Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Report
Innokylästä sote-ideoita ja hyviä toimintamalleja
Kuntaliitto, THL, SOSTE
Idea
Innokylä-verkkopalvelu kokoaa sosiaali- ja terveysalan
kehitystyötä, innovaatiota, koulutusta ja toimintamalleja
eri puolilta Suomea yhteen osoitteeseen. Samalla se
toimii sote-alan ammattilaisten, päättäjien ja rahoittajien
avoimena hanketiedon lähteenä sekä kehittämis- ja
oppimistyökaluna.
Vaikutus
Innokylä on auttanut jo monia kuntia uudistamaan sotepalvelujaan, antanut kehitysideoita uusille toimintamalleille, edistänyt kuntalaisten hyvinvointia, tehostanut
resurssien käyttöä ja säästänyt kustannuksia. Innokylässä on yli 2000 rekisteröitynyttä
käyttäjää ja liki tuhat erilaista toimintamalli- ja sovelluskuvausta.
Tekesin rooli
Innokylä on saanut perustamisrahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa
-ohjelmasta.
www.innokylä.fi
DM 1211449
01-2014
Kansallinen kasvutietokanta päivittyi
seulontatyökaluksi
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Idea
Rakentaa uusi kansallinen kasvutietokanta ja parantaa
lasten kasvun seulontaa perusterveydenhuollossa.
Vaikutus
Hankkeessa luotiin uusi Kasvuseula-palvelukonsepti
ja ohjelmistokokonaisuus, joka kerää ja analysoi lasten
kasvutietoa sekä hälyttää ajoissa poikkeavuuksista.
Tekesin rooli
Kansainvälisesti ainutlaatuinen ja Espoossa pilotoitu
hanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja
terveyspalveluissa -ohjelman kautta.
DM 1143979
11-2013
Hoivavakuutuksesta lisäturvaa ikääntyville
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Idea
Tutkimuksella kartoitettiin ikääntyvien hoivariskejä sekä
yksilöllisten hoivavakuutusten tuomista markkinoille
myös Suomessa.
Vaikutus
Tutkimus nosti esiin hoivajärjestelmän kasvavat
rahoitushaasteet ja yksilöllisten hoivavakuutusten
mahdollisuudet julkisen hoivan täydentäjinä. Vakuutuskorvaukset eivät kuitenkaan saisi kasvattaa julkisen
palvelun asiakasmaksuja. Kuntien tulisi lisäksi jakaa
luotettavaa tietoa siitä, mikä on palvelujen saatavuus,
taso ja hinta tulevaisuudessa.
Tekesin rooli
Tutkimushanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman
kautta.
DM 1143979
11-2013
Elämäniloa ja asiakaslähtöisyyttä vanhustenhoitoon
Savonia-ammattikorkeakoulu
Idea
Luoda palvelumuotoilun avulla uusia, entistä
asiakaslähtöisempiä toimintamalleja ikääntyneiden
laitos- ja kotihoitoon.
Vaikutus
PALMU-hanke nosti esiin monia yksinkertaisia,
mutta silti innovatiivisia tapoja, joilla voidaan
helpottaa muistisairaiden vanhusten arkea ja
lisätä heidän omatoimisuuttaan.
Tekesin rooli
Hanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa -ohjelman kautta.
DM 1143979
11-2013
Älypuhelimet avuksi nuorten syömishäiriöissä
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Idea
Kehittää uutta viestintäteknologiaa hyödyntävä
ja potilaan kannalta joustava hoitoviestipalvelu
syömishäiriöyksikön käyttöön.
Vaikutus
Hoitoviestipalvelu helpottaa potilaiden ja heidän
läheistensä arkea. Yhteydenpito hoitohenkilökuntaan sujuu joustavasti ja sopivaan aikaan.
Myös osa poliklinikkakäynneistä voidaan korvata
etä- ja videoyhteyksillä, mikä säästää aikaa ja
kustannuksia.
Tekesin rooli
Neuvokas II-hanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja
terveyspalveluissa -ohjelman kautta.
DM 1143979
11-2013
Helsingin kaupunki hyödyntää Idealingon malleja
Helsingin kaupungin terveyskeskus, sosiaalivirasto, opetusvirasto,
liikuntavirasto sekä henkilöstökeskus, Forum Virium Helsinki,
Medixine, Logica, Tieto, Palmia ja VTT
Idea
Kehitettiin Idealinko-palvelu, jossa neljän eri
kaupunginosan asukkaat keksivät yhdessä
Helsingin kaupungin työntekijöiden kanssa
ratkaisuja omien palvelujensa parantamiseksi.
Vaikutus
Idealingon periaatteita hyödynnetään hankkeen
perusteella muun muassa Helsingin sisäisessä
idea- ja innovaatiojärjestelmässä. Parhaillaan
toimintamallia kehitetään opetusviraston puitteissa
koulujen tarpeita vastaavaksi.
Tekesin rooli
Hanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman kautta.
DM 1143979
10-2013
Päihde- ja mielenterveyspalvelut saman katon alle
Pohjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskus, Kokkolan
kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, Ventuskartano ry ja KeskiPohjanmaan kokemustutkijat ry.
Idea
Päihdehuoltoon, mielenterveystyöhön ja kuntoutukseen
rakennettiin asiakaslähtöinen palveluketju, joka ylittää
perinteiset hallinto- ja organisaatiorajat. Samalla kaikki
keskeiset palvelut keskitettiin yhteen osoitteeseen.
Vaikutus
Kimpale-hankkeen avulla hoito ja kuntoutus saatiin
asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi, joka parantaa
palvelutasoa, lisää toiminnan tehokkuutta ja tuottaa
kustannussäästöjä.
Tekesin rooli
Hanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta.
Tekes toimi myös tärkeänä sparraajana hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.
DM 1143979
10-2013
Uusia keinoja pitkäaikaisasunnottomien auttamiseen
Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Helsingin Diakonissalaitos ja Y-säätiö
Idea
Luodaan Asunto ensin -toimintamalli asunnottomien
sosiaali- ja terveyspalveluihin. Prosessiin sisältyvät
innovaatioiden suunnittelu, konseptointi, palvelumallien
toteutus ja levittäminen.
Vaikutus
Suomen neljä suurinta kaupunkia loivat yhdessä syrjäytymisen torjuntaan yleisesti hyödynnettävissä olevia
menetelmiä ja malleja. Tuotettiin Irti asunnottomuudesta
-verkkokäsikirja, jota kuka tahansa ammattilainen voi
hyödyntää. Saatiin malleja häätöjen ehkäisyyn, uusia
keinoja tukea asumista sekä kuntoutua. Verkkokäsikirja jäi ammattilaisten pysyvään käyttöön.
Tekesin rooli
Hanketta rahoitettiin Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman kautta.
Hankehakemus antoi suunnittelulle raamit ja edellytti strukturoitua työskentelytapaa, mikä oli
olennaista, että tuloksista saatiin niin onnistuneita.
DM 1143979
10-2013
Lasten sijoitukset vähenivät Raisiossa
Raision kaupunki, perhepalvelut yhteistyössä Activity Stones Oy:n kanssa
Idea
Parannettiin työtapoja tutkimalla johtamisen käytäntöjä.
Parannettiin lastensuojelua uusien työtapojen avulla.
Alkuselvityksen perusteella kehitettiin uusia työtapoja
yritysyhteistyönä.
Vaikutus
Alkuselvityksen jälkeen syntyi yritysyhteistyönä
seulontatyökalu nuorten terveyden ja hyvinvoinnin
verkkopohjaiseen analysointiin. Uusien työtapojen avulla
hallinnonalojen yhteistyö parani niin, että kodin ulkopuolelle
sijoitettujen lasten määrä putosi kolmanneksella .
Tekesin rooli
Alkuselvityshanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot
sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman kautta. Sen
synnyttämän yhteistyön pohjalta Activity Stones kehitti
oman liiketoimintaideansa, jolla se nykyisin toimii.
DM 1143979
10-2013
Tukea henkilökohtaisen avun työnantajalle
Eskoon henkilökohtaisen avun keskus (Eskoon sosiaalialan
kuntayhtymä)
Idea
Vaikeavammaisen henkilön tukeminen työnantajatehtävässä, kun henkilö palkkaa avustajan. Tuen
antaminen niin, että kaikki asiaan liittyvät hallinnonalat
toimivat yhdessä.
Vaikutus
Uuden työnantajan tarvitsema tuki hahmottui
kokonaisvaltaisesti ja kokemuksia hyödynnetään
edelleen henkilökohtaisen avun keskuksen
liiketoimintasuunnitelmassa.
Tekesin rooli
Hanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja
terveyspalveluissa -ohjelman kautta.
www.eskoo.fi
DM 1143979
08-2013

similar documents