Местни данъци

Report
Икономика
на
обществения сектор
ПРЕГОВОР
ТЕМА № 9: Теория на данъчното облагане
– Произход на данъка – еволюция, същност. Теории:
• Вътрешна / външна теория за еволюцията. Критерия за
„доброволност“ на жертвата „дан“ (принос)/“данък“;
• Осигурителна (Монтескьо, начало ХVІІІв.), Еквивалентна
(Смит, края на ХVІІІв.) и Теория за жертвата (Мил, средата
на ХІХв.).
– Принципи на данъчното облагане:
• Първа класиф. (еквивалентна теория): справедливост,
ефективност, простота, удобство;
• Втора класиф. (съгласно теория за жертвата): Принцип за
Равна пропорционална жертва; Принцип за Равна
абсолютна жертва и Принцип за Минималната съвкупна
жертва.
– «Анатомия» на данъка: данъчна база (обект/дейност);
данъчно-задължени лица (данъчен субект); данъчен
кредитор; данъчна ставка (пределна, средна)
ПРЕГОВОР
ТЕМА № 9: Теория на данъчното облагане
•
•
Данъци – класификационни критерии и видове.
Данъчна система.
– Пропорционална система:
•
•
Отговаря на принципа за Равна пропорционална жертва, когато пределната и средната
полезност на дохода намаляват с една и съща норма
Отговаря на принципа за Равна абсолютна жертва, когато еластичността на функцията на
пределната полезност на дохода е равна на единица (Е=1, единична еластичност)
– Прогресивна система:
•
•
Отговаря на принципа за Равна пропорционална жертва, когато пределната полезност на
дохода намалява по-бързо от средната полезност
Отговаря на принципа за Равна абсолютна жертва, когато еластичността на функцията на
пределната полезност на дохода е по-голяма от единица (Е>1)
– Регресивна система:
•
•
Отговаря на принципа за Равна пропорционална жертва, когато пределната полезност на
дохода намалява по-бавно от средната полезност
Отговаря на принципа за Равна абсолютна жертва, когато еластичността на функцията на
пределната полезност на дохода е по-малка от единица (Е<1)
– Варианти с фиксирани прагове (неданъчни)
•
•
Данъчно облагане. Данъчни ефекти (преки): данъчно бреме; свръхданъчно
бреме. Оптимизиране: правила на Рамзи (адвалорен данък; специфичен
данък)
Данъчна политика.
•
Ефекти от данъците – измерване, оптимизиране:
МАКРО-равнище
Данъчни ефекти
МИКРО-равнище
Оптимизиране
Адвалорен
Специфичен
данък, ЕВ:
данък, ЕВ:
S=0,5х(txP1)2х
S=0,5хТ2х
(Q0/P0)x
(Q0/P0)x
{EsxEd/(Es-Ed)}
{EsxEd/(Es-Ed)}
Адвалорен
данък,
минимизиране
на ЕВ (правило на
Рамзи):
∆Qa/Qta=∆Qb/Qtb
Измерване
Адвалорен данък
Специфичен данък
Търсене
Търсене
Предлагане
Предлагане
Специф. данък,
минимизиране
на ЕВ (правило на
Рамзи, „правило на
обратните
еластичности“):
{ta / tb} = {Ebd / Ead}
Извод: ТВ и ЕВ
еднакви
Извод: ТВ и ЕВ
еднакви
Разпределение на данъчното бреме:
Съвършена / несъвършена пазарна структура
ПРЕГОВОР
ТЕМА № 9: Теория на данъчното облагане
•
Ефекти от данъците – измерване, оптимизиране:
МАКРО-равнище
Данъчни ефекти
Пренос на ефекти – Микро/Макроравнище
1. Данъци/Инвестиции:
•
Модел на Хърбъргър (Хипотеза на Мъсгрейв – дълъг период, Хипотеза
на Маршал – кратък период). Критика – хипотеза на Стиглиц;
• Q-модел (Модел на Тобин и Врейнард).
2. Данъци/Дълг:
• Хипотеза на Лърнър: публичен дълг (Модел на застъпващи се
поколения);
• Теорема на Рикардо-Бароу (за еквивалентност между поколенията);
3. Данъци/Инфлация:
• Инфлационно финансиране („инфлационен данък“)
Данъчно моделиране:
1. Данъчна система:
• Оптимална и рационална;
• Дискреция / правила. Вариант „Фискален борд“.
2. Алтернативни подходи. EU хармонизация.
ТЕМА № 10:
Данъчно облагане на доходите,
богатството и сделките
Лекция Трета
Структура на темата:
•
•
Класификации на данъците (и таксите):
–
–
по ОИСР
Данъчна система в Р България:
•
•
Републикански
Местни
Проблеми (аспекти) при избора на система за данъчна облагане:
–
–
–
–
Пропорционална vs прогресивна система: „за“ и „против“ плоския данък
Дефиниране на данъчната база: Богатство или доход
Селективно облагане на стоките и услугите: ефекти
Данъчно облагане и икономическо поведение (данъчни ефекти: косвени):
•
•
•
Модел „свободно време – предлагане на труд“, графична интерпретация
Модел „сегашно потребление – бъдещо потребление“, графична интерпретация
Модел „риск – инвестиране“, числов пример (табличен).
•
Функции на данъците върху дохода, имуществото и сделките. Модели.
•
Оптимизация – микро / макро подходи. Международни споразумения: действие.
Класификация на данъците
(по ОИСР)
Окрупнена:
1000 Данъци върху дохода, печалбите и
капиталовите печалби
2000 Вноски за социално осигуряване
3000 Данъци върху работната заплата и
работната сила
4000 Данъци върху собствеността
5000 Данъци върху стоките и услугите
6000 Други данъци
Класификация на данъците
(по ОИСР) – група 1000
2-ро и 3-то равнище:
1000 Данъци върху дохода, печалбите и капиталовите печалби:
1100 данъци върху дохода, печалбите и капиталовите печалби на
индивидите
1110 Върху дохода и печалбите
1120 Върху капиталовите печалби
1200 Корпоративни данъци върху дохода, печалбите и капиталовите
печалби
1210 Върху дохода и печалбите
1220 Върху капиталовите печалби
1300 Неразпределими между 1100 и 1200
Анализ
• Според степента на агрегираност на равнището на проявление:
– МАКРО-равнище:
• Модели...
– МИКРО-равнище:
• Степен на деформация:
– Деформиращи
– Паушални
• Модели и графична интерпретация
• Според равнището на управление:
– Републикански:
• Механизъм
• Ефекти
– Местни
• Състоянието в България
Класификация на данъците
(по
ОИСР)
–
група
2000
2000 Вноски за социално осигуряване
2100 Работници
2110 Върху основата на работната заплата
2120 Върху основата на данъка върху личните доходи
2200 Работодатели
2210 Върху основата на работната заплата
2220 Върху основата на данъка върху личните доходи
2300 Самонаети и ненаети
2310 Върху основата на работната заплата
2320 Върху основата на данъка върху личните доходи
2400 Неразпределими между 2100, 2200 и 2300
2410 Върху основата на работната заплата
2420 Върху основата на данъка върху личните доходи
Анализ
• Според степента на агрегираност на равнището на проявление:
– МАКРО-равнище:
• Модели...
– МИКРО-равнище:
• Степен на деформация:
– Деформиращи
– Паушални
• Модели и графична интерпретация
• Според равнището на управление:
– Републикански:
• Механизъм
• Ефекти
– Местни
• Състоянието в България
Класификация на данъците
(по ОИСР) – група 4000
4000 Данъци върху собствеността
4100 Регулярни данъци върху недвижимата собственост
4110 Домакинства
4120 Други
4200 Регулярни данъци върху нетното имущество
4210 Индивидуални
4220 Корпоративни
4300 Данъци върху наследствата, завещанията и даренията
4310 Данъци върху наследствата и завещанията
4320 Данъци върху даренията
4400 Данъци върху финансовите и капиталовите сделки
4500 Други нерегулярни данъци върху собствеността
4510 Върху нетното имущество
4520 Други нерегулярни данъци
4600 Други регулярни данъци върху собствеността
Анализ
• Според степента на агрегираност на равнището на проявление:
– МАКРО-равнище:
• Модели...
– МИКРО-равнище:
• Степен на деформация:
– Деформиращи
– Паушални
• Модели и графична интерпретация
• Според равнището на управление:
– Републикански:
• Механизъм
• Ефекти
– Местни
• Състоянието в България
Класификация на данъците
(по ОИСР) – група 5000
5000 Данъци върху стоките и услугите
5100 Данъци върху производството, продажбата, трансфера, лизинга и доставката на стоки и оказването на
услуги
5110 Общи данъци
5111 Данъци върху добавената стойност
5112 Данъци върху продажбите
5113 Други общи данъци върху стоките и услугите
5120 Данъци върху специфични стоки и услуги
5121 Акцизи
5122 Печалби от фискални монополи*
5123 Вносни мита
5124 Данъци върху износа
5125 Данъци върху инвестиционните стоки
5126 Данъци върху специфични услуги
5127 Други данъци върху международната търговия и международните сделки
5128 Други данъци върху специфични стоки и услуги
5130 Неразпределеми между 5110 и 5120
5200Данъци върху ползването на стоки, върху разрешението за ползване на стоки или оказване на услуги
5210 Регулярни данъци
5211 Платени от домакинствата във връзса с МПС
5212 Платени от други във връзка с МПС
5213 Други регулярни данъци
5220 нерегулярни данъци
5300 Неразпределени между 5100 и 5200
*фискален монопол - монополизацията от страна на държавата на определени производства или услуги
Анализ
• Според степента на агрегираност на равнището на проявление:
– МАКРО-равнище:
• Модели...
– МИКРО-равнище:
• Степен на деформация:
– Деформиращи
– Паушални
• Модели и графична интерпретация
• Според равнището на управление:
– Републикански:
• Механизъм
• Ефекти
– Местни
• Състоянието в България
Данъчна система в България
• Структура на данъчната система
• Видове данъци
• Данъчни преференции и преференциални
данъчни режими в България
http://www.minfin.bg/bg/page/172
* Алтернативни данъци по ЗКПО:
- Данък върху хазартната дейност;
- Данък върху приходите на
бюджетни предприятия;
- Данък върху дейността от
опериране на кораби.
Източник: http://www.minfin.bg/bg/page/774
Видове данъци
•
Републикански данъци:
–
–
•
Косвени:
• Данък върху добавената стойност (ДДС);
• Акцизи;
• Данък върху застрахователните премии.
Преки:
• Корпоративен данък;
• Алтернативен на корпоративния:
– Данък върху хазартната дейност;
– Данък върху приходите на бюджетни предприятия;
– Данък върху дейността от опериране на кораби
• Данъци върху доходите на физическите лица
• Данък, удържан при източника;
• Данък върху разходите;
Местни данъци:
–
–
–
–
–
–
Данък върху недвижимите имоти
Данък върху превозните средства (движимо имущество)
Данък при придобиване на имущества (движимо и недвижимо):
• по възмезден начин
• по дарение
• по наследство (данък върху наследствата)
Туристически данък
Патентен данък
Други определени със закон.
Данък върху застрахователните премии
==> Облагане с данък върху застрахователните премии (данък върху застрахователните премии по
облагаеми застрахователни договори, рисковете по които са поети от застрахователи): Закон за
данък върху застрахователните премии (ЗДЗП)
==> Данъчно задължени лица са:
1. Застрахователи, регистрирани како акционерно дружество, кооперация, както и
застраховател от трета държава чрез клон, регистрирани по Търговския закон и лицензирани при
условията и по реда на Кодекса за застраховането.
2. Застрахователите от друга държава членка при условията на правото на
установяване или на свободата на предоставяне на услуги.
3. Данъчни представители, определени от застрахователите, работещи при условията
на свободата на предоставяне на услуги, които да ги представляват във връзка със спазване на
задълженията по закона.
==> Данъчната основа е застрахователната премия, получена от застрахователя по облагаем
застрахователен договор.
–
–
–
При разсрочено плащане на застрахователната премия данъчната основа е получената от
застрахователя част от застрахователната премия.
Дължимият за внасяне данък от застрахователите за данъчния период е разликата между общата сума
на данъка, който е изискуем от застрахователя за данъчния период, и общата сума на данъка върху
върнатите застрахователни премии през този данъчен период.
Общата сума на данъка върху върнатите застрахователни премии през данъчния период се определя,
като сумата на вече обложените застрахователни премии, които са върнати през този данъчен период,
се умножава по 2%.
==> Данъчни ставки:
на данъка върху застрахователните премии е 2 %.
Анализ
• Според степента на агрегираност на равнището на проявление:
– МАКРО-равнище:
• Модели...
– МИКРО-равнище:
• Степен на деформация:
– Деформиращи
– Паушални
• Модели и графична интерпретация
• Според равнището на управление:
– Републикански:
• Механизъм
• Ефекти
– Местни
• Състоянието в България
Данък при източника
Данък при източника, удържан съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
==> С данък при източника се облагат (обект и субект на данъчно облагане) - Дивидентите и
ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на:
–
–
чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от
чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
местни юридически лица, които не са търговци.
==> Не се облагат с данък при източника дивидентите и ликвидационните дялове, когато са
разпределени в полза на:
–
–
–
местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата;
договорен фонд;
чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на
Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство.
==> Данъчни ставки:
1.Данъчната ставка на данъка върху доходите по чл. 194 от ЗКПО /дивиденти и
ликвидационни дялове/ е 5 на сто.
2.Данъчната ставка за данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни
възнаграждения е 5 на сто, когато едновременно са изпълнени следните условия:
§1 притежател на дохода е чуждестранно юридическо лице от държава членка на Европейския съюз, или място на стопанска дейност в държава - членка на Европейския
съюз, на чуждестранно юридическо лице от държава - членка на Европейския съюз;
§2 местното юридическо лице - платец на дохода, или лицето, чието място
на стопанска дейност в Република България е платец на дохода, е свързано лице с чуждестранното
юридическо лице - притежател на дохода, или с лицето, чието място на стопанска дейност е
притежател на дохода.
3. Данъчната ставка на данъка върху останалите доходи по чл. 195 от ЗКПО е 10 на сто.
Анализ
• Според степента на агрегираност на равнището на проявление:
– МАКРО-равнище:
• Модели...
– МИКРО-равнище:
• Степен на деформация:
– Деформиращи
– Паушални
• Модели и графична интерпретация
• Според равнището на управление:
– Републикански:
• Механизъм
• Ефекти
– Местни
• Състоянието в България
Данък върху разходите
Данъка се удържа съгласно ЗКПО и ЗДДФЛ.
==> С окончателен данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи (обект и
субект на данъчно облагане):
1.Представителните разходи, свързани с дейността.
2.Социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за
управление и контрол. Социалните разходи, предоставени в натура включват и:
•разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно
осигуряване и за застраховки "Живот";
•разходите за ваучери за храна.
3. Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска
дейност.
==> Освобождаване от облагане
1. Освобождават се от облагане социалните разходи за вноски (премии) за допълнително доброволно
осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот" - в размер до 60 лв. месечно за всяко
наето лице, когато данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични
задължения към момента на извършване на разходите.
2.Освобождават се от облагане социалните разходи за ваучери за храна, когато са в размер до 60 лв. месечно на
всяко наето лице, при кумулативно наличие на следните условия:
•договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите
е не по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца;
•данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения
към момента на предоставяне на ваучерите;
•ваучерите са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило разрешение за
осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз основа на конкурс;
3. Освобождаване от облагане на социалните разходи за транспорт на работници и служители и лицата, наети
по договор за управление и контрол от местоживеенето до местоработата и обратно.
==> Данъчна ставка
Данъчната ставка на данъка върху разходите е 10 на сто.
Анализ
• Според степента на агрегираност на равнището на проявление:
– МАКРО-равнище:
• Модели...
– МИКРО-равнище:
• Степен на деформация:
– Деформиращи
– Паушални
• Модели и графична интерпретация
• Според равнището на управление:
– Републикански:
• Механизъм
• Ефекти
– Местни
• Състоянието в България
Данъчно облагане на доходите
на примера на България
Обект на облагане:
- доходи;
Данъчен субект:
- ФЛ / ЮЛ (корпоративно подоходно облагане).
Данъчна система:
- Пропорционална
Данъчна ставка:
- 10 % (т.нар. „плосък“ данък) за ФЛ/ЮЛ (за ЕТ – 15%);
Данъчна база:
- Доходи на ФЛ / ЮЛ
Данъчен период:
- Предходна календарна година (съвпада с фискалната)
Държави в които е въведен плосък
данък
Въвеждане на плоския данък в
България – 01.01.2008г.
Идеология на плоския данък
„за“ и „против“ пропорционалното
подоходно облагане - 1
• Според теорията за жертвата:
– Принципа за Равна пропорционална жертва се
реализира чрез: Пропорционална данъчна система,
Когато пределната и средната полезност на дохода
намаляват с една и съща степен.
– Принципа за Равна абсолютна жертва се реализира
чрез: Пропорционално данъчно облагане, когато
еластичността на функцията на пределната
полезност на дохода е равна на единица (Е=1,
единична еластичност);
Ефективност и справедливост на
“плоския данък”.
„за“ и „против“(2-ра част)
• Облагане на Доходи Vs Богатство:
Богатство:
Богатството представлява общата стойност от нетните
активи, които са собственост на даден индивид или домакинство;
Може да се използва като средство за генериране на
доходи, или като средство, което носи полезност на притежателите му
Доход:
• в тесен смисъл (виж Данъчната декларация)
• в широк смисъл (критерий на Хайг-Симонс): дохода е
паричната стойност на нетното увеличение на способността на
икономическия субект да потребява блага за даден период от
време;
„за“ и „против“(3-та част)
Прогресивна Скала, с необлагаем минимум, за годишно данъчно
облагане
(на примера на България за 1998 г.)
Годишен доход
(в хил.лв.)
Данъчно задължение
Средна данъчна ставка за
дохода в групата
До 720
Необлагаем минимум
0%
720-960
20% за сумата над 720х.лв.
2,8%
(база ср.аритм. 840х.лв.)
960-3840
48х.лв.
+26% за сумата над 960х.лв.
17,6%
(база ср.аритм. 2,4млн.лв)
3840-15360
796х.лв.
+32% за сумата над 3840х.лв.
27,2%
(база ср.аритм. 9,59млн.лв.)
Над 15360
4483х.лв.
+40% за сумата над 15360х.лв.
31,6%
(база ср.аритм.20,36млн.лв.)
„за“ и „против“(4-та част)
Прогресивна Скала, с необлагаем минимум, за годишно данъчно
облагане
(на примера на България за 2005 г.)
Годишен доход
(годишна
данъчна основа)
Пределна
данъчна норма
(в %)
Средна данъчна
норма, в началото
на етажа
Средна данъчна
норма, в края на
етажа
До 1560 лв.
0
0
0
1560-1800
10
0
1,33
1800-3000
20
1,33
8,80
3000-7200
22
8,80
16,50
Над 7200 лв.
24
16,50
-
Резултат от приложената реформа
(краткосрочен анализ)
Разлика между плоския и
прогресивния данък
2012 година
Образецът се подава от местни физически
лица, придобили доходи само от източници в
България и от чуждестранни физически лица,
придобили доходи от източници в България!
Попълва се от приходната администрация
Попълва се от задълженото лице
Териториална дирекция на НАП
Коригираща декларация >>
Входящ № и дата
(отбележете, ако декларацията е за промени на данни и обстоятелства по
подадена годишна данъчна декларация)
Орган по приходите,
приел декларацията
/собствено и фамилно име, подпис/
Част І – Данни за данъчно задълженото лице
1. ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП
2. Код по т. 1
3.2. Презиме
3.3. Фамилно име
4. Постоянен
адрес
4.1. Област
4.2. Община
4.3. Населено място (гр./с.)
Адресът съвпада с
постоянния >>
Отбележете, ако адресът за
кореспонденция
съвпада
с
постоянния Ви адрес и не
попълвайте данните в т. 5.
3. Име
3.1. Собствено име
5. Адрес за
кореспонденция
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от
регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 3
4.4. пощенски код
4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
6. За контакт:
5.1. Област
5.2. Община
5.4. пощенски код
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
6.1. Телефон
7. Местно лице, което няма
доходи от чужбина >>
5.3. Населено място (гр./с.)
6.2. Факс
8. Едноличен търговец >>
6.3. E-mail
9. Самоосигуряващо се лице >>
10. Лице, което се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5
от Закона за здравното осигуряване >>
12. Адрес в чужбина:
11. Чуждестранно лице >>
12.1. Държава
12.2. Населено място (гр./с.)
12.3. Улица, №
Част ІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител
Попълва се само ако декларацията се подава от упълномощено лице или от законен представител на малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице!
1. ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП
2. Код по т. 1
остоянен
адрес
3. Име
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от
регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 3
3.1. Собствено име
3.2. Презиме
3.3. Фамилно име
4.1. Област
4.2. Община
4.3. Населено място (гр./с.)
4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
4.4. пощенски код
Данъчно облагане и
икономическо поведение
(ефекти на микро-равнище)
Влияние на данъчното облагане върху:
• Потребителския избор:
– Графична интерпретация...
• Труд/свободно време:
– графична интерпретация...
• Настоящо/бъдещо потребление:
• Графична интерпретация...
• Склонност към инвестиране/риск:
– Математически модел...
Данъчно Облагане на
богатството / доходите
• Три форми на данъчно облагане на богатството:
– Облагане на притежаваното имущество редовно или
еднократно;
– Облагане на промяната в собствеността върху имуществото;
– Облагане на приръста на стойността на имуществото
• Няколко форми на данъчно облагане на доходите. По
критерий данъчна система:
–
–
–
–
Пропорционално;
Регресивно
Прогресивно;
Хибрид между едно от горните и данъчен праг
Макро-равнище:
Данъчно Облагане на
доходите / потреблението
СНС (SNA): PI = C + S + T, където PDI = C + S, T = Tp – Tx
При равни други условия: Y = C + S
- Ако се облага дохода:
- проблем с дефинирането: Богатство / икономически
възможности;
- проблем с данъчния период: PV на дохода...
- Ако се облага потреблението:
- Вар.1: S не се облагат
- Вар.2: S се облагат (т.е. облага се целия доход с
диференцирани ставки).
Оптимална данъчна система
• МИКРО-равнище:
– Критерият за ефективност изисква данъчните приходи на
държавата да бъдат събрани с цената на минимално
възможното ОБЩО свръх-данъчно бреме;
– Правила на Рамзи: адвалорен/специфичен данък
• МАКРО-равнище:
– Моделиране на оптимална система за данъчно облагане на
доходите:
• модел на Еджуърт;
• модел на Никълъс Стърн;
• доразвитие на модела на Стърн.
– Моделиране на оптимално облагане на стоките и услугите;
– Моделиране на оптимална данъчна система по критерия на
трансферните плащания (функция на социално
подпомагане).
Моделиране на оптимална система
за данъчно облагане на доходите
Модел на Еджуърт
•
Предпоставки (ограничителни условия):
– Целта на данъчното облагане е да се маскимизира сумата от индивидуалните ползи;
– Икономическите субекти имат идентични функции на полезност, които зависят само от
тяхното ниво на доходи. Обществената функция на благосъстояние е адитивна величина
на индивидуалните;
– Глобалната сума на възможния доход е фиксирана.
•
Анализ:
– В рамките на приетите ограничения, максимизирането на общественото благосъстояние
ИЗИСКВА пределната полза от дохода на всяко лице да бъде една и съща. Това е
изпълнено само при равни доходи (при условие за идентични индивидуални функции на
полезността), което на свой ред означава, че данъците трябва да са така подбрани, че да
водят до след данъчно равенство на доходите.
•
Изводи:
– Максимална прогресивност в данъчното облагане (т.е. за последния етаж данъчната
ставка е 100%...)
Моделиране на оптимална система за
данъчно облагане на доходите
Модел на Стърн
•Предпоставки (ограничителни условия):
–
–
Възприема предпоставките от модела на Еджуърт, като добавя и избора на работещия между
труда и свободното време;
Предефинира целта: оптималното данъчно облагане на доходите изисква да се намери
комбинацията между бюджетната субсидия за индивидите с ниски доходи и
пропорционалната данъчна ставка за облагане на доходите над приетия необлагаем минимум,
която максимизира общественото благосъстояние. Съставя следната функция:
T = -Tp + Tx, като Tx = (tx%)*PI и cet.par. PI=Y, така TB = -Tp + (tx%)*Y
•Анализ:
–
–
–
При този подход се повишава благосъстоянието на икономическите субекти с ниски доходи,
съхранява благоденствието на тези със средни доходи, като същевременно не влошава това на
тези с високите доходи. В този смисъл е налице Парето подобрение.
Оценката на еластичността на предлагането на труд в зависимост от неговата цена разкрива, че
по-високата степен на еластичност понижава оптималния размер на постоянната пределна
данъчна ставка.
Въз основа на модела може да се изчисли величината на постоянната пределна данъчна
ставка, която максимизира общественото благосъстояние: 19%!
•Изводи:
–
Данъчните приходи посредством подоходно данъчно облагане да са на равнище от 20%.
Моделиране на оптимална система за
данъчно облагане на доходите
Модел на Слемрод и Линдхолм:
•Предпоставки (ограничителни условия):
–
–
–
Възприема предпоставките от модела на Еджуърт, като добавя и избора на работещия между
труда и свободното време;
Предефинира целта: оптималното данъчно облагане на доходите изисква да се намери
комбинацията между бюджетната субсидия за индивидите с ниски доходи и
пропорционалната данъчна ставка за облагане на доходите над приетия необлагаем минимум,
която максимизира общественото благосъстояние.
Въвеждат две (а не една като при Стърн) пределни данъчни ставки: за бедни и за богати.
•Анализ:
–
–
При този подход се повишава благосъстоянието на икономическите субекти с ниски доходи,
съхранява благоденствието на тези със средни доходи, като същевременно не влошава това на
тези с високите доходи. В този смисъл е налице Парето подобрение.
Оценката на еластичността на предлагането на труд в зависимост от неговата цена разкрива, че
по-високата степен на еластичност понижава оптималния размер на постоянната пределна
данъчна ставка.
•Изводи:
–
–
По-високите доходи трябва да се облагат с по-ниска пределна данъчна ставка, спрямо
тази, прилагана към по-ниските доходи.
Схемата е приложена на практика от администрацията на Рейгън (с данъчната
реформа от 1986 г.). Роля на икономическите лобита (анализ на Бренън и Бюкянън).
Моделиране на оптимална система за
данъчно облагане на доходите
Определение:
-Оптимална данъчна система (ОДС) на облагане на доходите (ОД) е тази, която при
зададените доходни ограничения в обществото (за даден период),
максимизира функцията на общественото благосъстояние (или поне Парето
подобрение);
-ОДС на ОД трябва да отговаря едновременно на принципите за справедливост и
ефективност.
Изводи:
1.
При индоктринално разбиране, че с нарастването на дохода спада
пределната му полезност (за съответния икономически субект), то ОДС на
ОД може да се постигне само чрез прогресивно данъчно облагане на
доходите;
2.
Доколкото “справедлив” е този данък върху доходите, който поражда
справедливо разпределение на данъчното бреме – и това се постига с
максималната прогресия (по Еджуърт); а е “ефективен” този данък, който не
поражда свръх-данъчно бреме – и това се постига с данък, под формата на
еднаква абсолютна сума (т.е. има силно изразен регресивен характер) – то
принципа за справедливост не може да се реализира едновременно с
принципа за ефективност;
Алтернативни системи
Моделиране на оптимално облагане
на стоките и услугите
•
Предпоставки (ограничителни условия):
–
–
–
•
Анализ:
–
–
•
Данъчните приходи се генерират само от данъци върху стоките и услугите;
Тези данъци генерират свръх-данъчно бреме cet.par.,поради това максимизационната
задача (относно максимизиране на общественото благосъстояние), се трансформира в
задача за минимизация на общото свръх-данъчно бреме;
Търси се система, отговаряща едновременно на принципа за справедливостта и
ефективността.
Когато данъчната база е всеобхватна, унифицираното облагане на всички стоки и
услуги генерира най-малка абсолютна загуба на благосъстояние (т.е. ЕВ е минимално).
Когато данъчната база не е всеобхватна, най-доброто решение се дава с правилото на
Рамзи.
Изводи:
–
Невъзможността за всяка стока да има отделен данък налага да се използва система
от селективни данъци (акцизи) в условията на унифицирано данъчно облагане на
стоките и услугите. (на примера на България: унифицирано облагане на стоките и
услугите с ДДС, който е неутрален спрямо производителите, и акцизи върху
определени стоки и услуги).
Моделиране на оптимална данъчна
система
•
Алтернативен модел – методология:
– Определя се съвкупност от Ефективни данъчни структури (т.е.
такива, които са Парето оптимални);
– След това се избира една от тях въз основа на една от функциите
на социално подпомагане:
• Утилитарна – социалното подпомагане е равно на сумата от
полезностите на всички хора;
• Роулсианска – общественото благосъстояние е равно на
полезността на най-бедния.
•
Изводи:
– Утилитарния подход води до изводи аналогични на модела на
Еджуърт: максимална прогресия;
– Роулсианския подход е егалитарен (акцентира върху уравняване,
т.е. насочен е срещу неравенството), но води до деформации в
икономическото поведение (и на бедните и на богатите).
Международно равнище
(алтернативно моделиране)
• Международни спогодби
• ТНК и МНК
• Доходи от спестявания в Евросъюза
• Други аспекти...
Местни данъци
– Данък върху недвижимите имоти
– Данък върху превозните средства (движимо
имущество)
– Данък при придобиване на имущества (движимо и
недвижимо):
• по възмезден начин
• по дарение
• по наследство (данък върху наследствата)
– Туристически данък
– Патентен данък
– Други определени със закон.
.... ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ....

similar documents