Tiểu học Stein - JEFFCO Public Schools

Report
Đề xuất về Tiện ích
Khu vực Liên kết Alameda
Thành lập Khối Trường Đáp ứng Nhu
cầu Ngày càng tăng của Cộng đồng
Mục đích của Hôm nay
• Xem xét các nhu cầu về kế hoạch cung cấp
thêm lớp tiểu học cho khu vực Alameda
• Thảo luận đề xuất kiến nghị bởi Lãnh đạo
Alameda & Học khu
• Thu thập ý kiến đóng góp và ý tưởng của bạn
nhằm giải quyết nhu cầu thêm lớp tiểu học.
Hiện trạng Khu vực Alameda
Quan ngại về Ghi danh
Ghi danh quá tải tại Tiểu học Deane, Tiểu học
Kendrick Lakes, Tiểu học Lasley, Tiểu học Stein
 Trường Tiểu học Deane
Ghi danh năm 2014-15 là 479, tận dụng 102%
Tiềm năng phát triển mới
 Trường Tiểu học Stein
Ghi danh năm 2014-15 là 737, tận dụng 164%
 Trường Tiểu học Lasley
Ghi danh năm 2014-15 là 511, tận dụng 99%
Phát triển nhà cửa mới
Quan ngại về Ghi danh tại Khu vực Alameda
Trường học
Ghi danh/Tận dụng
2014-15*
không bao gồm Tạm
thời (# Tạm thời)
Tiểu học
Deane
Kendrick
Lakes
Tiểu học
Lasley
Patterson
Tiểu học Stein
479
102% (4)
442
109% (3)
511
99% (2)
379
79% (1)
737
164% (13)
2015-16
2016-17
2017-18
Bao gồm Tạm Bao gồm Tạm Bao gồm Tạm
thời
thời
thời
492
75%
452
94%
556
85%
535
77%
773
91%
497
76%
425
89%
565
86%
527
76%
780
91%
502
77%
410
85%
573
84%
513
74%
776
91%
• Tất cả 23 phòng học tạm thời được sử dụng để
tính toán tận dụng năm 2015-16 đến 2017-18.
• Không bao gồm ghi danh Mẫu giáo Patterson &
Stein, nằm ở bên ngoài.
Quan ngại Hiện nay của Tiểu học Stein
• Lớp học và khu vực chung quá tải.
• Thiếu không gian giảng dạy và can thiệp tương xứng.
• An toàn cho Học sinh và Nhân viên.
• Không đủ (các) khu vực làm việc của giáo viên.
• Sân chơi, bãi đỗ xe, và quán ăn quá tải.
• Các công trình tạm làm công trình cố định.
Phương án Xem xét
•
Xây dựng một trường Tiểu học mới
– Ưu điểm: Bổ sung thêm sức chứa mà không ảnh hưởng đến các hoạt động hiện tại
– Thách thức: Không có vốn hoặc đất đai để xây dựng trường mới trong khu vực
(không kịp thời)
•
Tái mô hình trường Tiểu học Stein
– Ưu điểm: Bổ sung sức chứa để vận hành trường học ở mức cao
– Thách thức: Không thể xây dựng mà không gây gián đoạn lớn đến hoạt động hiện
tại và thiếu vốn (không kịp thời)
•
Thêm Lớp 6 vào Trường Trung học O’Connell (OCMS)
– Ưu điểm: Giảm tải trước mắt cho nhiều trường (kịp thời)
– Thách thức: Yêu cầu cung cấp phương tiện xe buýt đưa đón sang một trường khác
do tình trạng quay vòng của Trường Trung học O’Connell; không giải quyết vấn đề
của Stein; tác động tiêu cực đối với các trường tiểu học nhỏ hơn
•
Mẫu giáo - lớp 8 tại Trường Trung học O’Connell
– Ưu điểm: tiềm năng giảm tải cho các trường; giảm thiểu gián đoạn
– Thách thức: quá nhỏ của chương trình Mẫu giáo - lớp 6 để giảm tải và lập chương
trình hiệu quả
Kế hoạch Đề xuất
• Tạo lập một ngôi trường tiểu học theo Chương trình Năm Cơ
sở Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate Primary Years
Program) tại khu vực Alameda.
• Kết hợp Chương trình Năm Giữa Tú tài Quốc tế (International
Baccalaureate Middle Years Programme - MYP), phục vụ học
sinh từ lớp 7 đến lớp 10, thành một địa điểm duy nhất tại
khuôn viên Trường Trung học Phổ thông Quốc tế Alameda.
• Đưa tất cả học sinh lớp 11 và 12, bao gồm Chương trình
Bằng Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate Diploma
Program - DP), vào một phía riêng biệt trong khuôn viên
Trường Trung học Phổ thông Quốc tế Alameda.
Khu vực Liên kết Alameda
9-12
AIHS
7-8
O’Connell
PK/K-6
Deane
K-Lakes
Lasley
7-12
PK/K-6
Patterson
Stein
AIHS
Deane
Kendrick
Lakes
Lasley
Patterson
Stein
Trường
học Mới
Tại sao cần một Trường Tiểu học Mới?
• Đáp ứng kịp thời để:
– Cải thiện điều kiện phòng học và điều kiện chung
dành riêng cho trường tiểu học Stein.
– Học khu hỗ trợ ghi danh thêm cho học sinh tại
khu vực Alameda/Central Lakewood.
• Duy trì quan hệ đối tác cộng đồng
– Câu lạc bộ Nam nữ sinh, trạm y tế, các chương
trình giáo dục người lớn, giáo dục mầm non.
Tác động đến Ghi danh Dự kiến
Trường học
2015-16
2016-17 2017-18
2018-19
2019-20
Tiểu học Deane
486
493
498
493
488
Tiểu học Lasley
Tiểu học Kendrick Lakes
503
442
503
449
511
422
511
388
511
357
Tiểu học Patterson ES
(Không có mầm non)
435
428
414
414
414
Tiểu học Stein
(Không có mầm non)
753
480
487
497
509
334
1,472
4,110
349
1,540
4,169
Tiểu học Mới
AIHS
Tổng
1,304
3,923
300
318
1,392 1,409
4,045 4,059
Tại sao cần một Trường THPT từ
lớp 7 đến lớp 12 cho Alameda?
• Chương trình Tú tài Quốc tế (International
Baccalaureate Program)
– Chương trình Năm giữa cho Tất cả Học sinh (Middle
Years Program for All Students):
• Từ lớp 7 đến lớp 10.
• Hỗ trợ nghiên cứu
– Chuyển đổi ít hơn cho học sinh = nâng cao thành
tích và giảm tỷ lệ bỏ học.
– Năm học dài hơn trong một cơ sở có mối tương
quan tích cực cho học sinh và nhân viên.
– Truy cập các nguồn lực cho học sinh và nhân viên.
Trường THPT Quốc tế Alameda (AIHS)
• Xây dựng Kế hoạch để Bố trí lớp 7-12
Dự thảo: Cơ cấu An toàn cho Học
sinh
• Tách biệt thời gian kết thúc đối với lớp 7-8
• Xếp so le thời gian bắt đầu và kết thúc cho lớp
7-8 với lớp 9-12
• Lớp 7-8 sẽ có một lối vào riêng biệt ở phía bắc
của tòa nhà
• Lớp 9-12 sẽ sử dụng lối vào chính ở phía nam
của tòa nhà
• Ba giờ ăn trưa riêng biệt: Lớp 7-8, 9-10, &11-12
– Lớp 7-10 sẽ có khuôn viên khép kín.
Dự thảo: Cấu trúc để An toàn cho
Học sinh
• Môn học tự chọn và các lớp học sức khỏe bổ
sung cho lớp 7-8 (theo yêu cầu của MYP)
• Xem xét khả năng xếp so le các lớp PE tận
dụng tốt nhất các cơ sở và phù hợp với
phòng thay đồ chỉ được sử dụng bởi các lớp
tại một số thời điểm cụ thể.
• 5-6 Trợ lý Hiệu trưởng, 3 Chủ nhiệm khoa và
6 Kiểm soát Khuôn viên
• Hỗ trợ thêm thư ký
Dự thảo: Tập trung vào Học tập
• Dữ liệu cho cả OCMS và AIHS nhấn mạnh Toán học như một
khu vực tập trung học tập
– Chương trình Chủ đề Toàn trường sẽ tập trung vào toán học.
• AIHS UIP tập trung vào triển khai các kỹ năng học hiệu quả
qua nội dung.
– Việc triển khai các chiến lược đọc chặt chẽ trong tất cả các lớp học
sẽ tiếp tục là trọng tâm của chúng tôi vì việc thực hiện chiến lược
đọc chặt chẽ đã giúp cải thiện điểm số biết chữ, như đã chứng minh
trong TCAP và ACT.
• Phối hợp giáo viên, sử dụng dữ liệu để thông báo về việc
giảng dạy và học tập là tất cả các yêu cầu của IB MYP.
• Đánh giá các bước tiếp theo để phát triển Song ngữ và dấu
hiệu biết hai ngôn ngữ
Dự thảo: Nguồn lực Hỗ trợ
• Để được hỗ trợ cộng đồng
– Chủ đề sẽ cung cấp liên kết cộng đồng, nếu cần chúng tôi sẽ
thanh toán cho khoản liên kết cộng đồng bổ sung
– Ngân sách của chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho hai chuyên gia
toàn thời gian JCMH, chúng tôi dự định để giữ cả hai người hiện
đang làm việc tại AIHS và OCMS.
• Ngân sách sẽ hỗ trợ một phụ tá tại phòng khám toàn thời
gian.
• Tiếp tục hoạt động của phòng khám MCPN và Dental Van.
• Hoạt động thể thao của trường trung học sẽ được thực hiện.
– Huấn luyện viên AIHS rất phấn khởi về khả năng xây dựng tinh
thần học và các chương trình thể thao
Dự thảo: Tác động đến Chi phí
Chuyển đổi AIHS sang mô
hình 7-12
• Hầu hết chi phí liên quan
phát sinh khi di chuyển của
nguyên vật liệu và đồ đạc
từ O'Connell.
• Chi phí cải tạo tối thiểu
– Không gian hành chính bổ
sung có thể &
– Không gian tự chọn (âm
nhạc, nghệ thuật)
• Chi phí di chuyển $100.000.
• Ngân sách $200.000 cho
chi phí cải tạo.
Chuyển đổi Trường Trung
học O'Connell
•
Cải tạo năm 2015
– Tạo hai phòng Mẫu giáo có nhà vệ
sinh.
– Chuyển đổi một "khu" cho khối lớp đầu
tiên và thứ hai và chuyển đổi các tiện
ích vệ sinh cốt lõi cho trẻ lớn hơn như
bồn cầu, bồn tiểu và nhà vệ sinh thích
hợp.
•
•
•
•
Có thể chuyển đổi nghiên cứu dựa
trên nhóm đối tượng lớp học vào
mùa hè năm 2016, cho năm học
2016-17.
Cải tạo và trang trí nội thất $500.000
Hai sân chơi ngoài $200.000
Chi phí di chuyển $100.000.
Lợi ích Chính của Kế hoạch Đề xuất
• Đảm bảo trẻ có phòng học và trường học an
toàn, chào đón.
• Phục vụ nhu cầu giáo dục tăng lên cho cộng
đồng Alameda.
• Cung cấp một kế hoạch kịp thời để đáp ứng
nhu cầu khu vực.
• Điều chỉnh nguồn lực và chương trình lớp 710 để nâng cao trải nghiệm học tập.
Hiểu biết về Học sinh Trung học
Lợi ích của Đề xuất lớp 7-12
Quan ngại của Đề xuất lớp 7-12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Loại bỏ khó khăn trong chuyển
đổi lớp 9, nuôi dưỡng sớm hơn
các thói quen tốt của trường
trung học phổ thông
Giáo viên sẽ hiểu rõ hơn về tình
hình cá nhân và học tập của học
sinh
Giáo viên có thể làm việc cùng
nhau nhiều hơn
Nhiều cơ hội cho những học
viên muốn thử các lớp học khó
hơn bao gồm các môn học tự
chọn
Các lớp 7 và 8 có nhiều dự định
hơn để trẻ nghiêm túc hơn
Đưa đón tốt hơn cho gia đình
Anh chị lớn có thể trông chừng
các em nhỏ hơn
•
•
•
•
•
Sự non nớt của học sinh lớp 7/8
Kỳ vọng học tập thấp hơn có
làm chúng ta thất vọng?
Điều gì sẽ xảy ra với các giáo
viên? Có giáo viên tốt ở cả hai
trường.
Các lớp học của chúng tôi sẽ
đông hơn?
Ảnh hưởng của các học sinh lớn
tuổi có thể là tốt hoặc xấu
Nên có những kỳ vọng hành vi
tương tự cho tất cả các lớp?
Một số học sinh có thể chuyển
sang trường khác
Tóm tắt Đề xuất Khu vực Alameda
• Cho năm học 2015-16
– Chuyển các học sinh lớp 7 và lớp 8 đến AIHS
– Chuyển Trường Tiểu học Stein vào khuôn viên
hiện tại của Trường Trung học O’Connell
• Cho năm học 2016-17
– Mở một trường tiểu học mới trên khuôn viên hiện
tại của Trường Tiểu học Stein
• Trường mới sẽ cung cấp Chương trình Năm Cơ sở Tú
tài Quốc tế (International Baccalaureate Primary Years
Program)
Nói chuyện theo bàn
• Thảo luận như sau tại bàn của bạn.
– Lợi ích của đề xuất hiện tại
– Quan ngại về đề xuất hiện tại
– Suy nghĩ thêm cần xem xét
– Câu hỏi chưa trả lời từ bàn

similar documents