Luentokalvot

Report
Miksi yksi yritys menestyy**, toinen ei?
Tapio Eräheimo
LUT, syksy 2012
** tulokset / (panokset + riskit)
1
Menestyksen osa-alueet
RESURSSIT
TOIMINNAN ORGANISOINTI
TUOTOKSEN SOVITTUMINEN…
ASIAKASTARPEISIIN
!!
KILPAILUUN
!!
ALAN/LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET,
JA NIIHIN VAIKUTTAMINEN (muokkaat, luot)
MISSÄ BUSINEKSISSA OLLAAN MUKANA?
2
RESURSSIT
eli ne mitä voidaan käyttää/hyödyntää toiminnassa
* taloudellisia
* fyysisiä
* järjestelmiä
* oikeuksia
(esim. kassavarat)
(esim. koneet)
(esim. tieto- tai tavaravirtojen kanavat ja hallintatyökalut)
(esim. tekijäoikeus, lisenssi, patentti, mallisuoja, tavaramerkki)
* yritysmaine
* tuotteistomme maine; tuotemerkit (brandit)
* asiakaskanta/-suhteet
* yrityskulttuuri
* henkilöt/osaaminen
(ml. johtamisosaaminen)
johtamisella
voidaan vaikuttaa mahdollisuuksiin
sekä siihen kuinka niihin tartutaan/vastataan
johtamisen osa-alueet
=> asioita/päätöksenteloa korostava perinne
=> henkilöjohtajuus: ajattelun kehitysvaiheita
…
=> johtamisen kompetensseista, keinoista ja
käyttäytymismalleista
3
Henkilöjohtajuus: ajattelun kehitysvaiheita
JOHTAJAN OMINAISUUDET
JOHTAJAN KÄYTTÄYTYMINEN
JOHTAMINEN JA JOHTAMISYMPÄRISTÖ
positivistiset
hermeneuttiset
JOHTAMISEN
KOMPETENSSIALUEET
JOHTAMISEN
PROSESSIEN
TARKASTELU
MITÄ
JOHTAMISESSA
TAPAHTUU?
4
Toiminnan organisointi
* johtoajatus: resurssien/energian keskittäminen
* make - co-operate - buy
(tee-se-itse…yhteistyö…osta)
=> mikä on yritys?
=> vaihdantakustannus
* tehtäväkuvat**) & valta- ja vastuusuhteet
=> esim.
* toimintojen organsointi***)
* aikaan fokusoituvat lähestymiset
* laadun kehittämisestä nousevat lähestymiset
* kustannuksiin keskittyvät lähestymiset
* teknologiakehityksen hyödyntämisen näkökulma
lean management
JOT, läpimenoaika
TQM
ABC/ABM
Process re-engineering
**) sopivat ihmiset, sopivissa tehtävissä
***) toiminto + toiminto + … = toimintoketju = prosessi => prosessijohtaminen
5
Vaihdantakustannuksista
 kokonaiskustannukset =
vaihdantakustannukset +
valmistuskustannukset
 esimerkki (yhteistyö/partnerisuhde vs. osta):
- kandidaattien tunnistaminen
- kandidaattien arvioiminen
- sopimusneuvottelut
- toimitusten käytännön toteutus
- laatu- ym. ongelmien ratkaiseminen
- asiakassuhteen hoito
(tavara, paperi, data; minne, kenelle)
(  historia & tulevaisuusodotukset)
6
Missä busineksessa ollaan mukana?
• portfolio -ajattelu
 riskinhallinta
 mikä on yritys (esim. sidosryhmä -ajattelun näkökulmasta)
 yrityksen menestys: tarkasteluaikajänne ja menestyksen mittarit
• missä kohdin ”arvoketjua”?
• kriittisyys loppuasiakkaan kannalta
• kriittisyys asiakkaan kannalta
7
Alan/liiketoimintaympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja
niihin vaikuttaminen
 elinkaariajattelu & empiirinen näyttö (BCG =>)
 toimialan jäsentäminen
=> SCP-paradigma
 alalletulon esteet
 determinismi vs./& voluntarismi
 yrittäjä/yritys
& luova tuho
8
SCP – PARADIGMA
PERUSOLOSUHTEET *
S
C
P
MARKKINARAKENNE
KILPAILUN LUONNE
SUORITUSKYKY
* asiakastottumukset, teknologiset vaatimukset, pääomavaatimukset, lainsäädäntö
9
KILPAILUN KENTÄT
1. Horisontaalinen kilpailu vastaavan
tyyppisiä tuotteita tarjoavaa vastaan
5
2. Horisontaalinen kilpailu mahdollisia
alalle tulijoita vastaan
2
4
1
3. Horisontaalinen kilpailu korvaavia
tuotteita vastaan
4. Kilpailu vertikaalisen ketjun sisällä
3
4
5. Vertikaalinen ketjujen välinen kilpailu
10
Tuotoksen sovittaminen asiakastarpeisiin
 asiakassuhteen tarpeisiin
suhdejohtaminen
 tuote/palvelu -tarpeisiin
 segmentointi
 differointi  perinteinen tuotekäsitys
…
 merkkijohtaminen *
 merkin ympärille rakentuneet business –ryväkset **
*
kulttuuri rakentuu merkitysten kautta;
merkityksiä tuotetaan mm. kielen, käyttäytymisen, kuluttamisen ja omistamisen kautta;
merkitykset syntyvät ihmisen mielen tuottamina
**
tuotteet + oheistuotteet + uudet tuoteryhmät + …
11
Johtamisen kompetensseista, keinoista ja käyttäytymismalleista
– subjektiivisesti valitut 11 käskyä











ole ammattilainen (tulevaisuuden, yritystoiminnan, alan, markkinan, johtamisen…)
keskity ihmisiin – kuuntele
ole positiivinen ja inspiroiva
tunne päämäärä, osaa tehdä synteesit
kohtele ihmisiä kunnioittavasti
tee paljon työtä ryhmän puolesta
täytä tai ylitä asiakkaidesi/tukijoidesi toiveet
anna muiden kehittyä
älä määräile
tue seuraajiasi
tue työssä, älä sorki
 AVAINSANOJA:
anna, toiset, ryhmä, myönteinen
12

similar documents