държавни зрелостни изпити 2013 - РИО, София-град

Report
Регионален инспекторат по образованието, София-град
Работна среща с директорите
на столичните училища
13 май 2013 година
Ваня Кастрева, началник на РИО, София-град
Организацията на ДЗИ започва с:




Заповед №РД 09-1349/31.08.2012г. на Министъра на
образованието, младежта и науката за определяне датите за
провеждане на първи и втори ДЗИ;
Дейностите по Наредба № 3 от 17 май 2004г. за
организацията и провеждането на държавните зрелостни
изпити и заповед на Началника на РИО за създаване на
Регионална комисия за организиране и провеждане на ДЗИ;
Заповед №РД 09-180/22.02.2013г. на Министъра на
образованието, младежта и науката с утвърдени образци на
документи – правила за информационна сигурност,
инструктажи за зрелостника, за квестора, за учителитеконсултанти;
Заповед №РД 09-542/30.04.2013г. на Министъра на
образованието, младежта и науката за определяне датите за
провеждане на ДЗИ по желание;
Организацията на ДЗИ започва с:

ОБХВАТ – всички ученици от държавните, общинските и
частни училища, както и от училища на чужбина, които
успешно са завършили гимназиален етап и са заявили
желание за полагане на ДЗИ;

НАЧАЛЕН ЧАС – 08:00 часа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – 4 астрономически часа
Дати за провеждане на ДЗИ:





21 май 2013 г. – Български език и литература;
23 май 2013 г. – втори ДЗИ по избор;
ДЗИ по желание:
27 май 2013 г. – математика;
биология и здравно образование;
история и цивилизация;
философски цикъл;
28 май 2013 г. – физика и астрономия;
химия и опазване на околната среда;
география и икономика;
италиански език;
29 май 2013 г. – английски език; немски език; руски език;
испански език; френски език.
Преди провеждането на ДЗИ
директорът на училището получава:

Заповед на началника с разпределение
на квесторите по училища;

Бели листове за чернова на зрелостника;

Секретни пликове с изпитни комплекти.
Организация при раздаването на
секретните пликове:

Секретните пликове с изпитни комплекти
се раздават по график на 20.05.2013 г. в
РИО като се предават на директора на
училището
и
се
транспортират
в
присъствието
на
председателя
на
училищната зрелостна комисия;

Директорът получава и разпределението
на квесторите и на учителите консултанти
по зали в засекретен плик.
Секретният плик за всяко училище
съдържа:

Листовете за отговори с прикрепени
идентификационни бланки и свитъците със
свободни отговори, пакетирани за всяка
зала;

10% резерв за училището.
Важни дейности преди изпита:

Инструктаж на квесторите – основни моменти:





Явяват се в съответното училище не по-късно от 7,00 ч.
Не напускат изпитната зала, не ползват и не позволят на
зрелостниците да ползват мобилна комуникация по време на
изпита;
Приемат изпитната работа на зрелостника на работното
му място и се подписват на идентификационната бланка;
Изискват два подписа на зрелостника в протокола за
дежурство – за инструктажа /в ляво на името/ и при
предаване на изпитната работа;
Размноженият изпитен вариант /включително оптичния
носител с аудиофайла за изпита по чужд език/ и черновите от
залата под брой се запечатват в плик/пликове, които се
подписват от директора и квесторите, като се съхраняват 3
месеца.
Важно за зрелостниците:

Документи за допускане на зрелостниците в
сградите • Документ за самоличност - лична карта,
паспорт или свидетелство за управление на МПС;
•
Служебна бележка за допускане до ДЗИ получават я само ученици, които успешно са
завършили ХІІ клас; важно е да се провери
верността на вписаните данни.

Инструктаж на зрелостниците:
пишат с черен химикал;
 попълват идентификационната бланка с печатни
букви;

Размножаване на изпитния вариант:

Изпитният вариант за ДЗИ по български език и
литература се създава в деня на изпита и се
публикува на
адрес http://zamaturite.bg/dzisoft/,
защитен с парола. Паролата за достъп до файла се
обявява в сайта на МОМН в 8,00 ч. и се
разпространява по електронната поща до Регионалния
инспекторат по образованието.

За втория ДЗИ в деня на изпита се тегли номер на
един изпитен вариант, който се прилага за всички
учебни предмети и се публикува на адрес
http://zamaturite.bg/dzisoft/, защитен с парола. Паролата
за достъп до файла се обявява в сайта на МОМН в
8,00 ч. и се разпространява по електронната поща до
Регионалния инспекторат по образованието.
Размножаване на изпитния вариант:


В присъствието на председателя на училищната
зрелостна комисия, родители, квестори директорът
организира:
–
разсекретяване на плика с разпределението на
квесторите по зали;
–
разсекретяването на големите прозрачни пликове
с изпитните комплекти за всяка зала;
–
отварянето на файла, съдържащ изпитния вариант,
разкодирането му и размножаването /едностранно, с
прихванати вляво с телбод листове/ на толкова
изпитни материали, колкото са явилите се
зрелостници;
При проблем с отваряването на изпитния вариант се
уведомява началникът на РИО и председателят на
регионалната комисия.
След изпита квесторите предават:




Протокол за дежурство;
Жълт плик със запечатаните бели пликове, съдържащи
изпитните работи на зрелостниците (лист за отговори и
свитък за свободни отговори и малкия бял плик с
идентификационната бланка). Пликът се запечатва в
присъствието на директора и се изписва училището,
учебният предмет и броят на изпитните работи;
Изпитните комплекти на неявили се зрелостници,
размножените
изпитни
варианти,
черновите.
Тези
материали се запечатват в плик/пликове, върху
който се подписват директорът и квесторите,
съхраняват се 3 месеца след датата на изпита и
после се унищожават с протокол;
Магнитния или оптичния носител с аудиофайла за изпита
по чужд език .
След началото на изпита директорът
регистрира в електронната система:
Брой явили се зрелостници;

Начало на изпита;

Изпраща попълнена таблица на неявилите се
зрелостници – трите имена, вх.№ и ЕГН, на
електронна поща [email protected];

Край на изпита.
Не забравяйте при всяко подаване на информация
да обновявате страницата /бутон F5/!

След изпита директорът
или председателят на училищната
зрелостна комисия предават на
регионалната комисия:




Жълтите пликове с изпитните работи на
зрелостниците по зали - до 3 /три/ часа след
приключване на изпита в 30 СОУ „Бр.
Миладинови“;
Копие от протоколите за отваряне на
секретните пликове с изпитни комплекти и на
плика с разпределение на квесторите;
Копие от протоколите за дежурство по зали;
Копие от протоколите за отваряне на резервни
изпитни комплекти или от инциденти /анулиране
на изпитни работи и други/, ако такива
съществуват.
Още за ДЗИ:




За ДЗИ по чужд език е необходимо да се
осигурят технически средства за прослушване на
записи на СD или друг оптичен носител;
Необходимо е да се осигури медицинско лице за
дните на провеждане на ДЗИ;
Идентификационната бланка на зрелостниците
със СОП се попълва от учителя-консултант;
Изпитните работи се съхраняват в училището 5
/пет/ години, другите материали – 3 /три/ месеца,
след което се унищожават с протокол.
Резултатите от изпитите


Оригиналите на окончателните протоколи
с резултатите от изпитите на всички
зрелостници се съхраняват в РИО,
София-град;
Училищата получават копия на тези
протоколи.
МОМН финансово осигурява
следните дейности:

За членовете на националните комисии за
проверка и оценка на изпитните работи – 2,50
лв. за проверена и оценена работа, 15 лв. на ден /без
включени осигуровки от работодател/ и 2 лв. при
неосигурен транспорт;

За членовете на техническите комисии – 56 лв.
на ден /без включени осигуровки от работодател/ и 2 лв.
за транспорт;

За членовете на комисиите за засекретяване и
разсекретяване на изпитните материали - 56 лв.
на ден или 62 лв. при нощен труд /без включени
осигуровки от работодател/ и 2 лв. за транспорт;
МОМН финансово осигурява
следните дейности:

За допълнителни плащания, възнаграждения
на другия персонал от училището –
диференцирано разпределение в зависимост от броя на
зрелостниците в рамките на обща сума за региона от
по 100 лв. на държавно/общинско училище /60 лв. на
частно училище/;
 За консумативи на училището – тонер касети по
разпределение от МОМН/РИО;
 За директорите на училищата – по правилата за
определяне на работните заплати на директорите на
общинските и държавни училища
Регионалният инспекторат по
образованието желае на всички
участници в кампанията:
 Здраве
и добро настроение;
 Коректност и търпение;
 Усърдие и прецизност!
И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ,
ЧЕ ВСИЧКИ СМЕ В ЕДИН ОТБОР!
УСПЕХ!

similar documents