-1,-2);
dy:array[1..8] of integer=(-1,-2,-2,-1,1,2,2,1);
var A:matrice
x,y:vector;
n:integer;
procedure solutie;
vari,j:integer;
begin writeln;
for 1:=1 to n do begin
forj:= 1 to n do
write('A[',i,',',j,']='); readln (A[i,j]);
writeln; end;end;
function continuare (k:integer):boolean;
var ok:boolean;
begin
ok:=true;
if (x[k]<1)or (x[k]>n) or (y[k]<1) or (y[k]>n) or (A[ x[k],y[k]]>o)
then ok:= false; continuare:= ok;end;
procedure back (k:integer);
var i:integer;
begin
if (k=n*n+1) then solutie else
begin
for i:= 1 to 8 do
begin
x[k]:= x[k-1]+dx[i];
y[k]:=y[k-1]+dy[i];
A[x[k],y[k]]:=k;
if continuare (k) then
back (k+1); A[x[k],y[k]]:=0;
end;end; end;
begin
write('n=');readln(n);
x[1]:=1; y[1]:=1;A[1,1]:=1;
back(2);
readln; end.
VII.Generarea aranjamentelor
Se citesc două numere naturale n şi p. Să se genereze toate aranjamentele de n
elemente luate câte p ale mulţimii {1,2,…,n}.
type=array [1..20] of integer;
var x:vector;
n,p:integer;
var i:integer;
begin
for i:= 1 to p do
write(x[i],' ');
function continuare (k:integer):boolean;
var i:integer;
begin
continuare i:=1 to k-1 do
if x[i]=x[k] then continuare:=false
end;
procedure back (k:integer);
var i:integer;
begin
if (x=p+1) then solutie else
for i:= 1 to n do
begin x[k]:=i;
if continuare(k) then back (k+1);
end; end;
begin
write ('n=');readln (n);
write('p=');readln(p);
back(1);
readln;
end.
Simulaţi executarea algoritmului
pentru n=4 şi p=2.
4!/(4-2)!=12
VIII.Generarea combinărilor
Se citesc două numere naturale n şi p. Să se genereze toate combinările de n
elemente luate câte p ale mulţimii {1,2,…,n}.
type vector=array [0..20] of integer;
var x:vector;
n,p:integer;
procedure solutie;
var i:integer;
begin
for i: 1 to p do write (x[i],' ');
writeln; end;
procedure back(k:integer);
var i:integer;
begin
if (k=p+1) then solutie else
for i:= x[k-1]+1 to n do
begin
x[k]:=1; back (k+1); end; end;
begin
write('n=');readln (n);
write ('p=');readln (p);
back(1);
readln;
end.
Simulaţi executarea algoritmului
pentru n=4 şi p=2.
4!/((4-2)!*2!)=6

similar documents