PowerPoint

Report
ENVISION
достъпен лукс в
учителското всекидневие
Вера Георгиева,
Златина Димитрова,
Анелия Нанкова
Учителите споделят
Коя възможност за споделяне и екипност в работата си
предпочитате?
друго.
1%
1
работя с колеги от страни в Европейския
съюз;
3%
2
51%
с колеги от страната;
в рамките на селището, където работите;
35
6%
4
39%
В рамките на колектива, в който работите;
27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Магията
Експерименталните групи
Благоевград
II „б” клас
Царево
II „а” клас
Ловеч
II „б“ клас
5
Научна определеност на изследването
Обект на
изследване:
Предмет:
Дидактически характеристики на Енвижън –
ресурсите.
Създаване на електронни ресурси със софтуера
„Енвижън“ и прилагането им в обучението на
втори клас.
Да се установят промените, които настъпват в
Цел на
изследването: традиционното обучение, следствие
приложението на Енвижън ресурсите.
Научна определеност на изследването
Основни задачи:
• Да се разработят електронни уроци с Енвижън;
• Да се покаже спецификата на електронните ресурси;
• Да се изследват ситуации на реално приложение на Енвижън
във втори клас.
Научна определеност на изследването
Теза:
• адаптира обучението към индивидуалните възможности на
учениците;
• мотивира учениците;
• онагледява учебното съдържание;
• внася състезателен елемент в урока;
• дава бърза обратна връзка;
• превръща класната стая в интерактивна среда.
Научна определеност на изследването
Критерии и показатели
за анализ на
резултатите:
• Адаптираност на Енвижън ресурсите (по обем на материала, по
степен на трудност, по време на работа с тях);
• Информираност и партниране на родителите;
• Мотивиране на децата.
Научна определеност на изследването
Методи на
изследване:
• Електронна анкета с учители, родители и
ученици;
• Анкета на хартиен носител;
• Тестове за проверка на знанията на учениците
(входно, изходно ниво и междинна проверка).
Научна определеност на изследването
Етапите, през които
премина изследването
са:
• Конкретизиране на темата и методологията на изследването;
• Подготовка на методиката на изследването, изработване на
инструментариум и провеждане на експерименталната
дейност;
• Анализиране, обобщаване, представяне на резултатите и
формулиране на изводи от изследването.
Специфика
Нагледност
Вариативност
Концентрация
и системност
и съзнателност
Специфика
Емоция,
мотивация,
активност
Състезателен
характер
Екипна
дейност
Обратна връзка
Базови компютърни умения
Енвижън в класната стая
Енвижън в час
Начален екран
Въпрос с избор от 2
възможни отговора
Въпрос с картинен
отговор
Въпрос с провлачане
Въпрос с
множествен избор
Индивидуални
въпроси за всеки
Анкета
Пол
21
жена
мъж
79
Възраст
35
31
30
25
25
20
19
15
10
5
2
1
2
0
7 до 12 години
12 до 19 години
20 до 30
30 до 45
46 до 56
над 56
Статус
Друго
52
учител
2
баба или дядо
28
родител
18
ученик
0
10
20
30
40
50
60
Анкета
Познавате ли "Енвижън", софтуера с много
мишки - един компютър.
не
5%
да
95%
Анкета
До колко познавате Енвижън?
40
30
20
10
0
ries1
Чувам от
детето
ми за
Енвижън;
Присъств
ах на
урок,
проведен
с
Енвижън;
11
34
Използва
м
Енвижън
в
работата
си на
учител;
30
Моята
учителка
ни прави
уроците с
Енвижън.
Разбрах
за
Енвижън
от
интернет;
Гледах
репортаж
по
телевизи
ята;
Друго.
16
9
2
3
Анкетата
Според Вас използването на "Енвижън" в клас,
помага ли децата да усвоят по-лесно учебното
съдържание?
0%
1%
да
не
не мога да преценя
99%
Ефекта от Енвижън
Other
3
Създава много…
6
Не е подходящо за…
1
Помага на децата да…
70
Series1
Създава интерес към…
73
Мотивира децата;
73
Създава различна…
65
Предизвиква емоция;
86
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Полезност
70
65
60
50
40
28
30
20
10
4
3
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
Положителни емоции
Моля, оценете положителните емоции на
учениците при използването на Енвижън в клас!
съществени са
76%
13
20%
2
3%
2%
1
0%
0
няма
0%
0
0
50
10
20
30
40
50
Отрицателни емоции
Оценете отрицателните емоции при използване
на Енвижън в клас!
4
съществени са
1
3
Series1
7
18
31
няма
0
10
20
30
40
Най-интересното приложение
на Енвижън
•
•
•
•
•
Учениците работят в екип.
Презентиране на важни възлови теми.
Игрови момент и емоции.
Нагледност и прозрачност на работа.
Всички заедно работят и са активно
ангажирани.
• Предизвикателството да се докажеш пред
останалите.
Колеги споделят
„Трудно е да се опише
работата с Енвижън,
тя трябва да се изживее!“
Входно, изходно ниво и
междинна проверка
Български език
и литература
Математика
Анализ на резултатите
6
Входно ниво български език
5.12
5.24
5
5
4.84
4.2
4
4
контролна
3
експериментална
2
1
0
Благоевград
Ловеч
Царево
Анализ на резултатите
Входно ниво математика
5.1
5.05
5.04
5
4.95
4.9
4.82
4.8
контролна
експериментална
4.7
4.65
4.65
4.6
4.5
4.4
Благоевград
Ловеч
Царево
Анализ на резултатите
Изходно ниво математика
6
5.75
5.33
5.64
5.21
5
5.2
4.37
4
контролна
3
експериментална
2
1
0
Благоевград
Ловеч
Царево
Анализ на резултатите
Изходно ниво български език
5.78
5.75
5.8
5.7
5.6
5.5
5.52
5.45
5.4
контролна
експериментална
5.25
5.3
5.2
5.2
5.1
5
4.9
Благоевград
Ловеч
Царево
Изводи
• Енвижън е приложим в часовете
от ЗП, ЗИП, СИП, извънкласни дейности;
• Енвижън успешно се прилага в отделните
компоненти на урока;
• Не е най-подходящ за проверка и оценка на
знанията на учениците;
• Повишава интереса към науката;
• Провокира любознателността на ученика;
Изводи
• Мотивира учениците за групова и
екипна работа;
• Внася състезателен елемент в урока;
• Дава бърза обратна връзка;
• Създава интерактивна среда в класната стая;
• Часовете с Енвижън са изпълнени с емоция и
са очаквани от учениците;
• Енвижън дава възможност на учителя да
адаптира обучението към индивидуалните
възможности на учениците.
Магията продължава …
[email protected]
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

similar documents