4.ระบบบริหารจัดการ - pmtct

Report
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 นโยบาย
: การป้องกันการถ่ ายทอดเชือ้ เอชไอวีจากแม่ ส่ ูลูก
 โครงการ
1) การป้องกันการถ่ ายทอดเชือ้ เอชไอวีจากแม่ ส่ ูลูก
(prevention of mother-to-child transmission of HIV, PMTCT)
2) การให้ การปรึกษาแบบคู่เพื่อตรวจหาการติดเชือ้ HIV
ด้ วยความสมัครใจ (Couple HIV counselling and testing, CHCT)
3) ระบบกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการป้องกันการ
ถ่ ายทอดเชือ้ เอชไอวีจากแม่ ส่ ูลูก (Perinatal HIV Intervention
Monitoring System, PHIMS )
Getting to Zero ในปี 2560
 TR < 1.5 %
ระดับผลกระทบ (Impact)
 MTCT Rate < 1.5 %
 จานวนเด็กที่ตด
ิ เชือ้ จากมารดาน้ อยกว่ า 50 รายต่ อปี
ระดับผลลัพธ์ (Outcome)
 มากกว่ าร้ อยละ 50 ของทารกที่ตด
ิ เชือ้ เอชไอวี ได้ เริ่มยาต้ านฯ
ภายใน 3 เดือน
 ร้ อยละ 80 ของทารกที่เริ่ มยาต้ านฯ VL < 50 cpm หลังรั บการ
รั กษา 12 เดือน
ระดับผลผลิต Output





มีระบบจัดการเชิงรุ กสาหรั บหญิงตัง้ ครรภ์ และทารกที่ตดิ เชือ้ เอชไอวี
ร้ อยละ 60 ขอทารกที่ตดิ เชือ้ เอชไอวี ได้ มีการรายงานผ่ านระบบ
ดาเนินงานเชิงรุ ก
ร้ อยละ 60 ของมารดาคลอดที่มีการติดเชือ้ เอชไอวี มีการรายงานผ่ าน
ระบบดาเนินงานเชิงรุ ก
ร้ อยละ 90 ของหญิงตัง้ ครรภ์ ท่ ีตดิ เชือ้ เอชไอวี ได้ รับยาสูตร HAART
ร้ อยละ 90 ของทารกที่คลอดจากแม่ ท่ ีตดิ เชือ้ ได้ รับการตรวจ PCR
ครั ง้ แรกภายในอายุ 1 เดือน
 System
1)
2)
เพิ่มความเข้ มแข็ง การให้ บริการในสถานพยาบาล งาน PMTCT
 การให้ ก ารบริ ก าร case ตั ง้ แต่ ชุ ม ชน ค้ น หาหญิ ง ตั ง้ ครรภ์ แนะน ามา
ฝากท้ อง ห้ องฝากครรภ์ ห้ องคลอด การดูแลต่ อเนื่ องถึงหลังคลอด การ
ติดตาม เด็กมาวินิจฉัย โดยเร็ว เพื่อรั กษาต่ อเนื่องคลินิกเด็ก
 เน้ นที่ห้องคลอด เมื่อมีการคลอดของหญิงที่ไม่ ฝากครรภ์ , หญิงที่ติดเชือ้
เอชไอวี ให้ ดาเนินการตามแนวทางการให้ การดูแลรายบุคคลที่ห้องคลอด
(การให้ การปรึกษา การเจาะเลือดเอชไอวี การเจาะเลือดทารก การชวนคู่
มาตรวจเลือดเอชไอวี)
พัฒนาระบบการสื่อสารจาก สถานบริการ ถึง ส่ วนกลาง ใช้ โทรศัพท์
ระบบไลน์ Call center
 Support
2)
ประกาศนโยบาย 25-26 มิถุนายน 2557 ในงานสัมมนาวิชาการเอดส์ ในแม่
และเด็กครั ง้ ที่ 1
สิทธิประโยชน์
1)
2)
Training(ร่ วมกับ กรม คร.)
Guide Book
1)

Building Capacity
 Evaluation
1) ความต่ อเนื่องของการรั กษา
2) ผลการติดเชือ้
 ผล CD4 ของแม่
 ผล HIV ของลูก
ระยะตั้งครรภ์
แบบ
Form การเก็บข้ อมูล
1. ข้ อมูลผู้หญิงติดเชือ้
2. ประสาน contact person
สานักส่ งเสริม
3. ลงบันทึกใน Active Case Management (ACM) Form
4. ติดตามการรักษาต่ อเนื่อง
5. วิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผล
1. ติดตามการรักษาต่ อเนื่อง
ศูนย์ อนามัย
2. วิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผล
3. นิเทศติดตามการดาเนินงาน EMTCT
1. ตัง้ เป้าหมายหยุดการถ่ ายทอดเชือ้ HIV จากแม่ ส่ ูลูก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. ติดตามการรักษาต่ อเนื่อง
3. วิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผลการดาเนินงาน
4. นิเทศติดตามการดาเนินงาน EMTCT
โรงพยาบาล
1. Case Manager รายงาน case หญิงตัง้ ครรภ์ ท่ มี ีผล HIV
positive
2. ติดตามการรักษาหญิงตัง้ ครรภ์ ท่ มี ีผล HIV positive

Case Activation flow & network

Active case management form & database

การกากับติดตามประเมินผลโครงการ ACC

ประเด็นพิจารณาเพื่อการสนับสนุนเชิงนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ
ระยะคลอด
HIV+ve delivery
Infant PCR+ve
Hospitals
(N=900)
NAP
PCR labs
N=15
DOH
ACC database
Regional CM, HIVNAT
ACC Form (PCR+ve infants)
Part 1: register
Part 2: EID
Part 3: ACC
ACC Form (All HIV+ exposed infants)
Part 1: register
Part 2: EID
BATS
HIV NAT
ข้ อมูลจาก : TUC
Ped Cure Research
หญิงติดเชือ้ เอชไอวีคลอด (5000/yr)
Call Center - กรมอนามัย
• ระบบฟั งคาแนะนา และฝากข้ อความ
อัตโนมัติ
• CM ของกรมอนามัยติดต่ อกลับ เพื่อทบทวน
ประวัตแิ ละแนะนาการดูแลแม่ และเด็ก
• ACC part 1,2 (ประวัติการฝากครรภ์ ได้ ยา
ต้ านไวรั ส แนะนา EID)
ข้ อมูลจาก : TUC
ACC Database
CRP Prov=18
N
SNR
Prov= 20
Pediatric HIV i-ACC Networks
Pediatric HIV Centers: referral site,
training and networking with provincial
hospitals in the region
Provincial hospitals: referral site and
PCK
Prov = 20
+
networking with their community
hospitals in the province
HIVNAT
Prov = 5
HIVNAT: a referral site and networking
with Thai Red Cross and Bangkok
HY
Prov = 14
Hospitals
ข้ อมูลจาก : TUC

Collect key information of HIV+ve mother delivered in hospitals
• 3 parts: registration, EID, ART (if PCR+)
Case managers will call and interview hospital staff to enter
data into web-based program
 Related stakeholders will have access to ACC database and
use data for managing HIV+ve mom & HIV exposed infants

ข้ อมูลจาก : TUC
1. ข้ อมูลทั่วไป รหัสแม่ -ลูก
รพ.ที่เด็กเกิด วันที่ได้ รับแจ้ ง
2. ประเมิน risk MTCT,
นัด EID, HIV Dx
3. ART for PCR+ve
referral to Ped Cure
research
ข้ อมูลจาก : TUC
DOH - CM
HCM
RCM
ACC database
NAP database
Monthly activity report
Data export
Outcomes reports
ACC Advisory Committee & Working Group
ข้ อมูลจาก : TUC
DOH - CM
RCM
HCM
ACC database
NAP database
Monthly activity report
Clinical data export
Outcomes reports
Guide & track active management
• How well PMTCT for HIV+ve mom
• Determine risk for MTCT
• How soon EID & early ART in PCR+ve
• Need& approval
ACC Advisory Committee
Working from
GroupNHSO for monthly/quarterly data export
infants
(cohort of HIV+ mom & children)
ข้ อมูลจาก : TUC
ACC database
-
number and where HIV+ve mom giving
births
Classification of risk for MTCT
EID appointment & receipt
Where PCR positive infants identified
Age at first identification
Number of confirmed PCR positive
Age at confirmed HIV+ve
Number of ART initiation
Age at ART initiation
NAP database
-
PMTCT service uptake
MTCT rate
ART & retention (outcome)
Number of infants in HIV care
Number of infants received ART
VL suppression at 12, 24, … mo
CD4 status/gain over time
BW & height
ARV Adherence
OI incidence?
Retention in care
Dead
Case investigation
Risk factors for MTCT
Ped cure research
HIV reservoir in early ART infants
20

similar documents