Kansallinen tietopolitiikka

Report
Kansallinen tietopolitiikka –
periaatteista käytäntöihin
Anne Kauhanen-Simanainen
Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012
Kansallinen tietopolitiikka –
periaatteista käytäntöihin
 Linjauksia
 Käytäntöjä
 Ehdotuksia
 Vaikutuksia
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
2
Kansallinen tietopolitiikka on linjattu

”..tavoitteena on varmistaa, että Suomessa on kaikkia toimijoita
ohjaava, julkisen sektorin tietoaineistojen saatavuuteen ja
uudelleen käyttöön kannustava avoimen julkisen tiedon
tietopolitiikka.” (Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen sektorin
digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja
uudelleenkäytön edistämisestä 3.3.2011)

Koskee ensisijaisesti sellaisenaan luovutettavissa olevia julkisia
aineistoja, joiden käsittelyä ei lainsäädäntö rajoita.

Esim. ”Tietoluovutuksissa tarjotaan tietoaineistot tiedon luovuttajan
kannalta kustannustehokkaasti, kansantalouden kokonaisedun
mukaisesti ja käyttäjälle pääsääntöisesti maksutta”

Avoin tietoinfrastruktuuri, palvelu- ja sovelluskehityksen edistäminen jne.
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
3
Kansallisen tietopolitiikan linjauksia

”Julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten käyttöön.
Tavoitteena on julkisen sektorin hallinnoimien digitaalisten tietoaineistojen
saattaminen helposti uudelleenkäytettävässä muodossa tietoverkkojen kautta
kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen, viranomaisten , tutkimuksen ja koulutuksen
hyödynnettäväksi. ..Lisätään julkishallinnon tietojen yhteiskäyttöä, julkiset
tietoaineistot saatetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saataville ja
jatkokäytettäviksi. (Jyrki Kataisen hallitusohjelma)

Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja
tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Näin avataan markkinoita uusille
palveluille ja liiketoimintamahdollisuuksille. (Hallituksen strateginen
toimeenpanosuunnitelma 5.10.2011)

Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (10.6.2011/634): Viranomaisen
on pyrittävä järjestämään toimintansa siten, että se käyttää laissa nimettyihin
seitsemään tietojärjestelmään talletettuja tietoja, jos viranomaisen toiminta
edellyttää näiden käyttöä.
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
4
Tietojen yhteiskäyttöön viranomaisten kesken on
tähdätty yli 20 vuoden ajan
 Voitu automatisoida lukuisia hallinnollisia
prosesseja
 Kansalaisten ja yritysten hallinnollista
taakkaa keventäviä ratkaisuja, esim.:
yritysten tilinpäätöstietojen
automaattinen siirtäminen
verohallinnosta kaupparekisteriin
(Yritysten ei tarvitse enää lähettää
tilinpäätöksiä erikseen Patentti- ja
rekisterihallitukseen.)
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
5
Tietojen uudelleen käyttöön kohdistuu paljon
odotuksia
Data on avointa, kun se on…
1. laillisesti uudelleenkäytettävissä

Data on avoimesti lisensoitu eli sen
käyttöä ei rajoiteta käyttäjäryhmän
tai käyttötarkoituksen mukaan.
2. teknisesti uudelleenkäytettävissä

Riittävän rakenteellisessa muodossa
(koneluettava) ja avoimessa tiedostoformaatissa oleva data on ladattavissa ilman rekisteröitymistä.
3. maksutta uudelleenkäytettävissä

Datan käytöstä ei peritä maksuja.
(Avoimen datan foorumi)
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
6
Julkishallinnon käytännöissä on
parantamisen varaa
 Julkisen sektorin hallussa olevan tiedon hyödyntämistä estää tiedon
puute hyödynnettävissä olevista tietovarannoista ja niiden
käyttöehdoista > tietovarantojen kokoaminen tietohakemistoihin ja
dataportaaleihin (Muista data.suomi.fi), selkeät käyttöehdot
 Tekninen yhteentoimivuus > Rajapintapalvelujen kehittäminen
 Kirjavat viranomaiskohtaiset tietoluovutusten hinnoittelukriteerit ja
maksukäytännöt , vaihtelevat hallinnonalojen välillä ja jopa saman
hallinnonalan virastojen välillä > Hinnoittelun selkeyttäminen
 Tietojen löydettävyys > Tietoaineistojen kuvailu ja metatietojen
lisääminen, yhteiset sanastot
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
7
Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja
käytön edistäminen -työryhmän ehdotukset
 Ehdotus julkisen hallinnon avoimen datan
lisenssimalliksi
 Ehdotus perusrekisterien tietojen käsittelyä
koskeviksi yleisiksi käyttöehdoiksi
 Ehdotus tietoluovutuksia koskevia maksuja
koskeviksi periaatteiksi
 Muita toimenpiteitä tietojen saatavuuden ja käytön
edistämiseksi
 Raportti Tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt julkaistaan
9.2.2012
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
8
Maksut tietoluovutuksista
Työryhmä esittää, että hallitus päättää periaatteiden toteutuksesta
valtionhallinnossa kehys- ja talousarviomenettelyssä.
Toteutuksessa tähdätään suunnitelmalliseen, hallittuun etenemiseen ottaen
huomioon muutosten taloudelliset vaikutukset ja tietovarantoja ylläpitävien
viranomaisten toimintaedellytysten turvaaminen.
Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. vaikutuksiin
viranomaisten maksutulojen vähenemiseen, viranomaisten investointitarpeisiin ja
maksumuutoksella saavutettaviin rekisterikohtaisiin yhteiskunnallisiin hyötyihin.
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
9
Virastojen tietoluovutuksista saamat tulot
2009
Julkisyhteisöt Yksityiset
Yhteensä €
Verohallinto
618 000 €
243 000 €
861 000 €
Väestörekisterikeskus
4 998 000 €
6 540 100 € 11 538 100 €
Patentti- ja rekisterihallitus
240 000 €
1 840 000 € 2 080 000 €
Kansaneläkelaitos
672 000 €
672 000 €
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafitieto)
1 576 000 €
4 304 600 € 5 880 600 €
Ilmatieteen laitos
1 590 400 €
2 555 700 € 4 146 100 €
Maanmittauslaitos, kiinteistötietojärjestelmä 500 000 € 11 800 000 € 12 300 000 €
Maanmittauslaitos, maastotietokanta
365 000 €
1 817 000 € 2 182 000 €
Tilastokeskus
306 800 €
353 200 €
660 000 €
Geologian tutkimuskeskus
2 300 €
91 900 €
94 200 €
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
35 500 €
35 500 €
Maa- ja metsätalousministeriö / TIKE
18 000 €
66 400 €
84 400 €
10 886 500 €
26,9 %
Yhteensä
JulkICT
Osasto
29 647 400 € 40 533 900 €
73,1 %
25.01.2012
pp.kk.vvvv
1
Ehdotus etenemiseksi

Uusiin käytäntöihin siirrytään asteittain nykyisen hallituskauden aikana aloittaen
tietohallinnon ohjausta koskevassa laissa mainituista tietovarannoista.

Ministeriöt käynnistävät ja organisoivat hallinnonalansa tietovarantojen
kartoituksen valtiovarainministeriön ohjauksella, evaluoivat niiden sisällöt, ryhtyvät
tarvittaviin toimenpiteisiin sekä selvittävät mahdolliset lainsäädännön
kehittämistarpeet tietojen yhteiskäytön ja uudelleenkäytön kannalta.

Toimenpide-ehdotukset on vastuutettu ja aikataulutettu.

Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) –työryhmä on julkaissut
määrittelyn tietovarantojen yhteiseksi rajapintaratkaisuksi.
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
1
Tietovarantojen hyödyntämistä edistetään
yhteistyössä
 Tietopoliittiset linjaukset
 Prosessin käynnistäminen
 Tietovarantokartoitukset osana
kokonaisarkkitehtuurityötä
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
1
Vinkkejä datan avaamiseen
(Lähde: Avoimen datan foorumi)
 Tiedä mitä avaat!
 Määrittele tietoinfrastruktuuri, joka tekee tietovarannot ja rajapinnat näkyviksi
 Selvitä, mitkä tietovarannot kiinnostavat eniten
 Avaa ensin kiinnostavimmat tiedot, jotka ovat helpoiten avattavissa
 Määrittele pelisäännöt!
 Ota selvää, mitä avoimia standardeja, ohjelmistoja ja rajapintoja muut käyttävät
ja pyri käyttämään samoja
 Määrittele avoimet lisenssit, joilla tietoja voi käyttää
 Käytä itse samoja avoimia rajapintoja, joilla avaat tiedot
 Verkostoidu!
 Jaa tietoa avaamistasi tietovarannoista ja niitä hyödyntävistä palveluista
 Jaa kokemuksesi muiden datan avaajien kanssa
 Osallistu avoimen datan verkostoihin, työpajoihin ja kilpailuihin
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
Mitä hyötyä kansallisesta tietopolitiikasta on kansalaisille,
kuntalaisille, viranomaisille tai kuntasektorille?
Tiedon käyttöä laajasti yhteiskunnassa edistävällä tietopolitiikalla on elvyttäviä yhteisja kerrannaisvaikutuksia useita reittejä pitkin:





Julkisen hallinnon toiminnan tehostumiseen ja laatuun
 resurssitarpeen väheneminen, toiminnan nopeutuminen, laadun paraneminen
Yritysten toimintaedellytysten paranemiseen
 yritysten hallinnollisen taakan väheneminen parantaa kannattavuutta
 toiminnan kannalta hyödyllisten tietojen (esim. asiakastietojen oikeellisuus,
suunnittelussa tarvittava aineisto, myynti- ja markkinointi, tutkimus- ja
tuotekehitystoiminnassa tarvittava tietoa) saanti tehostaa toimintaa
Uuteen liiketoimintaan
 uudet julkisen sektorin tietoon perustuvat tuotteet ja palvelut
 uudet julkisen ja yksityisen sektorin tiedon yhdistämiseen perustuvat tuotteet ja palvelut
Kansalaisten tiedonsaanti helpottuu ja nopeutuu, mikä säästää sekä kansalaisten että
viranomaisten aikaa
Tutkimustoiminnan käytettävissä oleva lähdeaineisto lisääntyy, jos tutkimuksen käyttöön
saadaan nykyistä helpommin viranomaisten aineistoja ja aiemmin kerättyä tutkimusdataa
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
1
Miten kansallinen tietopolitiikka parantaa palveluja?
 Viranomaisten tietojen yhteiskäyttö
 vähentää päällekkäisyyttä, tehostaa hallintoa
 parantaa tiedon laatua ja yhteentoimivuutta
 edellytys tehokkaille palveluprosesseille.
 Tiedon uudelleen käyttö
 parantaa yritysten tuotekehityksen ja
palveluinnovaatioiden edellytyksiä
 lisää hallinnon läpinäkyvyyttä ja tarkistettavuutta
 parantaa tutkimustoiminnan edellytyksiä ja sitä
kautta yhteiskunnan päätöksenteon tietopohjaa.
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
1
ETLA –tutkimus 2011



Maantieteellistä tietoa hyödyntäviin teknisen palvelun toimialan yrityksiin
keskittyvä aineistoanalyysi vuosilta 2000-2007 osoittaa, että julkisen tiedon
hinnoittelu vaikuttaa selvästi yritysten liikevaihdon kasvuun. Yritykset
maissa, joissa julkinen maantieteellinen tieto on ollut ilmaista tai enintään
rajakustannusten perusteella hinnoiteltua ovat kasvaneet vuositasolla keskimäärin
15 prosenttia enemmän kuin yritykset maissa, joissa julkisen maantieteellisen
tiedon hinnoittelu on ollut kustannusperusteista.
Rajakustannushinnoitteluun siirtymisen jälkeen on havaittavissa positiivinen
kasvuvaikutus jo seuraavana vuonna, mutta selvästi voimakkaampi kasvusysäys
nähdään kahden vuoden päästä hinnoittelumuutoksesta. PK-yritykset ovat
hyötyneet eniten halvemmasta maantieteellisestä tiedosta. Julkisen
maantieteellisen tiedon rajakustannushinnoittelu ei ole kuitenkaan vaikuttanut
merkittävästi suurten yritysten kasvuun.
(Koski Heli: Does Marginal Cost Pricing of Public Sector Information Spur
Firm Growth. Keskusteluaiheita No 1260. ETLA)
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
1
EU:n komission selvitykset
 Julkisen sektorin tiedoilla on huomattava arvo
kaupallisen hyödyntämisen ja liiketoiminnan kasvun
kannalta
 Esim. tietovarantojen edelleen avaamisen suorat
taloudelliset tuotot on arvioitu 40 miljardiksi euroksi
vuodessa EU:n alueella
 (Review of recent studies on PSI re-use and related
market developments, G. Vickery, elokuu 201
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
1
Vaikutusarvioinnit samansuuntaisia
 Kaikki käytettävissä olleet selvitykset ja
tutkimukset ovat viitanneet siihen, että
edistämällä tietovarantojen tehokasta
käyttöä laajasti yhteiskunnassa, voidaan
saada merkittäviä taloudellisia hyötyjä.
 Varovaisestikin arvioiden ne ovat
suuremmat kuin ne myyntitulot, jotka
viranomaiset jatkossa menettäisivät.
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
1
Käyttämätön tieto on hukkainvestointi
 Julkishallinnon tietovarannot ovat
yhteistä tietopääomaa.
 Jos tietoja ei käytetä täysipainoisesti, on
arvioitava tietojen keruun perusteet,
tarve ja kannattavuus.
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
1
EU:n avoimen datan strategia ja ehdotus PSIdirektiivin uusimiseksi 12.12.2011
 Avataan julkishallinnon tietoresurssit uudelleen
käytettäviksi
 Taloudelliset vaikutukset (140 mrd/v EU-alueella,
suorat ja epäsuorat yhteensä)
 Parempi hallinto ja kansalaisten osallistuminen
 Yhteiskunnalliset hyödyt (sosiaali- ja terveydenhuolto,
ympäristö)
 Tieteellinen edistyminen
 Avoimen datan yhteismarkkinat
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
2
Myös
EU linjaa:
“The best way to get
value from data
is to give it away”
Neelie Kroes,
Vice-President of the
European Commission
and Commissioner of the
Digital Agenda
CC 2.0 Generic Share Alike Attribution World Economic Forum.
JulkICT
Osasto
25.01.2012
pp.kk.vvvv
Kiitos!

similar documents