приложим за всички специалности от висшето образование

Report
НОВИ ПРОГРАМИ В
ОБРАЗОВАНИЕТО
д-р Ивайло Старибратов
ОБРАЗОВАНИЕ
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
БИЗНЕС
ЗАЕДНО
РЕАЛНИ УЧАСТНИЦИ В РАЗРАБОТВАНЕТО
НА НОВИТЕ ПРОГРАМИ
БАСКОМ
ИКТ Клъстер България София
ИКТ Клъстер Пловдив
ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“
ТУ София
Учители
Директори
МОН
НАПОО
НОВИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И
ПРОГРАМИ
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФМИ Пловдив
Проект „Повишаване на качеството на обучение по
информатика и ИКТ във ФМИ при ПУ чрез създаване и
прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните
планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж
„Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар“
ПРОМЕНИ И В ПРОГРАМИТЕ В
СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
НАЧАЛО 2009
РЕСТАРТ 2012
Край 11.11.2014
Финансирано от Министерство на икономиката на Германия
Нов подход за разработка
Активни бизнес среди +
Преподаватели от средното +
Консултации с преподаватели от висшето
образование
Подход
Длъжностна характеристика
Профил на професията
Образователни стандарти – широко отворени
Минимално небходими Единици
Резултати от учене
Компетентности
Оценяване
Промени и в програмите в средното
образование
• Резултати от учене
• Оценяват се компететности, а не знания и
умения
СРЕДНО <-> ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРАВИ СЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ
Признаване на резултати от учене
Разработена е формула за признаване на
кредити
Резултат:
Висшето училище признава резултати от учене, описани
в Държавни образователни изисквания за придобиване
на професионална квалификация и постигнати при
обучението по модулите, като присъжда брой кредити и
признава оценки от модулите в професионалното
образование.
Предимства от прилагането на механизма:
 приложим за всички специалности от висшето
образование, надграждащи специалности в
професионалното образование
 във ВО не се изучава повторно вече наученото в ПО
 повишава се атрактивността на ПО
 мотивират
се
учениците
от
ПГ
да
продължат
образованието си по надгаждаща специалност в
конкретното ВУ
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
д-р Ивайло Старибратов
[email protected]

similar documents