Slide 1

Report
XIN “CHO NHAU”
XIN CHO NHAU (C)
Xin cho nhau thân ái trên môi
cười.
Xin cho nhau câu hát vui chan
hòa.
Xin cha ban lẽ sống luôn chân
thành. Yêu anh em khắng khít
hiệp một lòng.
ĐK: Halelu, halelugia.
Amen! (4)
Xin cho nhau luôn giống
như Jê-su. Yêu anh em,
tha thứ cho mọi người.
Luôn hy sinh lo lắng công
việc Ngài. Luôn quan tâm
chăm sóc bao linh hồn.
Phục Vụ Nhau = Phục Vụ Chúa
6 Không
phải chỉ vâng phục
trước mặt chủ, làm việc chỉ
để lấy lòng người mà thôi,
nhưng hãy như người tôi tớ
của Chúa Cứu Thế, hết lòng
làm theo ý muốn của Đức
Chúa Trời.
7 Hãy
phục vụ với thiện chí
như phục vụ Chúa chứ
không phải cho người ta,
8 vì anh chị em biết rằng,
bất luận tôi tớ hay tự chủ,
hễ ai làm việc tốt đẹp, đều
sẽ được Chúa tưởng
thưởng. (Êph 6:6-8)
10 Vì
Đức Chúa Trời đâu có
bất công mà quên công
tác của anh chị em và
lòng yêu thương anh chị
em đã tỏ ra vì danh Ngài
khi phục vụ các thánh đồ
và hiện nay vẫn còn phục
vụ. (Hê 6:10)
23 Bất
luận làm gì, hãy tận tâm
mà làm, như làm cho Chúa,
không phải làm cho người
24
ta, Vì biết rằng anh chị em
sẽ nhận lãnh từ nơi Chúa cơ
nghiệp làm phần thưởng; vì
Chúa Cứu Thế chính là Đấng
anh chị em phục vụ. (Cô 3:2324)
“LẪN NHAU”
1) Yêu thương “lẫn nhau” (Rô 13:8)
2) Phục vụ “lẫn nhau” (Ga 5:13)
3) Mang gánh nặng “lẫn nhau” (Ga 6:2)
4) Chịu đựng “lẫn nhau” (Êph 4:2)
5) Tha thứ “lẫn nhau” (Êph 4:32)
6) Đầu phục “lẫn nhau” (E6ph 5:21)
7) Cầu nguyện “lẫn nhau” (Gia-cơ 5:16)
YÊU THƯƠNG LẪN NHAU
8 Đừng
mắc nợ ai điều
gì, ngoại trừ món nợ
yêu thương nhau, vì ai
yêu người lân cận
mình là đã làm trọn luật
pháp. (Rô 13:8)
[8] Pay everything you
owe. But you can never
pay back all the love you
owe each other. Those
who love others have
done everything the law
requires.
PHỤC VỤ LẪN NHAU
13 Thưa anh chị em, về phần
anh chị em đã được kêu gọi
để hưởng tự do thì đừng lấy
tự do làm dịp tiện thỏa mãn
tính xác thịt. Nhưng hãy lấy
tình yêu thương phục vụ lẫn
nhau. (Ga 5:13)
For you, brethren, have
been called to liberty;
only do not use liberty
as an opportunity for
the flesh, but through
love serve one another.
MANG GÁNH GẶNG “LẪN NHAU”
2 Hãy
mang gánh nặng
cho nhau, như vậy
anh chị em sẽ chu
toàn luật của Chúa
Cứu Thế. (Ga 6:2)
[2] Bear (endure, carry) one
another's burdens and [
troublesome moral faults, and
in this way fulfill and observe
perfectly the law of Christ . . .
(AMP)
CHỊU ĐỰNG LẪN NHAU
2 Phải
hết sức khiêm
nhường, nhu mì và kiên
nhẫn, lấy tình yêu thương
chịu đựng lẫn nhau. Hãy hết
sức gìn giữ sự hiệp nhất do
3
Thánh Linh đem lại, bằng
sợi dây xích hòa thuận. (Êph
4:2)
Chúng ta là người
mạnh phải gánh vác
những khiếm khuyết
của người yếu, chứ
không chỉ biết làm vừa
lòng chính mình. (Rô
15:1)
7 Tình
yêu thương
hay dung thứ mọi
sự, tin mọi sự, hi
vọng mọi sự, chịu
đựng mọi sự. (1Cô
13:7)
[7] Love bears up under
anything and everything that
comes, is ever ready to
believe the best of every
person, its hopes are fadeless
under all circumstances, and it
endures everything [without
weakening]. (AMP)
THA THỨ LẪN NHAU
32 Anh
chị em hãy nhân từ,
thương cảm lẫn nhau, tha
thứ nhau như Đức Chúa
Trời đã tha thứ anh chị em
trong Chúa Cứu Thế.(Êph
4:32)
Hãy khoan dung, tha thứ nhau
khi anh chị em có điều than
phiền nhau, như Chúa đã tha
thứ anh chị em, thì anh chị em
14
cũng phải tha thứ. Trên hết
các mỹ đức ấy, hãy thêm tình
yêu thương, là sợi dây ràng
buộc toàn hảo. (Cô 3:13-14)
ĐẦU PHỤC LẪN NHAU
21 Hãy
thuận phục lẫn
nhau vì anh chị em
kính sợ Chúa Cứu
Thế. (Êph 5:21)
5 Cũng
vậy, các thanh niên
hãy thuận phục các trưởng
lão. Mọi người hãy mặc lấy
sự khiêm nhường mà đối
đãi với nhau; vì Đức Chúa
Trời chống cự kẻ kiêu ngạo,
nhưng ban ơn cho người
khiêm nhường. (1Phi 5:5)
Likewise, you who are younger and of
lesser rank, be subject to the elders (the
ministers and spiritual guides of the
church) — [giving them due respect and
yielding to their counsel]. Clothe (apron)
yourselves, all of you, with humility . . .
For God sets Himself against the proud
(the insolent, the overbearing, the
disdainful, the presumptuous, the
boastful) — [and He opposes, frustrates,
and defeats them], but gives grace
(favor, blessing) to the humble.
CẦU NGUYỆN LẪN NHAU
16 Vậy
hãy xưng tội với nhau
và cầu thay cho nhau, để
anh chị em được lành bệnh.
Lời cầu xin của người công
chính rất mạnh mẽ và hiệu
nghiệm. (Gia 5:16)
Confess to one another therefore
your faults (your slips, your false
steps, your offenses, your sins) and
pray [also] for one another, that
you may be healed and restored [to
a spiritual tone of mind and heart].
The earnest (heartfelt, continued)
prayer of a righteous man makes
tremendous power available
[dynamic in its working].
Xin Cho Nhau
1) Yêu thương
2) Phục vụ
3) Gánh nặng
4) Chịu đựng
5) Tha thứ
6) Đầu phục
7) Cầu nguyện
“. . .Xin cho nhau luôn
giống như Jê-su. Yêu anh
em, tha thứ cho mọi
người. Luôn hy sinh lo
lắng công việc Ngài. Luôn
quan tâm chăm sóc bao
linh hồn. . .”

similar documents