Инструменти

Report
УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО
I – IV клас
ИТ инструменти
[email protected]
гл.ас. Елена Колева
Основни акценти

Формулиране на репродуктивни и
творчески измерими цели на
обучението;

Писмени методи за контрол и оценка.
Цели на обучението
ДОИ
 Учебна програма
 Формулиране на измерими цели
Инструменти:
 Интернет – сайта на МОНТ, портали...
 Офис пакет (текстообработка,
електронни таблици, презентационен
софтуер и др.)

Контрол и оценка
Учебници
 Сборници
 Други източници на тестове, задания...
Инструменти
 Интернет – образователни портали и др.;
 Офис пакет – създаване на хартиени
тестове;
 Многомишкова технология;
 Дистанционни за събиране на отговори;
 Уеб базирани електронни тестове.

Софтуерни средства
Офис пакет
 Prezi
 Zooburst (Augmented reality)
 Графични средства (Pоpplet и др.)
 Презентации с много мишки
 GeoGebra

Офис пакет
Prezi.com
ZOOBURST.COM
тук
Popplet.com
Други графични средства









http://www.mindmeister.com/
http://freemind.sourceforge.net
http://www.text2mindmap.com/
http://www.wisemapping.com
http://www.mindomo.com/
https://bubbl.us/
http://mind42.com
http://www.mindmaple.com/event/mappi
ng-contest-2nd/
http://educate.intel.com/en/ThinkingTools
/VisualRanking
Презентации с много мишки
Оценяване-форми
Проверовъчен лист (Чек лист)
 Оценъчни таблици (Рубрики, скàла)
 Бележки
 Тест
 Анкети

Проверовъчен лист
Проверовъчен лист
Създаване на чеклисти: http://pblchecklist.4teachers.org/index.shtml
Оценъчна таблица
Оценъчна таблица
Създаване на оценъчни таблици: http://rubistar.4teachers.org
Бележки
Тест

Създаване на електронни тестове с
HotPotatoes
QuizStar
Анкети
Подходящи за групова оценка.
 Създаване на електронни анкети:
SurveyMonkey.
 Анкети с много мишки: MS Mischief,
Envision.

Съвременни тенденции в
българското образование:
Оценяване на повече практически дейности
на учениците спрямо теоретичните знания
(40%:60%).
 Създаване на умения у учениците за учене
през целия живот.
 Самооценяване (ученическо портфолио).
 Развиване на умения по предприемачество.
 Екологична култура.
 Толерантно отношение към различните.

Благодаря за вниманието!
гл.ас. Елена Колева, ДИКПО-Варна
[email protected]

similar documents