ISF Nyheter og endringer 2 Hanssen

Report
«Nye NPK» f.o.m. 2016 – Status og videre arbeid
DRG-forum 7.11.2014
v/ Fredrik A.S.R. Hanssen
Se også: Presentasjon fra ISF-informasjonsmøte 18. juni 2014
Overblikk
NPK (Norsk pasientklassifisering) er offisiell poengberegningsmotor for
aktivitetsbasert finansiering (ABF).
Dagens NPK-applikasjon har vært gjeldende fra 2003, og skal benyttes
t.o.m. aktivitetsåret 2015.
«Nye NPK» overtar som offisiell beregningsmotor f.o.m. 2016.
«Nye NPK» ferdigstilles for generell utprøving og februar/mars 2015.
«Nye NPK» vil fortsatt stilles til rådighet for utøvende virksomheter i
spesialisthelsetjenesten.
NPK – En Aktivitetsberegningskomponent med
lignende funksjoner hos ulike aktører
NPK
Muliggjøre
produksjon av
styringsinfor
masjon i
utøvende
virksomheter
NPK
Muliggjøre
produksjon av
styringsdata og
helsestatistikk i
NPR
NPK
ABFforvaltning
Funksjonell avgrensning av «Nye NPK»
«Nye NPK» er et verktøy som understøtter gjennomføringen av ABF
gjennom grunnleggende dataprosessering og poengberegning av
aktivitetsdata i henhold til fastsatt regelverk.
Resultatene fra «Nye NPK», herunder konstruerte opphold og DRGresultater understøtter produksjon av styringsdata og
helsetjenestestatistikk.
«Nye NPK er ikke
– et valideringsverktøy for NPR-meldingen
– et verktøy for kontroll av medisinsk kodekvalitet eller annen
datakvalitet
– et ABF-kontrollverktøy
– et analyseverktøy
Hva kan NPK gjøre nå? (Ikke uttømmende, per 7.11.2014)
• Episodeanalyse: Analyserer hver enkelt Episode og beregner
verdier/informasjon som benyttes senere eller som trengs for
analyseformål. Eksempel-output:
–
–
–
–
ErPHVEllerTSB (1 eller 0 for ja/nei)
LOSDøgnskiller (Heltall 0 eller større)
InneholderPasientadministrertLegemiddelbehandling (1 eller 0 for ja/nei)
ErSærfinansiert (1 eller 0 for ja/nei)
• DRG-gruppering av Episoder: Alle Episoder som kan grupperes blir
gruppert i DRG-systemet, herunder Episoder fra PHV og TSB.
Konfigurerbar DRG-komponentversjon, ikke bare innen år. Eksempeloutput:
– DRG-grupperingsstrengen
– DRGKode
– DRGGrupperingsregel («ORD» fra definisjonstabellene)
• Episodeseleksjon: Gir Episodene egenskaper som avgjør om og
eventuelt på hvilken måte Episodene skal kunne inngå i et Opphold.
Det er konfigurerbart om Episoder fra f.eks. psykisk helsevern skal
kunne påvirke konstruksjon av Opphold eller ikke. Eksempel-output:
– ErGyldigForOppholdskonstruksjon (1 eller 0 for ja/nei)
• Oppholdskonstruksjon: Setter sammen Episoder til Opphold når
Episodene
– ErGyldigForOppholdskonstruksjon=1
– Er for samme pasient
– Kommer fra samme organisatoriske nivå (f.eks. samme
rapporteringsenhet eller samme foretak)
– Henger sammen i tid
Det lages alltid et Opphold – også når Oppholdet kun består av én
Episode.
• Oppholdsbeskrivelse: Gir Oppholdet Tilstander, Prosedyrer og
en rekke andre egenskaper basert på Episodene som inngår i
Oppholdet. Valg av Hovedtilstand er sentral, selvstendig regel.
Noen hovedregler:
– Informasjonen baseres på Episoder som tidligere er merket
som ErGyldigForOppholdsbeskrivelse=1
– Alle Tilstander og Prosedyrer fra alle aktuelle Episoder tas
med.
– Tilstandene og Prosedyrene får med en referanse til
Episoden de stammer fra.
– Valgt Hovedtilstand merkes spesielt.
Andre egenskaper ved Oppholdet som er nødvendig for DRGgruppering og poengberegning av Oppholdet evalueres også.
• DRG-gruppering av Opphold: DRG-gruppering med samme type
output som fra DRG-grupperingen av Episoder:
– DRG-grupperingsstrengen
– DRGKode
– DRGGrupperingsregel («ORD» fra definisjonstabellene)
• Viktig skille fra dagens NPK: Opphold som består av mer enn én
Episode DRG-grupperes alltid med alle prosedyrekoder fra
underliggende Episoder. Testing så langt indikerer at dette ikke
gir unaturlige DRG-resultater.
• Poengberegning av Opphold: Beregning av poengverdier i.h.t
spesifikke regler for alle Opphold, f.eks:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
DRGBasispoeng
PoengtilleggRehabiliteringPrimærVanlig
PoengtilleggRehabiliteringSekundær
PoengtilleggLangLiggetid
PoengtilleggOrgandonasjon
PoengtilleggPalliativBehandling
PoengtilleggGrupperettetPasientopplæring
PoengfradragRituellOmskjæring
Poengsum
• Til slutt vil det bli avgjort om Oppholdet kvalifiserer for inklusjon
i ISF-grunnlaget og om Poengsummen for Oppholdet skal bli
tellende som ISFPoeng eller ikke.
• Konfigurasjonsmuligheter p.t.:
– Valg av DRG-komponentversjon (samme for Episode og
Opphold)
– Valg knyttet til om Episoder fra PHV/TSB eller som er
særfinansierte, eller som representerer indirekte helsehjelp
skal kunne inngå i Oppholdskonstruksjonen og på hvilken
måte.
– DRG-listen med kostnadsvekter, trimpunktverdier,
DRGBasispoeng, gyldighet for sekundær
rehabiliteringstillegg, m.v.
– Ulike parametere og terskelverdier som benyttes av
beregningsregelen for «PoengtilleggLangLiggetid».
•
Input / Output-muligheter:
– API der .NET-objekter er input og output. Programmeringsvennlig ved
evenuell integrasjon i ulike applikasjoner.
– Databasegrensesnitt
• Generisk databasestruktur «NPK», ikke knyttet til spesiell
leverandørplattform.
• All input (Episode og relaterte tabeller, samt konfigurasjonsinnstillinger)
leses inn i databasen.
• NPK-kjørejobben igangsettes, f.eks. fra et kommandovindu.
• All prosessering skjer i minnet.
• Alle relevante delresultater fra alle moduler skrives til NPK-databasen
etter endt kjørejobb.
• Data kan overføres fra NPK-databasen til lokalt fagsystem for videre
analyse og bearbeidelse.
– Merk:
• NPK tar ikke «all episodeinformasjon» som input – kun det som trengs for
å kunne beregne det NPK skal beregne.
• «EpisodeID» som sendes til NPK kan brukes i etterkant for å koble NPKresultatene tilbake til det rikere grunnlagsdatasettet som bruker besitter.
Hva gjenstår i primærutviklingsperioden? (Ikke
uttømmende, per 7.11.2014)
• De fleste reglene med betydning for poengberegning er implementert.
Noen få gjenstår, herunder
•
•
•
•
•
•
•
– Regler for sammenheng mellom DRG og helsepersonell
– Regler for sammenheng mellom DRG og utøvende virksomhet
– Regler ved sterilisering, førerkortvurdering o.l.
Regler for Pasientadministrert legemiddel behandling og peritonealdialyse
(«Særtjenester»).
Justering og korreksjon av regler basert på stadig mer testing med større og mer
kompliserte datasett enn tidligere.
Ytelsesforbedringer
– Skriving til database er det som tar mest tid p.t.
Utvidelse av loggdata og metainformasjon fra hver kjørejobb.
Tillegg av mer informasjonsgenerering for analyseformål(?)
Utvidelse av feillogging
Endringer basert på utprøvning utenfor utviklings- og testmiljøet
– Testintegrasjon og utprøvning på gang i NPR og ved OUS.
Utfordringer som må vies ekstra
oppmerksomhet?
(Noen eksempler med særlig utgangspunkt i fortakenes behov)
Ulike måter å kvalitetssikre data på i
foretakene og i NPR gir ulike resultater «her»
og «der»
• Dagens NPK standardiserer kvalitetskontrollen av NPK-relevante data i
foretakene og i NPR.
• Flere andre kvalitetssikrings-, kontroll- og tilbakemeldingssystemer
eksisterer parallelt.
• Data MÅ sammenstilles og kvalitetssikres i NPR før prosessering i Nye
NPK for at ISF-poeng skal kunne beregnes på korrekt grunnlag og for at
det skal være mulig å sette pasienten i fokus i NPK og ikke bare den
enkelte rapporteringsenhet.
• Igangsatt prosess for å bidra til at foretak kan kvalitetssikre egne data
på samme måte som NPR. Deling av regelsettet første naturlige skritt.
Konfigurasjonsforvirring?
• Noen trenger detaljerte regelkonfigurasjonsmuligheter
• De fleste trenger det ikke
• Hvordan unngå forvirring?
• Vi vil lage og publisere standardiserte konfigurasjonsoppsett/pakker per år som gjør det enkelt å forsikre seg om
konfigurasjonen er i tråd med gjeldende ISF-regelverk.
– «Standardkonfigurasjon 2015»
– «Standardkonfigurasjon 2016»
– «Standardkonfigurasjon 2017»
– O.s.v.
NPK som 64-bits-komponent – Et problem?
• 64-bits-teknologi gir mulighet for å prosessere alle data i minnet,
selv når alle episoder fra alle rapporteringsenheter skal
proesseres samlet.
• 64-bits-teknologi er ikke noe nytt, og de relevante
servermiljøene vi kjenner til er basert på dette.
• Meld gjerne fra til oss eller via RHF-representanter dersom dere
kjenner til at dette kan være problematisk i deres tekniske miljø.
Hva hvis man ikke har noen database å støtte
seg til eller ikke ønsker å anskaffe noe fra en
tredjepartsleverandør?
• Mulig løsning: Vi lager en enkel applikasjon som
– Startes fra kommandovinduet/kommandolinjen.
– Tar en NPR-melding av versjon 50_ eller 51_ som input.
– Benytter standardkonfigurasjon
– Generer éller to tekstfiler med output i form av de mest
sentrale variablene/delresultatene på Episode- og
Oppholdsnivå.
Men hva er egentlig sammenhengen mellom
beregningsresultatene fra NPK og ISFregelverket?
• Også en eksisterende utfordring. Alle beregningsregler som
anvendes er ikke fullt ut dokumentert gjennom ISF-regelverket
eller kilder som ISF-regelverket refererer til.
• I utviklingsarbeidet har dokumentasjon og spesifikasjon av hver
enkelt beregningsregel stor oppmerksomhet. Dette vil kunne
danne grunnlag for et «teknisk beregningsregelverk» som
forbindelse mellom ISF-regelverket og beregningene i NPK
«Jeg skjønner ikke hva som skjer inne i
boksen»
Mulige mottiltak
• Forståelige og lesbare varaibelnavn i .Net-komponenten som
sammenfaller med navnene i databasen.
• Dokumentasjon av overordnet prosesseringsflyt
• Dokumentasjon av alle beregningsregler
• Todlig tilgjengeliggjøring og utprøvning.Etter plan minst 9
måneder til å gjøre seg kjent med systemet før 2016.
• Funksjonelt innrettet kurs/samling for superbrukere?
Dagens tellemåte
«Opphold»
Innleggelser og konsultasjoner
DRG-baserte og andre
poengberegningsregler
«Særtjenester»
Tidsrom med annen (hjemme-)behandling organisert og
finansiert av RHF (Visse legemidler; «posedialyse»)
Ulike poengverdier for ulike
særtjenestekategorier.
•
•
Vi teller basert på informasjon om små bruddstykker av hendelser («Episoder»).
Sammensetning av «Episode»-informasjon til «Tellende enheter» påvirkes av
organisering, funksjonsfordeling, rapporteringsstruktur, grenseflaten somatikk/ikkesomatikk, m.v.
«ISF-finansiert»
3 episoder
=
0, 1, 2 eller 3 opphold?
«Ikke ISF-finansiert»
Rapp.enhet A
4 episoder
•
•
•
=
Rapp.enhet B
0, 1, 2, 3 eller 4 opphold?
Nogenlunde stabilt system.
Fungerer brukbart teknisk i.m. statbudsjettet.
Budsjettforutsetninger ivaretar forskjeller i telleresultater.
•
•
•
•
Lite pasientorientert – Måler ikke godt de helhetlige tjenestene
Realiserer ikke forutsatte gevinster av personentydig NPR
Teknisk versus reell aktivitetsvekst?
Sårbart for organisatoriske forskjeller m.v.
25.09.2014
20
Hensyn ved vurdering av nye tellemåter
Overordnet:
Kostnadseffektivitet
Kvalitet
Budsjettåret
Predikerbart og reliabelt aktivitetsmål som kan danne grunnlag for
budsjett og finansiering år for år.
Operasjonaliserbart på
utøvende nivå.
Anvendbart i fordelingssystemet mellom utøvende virksomheter.
(Obs. forventninger til anvendbarhet også for detaljfinansiering innen
foretak.)
Pasientorientering
Legitimitetsskapende når tellemåten reflekterer måten pasienter,
pårørende og helsepersonell skiller mellom tjenester på.
Robusthet overfor
organisatoriske forskjeller og
endringer.
Lik finansiering for likt samlet tjenestinnhold fra bevilgende nivå,
uavhengig av forskjeller i sykehusstruktur, funksjonsfordeling m.v.
Robusthet overfor utvidelser
(F.eks. TSB og PHV)
Praktisk enkelt å utvide ISF-ordningen til også å omfatte Psykisk
helsevern og TSB, eller til å ta høyde for poliklinisk radiologi og
lab.tjenester.
Hvordan balanserer ulike tellemåter de ulike hensynene?
Mange episoder, Opphold og Særtjenester
for samme pasient, fra flere rapporteringsenheter innen mange foretak, på tvers av
somatikk, PHV og TSB.
25.09.2014
21
Gjennomgående fokus: Økonomiske effekter
av systemendring?
• Det vil bli resultatforskjeller mellom «gammel» og «ny» NPK, selv med
samme datasett, DRG-grupperingsregler, kostnadsvekter m.v.
• Gjennom test og utprøving vil vi estimere de økonomiske effektene av
systemendringen slik at dette kan tas høyde for i god tid for
budsjettprosessen 2016.
Effekter av bevisste og dokumenterte regelendringer
REALISMEJUSTERT
NULLVISJON

+ Ikke forklarbare endringseffekter
_
= Observerte resultatforskjeller
• Foreløpige sammenligningsresultater: God kontroll, og avvikene er små og
forklarbare.
• «Vi endrer ikke regler for 2016 som følge av Nye NPK-prosessen uten at
vi er bevisste på hvorfor, hvilke effekter det vil ha, og at det er
tilstrekkelig og tidsriktig kommunisert og håndtert.»
Forholdet til tredjepartsleverandører
• Eventuelle anskaffelser/endringsbestillinger vil finne sted i regi
av RHF eller de enkelte foretak.
• Helsedirektoratet og RHF samarbeider om felles informasjon og
dialog med tredjepartsleverandører.
• Tekst til «Veiledende kunngjøring på Doffin» er utarbeidet, og vil
bli publisert så snart vi er enige om et møtetidspunkt (ultimo
november eller primo desember).
• Basert på kunngjøringen avholdes et «Markedsmøte» åpent for
interesserte firma og med mulighet for videre dialog.
Medvirkning
Tanker, ideer, spørsmål eller kritikk?
Kontakt meg gjerne!
24 16 35 35 eller Fredrik.A.S.R.Hanssen[at]helsedir.no
(…og/eller benytt linjen via eget foretak og RHF)

similar documents