Lične i posvojne zamjenice Autor: Barbara Turin

Report
ZAMJENICE
LIČNE(OSOBNE) I POSVOJNE
LIČNE/OSOBNE ZAMJENICE
• u latinskom jeziku postoje lične
zamjenice za 1. i 2. lice jednine i
množine – ja, ti, mi, vi
• nema ličnih zamjenica za 3.lice
jednine i množine (on, ona, ono;
oni,one,ona) – koristi se
pokazna zamjenice IS, EA, ID –
onaj, ona, ono
JA/TI
•
•
•
•
•
•
•
N
EGO
TU
G
MEI
TUI
D
MIHI
TIBI
AK
ME
TE
V
----
----
ABL
ME
TE
FRAZA+ABL
MECUM
TECUM
MI/VI
•
•
•
•
•
•
•
N
NOS
VOS
G
NOSTRI/NOSTRUM
VESTRI/VESTRUM
D
NOBIS
VOBIS
AK
NOS
VOS
V
----
----
ABL
NOBIS
VOBIS
FRAZA+ABL
NOBISCUM
VOBISCUM
POVRATNO LIČNA ZAMJENICA
•
•
•
•
•
•
•
N
----
G
SUI
D
SIBI
AK
SE
V
----
ABL
SE
FRAZA+ABL
SECUM
• koristi se samo za 3. lica jednine i množine, a u ostalim licima se
koristi određeni padež odgovarajuće lične zamjenice (NE kao u
hrvatskom jeziku):
•
•
•
•
•
•
Lavo ME – perem se
Lavas TE – pereš se
Lavat SE – pere se
Lavamus NOS
Lavatis VOS
Lavant SE
POSVOJNE ZAMJENICE
• u latinskom jeziku postoje posvojne zamjenice za 1. i 2. lice jednine i
množine (moj, tvoj, naš, vaš)
• za 3. lice jednine i množine koristi se GENITIV pokazne zamjenice
IS, EA, ID
•
•
•
•
moj – MEUS, MEA, MEUM (meus 3)
tvoj – TUUS, TUA, TUUM (tuus 3)
naš – NOSTER, NOSTRA, NOSTRUM (noster, -tra, -trum )
vaš – VESTER, VESTRA, VESTRUM (vester, -tra, -trum)
• meus 3 i tuus 3 se dekliniraju kao pridjevi 1. i 2.
deklinacije na –us,-a,-um
• noster,-tra,-trum i vester,-tra,-trum se dekliniraju
kao pridjevi 1. i 2. deklinacije na –er,-a,-um
• IZNIMKA: meus 3 u vokativu jednine muškog
roda
• trebao bi biti – MEE
• glasi – MI (Etiam tu, MI FILI!)
POVRATNO POSVOJNA ZAMJENICA
• svoj – SUUS, SUA, SUUM (suus 3)
• deklinira se kao pridjevi 1. i 2. deklinacije na –us,-a,-um
• upotrebljava se samo u 3. licu jednine i množine (NE
kao u hrvatskom jeziku)
• u ostalim licima koriste se odgovarajući oblici posvojne
zamjenice
•
•
•
•
•
•
Sve svoje sa sobom nosim.
Sve svoje sa sobom nosiš.
Sve svoje sa sobom nosi.
Sve svoje sa sobom nosimo.
Sve svoje sa sobom nosite.
Sve svoje sa sobom nose.
•
•
•
•
•
•
Omnia MEA MECUM porto.
Omnia TUA TECUM portas.
Omnia SUA SECUM portat.
Omnia NOSTRA NOBISCUM portamus.
Omnia VESTRA VOBISCUM portatis.
Omnia SUA SECUM portant.

similar documents