Lectio IV

Report
Lectio IV
• II Deklinacja
• pluralia tantum
• zaimki dzierżawcze
II Deklinacja – informacje ogólne
 rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone w N: sing na –
us, -er
 rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone w
N: sing na –um
 G: sing. zawsze na –i
 rzeczownik vir
Deklinacja II – fleksja (na –us)
Singularis
N: servus
G: servi
D: servo
Acc: servum
Abl: servo
V: serve
Pluralis
N: servi
G: servorum
D: servis
Acc: servos
Abl: servis
V: servi
Deklinacja II – fleksja (na – er)
Singularis
 N: puer
 G: pueri
 D: puero
 Acc: puerum
 Abl: puero
 V: puer
Pluralis
 N: pueri
 G: puerorum
 D: pueris
 Acc: pueros
 Abl: pueris
 V: pueri
Deklinacja II – fleksja (na – um)
Singularis
 N: oppidum
 G: oppidi
 D: oppido
 Acc: oppidum
 Abl: oppido
 V: oppidum
Pluralis
 N: oppida
 G: oppidorum
 D: oppidis
 Acc: oppida
 Abl: oppidis
 V: oppida
Pluralia tantum
 są takie słowa, które występują tylko w liczbie mnogiej
 nazywamy je pluralia tantum:
 liberi, -orum – dzieci
 arma, -orum – broń
 castra, -orum – obóz wojskowy
 odmieniają się one normalnie, stosownie do swojej deklinacji
z tym, że mają tylko liczbę mnogą
Przymiotniki
 bonus, a, um = bonus, bona, bonum (dobry)
rodzaj
męski
rodzaj
żeński
rodzaj niejaki
II deklinacja
II deklinacja
I deklinacja
Przymiotniki
 pulcher, a, um = pulcher, pulchra, pulchrum (piękny)
rodzaj
męski
rodzaj
żeński
rodzaj niejaki
II deklinacja
II deklinacja
I deklinacja
W rzeczownikach i
przymiotnikach rodzaju
nijakiego ZAWSZE:
N. = Acc. = V.
Zaimki dzierżawcze
meus, mea, meum
noster, nostra, nostrum
tuus, tua, tuum
vester, vestra, vestrum
suus, sua, suum
suus, sua, suum
Wyjątek: voc. rodzaju męskiego od meus to mi!

similar documents