Презентация за ВСУ - Варненски свободен университет

Report
ДОБРЕ ДОШЛИ
в нашето академично семейство!
проф. д.ик.н. Анна Недялкова
проф. д.пс.н. Галя Герчева
Президент
Ректор
Първият частен университет в България,
създаден през 1991 г.
Получил международна и национална
акредитация с най-висока оценка.
Първият и единствен университет в
България, сертифициран от Генерална
Дирекция “Образование и Култура” на ЕК
с DS Label и ECTS Label.
Логото за човешки ресурси е присъдено
от Европейската Комисия.
2014
Сертифициране
Ресертифициран по
международния стандарт ISO:
- 2001 – ISO 9001:1994
- 2004 – ISO 9001:2000
- 2007 – ISO 9001:2000
- 2010 – ISO 9001:2008
- 2013 – ISO 9001:2008
ВСУ има сертификати от
UKAS (Великобритания) и ANAB (САЩ).
2009 – Присъден DS Label
2010 – Присъден ECTS Label
2012 – Присъдено
Лого за човешки ресурси
През 2013 година Варненският свободен университет
"Черноризец Храбър" премина успешно процедурите за
селекция и одит на Европейската изпълнителна агенция за
образование и култура и получи за втори път:
- знакът DS Label - за признаване на образованието, чрез
издаване на европейско дипломно приложение;
- знакът ECTS Label - за успешно прилагане на Европейската
система за натрупване и трансфер на кредити.
Предимства
•
•
•
•
•
•
•
•
на
ВСУ “Черноризец
Храбър”
Висококачествено европейско образование;
Модерен кампус, в непосредствена близост до морето;
Международна академична среда;
Програми за обмен, практики и стажове в България и чужбина;
Богат избор на допълнителни курсове;
Програми за финансиране на образованието;
Програми, които насърчават развитието на студентите в
областта на културата, науката, изкуството и спорта;
Възможности за професионално развитие в глобален аспект.
МИСИЯ
Устойчивост на
качеството на
образованието,
изследователската
дейност и управлението
на университета
Високотехнологичен
университет и
научноизследователски
център
Отговорно и
непрекъснато
прилагане на
философията “качество
във всичко”
Ориентация към
студентите и тяхната
професионална
устойчивост
Модел на частно висше
образование в 21. век
Европейски стандарти в
образователния процес
и ученето през целия
живот
Висококвалифициран и
международно
конвертируем
академичен персонал
Конкурентоспособност
в световен мащаб и в
европейското
образователно
пространство
Гъвкавост и
адаптивност към
динамиката на пазара
на труда и
обществените
потребности
Образователна
парадигма
Трансдисциплинарност
на учебния план
Европейски модел
на частни
институции за
висше образование
Мобилност на
ECTS кредити
Интернационализация
Съвместни образователни
програми и двойни дипломи
Семинари, работни срещи
и конференции; Фирмени
обучения
Научноизследователски
проекти
Онлайн обучение
Облачни технологии
Обмен на студенти
Трансгранично
сътрудничество
Международно
съдържание
в учебните планове
Филиали
Интернационализация:
- обучение на чуждестранни студенти;
- износ на образователен продукт;
- академичен обмен.
Стратегическа рамка
за сътрудничество в
образованието и
обучението
Обучение на базата на научни
изследвания:
- проблемно и проектно базирано
обучение;
- обучение базирано на изследвания;
- трансфер на технологии;
- съвместна изследователска дейност.
Сътрудничество с бизнеса:
- настоятелство;
- практики и стажове;
- фирмено обучение;
- обучение по поръчка.
Нови технологии:
- онлайн обучение;
- мобилно обучение;
- облачни технологии;
- инструменти за социални медии;
- нетуъркинг.
Изследователски области
Трансфер на иновации и технологии
• Черноморски регион
• Устойчива архитектура
• Туризъм
• Информационни технологии
• Психология. Наука и общество
• Сигурност и отбрана
ОБЛАСТИ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
500 преподаватели и експерти
в над 50 научни области
Обществени,
икономически
и правни науки
Природни
науки,
математика и
информатика
Технически науки
Изкуства
Сигурност и
безопасност
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОФИЛ
ОБРАЗОВАТЕЛНО –
КВАЛИФИКАЦИОННИ
СТЕПЕНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНА
И НАУЧНА
СТЕПЕН
ЗАДОЧНА
ДОКТОР
БАКАЛАВЪР
МАГИСТЪР
14
АКАДЕМИЧЕН ПРОФИЛ
ФАКУЛТЕТИ
МЕЖДУНАРОДНА
ИКОНОМИКА И
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАТЕДРИ
МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
И ПОЛИТИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАТИКА
ЮРИДИЧЕСКИ
ФАКУЛТЕТ
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ ПРАВО
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ОТНОШЕНИЯ
ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО
БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
ПРАВНИ НАУКИ
ПРАВО
ПСИХОЛОГИЯ
ПСИХОЛОГИЯ
СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ
ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИСТИКА
АРХИТЕКТУРЕН
ФАКУЛТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТИ
СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
ИЗКУСТВА
АРХИТЕКТУРА
ДИЗАЙН ЗА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА
РЕГИОНАЛНО И ЛАНДШАФТНО ПЛАНИРАНЕ
СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО
ХОРЕОГРАФИЯ
МОДА И МЕНИДЖМЪНТ В МОДАТА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАСТЕЖ НА ВСУ
ДИСТАНЦИОННО И
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ БАЗИРАНО НА
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА
;
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
СТУДЕНТСКИ ПРОФИЛ
•
11 000 студенти от 18 страни;
•
26 513 възпитаници;
•
2 000 студенти, които получават стипендии или други
финансови стимули за обезпечаване на до 100% на
семестриалните такси;
•
400 студенти осъществили студентски мобилности, практики и
стажове в чужбина.
Black Sea
University
Network (BSUN)
Асоциация на
европейските
университети
Европейски програми
Програма Учене през
целия живот 2013
Покани (Еразъм,
Леонардо да Винчи,
Гюндвиг, Жан Моне)
ЕРАЗЪМ +
Програма Европа за
гражданите
Рамкова програма за
конкурентоспособност
и иновации
ХОРИЗОНТ 2020
Структурни фондове
ПРОЕКТИ на ВСУ
ЕВРОПЕЙСКИЯТ
БИЗНЕС –
ГАРАНТ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНАТА
ПРИГОДНОСТ НА
ЗАВЪРШВАЩИТЕ
ВАРНЕНСКИЯ
СВОБОДЕН
УНИВЕРСИТЕТ
“ЧЕРНОРИЗЕЦ
ХРАБЪР”
ЕВРОПЕЙСКИ
КЛЪСТЕР НА
ЗНАНИЕТО И
НАУЧНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА
УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ
Международна Академия
"Знание и иновации"
Експерти и студенти –
партньорство за
конкурентоспособност
ЧЕРНОМОРСКА
АКАДЕМИЧНА
АСОЦИАЦИЯ
ЧЕРНОМОРСКИ
АКАДЕМИЧНИ МРЕЖИ
Академичен парк
2020
Академия за лидери с GRID International
АКАДЕМИЧНО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
В ТУРИЗМА
ОБРАЗОВАНИЕ НА
БАЗАТА НА СХОДНИ
УМЕНИЯ И
ПОТРЕБНОСТИ
ЕРАЗЪМ МОБИЛНОСТ И
ПАРТНИРАЩИ УНИВЕРСИТЕТИ
•
ISELL-LIEGE, BELGIUM
•
ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS – ANTWERPEN, BELGIUM
•
UNIVERSITY COLLEGE OF INTERNATIONAL AND PUBLIC RELATIONS, CZECH REPUBLIC
•
ECOLE DES DIRIGEANTS ET CREATEURS D'ENTREPRISE, FRANCE
•
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE GRENOBLE, FRANCE
•
FACHHOCHSCHULE LAUSITZ, GERMANY
•
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, ITALY
•
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA, ITALY
•
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO, ITALY
•
INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT INSTITUTE, LATVIA
•
KLAIPEDA BUSINESS AND TECHNOLOGY COLLEGE, LITHUANIA
•
STANISLAW STASTIZ SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION, POLAND
•
POLISH OPEN UNIVERSITY- WARSAW, POLAND
•
UNIVERSIDADE PORTUCALENSE – IDH, PORTUGAL
•
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (UPC) TERRASSA, SPAIN
Майсторски класове
Майсторски класове
ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА на ВСУ
г-н Тери Дейвис
Доктор хонорис кауза на ВСУ
В. А. Никонов
Почетен професор на ВСУ
Проф. Улрих Бек
Доктор хонорис кауза на ВСУ
Академик Юхновски
Доктор хонорис кауза на ВСУ
Посланик
Димитрис Куркулас
Доктор хонорис кауза на ВСУ
Проф. Джордж Вредеверд
Доктор хонорис кауза на ВСУ
ВСУ кампус
Технологичен институт
ЕЛЕКТРОННА
БИБЛИОТЕКА
Сървър база данни с
електронни книги и
помагала
Дигитална
Библиотека Образователен
комплекс
Център за
презентаци
и
Читалня за
електронни ресурси
Читалня за
електронни ресурси
Специализирана
читалня
Аула “Максима”
Читалня за
електронни
ресурси
Специализирани зали
Съдебна зала
Лаборатория за
чуждоезиково обучение
Издателство
Университетски
медико-психологичен комплекс
•
•
•
Кабинет са психологически тестове
Интерактивна зала за развиване на
комуникативни умения и за видео
обучение
Кабинет за психологическо
консултиране и психотерапия
Откриване на Центъра
за Евроквалификация
Счетоводна кантора
Център за
чуждоезиково обучение
и сертифициране
Студентски бизнес
инкубатор
Учебно спортен комплекс
•
•
•
Три учебни зали за 483 студенти
Мултифункционална спортна зала,
където могат да се провеждат
състезания по баскетбол, футзал,
тенис на маса и др.
Фитнес зала
Безплатен достъп за студенти 8 – 20 ч.
Учебно спортният комплекс
е напълно оборудван с
климатици, асансьор и
съоръжения за хора с
увреждания.
Университетски медиен
център
Радио “Академика”
Student е[email protected]
TV center
Университетско
издателство
Руски център
СПОРТ
Представителен отбор на ВСУ “Черноризец Храбър”
Баскетбол
(жени)
Баскетбол
(мъже)
Национални
студентски игри
I място – 2003, 2009,
2010, 2011
ІІI място – 2004; 2005,
2006, 2007
IV място – 2006, 2008
Варненска
универсиада
І място- 2004; 2005,
2010
II място- 2003; 2006,
2011
ІІI място-2008
IV място- 2007
Волейбол
(жени)
• Студентски игри
ІІ място - 2003, 2004,
2005, 2006, 2011
ІІI място - 2007, 2008
•Варненска
универсиада
І място - 2003, 2004, 2005,
2006,2008, 2009
• Варненско общинско
състезание “8ми
Декември”
I място – 2003, 2004, 2005,
2010
ІІ място – 2006
Волейбол
(мъже)
Национални студентски
игри
I място – 2004; 2006, 2010
ІІ място – 2003; 2005,
2007, 2008
• Варненска
универсиада
І място – 2003, 2004,
2005, 2006, 2007,2008,
2010
Варненско общинско
състезание “8ми
Декември”
I място – 2003, 2004,
2005, 2007
ІІ място-2006
Национална Кик бокс
(мъже/
зимна
универсиада жени)
“Пампорово
Национални
2013“ –
студентски игри
Победител
I място – 2006,
2007, 2008, 2012
Държавен шампионат
ІI място – 2004; 2005
Световно първенство
по карате 2010
Факултет
МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра
АДМИНИСТРАЦИЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
Катедра
МЕЖДУНАРОДНА
ИКОНОМИКА И
ПОЛИТИКА
Катедра
ИНФОРМАТИКА
Факултет
„МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
И АДМИНИСТРАЦИЯ“
СТУДЕНТСКИ ПРОФИЛ
Факултет
„МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
И АДМИНИСТРАЦИЯ“
АКРЕДИТИРАНИ НАПРАВЛЕНИЯ И
ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ
НАПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ
3.3.
ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
•
•
•
бакалавър
магистър
доктор
3.7.
АДМИНИСТРАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ
•
•
•
бакалавър
магистър
доктор
3.8.
ИКОНОМИКА
•
•
•
бакалавър
магистър
доктор
4.6.
ИНФОРМАТИКА И
КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
•
•
•
бакалавър
магистър
доктор – в процес на подготовка
Факултет
„МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
И АДМИНИСТРАЦИЯ“
АКАДЕМИЧЕН ПРОФИЛ – ОКС „БАКАЛАВЪР“
КАТЕДРИ
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
СПЕЦИАЛНОСТИ
БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ:
• „МЕНИДЖМЪНТ на ТУРИЗМА“
•
„МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ“
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ
МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
И ПОЛИТИКА
ИНФОРМАТИКА
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРАВО
ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
ФМИА, АКАДЕМИЧЕН ПРОФИЛ – ОКС „МАГИСТЪР“
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“
Европейска администрация и
Управление на проекти,
мениджмънт
финансирани от фондовете на ЕС
Бизнес лидерство в глобална среда Бизнес администрация в туризма
Реклама и връзки с
Управление на международни
обществеността в управлението
бизнес проекти
на бизнеса
Мениджмънт и международен
Мениджмънт и психология
маркетинг
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА“
Финансов и банков мениджмънт и
Международен маркетинг
маркетинг
Финанси и счетоводство
Финансов одит
Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и
културата
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
„ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ“
Информационни системи и
Софтуерно инженерство
технологии
Уеб дизайн
Компютърни игри и анимация
Информационни технологии, финанси и борси | Киберсигурност
Факултет
„МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
И АДМИНИСТРАЦИЯ“
АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
„АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“
„ИКОНОМИКА“
Социално управление
Политическа икономия
Организация и управление на
производството (индустрия)
Световно стопанство и
международни икономически
отношения
Организация и управление
извън сферата на
материалното производство
Икономика и управление (индустрия)
Факултет
„МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
И АДМИНИСТРАЦИЯ“
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ С ПРЕПОДАВАТЕЛИ
КАТЕДРА
ПРОФЕСОРИ
ДОЦЕНТИ
АСИСТЕНТИ
ОБЩО
АДМИНИСТРАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ
4
12
3
19
МЕЖДУНАРОДНА
ИКОНОМИКА И
ПОЛИТИКА
10
11
4
25
ИНФОРМАТИКА
4
6
7
17
ФАКУЛТЕТ „МИА“
18
29
14
61
Факултет
„МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
И АДМИНИСТРАЦИЯ“
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ
ИНСТИТУТ ПО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
"КОВЪНТРИ"
ЕВРОПЕЙСКИ
СОФТУЕРЕН
ИНСТИТУТ
ГРИД ИНСТИТУТ – ГЕРМАНИЯ
ЦЕНТЪР ПО
ИКОНОМИЧЕСКО
ОБРАЗОВАНИЕ И
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
УНИВЕРСИТЕТ В
ДЕЛАУЕЪР, САЩ;
ИМИ на БАН
ЦЕНТЪР ПО
ИКОНОМИКА,
ОБУЧЕНИЕ И
ИЗСЛЕДВАНИЯ,
УНИВЕРСИТЕТ В
СИНСИНАТИ, САЩ;
Университет
САНДА, Шанхай
NISPAceе
BASSCOM
ICARUS –
КОНСОРЦИУМ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ,
НАУКА,
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Факултет
„МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
И АДМИНИСТРАЦИЯ“
ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО
СРЕДНИ УЧИЛИЩА и
КОЛЕЖИ
НАЦИОНАЛНИ и
МЕЖДУНАРОДНИ
ПРОЕКТИ
УЧЕБНИ ПРАКТИКИ
РАБОТОДАТЕЛИ
Факултет
„МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
И АДМИНИСТРАЦИЯ“
МОБИЛНОСТИ ЗА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ISELL-LIEGE,
BELGIUM
ROYAL ACADEMY
OF FINE ARTS –
ANTWERPEN,
BELGIUM
UNIVERSITY
COLLEGE OF
INTERNATIONAL
AND PUBLIC
RELATIONS, CZECH
REPUBLIC
ECOLE DES
DIRIGEANTS ET
CREATEURS
D'ENTREPRISE,
FRANCE
INSTITUT
D'ETUDES
POLITIQUES DE
GRENOBLE,
FRANCE
FACHHOCHSCHUL
E LAUSITZ,
GERMANY
UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI MODENA
E REGGIO EMILIA,
ITALY
UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI SIENA,
ITALY
UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI
TRENTO, ITALY
INFORMATION
SYSTEMS
MANAGEMENT
INSTITUTE, LATVIA
KLAIPEDA
BUSINESS AND
TECHNOLOGY
COLLEGE,
LITHUANIA
STANISLAW
STASTIZ SCHOOL
OF PUBLIC
ADMINISTRATION,
POLAND
UNIVERSIDADE
PORTUCALENSE –
IDH, PORTUGAL
UNIVERSITAT
POLITECNICA DE
CATALUNYA (UPC)
TERRASSA, SPAIN
ЕРАЗЪМ ОФИС:
: [email protected],
[email protected]
Web-site:
http://erasmus.vfu.bg
POLISH OPEN
UNIVERSITYWARSAW, POLAND
Факултет
„МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
И АДМИНИСТРАЦИЯ“
АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ – GRID INTERNATIONAL
2009 г. - Създаване на Академия за лидери;
2010 г. - Договор на ВСУ с Grid International –
Германия;
2010 г. – Сертифициране на единствен в България
обучител по метода ГРИД;
2010 г. – Метода Грид в основата на МП „Лидерство
в глобална среда“; 172 студенти обучени в МП
Лидерство в глобална среда;
ГРИД е методика за обучаване на лидери, патентована в САЩ и Германия.
Факултет
„МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
И АДМИНИСТРАЦИЯ“
ЦЕНТЪР ЗА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ
• постоянно действаща структура;
• подпомагане на студентското
предприемачество;
• осигуряване на подкрепа от страна
на бизнеса;
• работа по международни
предприемачески проекти;
• надграждане у студентите на
лидерски качества, умения за
общуване, вземане на решения,
водене на преговори, организиране
и управление на времето;
• основа на бъдещи студентски бизнес
и социални предприемачески
инициативи.
Факултет
„МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
И АДМИНИСТРАЦИЯ“
ДИГИТАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Coventry University Enterprise
StartUp Weekend Varna
ОБУЧЕНИЯ И СЪСТЕЗАНИЯ
Факултет
„МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
И АДМИНИСТРАЦИЯ“
ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
•
повишаване конкурентоспособността на обучаемите и
тяхната професионална пригодност в дългосрочен план
•
повишаване на качеството на образователната и
изследователска дейност
•
повишаване на мотивацията на студентите за учене
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
Декан: доц. д-р Елеонора Танкова
+359 52359526, e-mail: [email protected]
Научен секретар: доц. д-р М. Темелкова
+ 359 52 359577, e-mail: [email protected]
Ръководител катедра “Администрация и
управление”: доц. д-р Мария Великова
+359 52 359595, e-mail:[email protected]
Ръководител катедра “Международна
икономика и политика”: доц. д-р Сн. Овчарова
+359 52 359 576, e-mail: [email protected]
Ръководител катедра “Информатика”:
доц. д-р Галина Момчева
+ 359 52 359573, e-mail: [email protected]

similar documents