Oorsig

Report
Die Dordtse leerreëls
’n Oorsig
Agtergrond
Agtergrond
• Professor te Leiden sedert 1903 tot sy dood.
• Het algaande meer en meer probleme met die
Calvinistiese leer van die uitverkiesing
ontwikkel.
• Na sy dood is dit verder uitgewerk deur sy
navolgers, bekend as die Remonstrante (n.a.v.
’n geskrif waarin hulle hulle klagtes oor die
leer van die uitverkiesing uiteengesit het).
• Die Remonstrante het basies vyf punte gehad:
Agtergrond (vervolg): Die vyf artikels van
remonstransie
1. God se uitverkiesing vind plaas op grond van
vooruitgesiene geloof.
2. Alle mense ontvang deur die kruisoffer van
Christus vergewing van sondes.
3. Geen mens in die inherente potensiaal om homself
te red nie.
4. God se genade is nie onweerstaanbaar nie.
5. Daar is ’n moontlikheid dat die redding verloor kan
word.
Agtergrond (afloop)
• Onrus ontstaan in die Gereformeerde kerke in
Nederland
• Die Remonstrante se artikels word geweeg en
verwerp op die sinode van Dordtrecht, 1618/1619.
• Die Dordtse Leerreëls word opgestel en goedgekeur
as ’n belydenisskrif van die Nerderlandse
Gereformeerde kerke.
• Kom ook saam na Suid-Afrika en is ook steeds ’n
belydenisskrif van die gereformeerde kerke in SuidAfrika.
• Lees ook gerus die oospronklike voorwoord en die
besluit van die sinode in die Psalmboek.
Die Dordtse leerreëls, vyf artikels
1 – God se voorbeskikking
• Uiteensetting van ware leer in 18 paragrawe.
• Weerlegging van die dwaling in 9 paragrawe.
2 – Dood van Christus en die verlossing van mense daardeur.
• Uiteensetting van ware leer in 9 paragrawe.
• Weerlegging van die dwaalleer in 7 paragrawe.
3 en 4 (Artikel 3 was suiwer) Verdorwenheid van die mens, sy
bekering tot God en die wyse waarop dit plaasvind
• Uiteensetting van ware leer in 17 paragrawe.
• Weerlegging van die dwaalleer in 9
5 – Die volharding van die heiliges
• Uiteensetting van ware leer in 15 paragrawe.
• Weerlegging van die dwaalleer in 9 paragrawe.
Die uitverkiesing
Efesiërs 1
’n Loflied oor God Drie-Enig se verlossingswerk.
Ef. 1:2-6 fokus op die werk van die Vader.
• Ef. 1:4: “So het Hy, nog voordat die wêreld geskep
is, ons in Christus uitverkies om heilig en
onberispelik voor Hom te wees.”
• Vier sake:
1. Die Vader het uitverkies.
2. Uitverkiesing vind plaas in Christus.
2. Wanneer het Hy uitverkies.
3. Waartoe het Hy uitverkies.
Die Vader het uitverkies
• Dit is wat ons vanaand in geheel na gaan kyk.
Kom ons kyk net eers vinnig:
Wanneer het hy uitverkies?
• “Nog voordat die wêreld geskep is.”
• 1953-vertaling: “Voor die grondlegging van die
wêreld.
• Kortliks oor die probleem van tyd.
• Uitverkiesing van sondaars.
Die Vader het uitverkies
Eienskappe van God
Totaal anders, sonder sonde
Regverdig
Hy gee volgens verdienste
Genadig
Liefdevol
Alwetend en Alwys
Weet alles en het met alles ’n plan
Almagtig
Kan doen wat Hy wil
Soewerein
Mag doen wat Hy wil
Sonde
Heiligheid
Eienskappe van die mens
Die Vader het uitverkies
Eienskappe van God
Totaal anders, sonder sonde
Regverdig
Hy gee volgens verdienste
Genadig
Liefdevol
Alwetend en Alwys
Weet alles en het met alles ’n plan
Almagtig
Kan doen wat Hy wil
Soewerein
Mag doen wat Hy wil
Sonde
Heiligheid
Eienskappe van die mens
Die uitverkiesing
Die hel
Die Vader het uitverkies
Eienskappe van God
Totaal anders, sonder sonde
Regverdig
Hy gee volgens verdienste
Genadig
Liefdevol
Alwetend en Alwys
Weet alles en het met alles ’n plan
Almagtig
Kan doen wat Hy wil
Soewerein
Mag doen wat Hy wil
Sonde
Heiligheid
Eienskappe van die mens
Die uitverkiesing
Die Heilige Gees
Die hel
• Die uitverkiesing is 100 persent God se genade
• Maar eis 100 persent ons verantwoordelikheid

similar documents