การคัดเลือกแบ่งเป็น 2 รูปแบบ 1) Natural Selection

Report
หลักการคัดเลือกสัตว์
ดร.วุฒไิ กร บุญคุ้ม
หลักการคัดเลือกพันธุ์สัตว์
Principle of Selection
ผู้ชายคนไหนที่คุณอยากได้
ชอบ ? เป็ นแฟน ?
การคัดเลือก คือ การที่สัตว์ บางตัวมีโอกาสมีชีวิตรอด
เพื่อสืบพันธุ์และถ่ ายทอดพันธุกรรมไปยังรุ่ นต่ อๆไป
ในขณะที่สัตว์ บางตัวจะถูกคัดทิง้ (culling)
การคัดเลือกแบ่ งเป็ น 2 รูปแบบ
ปรับตัวให้ เข้ ากับธรรมชาติ
1) Natural Selection
Charles Robert Darwin
ปรับตัวเข้ ากับธรรมชาติไม่ได้
ก็ไม่สามารถมีชีวิตรอดได้
ตัวอย่างสัตว์ที่ปรับตัวในสภาพธรรมชาติได้ ยาก
Natural selection ยังรวมถึงทฤษฏี used and
disused
Use and disuse
Jean-Baptiste Lamarck
2. Artificial selection
หลักพื้นฐานของการคัดเลือกพันธสุ์ ตั ว์
Selection
Natural selection
Artificial selection (เรี ยนในวิชานี้)
P=G+E
Et + Ep
A +D+I
EBV (estimated breeding value)
Selection response
แผนการคัดเลือกสามารถแบ่ งได้ เป็ น 3 วิธี
1. Tandem method (การคัดเลือกทีละลักษณะ)
Milk yield,
Conception rate,
Type trait
ADG, FCR
NBA, LSY,
%PWM
Egg
production,
AFE,
แผนการคัดเลือก
สามารถแบ่งได้ดงั นี้
Tandem Method
เป็นวิธีการคัดเลือกที่ตอ้ งการปรับปร ุงฝูงสัตว์โดยเน้นครัง้ ละลักณะะ
หลังจากทาการคัดเลือกจนได้ลกั ณะะตามที่ตอ้ งการแล้วจึงเปลี่ยนไปคัดเลือก
ลักณะะอื่น
อาจพบปัญหาหากลักณะะที่นามาคัดเลือกมีค่าสหสัมพันธ์ทางพันธ ุกรรมนน
การลบ (negative genetic correlation)
ส่งผลนห้การคัดเลือกลักณะะต่อมาไปทานห้ลกั ณะะก่อนกลับแย่ลง
แผนการคัดเลือก
Tandem Method
เปอร์เซ็นไขมันน้านม
ปริมาะน้านม
(ระหว่ างลักษณะมีความสัมพันธ์ ในเชิงลบ)
แผนการคัดเลือก
2) Independent Culling Level
Pig
ADG (<4.0)
BF (<1.2)
NBA (>9.5)
001
3.5
1.0
8
002
3.6
1.3
12
003
3.9
1.2
10
Note: ADG = Average Daily Gain
BF = Back Fat
NBA = Number Born Alive
ผมเองครับที่จะถูก
คัดเลือก…
แผนการคัดเลือก
สามารถแบ่งได้ดงั นี้
2) Independent Culling Level
 เป็ นวิธีการคัดเลือกที่ตอ้ งการปรับปร ุงฝูงสัตว์โดยเน้นพร้อมกันหลายลักณะะ
 ต้องกาหนดเกะฑ์หรือสัดส่วนที่จะทาการคัดเลือกของแต่ละลักณะะก่อน
ล่วงหน้า
 ได้เปรียบกว่าวิธี Tandem เนื่องจากแต่ละลักณะะไม่มีความสัมพันธ์กน
ั
 ฝูงสัตว์จะถ ูกปรับปร ุงพันธถ
์ ุ ึงมาตรฐานที่กาหนดได้เร็วกว่าปรับปร ุงทีละ
ลักณะะช่วยนห้สามารถคัดเลือกได้อย่างสอดคล้องไปกับสภาพของฝูงสัตว์
(biological stage) เช่น เริม
่ คัดสัตว์จากลักณะะ BW  WW 
reproductive traits selection
แผนการคัดเลือก
3) Selection Index
Pig
ADG (<4.0)
BF (<1.2)
NBA (>9.5)
“Score”(5)
001
3.5
1.0
8
4.16
002
3.6
1.3
12
5.63
003
3.9
1.2
10
5.03
Note: ADG = Average Daily Gain
BF = Back Fat
NBA = Number Born Alive
แผนการคัดเลือก
สามารถแบ่งได้ดงั นี้
3) Selection index
เป็ นวิธีการคัดเลือกที่ตอ้ งการปรับปร ุงฝูงสัตว์โดยเน้นพร้อมกันหลายลักณะะ
เรียกว่าเป็นสมการ Multiple regression
 สร้างเป็นสมการที่ประกอบด้วยข้อมูลของลักณะะต่างๆ (Yi) ที่ตอ้ งการ
คัดเลือกจากนัน้ จึงนาสัตว์มาเรียงลาดับเพื่อตัดสินนจอีกทีหนึ่ง
ดัชนีการคัดเลือก
รูปแบบสมการนนปัจจุบนั
I  1EBV1  2 EBV2  ... m EBVm
1
=
EBV =
ค่าทางเศรณฐกิจ economic value
ค่าการผสมพันธ์ ุ
ข้อดีของดัชนีการคัดเลือก
มี ค วามแม่ น ย าของการประเมิ น สูง ส ดุ เนื่ อ งจากมี ก ารคิ ด ค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีที่ประเมินกับพันธกุ รรมหรืออิ ทธิ พลของ
ยีนแบบบวกสะสม
 Error ต่าส ุด เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ที่นช้ ประเมินโดยวิธีความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองน้อยที่ส ุด (least square analysis)
ข้อจากัดของดัชนีการคัดเลือก
ต้องอาศัยข้อมูลครบท ุกลักณะะเสียก่อนจึงจะประเมินค่าดัชนีของสัตว์นนั้ ๆได้
ไม่สามารถเปรียบเทียบพันธ ุกรรมของสัตว์ขา้ มฝูงหรือข้ามกลมุ่ การจัดการได้
ไม่มี ก ารปรับ ปั จจัยอื่ น ๆที่ อ าจมี ผ ลต่ อ ความผัน แปรของลัก ณะะ เช่ น อาย แุ ม่
ระยะการนห้นม เพศ เป็นต้น
ยกตัวอย่างการคัดเลือกโดยนช้ดชั นีการคัดเลือก
ID
EBV(BF)
EBV(Days to estrus)
EBV(ADG)
1
-0.03
2.88
1.01
2
-0.02
-3.62
0.65
3
-0.01
3.55
0.40
กาหนดนห้ค่าทางเศรณฐกิจ (v) ดังนี้ BF = -20, Days = -5, ADG = 10
วิธีการคานวะ
I = v1EBV1+ v2EBV2+ v3EBV3
ลองคานวณดูซิวา่ สัตว์ตวั ไหนที่
น่าจะถูกคัดเก็บไว้ จ๊ะ….
ยกตัวอย่างการคัดเลือกโดยนช้ดชั นีการคัดเลือก
สัตว์เบอร์ 1 I  ( 20 * 0.03)  ( 5 * 2.88)  (10 * 1.01)
 3.7
สัตว์เบอร์ 2
I  (20 * 0.02)ผมเองครั
 ( บ5 * -3.62)  (10 * 0.65)
 25
สัตว์เบอร์ 3 I  ( 20 * 0.01)  ( 5 * 3.55)  (10 * 0.40)
 -13.6

similar documents