Vzácné plyny

Report
Adéla Benešová 1.A
•
•
•
•
Netečené, ušlechtilé, inertní
Prvky 8.A skupiny
Neon, helium, argon, xenon, krypton, radon, ununoctium
Objevitel William Ramsay
Vlastnosti
•
•
•
•
•
•
Velmi nízká reaktivita – plné obsazení valenčních elektronů
Sloučeniny tvoří Xe, Rn, Kr
Sloučeniny mají silné oxidační účinky
Tvoří jednoatomové molekuly
Plynné látky, bezbarvé, bez zápachu
Nízké teploty tání a varu (-270°C He - -62°C Rn) – nízké Van der
Waalsovy síly
• Dobré vodiče
Helium
•
•
•
•
•
•
Značka He
Bez barvy, chuti, zápachu, plyn
Dobře vodivý, nízká teplota varu a tání
Dokáže se dostat do fullerenu a ovlivnit jeho vlastnosti
Výskyt: v horní vrstvě atmosféry, vzácně na zemi, tvoří 25% vesmírné hmoty
Získávání: ze zemního plynu frakční destilací, zahříváním minerálů – uvolní se
plyny vč. He
• Využití: balonky, tlakové lahve, využití supravodivosti, supratekutosti, chlazení,
diagnostika magnetickou resonancí (supravodivé magnety chlazené heliem)
Xenon
• Značka: Xe
• Bez barvy, chuti, zápachu, fialově nebo bíle září, nejreaktivnější ze
vzácných plynů, září modře, zeleně, fialově
• Sloučeniny s fluorem, kyslíkem – nestabilní
XeO3 – velmi explozivní
• Výskyt: v atmosféře, minerálních vodách
• Získávání: frakční destilací kapalného vzduchu
• Využití: poměr izotopů – geologické změny, výbojky na
dezinfekci, focení a filmování, osvětlení, anestetikum
Argon
•
•
•
•
•
Značka Ar
Bez barvy, chuti, zápachu, vodivý, září červeně, fialově, modře, bíle
Výskyt: v zemské atmosféře
Získávání: frakční adsorpcí na aktivní uhlí
Využití: svařování kovů, výbojky, osvětlování – výbojky, žárovky
Neon
• Značka Ne
• Bez barvy, chuti, zápachu, nereaktivní, šarlatový ve
výbojkách
• Výskyt: v zemské atmosféře (2.po argonu)
• Získávání: frakční destilací kapalného vzduchu, frakční
adsorpce na aktivní uhlí
• Využití: žárovky, lampy, neonové trubice – pojistky,
usměrňovače napětí, náplň do laserů
Krypton
• Značka Kr
• Bez barvy, zápachu, chuti, nereaktivní, dobře rozpustný ve vodě,
září zeleně nebo fialově
• Sloučeniny pouze s kyslíkem a fluorem
• Výskyt: v zemské atmosféře
• Získávání: frakční destilací kapalného vzduchu, rozpadem uranu,
frakční adsorpce na aktivní uhlí
• Využití: datování hornin díky izotopům, osvětlování, plnění
izolačních dvojskel
Radon
•
•
•
•
Značka Rn
Bez barvy, zápachu chuti, radioaktivní
Výskyt: vývěry minerálních vod
Získávání: z roztoku radnaté soli vyvařejím nebo destilací,
rozpadem radia a uranu
• Využití: původ a stáří hornin díky izotopům, alfa záření v
lékařství – nádorová onemocnění
• Zdravotní rizika: bolesti hlavy, rakovina,

similar documents