- มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Report
การจัดการเรียนการสอน
ทีส่ ่ งเสริมคุณลักษณะ “บัณฑิตไทยไม่ โกกง”
รศ.ดร.วิชัย วงษ์ ใหญ่
ดร.มารุต พัฒผล
6 สิ งหาคม 2556
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คนที่มีการศึกษา คือ คนที่มีความ
รักและความเกลียดอันถูกต้ อง
Lin Yutang
Thank you
for your attention
ยายสองคนนีค้ ุยอะไรกัน
“ความยุตธิ รรมในโกลกนีไ้ ม่ ม”ี
จริงหรือไม่
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
โกลกให้ ความยุตธิ รรม
กับมนุษยชาติ
คือ
เวลา
ใครบริหารเวลาไม่ เป็ น คนนั้นเสี ยเปรียบ
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
1. เวลาอะไรทีด่ ที สี่ ุ ด
2. ใครทีส่ าคัญทีส่ ุ ด
3. อะไรสาคัญทีส่ ุ ด
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
1. เวลาทีด่ ที สี่ ุ ดคือปัจจุบัน
2. คนสาคัญทีส่ ุ ดคือคนทีอ่ ยู่ข้างหน้ า
3. ภารกิจทีอ่ ยู่กบั เราขณะนี้
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
เค้ าโกครงการบรรยาย
1. ความท้ าทาย 4 ประการ ในศตวรรษที่ 21
2. ศาสตร์ การสอนและการประเมินผลตามสภาพจริง
3. การเรียนรู้ ทเี่ น้ นปัญหาเป็ นหลัก
(Problem – Based Learning : PBL)
4. การเรียนรู้ ทเี่ น้ นวิจัยเป็ นฐาน
(Research – Based Learning : RBL)
5. การเรียนรู้ ทเี่ น้ นทีม (Team – Based Learning : TBL)
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
ความท้ าทาย 4 ประการในศตวรรษที่ 21
1. การพึง่ พากันในระดับโกลกมากขึน้
2. จานวนประเทศประชาธิปไตยมากขึน้
3. ความต้ องการผู้ประกอบการทีม่ ีความคิดสร้ างสรรค์
4. ความสาคัญของการสร้ างสั มพันธภาพระหว่ าง
บุคคลทีม่ ีต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ ส่วนบุคคล
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
Live & Learn
- บริบทแวดล้อมรอบตัวเปลีย่ นแปลงอย่ างรวดเร็ว
- วิถีทางเดินทางทีส่ ะดวกรวดเร็วขึน้
- กาลังซื้อสู งขึน้ ตามรายได้ ทเี่ ป็ นผลมาจากค่าแรงขั้นต่า 300 บาท
เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท
- ไลฟ์ สไตล์การใช้ ชีวติ วิง่ ตามเทคโกนโกลยี 3G และดิจิตัล
- การเสพสื่ อมีทางเลือกมาก
- การใช้ เวลาอยู่นอกบ้ านมากขึน้
- พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ ทโกฟน
- ชอบความสะดวก หลงอยู่ในโกลกเสมือน คลัง่ กระแสแชร์ ความรู้สึก
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
...การทางานให้ สาเร็จผล
แน่ นอนและสมบูรณ์
ตามเป้าหมายนั้น จะต้ องใช้
เป้ าหมาย
ความรู้ ความสามารถ
ความรู้ ความสามารถ
พร้ อมทั้งคุณสมบัตทิ สี่ าคัญในตัวบุคคล
หลายประการทั้งความตั้งใจทีม่ ั่นคง
ความคิดสร้ างสรรค์
ความอุตสาหพยายาม
ความรับผิดชอบ ตลอดจนความสุ จริต
ความคิดสร้ างสรรค์
เป็ นธรรม นามาปฏิบัตโกิ ดยสมา่ เสมอ
ความสุ จริต
พระบรมราโกชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 กรกฎาคม 2528
ความอุตสาหพยายาม
ความรับผิดชอบ
Goal
Competence
Creativity
Persevere
Responsibility
Integrity
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
...เรายังชีพด้ วยสิ่ งที่เราได้ มา
แต่ เรามีชีวติ ได้ โกดยสิ่ งที่เราให้ ...
เชอร์ วนิ สตัน เชอร์ ชิลล์
นายกรัฐมนตรีองั กฤษ
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2493
เราจะครองแผ่ นดินโกดยธรรม เพือ่ ประโกยชน์ สุขแห่ งมหาชนชาวสยาม
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
เป้าหมาย
Ends
วิธีการ
Means
เพือ่ ประโกยชน์ สุขแห่ งมหาชนชาวสยาม
เราจะครองแผ่ นดินโกดยธรรม
การทางานของเรามีเป้าหมายอยู่ทไี่ หน ?
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
ธรรมาภิบาลกับคนคุณภาพ
• มีตัวชี้วดั ผลสาเร็จของงาน
• มีความโกปร่ งใส
• มีความรับผิดชอบ
• มีความยุตธิ รรม
• สามารถตรวจสอบได้
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
คนทีม่ คี ุณภาพ
1. ทางานเต็มทีบ่ นศักยภาพของตน ทางานได้ ตามมาตรฐาน
หรือเป้ าหมายทีก่ าหนด
คุณภาพ
มีความหมายเชิงบวก เกีย่ วข้ องกับมาตรฐาน
และความเป็ นมืออาชีพ
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
2. มีความสามารถในการทางาน ต้ องการผลลัพธ์
สอดคล้ องกับความต้ องการ สร้ างความประทับใจให้ กบั ลูกค้ า
และความคาดหวังขององค์ กร
3. มีความมุ่งมัน่ ในการปรับปรุงอย่ างต่ อเนื่อง ด้ วยการเรียนรู้
เปลีย่ นวิธีคดิ วิธีทางานให้ ทนั ต่ อการเปลีย่ นแปลง
จุดเริ่มต้ นการปรับปรุงอย่ างต่ อเนื่อง คือ การเพิม่ ผลิตภาพ
(Productivity Improvement) รู้ ว่าอะไรควรทาไม่ ควรทา
ทางานด้ วยความรับผิดชอบจนสาเร็จ
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
ความยุตธิ รรม
เป็ นพืน้ ฐาน
ก่ อให้ เกิดคุณธรรมด้ านอืน่
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
จริยธรรมสากล
1. เคารพคุณค่ าความเป็ นมนุษย์
2. ปฏิบัตติ ่ อผู้อนื่ ด้ วยความซื่อสั ตย์ ยุตธิ รรม
3. คิด ทา พูด แต่ สิ่งทีจ่ ริง
4. เคารพ มีเมตตากรุณาต่ อกัน
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
คุณธรรม คุณภาพสากล
1.
2.
3.
4.
5.
การตรงต่ อเวลา
ความซื่อสั ตย์
ความรับผิดชอบ
การมีวนิ ัยในตนเอง
การเสี ยสละ / จิตสาธารณะ
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
พฤติกรรมทีไ่ ม่ นาไปสู่ ความเป็ นพลเมือง
1. ร้ อยละ 94.2 นักเรียน นักศึกษาเคยลอกการบ้ าน / รายงานของเพือ่ น
2. ร้ อยละ 74.9 เคยลอกข้ อสอบ แอบดูคาตอบของเพือ่ น
หรือแอบนาเนือ้ หาเข้ าห้ องสอบ
- ไม่ สร้ างพฤติกรรมความซื่อสั ตย์ รับผิดชอบต่ อหน้ าที่ การศึกษาทั้งระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
- การศึกษาเป็ นการสร้ างคุณค่ าเพือ่ ใบปริญญา มากกว่ าการพัฒนาศักยภาพ
ของคนในสั งคม ทีต่ ้ องสร้ างให้ เกิดความเป็ นพลเมือง
- พฤติกรรมผู้เข้ ามาศึกษาในหลักสู ตรในยุคการศึกษาธุรกิจ
มีการโกฆษณาชวนเชื่อ ศึกษาแบบลอกกันไปลอกกันมามากขึน้
พฤติกรรมของจิตอาสา
คือ ผู้มีจิตใจเป็ นผู้ให้ เช่ น ให้ สิ่งของ เงิน
ให้ ความช่ วยเหลือ แรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็ นการเสี ยสละ
สิ่ งที่ตนมี แม้ กระทั่งเวลา เผือ่ แผ่ ให้ ส่วนรวม
อีกทั้งยังช่ วยลดอัตตา ความเป็ นตัวตนลงได้ บ้าง
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
ศาสตร์ การสอน (Pedagogy)
1. การเรียนรู้ ต้องมีวตั ถุประสงค์ ทเี่ ป็ นเป้าหมาย
เพือ่ กาหนดผลลัพธ์ การเรียนรู้ (learning outcomes)
2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ต้องสอดคล้องและบรรลุวตั ถุประสงค์
(on task)
3. การประเมินต้ องสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
4. การสร้ างพิมพ์เขียวการประเมินจะทาให้ การสร้ างเครื่องมือมีคุณภาพ
ได้ สารสนเทศจากการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
Pedagogy Content Knowledge (PCK)
-
มีความรู้เกีย่ วกับคุณลักษณะของผู้เรียน
มีความรู้ในสาระทีล่ กึ ซึ้ง
มีความรู้ความสามารถในวิธีสอน
ช่ วยให้ ผู้เรียนเรียนรู้เพิม่ ขึน้
มีความสามารถทีจ่ ะให้ ผู้เรียนมีประสบการณ์ การเรียนรู้
การแสวงหาความรู้ การค้ นพบความรู้
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
Research
Knowledge
Technological
Knowledge
RK
TK
RTPCK
PK
Content
Knowledge
CK
Pedagogical
Knowledge
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
Research knowledge
ความรู้เกีย่ วกับการวิจัย
- การวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
Technological Knowledge
ความรู้เกีย่ วกับเทคโกนโกลยี
- การเข้ าถึงและรู้เท่ าทันเทคโกนโกลยี และนามาใช้ ให้ เหมาะกับการจัดการเรียนรู้
Pedagogical Knowledge
ความรู้เกีย่ วกับวิธีสอน
- สามารถคัดสรรวิธีสอนทีเ่ หมาะกับผู้เรียนและบริบทของพืน้ ที่
Content Knowledge
ความรู้จริงเกีย่ วกับสาระทีส่ อน รวมทั้งความรู้ใหม่ ทเี่ กิดขึน้
- สามารถนา concept ทีเ่ หมาะกับความสามารถทางการเรียนรู้ ของผู้เรียน
แต่ ละคน แม้ แต่ concept ทีล่ กึ ต้ องปรับ (modify) ให้ เหมาะกับผู้เรียนแต่ ละกลุ่ม
สามารถเข้ าถึงได้
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
เทคนิคการปรับ (modify) การออกแบบการจัดการเรียนรู้
1. การเพิม่ (Add) ในสิ่ งทีเ่ ป็ นความรู้ใหม่ และจาเป็ นต่ อผู้เรียน
2. การลด (Subtract) สาระ concept ทีร่ ู้แล้ว รวมทั้งกิจกรรมทีไ่ ม่ จาเป็ น
3. การบูรณาการ (Integration) ผสมผสาน concept กิจกรรม การประเมิน
ระหว่ างการจัดการเรียนรู้ เพือ่ ตอบสนองความต้ องการ และช่ วยเหลือ
ผู้เรียนแต่ ละบุคคล
4. การหลอมรวม (Infuse) ผสมผสานในสิ่ งทีใ่ กล้เคียงกันให้ มีความชัดเจน
และลดเวลาการทากิจกรรมรวมทั้งการประเมินที่ซ้าซ้ อน
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
Approach Method Technique
แนวการสอน (Approach) เป็ นแนวเสนอแนะ
(guideline) ที่มีลกั ษณะกว้ างๆ ใหญ่ กว่ าวิธีสอน
(Method) เป็ นรู ปแบบและวิธีการทีช่ ัดเจน
ส่ วนเทคนิค (Technique) เป็ นกิจกรรม
ที่ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ ละรู ปแบบวิธีการสอน
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
Research – Based Learning
Problem – Based Learning
Project – Based Learning
RBL
PBL
PBL
Neuroscience of Learning
กระบวนการเรียนแบบรู้ จริง
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
การวิเคราะห์ นา้ พริกกะปิ จากการเรียนรู้ แบบโกครงงาน
หอมแดง
ต้ านอนุมูลอิสระ
เซลล์แข็งแรง
กระเทียม
ป้ องกันการติดเชื้อ
ลดไขมันในเส้ นเลือด
กุ้งแห้ ง
ให้ แคลเซียมสู ง
ช่ วยให้ กระดูกแข็งแรง
พริก กระตุ้น
ความอยากอาหาร
นา้ พริกกะปิ
ปลาทูมโกี ปรตีน
โกอเมก้า 3
ให้ การเจริญเติบโกต
และความจา
มะเขือพวง
ป้ องกันท้ องผูก
ลดความดัน
ผักสด / ผักต้ ม
ให้ วติ ามิน
และเกลือแร่
กะปิ มีโกซเดียม
ไอโกอดีน วิตามินซี
ช่ วยสร้ างเกล็ดเลือด
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
การควบคุมมาตรฐานการผลิตแบบครบวงจร
คัดเมล็ดพันธุ์
บรรจุลงถุง
ปลูกข้ าว
มาตรฐานข้ าว
ปรับปรุ งคุณภาพ
เก็บเกีย่ วข้ าว
นาเข้ าโกรงสี
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
หัวใจของการค้ าเสรี
การแข่ งขันเป็ นธรรม
รัฐควบคุม
กฎ กติกา
บริการ
การค้ าเสรี
คุณภาพ
ซื่อสั ตย์
ราคา
ปริมาณ
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
การคิดแก้ปัญหาที่ต้นตอ (Root Cause Analysis)
หอคอยบรรหารทีส่ ุ พรรณบุรี
มีความสวยงาม
กลางวันจะมีผู้มาเยีย่ มชม
กลางคืนมีไฟสาดส่ องทีส่ วยงาม
นกพิราบมาอยู่กส็ ร้ างปัญหา
ขีร้ ดหอคอย พนักงานใช้ อุปกรณ์
และนา้ ยาทาความสะอาด
เพือ่ ไม่ ให้ เกิดความเสี ยหาย
ทีป่ ระชุ มของผู้ดูแลหอคอย
จะแก้ปัญหานีอ้ ย่ างไร
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
วิธีคดิ แก้ปัญหาที่ต้นตอ (Root Cause Analysis)
คิดว่ าอะไรคือต้ นตอของปัญหา
1. นก
2. แมลง
3. แสงไฟ
คิดว่ ารากเหง้ าของปัญหาคือข้ อใด ทีจ่ ะทาให้ ปัญหาหมดไป
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
เปิ ดไฟสว่ าง แมลงชอบมาเล่นแสงไฟ นกพิราบจึงมากินแมลง
เป็ นอาหาร แล้วขีร้ ดหอคอย
ถ้ าคิดว่ านกเป็ นปัญหา จับนกให้ หมดไป นกกลุ่มอืน่ ก็จะมาอีก
ถ้ าคิดว่ าแมลงเป็ นปัญหา กาจัดแมลงให้ หมดไป แมลงกลุ่มอืน่ ก็จะมาอีก
ถ้ าคิดว่ าแสงไฟเป็ นปัญหา ปิ ดไฟตอนกลางคืน แมลงไม่ มาเล่นไฟ
นกไม่ มากินแมลง ปัญหานกขีร้ ดหอคอยหมดไป
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
Project – Based Learning
Problem – Based Learning
Research – Based Learning
เกีย่ วข้ องกับอาเซียน คือ
1. อาเซียนกับการเป็ นตลาดใหญ่ กาลังซื้อสู งมาก
มีคุณค่ าทางเศรษฐกิจมหาศาล
2. อาเซียนกับบทบาททางวัฒนธรรมพร้ อมที่จะนาไปแสดง
ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ เช่ น รู้วฒ
ั นธรรมของเรา วัฒนธรรมพืน้ บ้ าน
3. อาเซียนกับมนุษยธรรม เชื้อชาติ ภาษา สิ ทธิ ความเสมอภาค
4. อาเซียนกับสาธารณสุ ข ไข้ หวัดใหญ่ 2009
5. อาเซียนกับสิ่ งแวดล้อมและภัยพิบัติ ภาวะโกลกร้ อน
การบริหารจัดการนา้ การตัดไม้ ทาลายป่ า
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
หลักการวัดและประเมินผลทีเ่ สริมพลังตามสภาพจริง
(Empowerment Evaluation)
1. ตนเอง
หลายช่ วงเวลา
การปฏิบัติ
หลายช่ วงเวลา
2. ผู้สอน
หลายช่ วงเวลา
หลายช่ วงเวลา
การสั งเกต
การทดสอบ
รายงานตนเอง
การสื่ อสาร
การสะท้ อนผลการประเมิน
3. ผู้เกีย่ วข้ อง
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
สิ่ งใดทีว่ ดั ไม่ ได้ กป็ รับปรุงพัฒนาไม่ ได้
It you can’t measure, You Can’t improve.
การประเมินไม่ ใช่ การพิสูจน์ แต่ เป็ นการปรับปรุ งพัฒนา
Evaluation is not to prove, but to improve.
(Ebel, R.L. (1979). Essential and Education Measurement. 2nd. New jersey : Prentice Halls.)
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
การออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล (โกดยใช้ จุดประสงค์ การเรียนรู้เป็ นตัวตั้ง)
จุดประสงค์การเรียนรู้
วิธีการวัด
เครื่องมือวัด
แหล่งข้ อมูล
เกณฑ์
ลักษณะทั่วไปของนิยามเชิงปฏิบัติการ
(Operational Definition)
การกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การให้ความหมาย ขอบเขต
หรื อให้คาจากัดความของคาต่างๆ ของสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
นิยามเชิงปฏิบัติการประกอบด้ วยลักษณะสาคัญ คือ
1. คุณลักษณะหรื อองค์ ประกอบของตัวแปร
2. พฤติกรรมที่แสดงออก
3. วิธีการวัด
ความรับผิดชอบ
การปฏิบัติหน้ าที่ตามระเบียบ กติกา
ให้ บรรลเุ ป้าหมาย ทันเวลา ทันเหตุการณ์
ยอมรับผลจากการกระทาของตนเอง
เคารพสิ ทธิของบุคคลอืน่
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
ความซื่อสั ตย์ สุจริต
การประพฤติตนไม่ มีอคติ จริงใจ
ไม่ แสดงกริยาวาจาก้ าวร้ าว
ประพฤติตนต่ อหน้ าที่ ต่ อวิชาชีพ
อย่ างเต็มที่ ถูกต้ อง ตรงต่ อเวลา
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
ความมีระเบียบวินัย
การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้ อบังคับ
แนวปฏิบัติของหน่ วยงาน สั งคม
โกดยมีเป้ าหมาย การควบคุมตนเอง
และกากับการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้ าที่
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
แบบสั งเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ ความซื่อสั ตย์ สุจริต และระเบียบวินัย
คาชี้แจง 1. แบบประเมินนีม้ ี 3 ส่ วน ได้ แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสั ตย์ สุจริต และระเบียบวินัย
2. เขียนระดับคะแนนลงในช่ องผลการประเมิน ดังนี้
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติตามคาบอก คาสั่ ง
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตเิ มื่อมีบุคคลอืน่ ชักชวน แนะนา
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเอง
4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตดิ ้ วยตนเอง และชักชวนบุคคลอืน่ ให้ ทาตาม
ผลการสั งเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ชื่อ - สกุล
ปฏิบัตติ น ตั้งใจปฏิบัตงิ าน
ตามระเบียบ บรรลุเป้ าหมาย
กติกา
ส่ งงาน
ทันเวลา
ยอมรับผล
เคารพสิทธิ
การกระทา
ของบุคคลอืน่
ของตน
รวม
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
ผลการสั งเกตพฤติกรรมความซื่อสั ตย์ สุจริต
ชื่อ - สกุล
ปฏิบัตติ น
ไม่ มีอคติ
จริงใจ
ต่ อบุคคลอืน่
ปฏิบัตหิ น้ าที่
ไม่ ก้าวร้ าว เต็มความ ตรงต่ อเวลา
สามารถ
รวม
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
ผลการสั งเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัย
ชื่อ - สกุล
ปฏิบัติ
ตามระเบียบ
ปฏิบัตงิ าน
บรรลุเป้ าหมาย
ควบคุม
ตนเอง
กากับ
ตนเอง
รวม
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
แบบประเมินการคิดวิเคราะห์
คาชี้แจง 1. แบบสั งเกตนีใ้ ช้ สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเกีย่ วกับ การคิดวิเคราะห์
ซึ่งใช้ ประเมินระหว่ างการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้
โกดยผู้เรียน เพือ่ น ผู้สอน และผู้เกีย่ วข้ อง
2. จงใส่ ตัวเลขในช่ องผลการประเมินทีส่ ั งเกตพบจากพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อ - สกุล
การ
การ
จาแนก จัดหมวดหมู่
ผลการประเมิน
การสรุป
การคาดการณ์
การประยุกต์ ใช้
อย่ างสมเหตุสมผล ในสถานการณ์ ใหม่ บนพืน้ ฐานข้ อมูล
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
เกณฑ์ การให้ คะแนนการคิดวิเคราะห์
ที่
รายการ
ระดับคะแนน
2
จาแนกความเหมือน
ความต่างได้ถูกต้อง
1
การจาแนก
1
จาแนกความเหมือน
ความต่าง
3
จาแนกความเหมือน
ความต่างและจัดเป็ นหมวด
หมู่ได้ถูกต้อง
2
การจัดหมวดหมู่
จัดเป็ นหมวดหมู่
จัดเป็ นหมวดหมู่ได้ถูกต้อง
3
การสรุ ป
อย่างสมเหตุสมผล
การสรุ ป
การสรุ ปได้
อย่างสมเหตุสมผล
อธิบายลักษณะของแต่ละ
หมวดที่จดั ได้ถูกต้อง
อธิบายเหตุผลชัดเจนในการ
สรุ ปอย่างสมเหตุสมผล
4
การประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ใหม่
การประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ใหม่
การประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ใหม่
ได้อย่างเหมาะสม
อธิบายเหตุผลการประยุกต์
ใช้ในสถานการณ์ใหม่
ได้อย่างชัดเจน
5
การคาดการณ์
บนพื้นฐานข้อมูล
ใช้ขอ้ มูลเพียงเล็กน้อย
ในการคาดการณ์
ใช้ขอ้ มูลเพียงสองด้าน
ในการคาดการณ์
ใช้ขอ้ มูลหลายด้าน
ในการคาดการณ์
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
แบบสั งเกตพฤติกรรมการใช้ เทคโกนโกลยีแสวงหาความรู้
คาชี้แจง 1. แบบสั งเกตนีใ้ ช้ สังเกตพฤติกรรมการใช้ เทคโกนโกลยีแสวงหาความรู้ ของผู้เรียน
2. เขียนคะแนนในช่ องผลการสั งเกต โกดยใช้ เกณฑ์ การให้ คะแนนต่ อไปนี้
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตไิ ด้ เมื่อได้ รับการช่ วยเหลือจากเพือ่ นหรือครู
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตไิ ด้ เมื่อเมื่อมีตวั แบบจากเพือ่ นหรือครู
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตไิ ด้ ด้วยตนเอง
ผลการประเมิน
ชื่อ - สกุล
การกาหนด
keywords
การสังเคราะห์ และ
ประเมินความถูกต้ อง
ของข้ อมูล
ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... (ตนเอง เพือ่ น ผู้สอน)
การลงสรุ ป
เป็ นความรู้
รวม
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
แบบสั งเกตพฤติกรรมการสื่ อสารและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
คาชี้แจง 1. แบบสั งเกตนีใ้ ช้ สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสารและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
2. เขียนคะแนนในช่ องผลการสั งเกต โกดยใช้ เกณฑ์ การให้ คะแนนต่ อไปนี้
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตใิ นพฤติกรรมที่ประเมินเมื่อได้ รับการชักชวนจากเพือ่ นหรือครู
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตใิ นพฤติกรรมที่ประเมินเมื่อมีตวั แบบจากเพือ่ นหรือครู
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตใิ นพฤติกรรมที่ประเมินอย่ างสม่าเสมอด้ วยตนเอง
ผลการประเมิน
ชื่อ - สกุล
ยอมรับ
แสดงออก เสนอข้ อมูล
การเคารพ
ที่ถูกต้ อง
สิทธิของผู้อนื่ ความหลากหลาย ถึงความ
ทางความคิด
เป็ นมิตร
ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... (ตนเอง เพือ่ น ผู้สอน)
การลงสรุป
เป็ นความรู้
รวม
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
แบบประเมินความมีวนิ ัย
คาชี้แจง 1. แบบประเมินนีม้ ีผู้ประเมิน 3 ฝ่ าย คือ ตนเอง เพือ่ น และครู ข้ อมูลการประเมินมาจาก 3 ฝ่ าย
เพือ่ พิจารณาในการตัดสิ นผลการประเมิน
2. เขียนระดับคะแนนลงในช่ องผลการประเมิน ดังนี้
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตใิ นพฤติกรรมที่ประเมินเมื่อได้ รับการชักชวนจากเพือ่ นหรือครู
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตใิ นพฤติกรรมที่ประเมินเมื่อมีตวั แบบจากเพือ่ นหรือครู
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตใิ นพฤติกรรมที่ประเมินอย่ างสม่าเสมอด้ วยตนเอง
ผลการประเมิน
ชื่อ - สกุล
ตั้งใจ
ปฏิบตั ิงาน
ในการเรียนรู้ บรรลุเป้ าหมาย
อดทน
ต่ อสิ่ งยัว่ ยุ
ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... (ตนเอง เพือ่ น ผู้สอน)
รับผิดชอบ
ต่ อตนเอง
และส่ วนรวม
รวม
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
องค์ ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
คือ 1) ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
2) ด้ านการคิดและการเรียนรู้
3) ด้ านทักษะทางสั งคมและจิตอาสา
วิชยั วงษ์ใหญ่: 2556
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรู้ ความสามารถ
มีทกั ษะ เชาว์ ปัญญา ความคิด
มีความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล และความรับผิดชอบ
มีความสามารถในการวิเคราะห์ และการสื่ อสาร
มีปัญญาทีร่ ู้ จกั จัดการกับตนเอง (Intra Intelligence)
มีปัญญาทีร่ ้ ู จกั สร้ างสั มพันธภาพกับผู้อนื่ (Inter Intelligence)
ทีม่ า : Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF:HEd สกอ. (2556)
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
โกครงสร้ างรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
1
2
3
4
5
6
7
ข้ อมูลทัว่ ไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล *
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
ลส๗๐๑ กระบวนทัศน์ ใหม่ ในการพัฒนาหลักสู ตร ๓(๓ – ๐ – ๖)
1
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด หลักการ ฐานคิดของการพัฒนาหลักสู ตรในยุคปัจจุบัน
2
3
วิเคราะห์ ทฤษฎีและรูปแบบหลักสู ตรทีส่ าคัญ การสั งเคราะห์ งานวิจัยเกีย่ วกับ
4
การพัฒนาหลักสู ตร การวิเคราะห์ สิ่งกาหนดหลักสู ตรเป็ นสารสนเทศในการ
ออกแบบหลักสู ตรของแต่ ละรูปแบบการศึกษาทีส่ อดคล้องกับภูมิสังคม
5
6
7
การสอบทานหลักสู ตร การวางแผนหลักสู ตร การบริหารจัดการหลักสู ตร
8
9
การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ ระบบการประเมินและปรับปรุง
10
หลักสู ตร ภาวะผู้นาและคุณธรรมจริยธรรมของนักพัฒนาหลักสู ตร
ในฐานะวิชาชีพหนึ่งทีต่ ้ องมีความรับผิดชอบต่ อสั งคม
วิชยั วงษ์ใหญ่: 2556
ความหมายของหน่ วยกิตกับเวลาและการสอน
3(3 – 0 – 6)
ลส๗๐๑ กระบวนทัศน์ ใหม่ ในการพัฒนาหลักสู ตร
หน่ วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง
เวลาเรียน
1 ปี การศึกษา
1 ภาคการศึกษา
สอบกลางภาค/ปลายภาค
วันหยุด/กิจกรรม
เวลาใช้ สอนจริง
มี 2 ภาคเรียน
มี 18 สั ปดาห์
1 สั ปดาห์
1 สั ปดาห์
มี 16 สั ปดาห์
จานวนชั่วโมงที่ใช้ สอนจริง
บรรยาย = 16 x 3 = 48 ชั่วโกมง
ปฏิบัติ = 0
ศึกษาด้ วยตนเอง = 16 x 6 = 96 ชั่วโกมง
วิชยั วงษ์ใหญ่: 2556
การวิเคราะห์ จุดเน้ นของรายวิชาเพือ่ กาหนดผลลัพธ์ การเรียนรู้
รายวิชา ลส๗๐๑ กระบวนทัศน์ ใหม่ ในการพัฒนาหลักสู ตร ๓(๓ – ๐ – ๖)
คาอธิบายรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้ านที่ 1 ด้ านที่ 2 ด้ านที่ 3 ด้ านที่ 4
ด้ านที่ 5
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด หลักการ ฐานคิดของการพัฒนาหลักสู ตร
ในยุคปัจจุบัน วิเคราะห์ ทฤษฎีและรู ปแบบหลักสู ตรที่สาคัญ
การสั งเคราะห์ งานวิจัยเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสู ตร การวิเคราะห์
สิ่ งกาหนดหลักสู ตรเป็ นสารสนเทศในการออกแบบหลักสู ตร
ของแต่ ละรู ปแบบการศึกษาที่สอดคล้ องกับภูมิสังคม
การสอบทานหลักสู ตร การวางแผนหลักสู ตร การบริหารจัดการ
หลักสู ตร การจัดการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ ระบบการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสู ตร ภาวะผู้นาและคุณธรรม
จริยธรรมของนักพัฒนาหลักสู ตรในฐานะวิชาชีพหนึ่ง
ที่ต้องมีความรับผิดชอบต่ อสั งคม
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
ความคิดรวบยอด (Concept)
หมายถึง ลักษณะร่ วมทีส่ าคัญของสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด
ขาดองค์ ประกอบใดไม่ ได้
สามารถนาไปสรุปอ้ างอิงได้ (generalization)
เช่ น ดอกไม้ ประกอบด้ วย กลีบดอก เกสร และก้ านดอก
ฟังก์ ชัน คือ เซตของคู่อนั ดับทีส่ มาชิกตัวหน้ าไม่ ซ้ากัน
องค์ ประกอบของหลักสู ตร คือ จุดประสงค์ กิจกรรม
การประเมินผล
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
ภาวนามยปัญญา
การเชื่อมโกยงองค์ ความรู้
ปัญญา (Wisdom)
สุ ตมยปัญญา
ความรู
้ (Knowledge)
ความคิ
ดรวบยอด
(Concept)
บริบท
สารสนเทศ (Information)
ทั่วไป
ข้ อมูล (Data)
การ
สั งเคราะห์
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
3(3 x- 0 x- 6)x
16 16 16
48 0 96
1
4
3
2
5
8
6
7
9
10
จานวนชั่วโกมงเฉลีย่ แต่ ละ Concept = 48 / 10 = 4.8 ชั่วโกมง
ผู้สอนสามารถปรับลด หรือเพิม่ ได้ ตามความเหมาะสม
แนวการสอน
Project – based Learning
After Action Review
Team – based Learning
Research – based Learning
Problem – based Learning
วิชยั วงษ์ใหญ่: 2556
รู ปแบบการเรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษา
การเรียนรู้ทเี่ น้ นปัญหาเป็ นหลัก (Problem – Based Learning : PBL)
การเรียนรู้ทเี่ น้ นวิจัยเป็ นฐาน (Research – Based Learning : RBL)
การเรียนรู้ทเี่ น้ นทีม (Team – Based Learning : TBL)
การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic – Based Learning : ABL)
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience – Based Learning : EBL)
การเรียนรู้ทเี่ น้ นความสมดุลของสมอง (Brian – Based Learning : BBL)
การเรียนรู้ทเี่ น้ นหลักฐาน (Evidence – Based Learning : EBL)
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
ลาดับขั้นการเรียนรู้ สู่ การรู้ คดิ
ความซับซ้ อน
(Bloom’s Taxonomy ปรับปรุงใหม่ คศ. 2001)
การสร้ างสรรค์
การประเมิน
การวิเคราะห์
การประยุกต์ ใช้
ความเข้ าใจ
ความจา
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
ความซับซ้ อน (Complexity)
กระบวนการทางความคิดที่สมอง
ใช้ เพือ่ กาหนดรายละเอียดของข้ อมูล
ในประเด็นเดิมทีม่ คี วามซับซ้ อนอยู่
ให้ มีความละเอียดและมีความสลับซับซ้ อนมากยิง่ ขึน้
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
คากริยาที่ใช้ ในการออกแบบกิจกรรมและการประเมิน
การสร้ างสรรค์
ออกแบบ สร้ างสรรค์ ประดิษฐ์ ทาโกปรแกรม แอนนิเมชั่น จัดพิมพ์
การประเมินค่ า
ประเมิน ตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ตัดสิ น ดาเนินการ สร้ างเครือข่ าย
รีววิ ทบทวน สอบสวน
การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม จับคู่ ทาสั งเขป วิศวกรรมข้ อมูล บูรณาการ จัดโกครงสร้ าง
การประยุกต์ ใช้
คานวณ ใช้ ดาเนินการ บริหารข้ อมูล นาไปปฏิบตั ิ
ความเข้ าใจ
สรุปความ ตีความ อ้ างอิง ขยายความ รายงานข้ อมูล เสนอแนะ ค้ นหาข้ อมูล
ความจา
นิยาม บรรยาย แยกแยะ จัดกลุ่ม ค้ นหาข้ อมูล ชี้ให้ เห็น การศึกษาข้ อมูล จัดทา
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
แหล่ งเรียนรู้ กบั ความซับซ้ อนของความคิดรวบยอด
ความคิดรวบยอด
ทีซ่ ับซ้ อน
การประยุกต์
แหล่ งเรียนรู้
การบรรยาย
โกดยผู้สอน
การอภิปราย
ภายในทีม
การศึกษา
ด้ วยตนเอง
ความคิดรวบยอด
ขั้นพืน้ ฐาน
การสอนแบบดั้งเดิม
(การบรรยาย)
การเรียนทีเ่ น้ นทีม
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
พลังการเรียนรู้
ปริมาณการเรียนรู้
การรับสาร
การเรียนรู้
จากสื่ อ
การ
ปฏิบัติ
บรรยาย
5%
การอ่าน
การใช้ สื่อเคลือ่ นไหว
การสาธิต
10%
20%
30%
การอภิปรายกลุ่ม
การฝึ กปฏิบัติ
การถ่ ายทอดบุคคลอืน่ / การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
50%
75%
90%
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
ลส701 กระบวนทัศน์ ใหม่ ในการพัฒนาหลักสู ตร 3(3 – 0 – 6)
ลาดับ
ที่
1
วิธีการจัดการเรียนรู้
การใช้ เรื่องเล่ า / การสื บเสาะหาความรู้ / การเรียนรู้ ที่เน้ นทีม /
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ / การถอดบทเรียน
2
การสื บเสาะหาความรู้ / การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ / การถอดบทเรียน
3
การเรียนรู้ โกดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน / การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ / การถอดบทเรียน
4
การเรียนรู้ โกดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน / การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ / การถอดบทเรียน
5
การเรียนรู้ โกดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน / การเรียนรู้ ที่เน้ นทีม / การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ /
การถอดบทเรียน
จานวนชั่วโกมง
Knowledge /
Self - study
concept
6
12
3
6
9
18
3
6
3
6
วิชยั วงษ์ใหญ่: 2556
ลาดับ
ที่
จานวนชั่วโกมง
วิธีการจัดการเรียนรู้
Knowledge /
Self - study
concept
6
การเรียนรู้ โกดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน / การเรียนรู้ ที่เน้ นทีม / การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ /
การถอดบทเรียน
3
6
7
การเรียนรู้ โกดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน / การเรียนรู้ ที่เน้ นทีม / การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ /
การถอดบทเรียน
9
18
8
การเรียนรู้ โกดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน / การเรียนรู้ ที่เน้ นทีม / การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ /
การถอดบทเรียน
6
12
9
การเรียนรู้ โกดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน / การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ / การถอดบทเรียน
3
6
10
การใช้ เรื่องเล่ า / การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ / การถอดบทเรียน
3
6
48
96
รวม
วิชยั วงษ์ใหญ่: 2556
จากการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ลส701 กระบวนทัศน์ ใหม่ ในการพัฒนาหลักสู ตร
นามาสร้ างเครื่องมือการวัด 4 ชนิด ซึ่งรายละเอียด
ของเครื่องมือวัดทั้ง 4 ชนิดจะปรากฏใน มคอ.5
1.
2.
3.
4.
แบบทดสอบ
แบบประเมินชิ้นงาน
แบบสั งเกต
แบบประเมินตนเอง
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
PBL
Problem-Based Learning
การเรียนการสอนแบบ PBL
แต่ ละโกครงการ (Project) ใช้ เวลาตั้งแต่ 2 - 5 ชั่วโกมง หรือบางปัญหาก็ใช้ เวลา 2 วัน ถึง 2 สั ปดาห์
ลักษณะของ PBL
1.
2.
3.
4.
ปัญหาเริ่มตรงจุด
เป็ นปัญหาทีผ่ ู้เรียนมีความเกีย่ วข้ องอย่ างแท้ จริง
ความรู้ทผี่ ู้เรียนได้ รับมาจากการจัดการกับปัญหาไม่ ใช่ สาขาวิชา
ผู้เรียนในฐานะกลุ่มบุคคลจะต้ องมีความรับผิดชอบเกีย่ วกับการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ของตนเอง
5. การประสบความสาเร็จในเรียนรู้ทยี่ ากๆ มักจะมาจากการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
มากกว่ าการบรรยาย
ผู้เรียน มีบทบาทเป็ นผู้นา ผู้อานวยความสะดวกของกลุ่ม การบันทึก และเป็ นสมาชิกของกลุ่ม
การประเมิน โกดยเพือ่ น ผู้สอน และการประเมินตนเองซึ่งใช้ เทคนิควิธีการประเมินอย่ างหลากหลาย
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
PROBLEM BASED
LEARNING APPROACH
Pose the problem
Refine the areas of investigation
Outline the questions to ask
Begin to collect and collate data
Look for situations
Establish recommendation
Make a report
Start again
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
ขั้นตอนการสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นหลัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
การทาความเข้ าใจกับปัญหาและแนวคิดหลัก
การให้ คานิยามของปัญหาทั้งหมด
การวิเคราะห์ ปัญหา
การกาหนดสมมติฐาน
การพิจารณาลาดับความสาคัญของสมมติฐาน
การกาหนดจุดประสงค์ การเรียนรู้
การแสวงหาข้ อมูลเพิม่ เติมภายนอก ผ่ านกระบวนการกลุ่ม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การสรุ ปหลักการทีไ่ ด้ จากการแก้ ไขปัญหา
สามารถนาหลักการไปใช้ แก้ปัญหาในสถานการณ์ จริงได้
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
วงจรการเรียนรู้แบบ PBL
Problems Based Learning
สถานการณ์
Scenario
การเรียนรู้
ด้ วยตนเอง
การเรียน
กลุ่มย่ อย
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
5 ปัจจัย ที่ส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ ใน PBL
1. ความรู้ เดิมของผู้เรียนทาให้ เข้ าใจข้ อมูลใหม่ ได้ เร็วขึน้
2. การจัดสถานการณ์ ทเี่ หมือนจริง
3. ส่ งเสริมการแสดงออกและการนาไปใช้
4. การให้ โกอกาสผู้เรียนไตร่ ตรองคิดอย่ างลึกซึ้ง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ กบั เพือ่ นๆ
5. ผู้เรียนได้ วพิ ากษ์ วิจารณ์ สรุป ตอบสมมติฐานทีต่ ้งั ไว้
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
ลักษณะคาถามทีก่ ระตุ้นให้ เกิดการเรียนรู้
1. สั้ น ชัดเจน เข้ าใจง่ าย
2. ครอบคลุมเนือ้ หาจุดใดจุดหนึ่ง
3. เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน
4. ไม่ มีลกั ษณะของการถามนา ชี้แนะคาตอบ
5. ไม่ เปิ ดโกอกาสให้ เดา
6. ให้ เวลาคิดก่ อนตอบ
7. หลีกเลีย่ งการถามเรียงลาดับ
A (ASK) , P (Pause) , C (CALL)
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
การใช้ คาถามเพือ่ กระต้ ุนให้ ผู้เรียนตอบ
1.
3.
5.
7.
หยุดให้ คดิ
ถามซ้า
บอกข้ อมูลเพิม่ เติม
กระตุ้นให้ ต้งั สมมติฐาน
พึงหลีกเลีย่ ง
1. เลือกทีร่ ัก
3. ใช้ คาถามไม่ ได้ เรื่อง
2.
4.
6.
8.
บอกบท
เปลีย่ นรู ปคาถาม
ตั้งคาถามเพิม่ เติม
เปลีย่ นทิศทาง
2. ชอบจับผิด
4. ฟังไม่ เป็ น
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
การออกแบบชุดการเรียนแบบ PBL
1. ความคิดรวบยอดหลัก (Key concepts)
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้ (Learning objectives)
3. การเขียนปัญหา/กรณีศึกษา (Scenario with trigger questions)
4. การตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่ างความคิดรวบยอดกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ (Checking learning concepts)
5. ทรัพยากรเพือ่ การเรียนรู้ (Learning resource หนังสื อ เอกสาร สไลด์ วีดทิ ศั น์
วัสดุ สถานที่ ตารางเรียน time table วิทยากร/ผู้รู้ (Human resource))
6. การประเมินผล (Student assessment)
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
การวิเคราะห์ ภารกิจการสอน
วิชา (Subject)
ความคิดรวบยอดหลัก
Main concept
ความคิดรวบยอดหลัก
Main concept
ความคิดรวบยอดหลัก
Main concept
ความคิดรวบยอดย่อย
Sub concept
ความคิดรวบยอดย่อย
Sub concept
ความคิดรวบยอดย่อย
Sub concept
แผนทีค่ วามคิดรวบยอด
Concept map
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
การเรียนรู้ท่ เี น้ นปั ญหาเป็ นหลัก PBL
ปั ญหา / กรณี
ความคิดรวบยอด
1
ก
ข
2
3
4
ค
5
6
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
การเขียนปัญหา / กรณีศึกษา
ปัญหา/กรณี
Scenario
คาถามเพือ่ กระตุ้นความคิด
Trigger question
ความคิดรวบยอด
Learning concept
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
หลักการวัดและประเมินผลทีเ่ สริมพลังตามสภาพจริง
(Empowerment Evaluation)
1. ตนเอง
หลายช่ วงเวลา
การปฏิบัติ
หลายช่ วงเวลา
2. ผู้สอน
หลายช่ วงเวลา
หลายช่ วงเวลา
การสั งเกต
การทดสอบ
รายงานตนเอง
การสื่ อสาร
การสะท้ อนผลการประเมิน
3. ผู้เกีย่ วข้ อง
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
แบบประเมินการแก้ ปัญหา
กลุ่มที่ ………...
วัน ……. เดือน ……….. ปี ………...
ชื่อผู้เรียน 1. ………………. 2. ………….…………
3. ……………….. 4. …………..………..
คาชี้แจง บันทึกการปฏิบัตงิ านของผู้เรียนแต่ ละคนในกลุ่มตามเกณฑ์ ที่ระบุ โกดยเขียนเลขระบุระดับคุณภาพ
ให้ 3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิ ด้ ด้วยตนเอง และสามารถให้ ความช่ วยเหลือเพือ่ นได้
ให้ 2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิ ด้ ด้วยตนเองภายหลังได้ รับคาแนะนา
ให้ 1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิ ด้ เมื่อศึกษาตัวอย่ างประกอบ
รายการ
เลขทีผ่ ้ ูเรียน (กรอกเลขทีข่ ้ างบน)
เลขที่ 1
เลขที่ 2
เลขที่ 3
เลขที่ 4
1. แสดงความเข้ าใจปัญหา
2. วางแผนและลงมือปฏิบัติ
3. ใช้ ความพยายามในการแก้ ปัญหา
4. อธิบายวิธีการแก้ ปัญหา
5. แสดงผลการแก้ ปัญหาได้ อย่ างชัดเจน
รวมคะแนน 15 คะแนน
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
แบบประเมินการคิดวิเคราะห์
คาชี้แจง 1. แบบสั งเกตนีใ้ ช้ สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเกีย่ วกับ การคิดวิเคราะห์
ซึ่งใช้ ประเมินระหว่ างการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้ โกดยผู้เรียน เพือ่ น ผู้สอน
และผู้เกีย่ วข้ อง
2. จงใส่ ตัวเลขในช่ องผลการประเมินทีส่ ั งเกตพบจากพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อ - สกุล
การ
การ
จาแนก จัดหมวดหมู่
ผลการประเมิน
การสรุป
การคาดการณ์
การประยุกต์ ใช้
อย่ างสมเหตุสมผล ในสถานการณ์ ใหม่ บนพืน้ ฐานข้ อมูล
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
เกณฑ์ การให้ คะแนนการคิดวิเคราะห์
ที่
รายการ
ระดับคะแนน
2
จาแนกความเหมือน
ความต่างได้ถูกต้อง
1
การจาแนก
1
จาแนกความเหมือน
ความต่าง
3
จาแนกความเหมือน
ความต่างและจัดเป็ นหมวด
หมู่ได้ถูกต้อง
2
การจัดหมวดหมู่
จัดเป็ นหมวดหมู่
จัดเป็ นหมวดหมู่ได้ถูกต้อง
3
การสรุ ป
อย่างสมเหตุสมผล
การสรุ ป
การสรุ ปได้
อย่างสมเหตุสมผล
อธิบายลักษณะของแต่ละ
หมวดที่จดั ได้ถูกต้อง
อธิบายเหตุผลชัดเจนในการ
สรุ ปอย่างสมเหตุสมผล
4
การประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ใหม่
การประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ใหม่
การประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ใหม่
ได้อย่างเหมาะสม
อธิบายเหตุผลการประยุกต์
ใช้ในสถานการณ์ใหม่
ได้อย่างชัดเจน
5
การคาดการณ์
บนพื้นฐานข้อมูล
ใช้ขอ้ มูลเพียงเล็กน้อย
ในการคาดการณ์
ใช้ขอ้ มูลเพียงสองด้าน
ในการคาดการณ์
ใช้ขอ้ มูลหลายด้าน
ในการคาดการณ์
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
RBL
Research – based Learning
การจัดการเรียนรู้ ทใี่ ช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
จากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542
และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม พุทธศักราช 2545 มาตรา 24(5)
ผู้สอนต้ องมีกระบวนทัศน์ ใหม่ คือ
- การทางาน
- การจัดการเรียนการสอน
- การวิจยั
เป็ นเรื่องเดียวกัน
ตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาทการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
การวิจยั ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
พระองค์ ทรงตั้งโกจทย์ คือ
1.
2.
3.
4.
ทุกข์
สมุทยั
นิโกรธ
มรรค
ปัญหา , แนวทางพัฒนา
เหตุปัจจัย SWOT
ตั้งเป้ าประสงค์ Target
วิธีทา ทางเลือก 2 - 4 ทาง
ด้ วยกระบวนการ PDCA
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ทรงงานโกดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
โกครงการพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ไม่ ล้มเหลวเพราะพระองค์ ทรงใช้ หลักอริยสั จสี่ ชัดเจน
สอดคล้ องกับหลัก
ภูมสิ ั งคม หมายถึง ภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม
ภูมิศาสตร์ ดิน นา้ ลม ไฟ ป่ า เขา
สั งคมศาสตร์ คน ครอบครัว ชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่ านิยม
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
วางแผน (Plan)
ปฏิบัติ (Do)
ถอดบทเรียน (Reflection)
ตรวจสอบ (Check)
ถอดบทเรียน
(Reflection)
ตรวจสอบ (Check)
วางแผน (Re Plan)
ปฏิบัติ (Do)
วางแผน (Re plan)
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
การจัดการเรียนรู้ และการวิจยั
การจัการวิ
ดการเรี
จัยยนรู้
สู่ คุณภาพ
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
แนวการจัดการเรียนรู้ ทใี่ ช้ วจิ ยั เป็ นฐาน
1. ผู้สอนนาผลงานวิจัยของตนเอง
มาสนับสนุนการเรียนการสอน
2. Review งานวิจัยที่เกีย่ วข้ องมาใช้ ในการเรียนการสอน
3. ร่ วมมือกับผู้เรียนทาวิจัย หรือ ออกแบบโกครงการวิจัย
ให้ ผู้เรียนปฏิบัตกิ ารวิจัย (armchair research)
เป็ นกระบวนการเรียนรู้
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
รูปแบบใช้ วจิ ยั เป็ นฐาน
(Research - Based Instruction Model)
1. การใช้ แหล่ งเรียนรู้
2. การเรียนรู้ ผ่านการฝึ กปฏิบัติ
3. การสอนโกดยใช้ ผู้สอนเป็ นพีเ่ ลีย้ ง
(การสอนแบบโกค้ ช)
4. การสอนแบบโกครงงาน
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
ลักษณะการเรียนร้ ู โกดยใช้ วจิ ยั เป็ นฐาน
1. การสอนโกดยใช้ วธิ ีวจิ ัยเป็ นวิธีสอน
2. การสอนโกดยผู้เรียนร่ วมทาโกครงการวิจัยกับผู้สอน
หรือเป็ นผู้ร่วมโกครงการวิจัยของผู้สอน
3. การสอนโกดยผู้เรียนศึกษางานวิจัยของผู้สอน
และของนักวิจัยชั้นนา เกีย่ วกับสิ่ งที่ต้องการศึกษา
4. การสอนโกดยใช้ ผลการวิจัยประกอบการสอน
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
จากงานประจาส่ ู งานวิจัย
Routine to Research (R2R)
R2R คือ การปรับปรุงหรือพัฒนางานประจา
โกดยใช้ กระบวนการวิจัย
การสั งเกต งานประจา นาไปสู่ ปัญหาทีต่ ้ องการ
R2R เป็ นการวิจัยประยุกต์ (applied research)
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
P
P
P
A
D
A
A
D
D
C
C
C
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
การวิจยั คือ การแสวงหาคาตอบหรือข้ อเท็จจริง
โกดยใช้ วธิ ีการที่เป็ นระบบ
การวิจัยทัว่ ไป
R2R
การสั งเกต
การสั งเกต
ปัญหาวิจัย
ปัญหาวิจัย
กาหนดสมมติฐาน
เก็บรวบรวมข้ อมูล
กาหนดตัวแปร
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้ อมูล
การนาผลไปใช้
การวิเคราะห์ เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์
และทดสอบสมมติฐาน
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
สายธารแห่ งคุณค่ า R2R
เริ่ม
เรียนรู้ และจัดการ
กับการทางาน
ที่ไม่ สอดคล้ อง
ไม่ ไหลลืน่
และสู ญเสี ย (waste)
“เรื่องง่ ายกว่ า”
สิ้นสุ ด
ใช้ R2R
จัดการกับการทางาน
มีคุณภาพไม่ ดี
โกดยเฉพาะทางานซ้า
(Rework)
“เรื่องยากขึน้ ”
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
ผู้มสี ่ วนเกีย่ วข้ องกับ R2R
ผู้ปฏิบัติ
หัวหน้ า
ผู้บริหาร
หน่ วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้ อง
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
การมีจิตใจนักวิจัย (Research mind)
1. การบริโกภคหรือใช้ งานวิจัยในการเรียนรู้และการทางาน
2. การมีส่วนร่ วมในกระบวนการวิจัย
3. การลงมือหรือการทาวิจัย
4. การมีจิตใจนักวิจัย
5. การสื่ อสารแลกเปลีย่ นหรือการเผยแพร่ งานวิจัย
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
คุณลักษณะหรือสมรรถนะของครูนักวิจัย
(Teacher as Researcher)
1. การทางานของครู มีการวิจยั เป็ นพืน้ ฐานรวมอยู่ด้วย
2. ในการเรียนการสอนของครู นากระบวนการวิจยั
มาใช้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
3. ในกระบวนการเรียนการสอน ครู จะแสวงหา
วิธีปฏิบัตกิ ารแก้ ปัญหา การปรับปรุงการเรียนการสอน
การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ ของผู้เรียนอย่ างสม่าเสมอ
อย่ างเป็ นระบบและต่ อเนื่อง
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
- การทางานโกดยใช้ ความรู้ (ตารา ระบบข้ อมูล ประสบการณ์ )
- สร้ างความรู้ จากการทางาน (โกดยการวิจยั / ไม่ วจิ ยั )
- นาความรู้ จากการวิจยั กลับไปปรับปรุงงาน
- เรียนรู้ จากการทางาน (นาความรู้ ใหม่ + ความรู้ เดิม)
- ระวังการสร้ างความรู้ โกดยไม่ เกิดการเรียนรู้
- ระวังการทางานโกดยไม่ สนใจการเรียนรู้
(เรียนรู้ เพือ่ นาไปใช้ งานกับการเรียนรู้ จากการทางาน)
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
การทางานทีม่ คี ุณภาพ
1. เรียบง่ าย : Simplicity ทางานประจาให้ ง่ายขึน้
พัฒนาคุณภาพแบบเรียบง่ าย
2. สนุก
: Joy able สนุกเพือ่ ให้ ได้ สิ่งแปลกใหม่
มีความสุ ขจากการไม่ ถูกกดดัน
มีความสุ ขจากสั มพันธภาพการทางาน
สนุกเพราะมีความท้ าทาย
3. มีประสิ ทธิภาพ : Effective ผลดีต่อตัวเองและทีมงาน
ผลดีต่อผู้ร่วมงาน ผลดีต่อองค์ กร
4. สุ ขทางจิตใจ : Spiritual ฝ่ ากาแพงสู่ ความมีจติ ใจทีง่ ดงาม
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
จงสารวจตนเองว่ าอยู่กลุ่มใดของการทาวิจยั
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่
1
2
3
4
เก็บข้ อมูลไว้ แล้ ว แต่ ยงั ไม่ รู้ จะนาไปทาอะไรต่ อไปอย่ างไร
มีโกครงการวิจยั มีหัวข้ อวิจยั แล้ ว แต่ ยงั ไม่ ได้ เริ่มทา
สนใจทีจ่ ะทาวิจยั มาก แต่ ยงั ไม่ ได้ มีโกครงการแน่ นอน
สนใจทีจ่ ะทาวิจยั พอสมควร แต่ ไม่ ค่อยแน่ ใจว่ า
จะทาได้ หรือไม่
กลุ่มที่ 5 ไม่ ต้องการทาวิจยั และคิดว่ ายุ่งยาก และไม่ สนใจ
สรุป ทั้ง 5 กลุ่ม สามารถทาวิจยั ได้ สาเร็จ
โกดยการเริ่มต้ นไม่ เหมือนกันและใช้ เวลาแตกต่ างกัน
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
กลุ่มที่ 1 นาข้ อมูลมาพิจารณาว่ าจะใช้ ประโกยชน์ อะไรได้ บ้าง
ลองค้ นหาปัญหา
กลุ่มที่ 2 นาโกครงการเดิมมาปรับ โกดยเขียนให้ ชัดเจน มีการทบทวน
มีการทบทวนเอกสารที่เกีย่ วข้ องมากขึน้ เพือ่ วางแผน
การดาเนินการวิจัย
กลุ่มที่ 3 สารวจสั งเกต ปัญหาการทางานประจา วิเคราะห์ ปัญหา
ให้ ชัด เริ่มพัฒนาเป็ นโกครงการวิจัย
กลุ่มที่ 4 อ่านเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องมากๆ เพือ่ กระตุ้นความคิดทาวิจัย
ศึกษาเรียนรู้จากผู้อนื่ สอบถามผู้รู้เพือ่ ให้ เกิดการเรียนรู้
แบบต่ อยอดความคิดของตนเอง
กลุ่มที่ 5 ลองคิดใหม่ อกี ครั้ง ศึกษาผลงานของผู้อนื่ พูดคุยกับผู้รู้
ผู้รู้ให้ ความช่ วยเหลือ มีคู่หูร่วมคิดร่ วมทา
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
ทางออกที่ดีของ R2R
1. พยายามกระตุ้นให้ ผ้ ูปฏิบัตงิ านทีท่ าอยู่ประจาเป็ นงานวิจัย
2. สารวจ สั งเกตปัญหาในการทางานในปัจจุบันอยู่เสมอ
3. เก็บข้ อมูลทีด่ ี รายงานผลให้ เป็ นระบบ ในลักษณะการวิจัย
อาจใช้ สถิตปิ ระกอบการนาเสนอเพือ่ ให้ ชัดเจนมากขึน้
4. ศึกษางานของผู้อนื่ ทีท่ าได้ ดี
5. หาทีป่ รึกษา
6. ตระหนักเสมอว่ าถ้ าไม่ เริ่มงานที่ 1 จะไม่ มงี าน 2 , 3 ตามมา
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
TBL
Team – based Learning
กระบวนทัศน์ ใหม่ การเรียนรู้ ทเี่ น้ นทีม
(Team - Based Learning)
การปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมการเรียนรู้จะต้ องเปลีย่ นฐานคิด 3 ประการ ดังนี้
1. จุดประสงค์ การเรียนรู้ ม่ ุงเน้ น Key concepts ที่จะเรียนรู้
2. ผู้สอนเป็ นผู้ให้ แนวคิดหลัก (concept) กับผู้เรียน
3. ผู้เรียนรับผิดชอบในการเรียนรู้ นา concept ไปทางานร่ วมกับผู้อนื่
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
หลักการเรียนรู้ ที่เน้ นทีม
1. กาหนดขนาดของทีมทีเ่ หมาะสมในการจัดการเรียนรู้
2. ผู้เรียนต้ องแสดงความรับผิดชอบต่ อการเรียนของตนและของทีม
3. มอบหมายงานของทีม ให้ เสริมสร้ างการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนแต่ ละคนและเหมาะสมกับทีม
4. ให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่ ผู้เรียนทันทีและสมา่ เสมอ
5. มีการสะท้ อนคิดซึ่งกันและกัน
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
บทบาทของผู้เรียนและผู้สอนตามขนาดของกลุ่มโกดยทัว่ ไป
ผู้สอน
กลุ่มใหญ่
กลุ่มกลาง
50 - 100
25 - 45
กลุ่มเล็ก รายบุคคล
กิจกรรม
ผู้เรียน
7 - 15
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
ทีมทางาน (Work Team)
1. อาจมีความแตกต่ างกันในสถานภาพของคนที่มาทางานร่ วมกัน
2. ให้ ความสาคัญกับเป้าหมายของตนเองมากกว่าคนอืน่
3. การสื่ อความอาจจะสะดุดหรือไม่ ทั่วถึง
4. ความสาเร็จเป็ นของบุคคล
5. ต่ างคนต่ างแข่ งขันเพือ่ ให้ ตนเป็ นผู้ชนะ
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
Teamwork : Work Team
การทางานเป็ นทีม (Teamwork)
1. สถานภาพของสมาชิกเท่ าเทียมกันมีความเสมอภาค
2. เป้าหมายของทีมและเป้าหมายส่ วนบุคคลมีความสาคัญเท่ ากัน
3. มีการสื่ อความทีช่ ัดเจน สม่าเสมอทัว่ ทุกคน
4. ทุกคนต้ องการความสาเร็จของทีม มิใช่ ส่วนบุคคล
5. สมาชิกในทีมจะแข่ งขันกันไม่ ได้ ต้ องแข่ งขันเพือ่ ทีม
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
กระบวนการสร้ างทีม
1. เรียนรู้ จากประสบการณ์ ทผี่ ่ านมา
2. ขอคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
3. รู้ ว่าตนเองกาลังทาอะไร
4. เปิ ดโกอกาสให้ สมาชิกมีส่วนร่ วม
5. รู้ จักจุดอ่ อนจุดแข็งของสมาชิก
6. คิดเป็ นระบบ
7. กระจายงานให้ กบั สมาชิกทุกคน
8. มีข้อยุตใิ นการเปิ ดรับความเห็น
9. ใช้ กลยุทธ์ ในการสื่ อสารอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
10. ทบทวนหรือติดตามอย่างใกล้ชิด
11. สร้ างบรรยากาศทีส่ นุกสนาน
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
การเรียนรู้ เป็ นทีม (Team Learning)
ทุกคนตระหนักถึง 1 + 1 ได้ ผลลัพธ์ มากกว่ า 2 (Synergy)
1. การถ่ ายทอดความรู้ และความรู้ สึก โกดยเน้ นกระบวนการ (Process Oriented)
และเน้ นยา้ ระบบ (System Focus)
2. สร้ างวัฒนธรรมแห่ งความจริงใจ ทีม่ คี วามจริงแท้ ต่อกันอย่ างบริสุทธิ์ให้ ประจักษ์
3. มีความออมชอม ยอมในเรื่องทีค่ วรยอม แม้ เราจะเสี ยประโกยชน์ ถ้าทีมได้ ประโกยชน์
4. รับฟังด้ วยการปิ ดตา และเปิ ดใจ ไม่ สนใจเรื่องไร้ สาระทีไ่ ม่ เป็ นผลดีต่อทีม
5. สร้ างกฎเกณฑ์ ทเี่ ป็ นธรรมเป็ นกลางในทีม เพือ่ การเรียนรู้ ร่วมกัน
6. ให้ ความร่ วมมือกับสมาชิกด้ วยดีอย่างสม่าเสมอ
7. เชื่อในพลังของทีมที่ร้อยหัวใจเป็ นหนึ่งเดียว ไม่ ยดึ ติดทีต่ ัวบุคคล
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
8. มีความผูกพันส่ งเสริมสนับสนุนการทางานเป็ นทีม และเน้ นผลการตอบแทนเป็ นทีม
9. โกครงสร้ างของทีมทีส่ นับสนุนวิธีคดิ วิธีการทางานอย่ างมืออาชีพ ลดความซ้าซ้ อน
และความสู ญเสี ย
10. ส่ งเสริมระบบการสื่ อสารระหว่ างบุคลากรภายในทีม
11. ส่ งเสริมการระดมสมองของทีมงาน
12. สร้ างเกณฑ์ และดัชนีการวัดผลทีช่ ัดเจน
13. สร้ างการยอมรับแก่ ทมี งานและสนับสนุนเสริมสร้ างกาลังใจในการทางาน
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
ปฏิสัมพันธ์ ภายในทีม
T
S
D
R
Thinking
Speaking
Doing
Reflecting
การคิด
การพูด
การปฏิบัติ
การใคร่ ครวญตรวจสอบ
การคิด : คิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ คิดทบทวน คิดแก้ปัญหา คิดวางแผน
การพูด : การตั้งคาถาม การแสดงความคิดเห็น การพูดทีส่ ร้ างสรรค์ เสนอแนะ
การพูดแสดงความรู้ สึก
การปฏิบัติ : การวางแผน การทบทวน การปรับปรุ งงานโกดยใช้ ข้อมูล / หลักวิชาการ
การใคร่ ครวญตรวจสอบ : การสะท้ อนผลงานของตนเอง (Show and share)
สิ่ งที่ได้ รับจากการกระทามีอะไรบ้ าง
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การแสดงความชื่นชมผลงานตนเองและผู้อนื่
การสั งเคราะห์ ความรู้ มาปรับปรุ งพัฒนางาน วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2556
ความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม และวัฒนธรรมการเรียนรู้ ใหม่
การเรียนรู้ เป็ นทีมจะส่ งผลกับผู้เรียนและทีมในทางบวก
คุณค่ าของการเรียนรู้ มี 2 ประการ คือ
1. ผู้เรียนได้ รับการกระตุ้นและสร้ างแรงจูงใจในการเรียนรู้
เตรียมตัวก่ อนเริ่มบทเรียน
2. ผู้เรียนได้ รับโกอกาสการแบ่ งปันความรู้ การอภิปราย
เกิดการเรียนรู้ ว่าความรู้ ของแต่ ละบุคคลเป็ นสิ่ งทีม่ ีคุณค่ า
เว้ นเสี ยแต่ ผู้เรียนในทีมจะไม่ พูดออกมา
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
ทีม (Team)
T : Trust ความไว้วางใจ
E : Effort พลังความทุ่มเท
A : Achievement ความสาเร็จ
M : Motivation แรงจูงใจ
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
การเรียนรู้ ทเี่ น้ นทีม (TBL) ต้ องมีการไว้ วางใจซึ่งกันและกัน
มีความรู้ สึกมั่นใจทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นของตน
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่ การมีปฏิสัมพันธ์ ของทีม
เป็ นไปในทางบวก ความรู้ ชัดเจนและเกิดผลดีในการเรียนรู้
ผู้เรียนต้ องการทีมทีเ่ ป็ นกัลยาณมิตร มีการไว้ วางใจ
เกิดการเรียนรู้ ของตนเองและของทีม
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
การจัดลาดับการสอนของการเรียนรู้ ทเี่ น้ นทีม
การเตรียม
ความพร้ อม
ก่ อนสอน
1
การเรียนรู้
ด้ วยตนเอง
การประเมินก่ อนเริ่มบทเรียน
วินิจฉัย – ให้ ผลย้ อนกลับ
45 – 75 นาที ของเวลาชั้นเรียน
2
3
4
5
การเขียนแสดง
ข้ อโกต้ แย้ งของกลุ่ม
การทดสอบ
เป็ นทีม
การทดสอบ
รายบุคคล
การประยุกต์ รายวิชา
1 – 4 ชั่วโกมง ของเวลาชั้นเรียน
6
การให้ ผล
ย้ อนกลับ
การประยุกต์ ในรูปกิจกรรม
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2556
การประเมินผลการเรียนร้ ูทเี่ น้ นทีม
1. วิธีการร้ อยละ
(Percentage Method)
2. วิธีการแบ่ งส่ วนการช่ วยเหลือสนับสนุนทีม
(Separate “Team Maintenance” Method)
มารุ ต พัฒผล : 2556
1. วิธีการร้ อยละ
1.1 ขอบข่ ายการประเมิน (ต้ องให้ ค่านา้ หนักการประเมินด้ วย)
- การปฏิบัตกิ จิ กรรมการเรียนรู้ รายบุคคล (50% , 60% , …)
- การปฏิบัตกิ จิ กรรมการเรียนรู้ ของทีม (30% , 20% , …)
1.2 วิธีการประเมินรายบุคคลโกดยเพือ่ นในทีม (Peer Evaluation)
1) ให้ ผ้ เู รียนแต่ ละคนประเมินการปฏิบัตกิ จิ กรรมการเรียนรู้ รายบุคคล
ของเพือ่ นในทีมยกเว้ นตนเอง โกดยกาหนดให้ คะแนนรวมของทีม
มีค่าเท่ ากับ 100 คะแนน (ง่ ายในขั้นตอนการคิดค่ าร้ อยละ)
2) รวมคะแนนของนักเรียนทุกคนในทีม แล้ วแปลความหมายเบือ้ งต้ นดังนี้
ถ้ าผู้เรียนคนใดมีคะแนนมากกว่ า 100 คะแนน
แสดงว่ า มีการปฏิบัตกิ จิ กรรมการเรียนรู้ มาก
ถ้ าผู้เรียนคนใดมีคะแนนน้ อยกว่ า 100 คะแนน
แสดงว่ า มีการปฏิบัตกิ จิ กรรมการเรียนรู้ น้อย
มารุ ต พัฒผล : 2556
3) แปลงคะแนนรวมของผู้เรียนแต่ ละคนให้ อยู่ในรูปร้ อยละ
โกดยคะแนนรวมนั้นคือค่ าร้ อยละโกดยอัตโกนมัติ เพราะมาจากฐาน 100
ซึ่งคือคะแนนการประเมินรายบุคคลโกดยเพือ่ นในทีม
(Individual’s Peer Evaluation Score)
1.3 การประเมินระดับการเรียนรู้รวม (Overall Course Grade)
ทาได้ โกดยการนาคะแนนการปฏิบัติกจิ กรรมการเรียนรู้รายบุคคล
ไปรวมกับผลคูณระหว่ างคะแนนการปฏิบัติกจิ กรรมการเรียนรู้ของทีมกับ
คะแนนการประเมินรายบุคคลโกดยเพือ่ นในทีม
(Individual’s Peer Evaluation Score)
มารุ ต พัฒผล : 2556
2. วิธีการจาแนกคะแนนการสนับสนุนการเรียนรู้ของทีม
2.1 ขอบข่ ายการประเมิน
- การปฏิบัตกิ จิ กรรมการเรียนรู้ ส่วนบุคคล
- การปฏิบัตกิ จิ กรรมการเรียนรู้ ของทีม
- การสนับสนุนการเรียนรู้ ของทีม
2.2 วิธีการประเมิน
1. ให้ ผ้ เู รียนประเมินเพือ่ นในกลุ่มโกดยไม่ ต้องประเมินตนเอง
โกดยกาหนดให้ คะแนนเฉลีย่ ของทีมจะต้ องมีค่าเท่ ากับ 10
(peer evaluation)
2. คานวณคะแนนจากการประเมิน (peer evaluation score) ดังนี้
- คานวณคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนแต่ ละคน
- นาคะแนนเฉลีย่ ทีค่ านวณได้ ไปคูณกับค่ านา้ หนัก (หรือค่ าร้ อยละ)
ของคะแนนการสนับสนุนการเรียนรู้ ของทีมซึ่งคะแนนทีไ่ ด้ นี้
จะนาไปสู่ การให้ ระดับผลการเรียนรู้
มารุ ต พัฒผล : 2556
แบบประเมินการเรียนรู้ โกดยเน้ นทีม
กลุ่มที่ ………...
วัน ……. เดือน ……….. ปี ………...
ชื่อผู้เรียน 1. ………………. 2. ……………………
3. ……………….. 4. …………..………..
คาชี้แจง บันทึกการปฏิบัตงิ านของผู้เรียนแต่ ละคนในกลุ่มตามเกณฑ์ ที่ระบุ โกดยเขียนเลขระบุระดับคุณภาพ
ให้ 3 คะแนน ปฏิบัตดิ ้ วยตนเอง
ให้ 2 คะแนน ปฏิบัตเิ มื่อได้ รับคาแนะนา หรือการชักชวนจากเพือ่ นในทีม
ให้ 1 คะแนน ปฏิบัตเิ มื่อได้ รับการกระตุ้นจากอาจารย์ ผ้สู อน
รายการประเมิน
ผู้เรียนในทีม
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
1. มีความเคารพเพือ่ สมาชิกในทีม
2. ให้ ความช่ วยเหลือเพือ่ นในทีม
3. รับผิดชอบหน้ าที่ของตนเองในทีม
4. รับฟังความคิดเห็นของเพือ่ นในทีม
5. เสี ยสละเพือ่ ประโกยชน์ ของทีม
รวมคะแนน 15 คะแนน
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
เครื่องมือวัด วิธีการวัด เกณฑ์
1. วิธีการวัดสอดคล้ องกับจุดประสงค์ การเรียนรู้
2. การสร้ างเครื่องมือวัดทีม่ ีคุณภาพ
3. การกาหนดเกณฑ์ สอดคล้ องกับจุดประสงค์ การวัด
โกดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับชาติ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ความยากง่ ายของกลุ่มสาระ
และศักยภาพของผู้เรียน
4. มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
เครื่องมือวัดประเภทแบบทดสอบ โปรดจัดทาพิมพ์เขียวการสร้างแบบทดสอบ (Test blueprint) โดยระบุสาระสาคัญ (main concept)
ที่จะทดสอบและกาหนดระดับขั้นการคิด โดยระบุสาระสาคัญ ระบุค่าน้ าหนักความสาคัญของระดับขั้นการคิด และคานวณจานวนข้อสอบ
ที่จะต้องสร้างโดยเขียนวงเล็บไว้ใต้ค่าน้ าหนัก และเมื่อจัดทาพิมพ์เขียวเสร็จแล้วให้ดาเนินการสร้างแบบทดสอบ
สู ตรคานวณ จานวนข้อสอบที่ตอ้ งสร้าง = (น้ าหนักความสาคัญ X จานวนข้อสอบทั้งฉบับที่ตอ้ งการ) / คะแนนรวมน้ าหนักความสาคัญ
สาระสาคัญ
(main concept)
คะแนนรวมแนวตั้ง
ระดับขั้นการคิด (ให้ ระบุนา้ หนักความสาคัญ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ไม่ จาเป็ นต้ องครบทุกระดับ)
ความจา ความเข้ าใจ การนาไปใช้
การวิเคราะห์
ประเมินค่ า
สร้ างสรรค์
คะแนนรวม
แนวนอน
คะแนนรวมนา้ หนัก
ความสาคัญ =
เครื่องมือวัดที่ไม่ ใช่ แบบทดสอบ
โกปรดนิยามเชิงปฏิบตั ิการคุณลักษณะ / สมรรถนะทีช่ ัดเจนและระบุพฤติกรรมทีจ่ ะประเมินอย่ างเป็ นรู ปธรรม
คุณลักษณะ /
นิยามศัพท์ เชิงปฏิบัตกิ าร
สมรรถนะ
(องค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัตกิ าร 1) ความหมายเชิงทฤษฎี 2) ตัวชี้วดั เชิงพฤติกรรม)
แบบสั งเกตพฤติกรรมการสร้ างและการรักษาสั มพันธภาพที่ดี
คาชี้แจง 1. แบบสั งเกตนีใ้ ช้ สังเกตพฤติกรรมการสร้ างและรักษาสั มพันธภาพที่ดขี องผู้เรียน
2. เขียนคะแนนในช่ องผลการสั งเกต โกดยใช้ เกณฑ์ การให้ คะแนนต่ อไปนี้
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตใิ นพฤติกรรมที่ประเมินเมื่อได้ รับการชักชวนจากเพือ่ นหรือครู
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตใิ นพฤติกรรมที่ประเมินเมื่อมีตวั แบบจากเพือ่ นหรือครู
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตใิ นพฤติกรรมที่ประเมินอย่ างสม่าเสมอด้ วยตนเอง
รายการประเมิน / ผลการประเมิน
ชื่อ - สกุล
การสร้ างสั มพันธภาพทีด่ ี
ยอมรับ
และให้ เกียรติ
การเข้ าใจ
ความรู้สึก
ของผู้อนื่
ส่ งเสริม
ซึ่งกัน
และกัน
การรักษาสั มพันธภาพทีด่ ี
ใช้ ภาษา
ทางบวก
ยิม้ แย้ ม
แจ่ มใส
รับฟัง
ความคิดเห็น
รวม
มารุ ต พัฒผล : 2556
แบบประเมินความมีวนิ ัย
คาชี้แจง 1. แบบประเมินนีม้ ีผู้ประเมิน 3 ฝ่ าย คือ ตนเอง เพือ่ น และครู ข้ อมูลการประเมินมาจาก 3 ฝ่ าย
เพือ่ พิจารณาในการตัดสิ นผลการประเมิน
2. เขียนระดับคะแนนลงในช่ องผลการประเมิน ดังนี้
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตใิ นพฤติกรรมที่ประเมินเมื่อได้ รับการชักชวนจากเพือ่ นหรือครู
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตใิ นพฤติกรรมที่ประเมินเมื่อมีตวั แบบจากเพือ่ นหรือครู
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตใิ นพฤติกรรมที่ประเมินอย่ างสม่าเสมอด้ วยตนเอง
ผลการประเมิน
ชื่อ - สกุล
ตั้งใจ
ปฏิบตั ิงาน
ในการเรียนรู้ บรรลุเป้ าหมาย
อดทน
ต่ อสิ่ งยัว่ ยุ
ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... (ตนเอง เพือ่ น ผู้สอน)
รับผิดชอบ
ต่ อตนเอง
และส่ วนรวม
รวม
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
แบบสั งเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
คาชี้แจง 1. แบบสั งเกตนีใ้ ช้ สังเกตพฤติกรรมการสร้ างและรักษาสั มพันธภาพที่ดขี องผู้เรียน
2. เขียนคะแนนในช่ องผลการสั งเกต โกดยใช้ เกณฑ์ การให้ คะแนนต่ อไปนี้
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตใิ นพฤติกรรมที่ประเมินเมื่อได้ รับการชักชวนจากเพือ่ นหรือครู
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตใิ นพฤติกรรมที่ประเมินเมื่อมีตวั แบบจากเพือ่ นหรือครู
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตใิ นพฤติกรรมที่ประเมินอย่ างสม่าเสมอด้ วยตนเอง
ผลการประเมิน
ชื่อ - สกุล
แสดงความคิดเห็น
บนพืน้ ฐานข้ อเท็จจริง
แสดงความคิดเห็น
ในทางสร้ างสรรค์
ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... (ตนเอง เพือ่ น ผู้สอน)
รับฟังความคิดเห็น
ของบุคคลอืน่
รวม
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
แบบประเมินจิตอาสา
คาชี้แจง 1. แบบประเมินนีม้ ีผู้ประเมิน 3 ฝ่ าย คือ ตนเอง เพือ่ น และครู ข้ อมูลการประเมินมาจาก 3 ฝ่ าย
เพือ่ พิจารณาในการตัดสิ นผลการประเมิน
2. จงเขียนระดับคะแนนลงในช่ องผลการประเมิน ดังนี้
1 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมที่ประเมินเมื่อได้ รับการร้ องขอ
2 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมที่ประเมินเมื่อได้ รับการกระตุ้น
3 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมที่ประเมินด้ วยตนเอง
ผลการประเมิน
ชื่อ - สกุล
แบ่ งปัน
สิ่ งของ
ให้ ความ
ช่ วยเหลือ
ให้ คา
แนะนา
ให้ ความรู้สึกทีด่ ี
ความคิดทางบวก
ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... (ตนเอง เพือ่ น ผู้สอน)
รวม
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2556
Thank you for your
attention

similar documents