3. HAFTA DERS NOTLARI-b

Report
MUTO METODU İLE
DEPREM HESABI
İŞLEM SIRASI

Yapıya Etki Eden Deprem Kuvvetlerinin Hesabı

MUTO Metodu ile Çubuk Kuvvetlerinin Hesabı
Yapıya Etki Eden Deprem
Kuvvetlerinin Hesabı
Her bir katın ağırlığı, düşey hareketli yükler de göz önüne alınarak ayrı ayrı
hesaplanır (wi).
Yapının toplam ağırlığı hesaplanır (W).
N
W   wi
i 1
Yapıya ve zemine ait özellikler yardımıyla, etki edecek Eşdeğer Deprem Yükü
(Vt) hesaplanır
Vt 
W  Ao  I  S ( T1 )
Ra ( T1 )
 0.10  Ao  I  W
Katlara etkiyen eşdeğer deprem yükleri
FN  0.0075  N  Vt
Fi  Vt  FN

wi H i
N
 wjH
j 1
bağıntıları yardımıyla hesaplanır.
j
MUTO Metodu ile Çubuk Uç
Kuvvetlerinin Hesabı

Bütün kolonların kc=Ic/Lc rijitlikleri hesaplanır.

Bütün kirişlerin, etkili tabla genişliği de göz önüne alınarak, atalet
momentleri ve buna bağlı olarak k=Ik/Lk rijitlikleri hesaplanır.

Her bir kolon için
hesaplanır.
k
, a, Dj katsayıları x ve y doğrultuları için ayrı ayrı
k1
k2
k1
kc
k3
k 
k1
kc
k2
kc
k4
k 1 k 2  k 3  k 4
k 
k
2k
D j  a  kc
k 1 k 2
kc
2k c
a
k2
a
0. 5  k
2k
D j  a  kc
k 
k 1 k 2
kc
a
0.5  k
1 2k
D j  a  kc

Bütün kolonların ağırlık merkezlerinin x’ ve y’ koordinatları belirlenir.

Her kata ait rijitlik merkezinin koordinatları belirlenir.
y
x Ri 
 j Dij x j
y Ri 
y
 j Dij
x
 j Dij x j
x
 j Dij

Kat rijitlik merkezleri ile kolon rijitlik merkezleri arasındaki mesafeler belirlenir.

Her bir kat için Di kat burulma rijitlikleri hesaplanır.
Di   j (
2
xj
y
Dij
2
x
 y j Dij )

Kat ağırlık merkezleri hesaplanır.
(Yaklaşık hesap ile de ağırlık merkezi hesaplanabilir.)

Her kat için burulma dışmerkezlikleri “e” hesaplanır.

±0.05 ilave eksantriklik de göz önüne alınarak kat burulma momentleri (T)
hesaplanır.
Ti   Fi  ei

X doğrultusunda etki edecek deprem nedeniyle kolonlarda meydana gelecek x
ve y doğrultusundaki kesme kuvvetleri (Vjx, Vjy) hesaplanır.
x
x
Vj 
Vi  D j
x
Dj
x

Ti  y j  D j
Di
y
y
Vj

Ti  x j  D j
Di

Yatay kuvvetin y doğrultusunda etkimesi halinde bu formüller;
y
y
Vj

Vi  D j
y
Dj
y

Ti  x j  D j
Di
x
x
Vj  
Ti  y j  D j
Di
olarak hesaplanır.

Kolonlarda moment sıfır noktalarının yerini belirlemek için kullanılan y katsayısı
ilgili tablolar yardımıyla, x ve y doğrultuları için ayrı ayrı hesaplanır.

Bütün kolonlar için, kolonların x ve y doğrultusundaki uç momentleri aşağıdaki
formüller yardımıyla hesaplanır.
Vih(1-y)
h(1-y)
h
Vj
M=0
hy
Vjhy
x
x
M üst  V j  h  ( 1  y y )
x
x
M alt  V j  h  y y
M üst  V j  h  ( 1  y x )
M alt  V j  h  y x
y
y
y
y

Kiriş uç momentleri hesaplanır.
Hesaplanmış olan kolon uç momentleri, birleştikleri kirişlere kolon-kiriş birleşim
noktalarında, kirişlere rijitlikleriyle orantılı olarak dağıtılır.
Mc2
M b1  ( M c 1  M c 2 )
Mb1
k1
k2
k1
k1  k 2
Mb2
M b 2  ( M c1  M c 2 )
k2
k1  k 2
Mc1

Hesaplanan kiriş uç momentleri yardımıyla kiriş kesme kuvvetleri bulunur.

Kolonlar için Eksenel Normal Kuvvetler hesaplanır.
Nüst
Vsol
Vsağ
N  N üst  Vsol  Vsağ
N

Yapının birinci doğal titreşim periyodu T1 kat yanal ötelenme rijitliklerine bağlı
olarak hesaplanır ve başlangıçta alınan değer ile kontrol edilir. Gerekirse kesit
tesirlerinde düzeltmeler yapılır.

Bu işlemler sırasıyla +0.05 ve -0.05 eksantriklik için ayrı ayrı yapılır.

Son olarak; x doğrultusunda yapılan bu hesabın benzeri y doğrultusu için de
tekrarlanır.
Proje için basitleştirici yaklaşımlar

similar documents