ОУ П. Евтимов

Report
КАМПАНИЯ „ПОСА ДИ
ДЪРВО“
ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА
Инициативата е част от
екокампанията на - ОУ “Св. П.
Евтимий“ „От теб зависи какъв
отпечатък ще оставиш”
„Едно засадено дръвче неутрализира
над 1 тон въглероден диоксид и с
всяко посадено дръвче от нас ще се
намалят вредните въглеродни емисии
в природата”
Д Е Й Н О С Т И Н А К А М П А Н И Я ТА
- осигуряване на посадъчен материал – храсти, със съдействието на
родителите /за което благодарим/
- подготовка и засаждане на осигурените храсти от учениците от
среден курс
- залесяване на училището с цветя от учениците от начален курс
- засаждане на дръвчета и възпитаване на учениците в идеята
„Засади дърво, дари живот”
- изложба на произведения на изкуството от природни материали.
И Н И Ц И АТО РИ Н А К А М П А Н И Я ТА Д ВАТА Е КО
К Л У БА Н А У Ч И Л И Щ Е ТО Н О С И Т Е Л И Н А Е КО
Ф Л А Г О Т 2 0 0 6 Г.
Начален курс – ръководител Петя Стоянова
Среден курс – ръководител Ана Асенова
Спечелване на зелен флаг 2006г. – г-жа Десислава
Миливоева преподавател по Човекът и природата , Химия
и опазване на околната среда и Биология и здравно
образование
1СТЪПКА ТЪРСЕНЕ НА СЪМИШЛЕНИЦИ
Р ОД И Т Е Л И Т Е Н А Н А Ш И Т Е У Ч Е Н И Ц И С ТА Н А Х А
Д А РИТ ЕЛ И Н А К А М ПА Н ИЯТА
Дърветата са нужни на природата поради ред
причини – те служат като мощен филтър на
въздуха
и
с
възможността
си
да
фотосинтезират, произвеждат така важния
кислород на планетата ни. Те са огромен
биомасен източник, за редица живи същества,
а в същото време осигуряват подслон на
множество
птици,
гризачи
и
някои
бозайници.
Ето, защо тяхното място в
природата е от изключителна важност. Не
случайна е приказката, че човек не е живял,
ако през живота си не засади поне едно дърво.
Всеки един клас написа на
дървото какво дарение са
направили във връзка с
проведената кампания.
2 С Т Ъ П К А И З П РА Щ А Н Е Н А П О К А Н И К Ъ М
Н А Ш И Т Е ГО С Т И
Покани получиха:
1.
Кмет на район Вл. Варненчик
2.
РИО – Варна – Венцеслава Генова
3.
Община Варна -Веселина Иванова
4.
Басейнова дирекция за Черноморски регион
5.
Прессъобщение за медиите
П Р О В Е Д Е Н И И Н И Ц И АТ И В И
О Т К РИ В А Н Е С Е Д М И Ц АТА Н А З Е М Я ТА
И З Л О Ж Б А О Т П Р И Р ОД Н И М А Т Е Р И А Л И
З А С А Ж Д А Н Е Н А Д Р Ъ В Ч Е Т А , Х РА С Т И И
Ц В Е Т Я В Д В О РА Н А У Ч И Л И Щ Е Т О
Н АЧ А Л Е Н К У Р С – Е К О К Л У Б
С РЕ Д Е Н К У Р С – Е КО К Л У Б
Ц Е Л ТА Б Е Ш Е П О С Т И Г Н А ТА
На всички участници бяха раздадени грамоти за участие и
малки награди – благодарности на Директора на ОУ “Св.
Патриарх Евтимий - г-н Евгени Гендов, който застана зад
идеята на кампанията „Посади дърво“
Н А Г РА Д И Т Е Б Я Х А В Р Ъ Ч Е Н И О Т З А М .
Д И Р Е К Т О РА Г - Н Й О В Ч О Й О В Ч Е В
М А Л К А Ч А С Т О Т Н А Г РА Д Е Н И Т Е
П Р О В Е Л И К А М П А Н И Я ТА – Г - Ж А
МИЛИВОЕВА, Г -ЖА СТОЯНОВА И Г -ЖА
АСЕНОВА
Б Л А ГОД А Р Я З А В Н И М А Н И Е Т О !
Изготвил: Десислава Миливоева
Директор: Евгени Гендов
ЗА КОНТАКТИ
Гр. Варна
ОУ „Свети Патриарх Евтимий“
ж.к. "Вл. Варненчик"
ул. "Д. Дончев - Доктора" 10
тел. 052 510 690 - Директор
E-mail: [email protected]

similar documents