Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра

Report
БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ ИВАН ВАЗОВ – 1896 Г.“ С. ИСКРА, ОБЛ. ПЛОВДИВ
ПРОГРАМА „ ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ“
Регионална тематична среща
„ Добри практики в целевите библиотеки от област Пловдив“
4 септември 2012 г.
Глобалната библиотека в с. Искра в
помощ на формалното обучение
Съдържание:
• Стъпки за реализация на открит урок в
библиотеката
• Новото
• Идеи
• Примерни открити уроци
/ снимков материал /
• Трудности
• Резултати
• Препоръки
Стъпки за реализация на открит урок в
библиотеката:
1
8
ИГРИ
ПРОУЧВАНЕ
ИНТЕРЕСИТЕ И
ПОТРЕБНОСТИТЕ
НА УЧИТЕЛИТЕ И
УЧЕНИЦИТЕ
2
ИЗБОР НА ТЕМА
7
3
ЗАТВЪРДЯВАНЕ И
ОБОБЩАВАНЕ
НА УЧЕБНИЯ
МАТЕРИАЛ
УТОЧНЯВАНЕ
ВРЕМЕТРАЕНЕТО
НА УРОКА, ДЕНЯ И
ЧАСА НА УРОКА
6
5
ПРОВЕЖДАНЕ НА
УРОКА
ПРЕДВАРИТЕЛНА
ПОДГОТОВКА ОТ
СТРАНА НА
БИБЛИОТЕКАРЯ И
УЧЕНИЦИТЕ
4
ЦЕЛИ НА УРОКА
Цели:
• Затвърдяване и надграждане на знанията по
определена тема, изучавана в училище
• Доразвиване на уменията у учениците за работа
с карти, табла, попълване на кръстословици,
таблици, тестове и рисунки за оцветяване
• Придобиване на умения за презентиране, работа
в групи и публична изява
Провеждане на урока:
Урокът трябва да протече така, че да се реализират
поставените цели.
• Дейности:
* Актуализация на знания
* Съобщаване на темата, целите и задачите на урока
* Кратка презентация на учебното съдържание
* Решаване на практически задачи:
- Разделяне на обучаемите по групи и поставяне на
задачи
- Търсене на решения по групи
- Докладване и анализиране на резултатите от
търсенето
- Обобщаване на резултатите
Новото:
• Зала, оборудвана с нови компютри и съвременна
периферна техника
• Безплатен високоскоростен интернет
• Квалифицирани служители, обучени по
направление ИКТ :
- Библиотекар – ½ щат, назначен по Програмата
- Секретар - библиотекар с библиотечно и
педагогическо образование – 1 щат
• Обучение и модерни услуги
Идеята:
• Привличане на децата да ползват не само традиционните
услуги, но и да се популяризира дейността на
библиотеката като съвременен информационен център
• Образователен и развлекателен характер на
провежданите открити уроци
• Нова възможност при подготовката на учениците за
учебния процес
• Нова среда, различна от средата в училище
• Дългосрочно партньорство с местното училище
ОУ “ Отец Паисий” с. Искра
НЧ “ Иван Вазов – 1896 г.” с. Искра
Открит урок по биология:
“ Господари на небето” – 7 и 8 клас
Открити уроци по химия:
1. “ Съставяне на химични формули на съединения, изградени от два елемента”
/ 7 и 8 клас/
2. “ Водни разтвори на киселини, основи и соли. Активност на металите”/ 8 клас/
1.
2.
Открити уроци по история и човек и общество:
1. “ Васил Левски – геният на родолюбието” – 6 клас
2. “ Будители народни” – 4 клас
1.
2.
Открит урок по история:
3. “ Съкровищата на България” – 5 и 6 клас
3.
Открит урок по български език:
3. “ Думата в речниковия състав на българския език” – 5 – 8 клас
3.
Трудности при организацията:
•
•
•
•
Малък брой учащи се / 85 ученика: I – VIII клас/
Сляти паралелки / I с III и VII с VIII клас/
Ученици от ромски произход - 80 %
Проблеми с електричеството или техниката –
вариант Б
• Да докажем на учителите и учениците, че има
полза от това което правим
Резултати:
• Първо място в проведеното в местното училище
състезание “ Народните будители и аз”
• Трето място в Общинското състезание
“ Народните будители и аз” в гр. Първомай
/ плакет и грамота/
• По - добри резултати при външното оценяване по
биология и химия
Препоръки:
• Среща с учителите на учителски
съвет за определяне на
партньорските инициативи
- реклама, анкета и план по
месеци
• Задължителна обратна връзка
след всеки урок
• Работа с доброволци
Благодаря Ви за вниманието!
Христина Христева: читалищен секретар - библиотекар
Целева библиотека при НЧ “ Иван Вазов – 1896 г.” с. Искра, обл. Пловдив
Контакти:
e – mail: biblioteka_xr[email protected]

similar documents