Personální strategie Městského úřadu Valašské Meziříčí

Report
Město Valašské Meziříčí
PERSONÁLNÍ STRATEGIE
Městského úřadu
Valašské Meziříčí
Ing. Josef Matocha
Město Valašské Meziříčí
Město Valašské Meziříčí
Měsíčník Moderní obec
• Moderní úřad se opírá o motivované zaměstnance (9/2011)
• Kvalifikovaným úředníkem se nestanete ze dne na den
(1/2012)
• Řízení kvality a výkonu: zaostřeno na náklady (3/2012)
• Otevřená komunikace otevírá dveře uvnitř i vně úřadu
(5/2012)
• Aby obecní a městské úřady nestály na hliněných nohách
(9/2012)
• Personální audity a personální strategie- budujeme město
(1/2013)
Město Valašské Meziříčí
CAF: 2004-2009
Implementační tým- závazek: připravíme zadání realizačnímu týmu
včetně harmonogramu. Najdeme zkušeného poradce, který
realizační tým nadchne. Posoudíme podklady pro hodnocení z
hlediska jejich relevance dle metodiky CAF. Budeme dbát, aby
realizační tým při hodnocení směřoval ke klíčovým výsledkům
výkonnosti. Posoudíme akční plán z hlediska vhodnosti a reálnosti a
zavedeme jeho opatření do praxe.
Realizační tým- závazek: prověříme odbory, oddělení a činnosti
úřadu. Připravíme podklady pro hodnocení, shromáždíme důkazy,
na jejichž základě provedeme sebe hodnocení- jednotliví členové
týmu přidělí body k otázkám- subkritériím dle metodiky modelu CAF.
Vypracujeme akční plán tak, aby byl vhodný a realizovatelný.
Město Valašské Meziříčí
Benchmarking: 2004-…
Město Valašské Meziříčí
Procesní audit
Zavedení procesního modelu jako
klíčového nástroje řízení úřadu
CZ.1.04/4.1.01/53.00020
•
•
•
•
•
•
Strategie
Procesní analýza
Nákladová optimalizace
ERP systém
Správa majetku
30 měsíců
Město Valašské Meziříčí
Personální audit
Rozvoj lidských zdrojů na MÚ
Valašské Meziříčí;
reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00071
•
•
•
•
•
•
•
Analýza systému řízení
Personální analýza
Rozvojová centra
Hodnocení zaměstnanců
Metodika personálního auditu
Standardy personalistiky
21 měsíců
Město Valašské Meziříčí
Město Valašské Meziříčí
Město Valašské Meziříčí
Město Valašské Meziříčí
Město Valašské Meziříčí
I. Výběr, adaptace a vzdělávání zaměstnanců
I.1
I.1.1
I.1.2
Výběr zaměstnanců
Pravidla výběru zaměstnanců
Organizace výběrového řízení
I.2
Adaptace zaměstnanců
II.3
Vzdělávání zaměstnanců
Město Valašské Meziříčí
Výběr zaměstnanců
•
•
•
•
Zkušenosti výběrové komise
Nástroje výběru
Důkladná příprava
Systemizace
Město Valašské Meziříčí
Město Valašské Meziříčí
Město Valašské Meziříčí vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce referent Odboru životního prostředí (požární
ochrana a krizové řízení) Městského úřadu Valašské Meziříčí
Jiné požadavky Města Valašské Meziříčí pro vznik pracovního poměru:
ukončené vzdělání VOŠ nebo ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
technického směru, popřípadě se zaměřením na požární ochranu
praxe v oblasti požární ochrany a krizového řízení výhodou
osvědčení o způsobilosti k výkonu činnosti na úseku požární ochrany výhodou
dobrá znalost práce na PC zejména v programech Word, Excel, Aspi (nebo v jiných
obdobných programech)
znalost právní problematiky – zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a orientačně zákon č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení, vždy ve znění pozdějších předpisů
komunikativnost, spolehlivost, samostatnost
společenská úroveň jednání a vystupování
připravenost pro vysoké pracovní nasazení, schopnost zvládat stresové situace
řidičský průkaz skupiny B, ŘP skupiny C výhodou
nástup 1. 4. 2013, dřívější nástup od 1. 2. 2013 výhodou
Město Valašské Meziříčí
Adaptační program
Vedoucí odboru předá v den nástupu zaměstnanci program (harmonogram) adaptace,
který obsahuje nejméně následující oblasti:
• seznámení se strukturou a hlavní činností odboru,
• seznámení s cíli a plány odboru a spolupracujících odborů,
• vysvětlení popisu pracovní činnosti,
• ověření si pochopení cílů a hlavních úkolů adaptačního programu,
• představení kolegů,
• pokud to vyžaduje pozice, zajištění krátkodobé seznámení s činností ve
spolupracujících odborech,
• stanovení termínů pro pravidelné schůzky v době adaptace a vyhodnocení adaptace.
Pověřený zaměstnanec OOZ seznámí nového zaměstnance v průběhu jeho adaptace s:
• pracovním řádem,
• organizační strukturou úřadu,
• kolektivní smlouvou,
• jeho pracovištěm, zajistí proškolení k BOZP a PO,
Dále mu předá nosič se základními interními směrnicemi a odkaz na intranet.
Město Valašské Meziříčí
Vzdělávání zaměstnanců
Poptávka 2012
Skutečnost 2011
Management, kvalita
6,2
16,5
Povinné školení
1,4
6,5
Právní minimum
2,2
2,2
Obecně závazné právní předpisy
49,1
57,2
Média a public relations
5,7
1,6
Jazykové vzdělávání
6,8
1
Informatika
3,1
2,2
Měkké dovednosti
25,4
12,6
Město Valašské Meziříčí
Nadstavbové vzdělávání
Tvorba vzdělávácích programů a
nadstavbové vzdělávání
zaměstnanců MÚ;
reg. č. CZ.1.04/4.1.01/69.00043
• Strategické plánování a řízení
• Finanční plánování a řízení
• Vyhodnocování vlivů
veřejných politik
• Nákladově výnosové metody
• Prevence a eliminace korupce
• 24 měsíců
Město Valašské Meziříčí
II. Motivace, hodnocení zaměstnanců a platy
II.1
II.1.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.1.5.
Motivace
Měření spokojenosti
Dotazník k motivaci/demotivaci
Jak správně motivovat
Motivy
Stimuly
II.2
II.2.1.
II.2.2.
II.2.3.
Hodnocení zaměstnanců
Smysl a cíl hodnocení
Co budeme hodnotit
Jak budeme hodnotit
II.3
II.3.1.
II.3.2.
Platy
Legislativa
Doporučení
Město Valašské Meziříčí
II. Motivace, hodnocení zaměstnanců a platy
Město Valašské Meziříčí
Město Valašské Meziříčí
III. Řízení kvality a výkonu, KPI
III.1
III.2
Role procesního řízení
Metriky, benchmarking
IV. Komunikace, firemní kultura, etika
IV.1
IV.2
IV.3
Komunikace a public relations
Etika, střet zájmů, etický kodex
Vize úřadu
Město Valašské Meziříčí
Interní komunikace
vedoucí
nevedoucí
Snaha vedení informovat pracovníky
5,26
4,95
Povědomí o tom, co se na našem úřadě děje
5,48
4,54
Informace získávané e-mailem
6,65
5,41
Informace z internetu/intranetu
6,57
5,72
6
5,91
Informace z porad
5,48
5,16
Ústní informace od nadřízených
5,48
5,9
Informace z formálních i neformálních schůzek
5,04
4,35
Ostatní sdělovací prostředky
2,74
2,63
Informace z městského zpravodaje
Město Valašské Meziříčí
KPI
 KPI odvozujeme na několika úrovních
 Ukazatele plnění strategických cílů
 Ukazatele výkonnosti konkrétních pracovních postupů – procesů
 Při výběru sledovaných KPI rovněž musíme posoudit, zda
 Máme k dispozici data pro pravidelné vyhodnocování hodnot KPI
 Zda jsme schopni za hodnoty KPI stanovit odpovědnost
 KPI sledujeme proto, abychom mohli vyhodnotit, jestli město / odbor plní svou dlouhodobou
strategii a procesy (pracovní postupy) fungují efektivně
 KPI je vhodné promítnout do motivačního systému zaměstnanců, aby je bylo možné hodnotit
podle jejich přínosu k plnění celkových cílů
Město Valašské Meziříčí
Město Valašské Meziříčí
Město Valašské Meziříčí
Centrální úroveň (stát)
Stavební úřad
Životní pros tředí
Sociální záležitos ti
Ev.obyvatel, o.p, c.d.
Matrika
Přes tupky
Dopravně s právní agendy
Živnos tens ký úřad
Průtokové trans fery š kols tví a kultura
Průtokové trans fery s ociální záležitos ti
Průtokové trans fery os tatní
Místní úroveň (město)
Vedení a orgány m ěs ta
Škols tví
Kultura
Sport a volný čas
Pam átková péče
Ces tovní ruch
Regionální rozvoj
Územ ní plánování
Has iči (SDH a s tátní) a ochr. obyvatels tva
Kom unální s lužby - kom unikace
Kom unální s lužby - doprava
Kom unální s lužby - vodovody, kanalizace, s ítě
Kom unální s lužby - VO
Kom unální s lužby - pohřebnictví
Kom unální s lužby - obecné
Kom unální s lužby - odpady
Kom unální s lužby - zeleň
Kom unální s lužby - os tatní
Majetek - s práva bytů
Majetek - s práva nebytů
Majetek (s práva) - os tatní nem ovitos ti a s tavby
Majetek (s práva) - os tatní m ajetek
Mís tní poplatky
Finanční řízení a os tatní projekty (53, 57, 69)
Měs ts ká policie
Přís pěvkové organizace - š kols tví
Přís pěvkové organizace - kultura
Přís pěvkové organizace - kom unální s lužby
Přís pěvkové organizace - s ociální záležitos ti
Obchodní s polečnos ti
Os tatní nezis kové s ubjekty
Inves tice - VIS
Inves tice - OŠKS
Inves tice - ÚP a RR
Inves tice - OKS
Inves tice - OMS
Servisní úroveň (úřad)
Audit a kontrola
Kancelář s taros ty
Ekonom ika a účetnictví
Sociální fond
Právní oddělení
Adm inis trativa m ajetku
VIS
OOZ
Os tatní
Financování
Město Valašské Meziříčí
Město Valašské Meziříčí
I.
Hlavním cílem MěÚ i každého úředníka je maximální podpora
udržitelného rozvoje města, jehož výsledkem je spokojený
občan. „Resortismus“ je potírán. Vedoucí odborů jsou odpovědní
za koncepční práci a kontrolu, vedoucí oddělení jim odpovídají
za výkon jednotlivých agend. Úředníci mají pocit, že jsou dobře
informováni o činnosti a rozvoji MěÚ a že jsou považováni za
jeho důvěryhodnou a významnou součást.
II.
Mzdové a rozpočtové náklady rostou v souladu s rozpočtovým
výhledem pouze o inflaci. Úřad je úsporný a dodržuje
rozpočtovou kázeň. Počet úředníků se mění v závislosti na
změně kompetencí. Úřad se účastní benchmarkingu s jinými
úřady a hledá optimální organizační strukturu.
Město Valašské Meziříčí
III.
Je zaveden funkční informační personální systém a systém
správy zdrojů. (financí a majetku- ERP).
Úřad co možná nejlépe využívá nové informační a komunikační
technologie s cílem zajistit hladký tok informací jak v rámci úřadu,
tak navenek.
IV.
Úřad využívá všech možností pro komunikaci s veřejností a je
vstřícný k občanům. Úředníci nepodnikají. Zavádí se modely
řízení kvality, úředníci znají a dodržují vnitřní směrnice a řídí se
etickými hodnotami úřadu. Občané úřadu důvěřují, mají pocit, že
k nim přistupuje spravedlivě a profesionálně a že úředníci jednají
otevřeně, korektně a přátelsky.
Město Valašské Meziříčí
Město Valašské Meziříčí
Děkuji za pozornost
[email protected]

similar documents