File - die Gereformeerde Kerk Benoni

Report
MARTIN LUTHER
JOHANNES CALVYN





REFORMASIE EN HERVORMING
DIE VORM VAN DIE KERK WAS IN
DE-FORMASIE /SKEEFGETREK
DAAR KORT RE-FORMASIE OF
HER-VORMING
DAARUIT ONTSTAAN DIE GEREFORMEERDE
KERKE EN HERVORMDE KERKE
ALMAL PROTESTANTE KERKE
(PROTESTEER )TEEN DIE DE-FORMASIE VAN
DIE ROOMSE KERK

Soli Deo Gloria: Alleen tot die eer van God.

Sola Christi:
Alleen deur Christus.

Sola Fidé:
Alleen deur die geloof.

Sola Scriptura: Alleen deur die Bybel.

Sola Gratia:
Alleen deur genade.
ORNAMENT?
INSTRUMENT?

TROOSBOEK

LEERBOEK

ANKERBOEK

EVANGELISERINGSBOEK
 Hy
moet vashou aan die
betroubare Woord waarin hy
onderrig is.
 Dan sal hy in staat wees om
ander met die gesonde leer aan te
moedig
 En om die argumente van
teenstanders te weerlê.
 In
julle harte moet daar net
heilige eerbied wees vir
Christus die Here. Wees altyd
gereed om ‘n antwoord te gee
aan elkeen wat van jou ‘n
verduideliking eis oor die
hoop wat in julle lewe.




Ons moet die Bybel ken en dit uitleef as
ons enigste bron. (Vers 9a)
Ons moet dit wat ons glo aan ander
oordra. (Vers 9b).
Ons moet standpunt inneem teenoor
dwalleer van ons wêreld. (Vers 9c)
Ons moet die eenheid tussen verkillende
kerke, met wie ons in belydenis
saamstem te bewaar.

similar documents