ECVET за мобилността

Report
Мариета Георгиева
Професионална гимназия
“Проф. д-р Асен Златаров” - Видин



Част І – Въпроси и отговори за ECVET
(април 2011 г.)
Част ІІ – ECVET за мобилността
(август 2011 г./октомври 2012 г.)
Част ІІІ – ECVET в подкрепа на
ученето през целия живот
(ноември 2011 г.)
Група от европейски ECVET експерти, включваща
представители на станите членки на ЕС,
асоциираните държави, както и представители на
европейските социални партньори.
Институции, отговорни за разработване и
присъждане на квалификации, доставчици на ПОО
и всички заинтересовани страни – социални
партньори.
Раздел A – Ключови концепции и
процеси
 Раздел B – Фунции на компетентните
институции по ECVET
Раздел C – Примери и възможни
подходи за конкретното прилагане
на ECVET











Резултати от ученето
Единици/раздели
ECVET кредитни точки
Трансфер и натрупване на кредити
Оценяване на резултатите от ученето
ECVET и неформалното и информално
учене
Меморандум за разбирателство
Споразумение за обучение
Лична академична справка
Компетентни институции


Целта е да обясни ролята на ECVET за
улесняване на транснационалната
мобилност на обучаемите.
Наръчникът по-скоро се стреми да
насърчи мобилността чрез ECVET,
обяснява добавена стойност и
потенциала за използване на ECVET за
мобилност. Не дава алгоритъм за
действие.






ECVET и политиките за учене през целия живот
Неформалното обучение по време на работа и
използване на ECVET
ECVET и изменението на учебните пътеки
ECVET за улесняване на повишаване на
квалификацията на работниците
ECVET и валидиране на неформалното и
информалното учене
ECVET и признаване между различните
квалификационни системи и нива


Компетентната институция в една държава
оценява постигнатите от учащия се резултати
от обучението и предоставя доказателства за
оценката
В другата държава, компетентната институция
потвърждава и признава кредити за единици
резултати от обучението. Присъждат се ECVET
кредитни точки, което дава възможност на
обучаемия да добави тези кредитни точки за
постигане на определена квалификация.
За организираната мобилност (т.е. когато
учащият отива в чужбина като част от междуинституционално споразумение), процесът се
извършва в рамките на Меморандум за
разбирателство и се подкрепя от
Споразумение за обучение. Там са уговорени
резултатите от обучението, които трябва да
бъдат постигнати, оценката, валидирането и
признаването и по този начин се улесни
признаването на кредита.
Цикъл за осигуряване на качеството –
планиране (преди мобилността),
изпълнение (по време на мобилността),
оценка (след мобилността), преглед

Осигуряване на качеството на
индивидуалната мобилност

Осигуряване на качеството на
партньорството

Създаване на партньорство
 Подписване на меморандум за
разбирателство
 Определяне на единиците резултати от
ученето
 Обсъждане на оценяването,
 Изясняване на валидирането и признаването,
 Подписване на споразумение за обучение.

Провеждане на обучнието, което е
предвидено в Споразумението за обучение с
цел постигане на набелязаните резултати от
ученето
 Оценяване на постигнатите резултати от
ученето
 Осигуряване на доказателства за
резултатите от оценяване на обучаемия

В съответствие с Меморандума за
разбирателство и Споразумението за
обучение:
 Валидиране на кредитите, придобити
от учащия в чужбина
 Признаване на кредитите, придобити
от учащия в чужбина
Функции на компетентните институции
в ECVET
 Чек-лист за използване на ECVET в
транснационалната мобилност
 Меморандум за сътрудничество и
Споразумение за обучение
 Практики

http://www.ecvet-team.eu
Мариета Георгиева
[email protected]
тел. 0895410313

similar documents