Wczesne wspomaganie

Report
Informacja na temat
wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka.
Opracowały : Teresa Kufel , Iwona Rusin
Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie to szereg
specjalistycznych oddziaływań diagnostycznych
i terapeutycznych, podjętych w stosunku do dziecka i jego
rodziny. Mają na celu jak najszybsze wykrywanie trudności
rozwojowych i minimalizowanie ich tak, aby dziecko
uzyskało możliwie najlepszy dla niego rozwój, w sferze
ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.
Problemy rozwojowe mogą występować od urodzenia, tak
więc wczesna pomoc powinna być dostępna już od
pierwszych tygodni życia, gdy rodzice lub lekarz pediatra
zauważą niepokojące objawy.
Dziecko, u którego rozwój przebiega nieprawidłowo, powinno jak
najwcześniej uzyskać specjalistyczną pomoc. Nie ma jednej,
niezawodnej recepty na wspieranie dziecka z problemami
rozwojowymi. Każde dziecko rozwija się w innym rytmie, ma
swoje uzdolnienia i specyficzne trudności. Dlatego wszystkie
działania naprawcze powinny być dobrane do jego
indywidualnych potrzeb i możliwości zdrowotnych.
Należy pamiętać, że im wcześniejsza diagnoza i bardziej
wszechstronna terapia tym większa szansa na poprawę
funkcjonowania dziecka ze względu na dużą plastyczność
centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju
i wynikające z tego następujące możliwości:
większa podatność małych dzieci na
oddziaływania terapeutyczne;
 szybsze niż u starszych postępy usprawniania;
 zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń
o postępującym przebiegu, a czasami nawet
całkowite ustąpienie niekorzystnych zmian, gdy
nie są one jeszcze utrwalone;
 pełniejsza korekcja zaburzonych funkcji
i kompensacja deficytów;
 nie ma nawarstwiania się następstw braku
wczesnej pomocy.

U dzieci, których niepełnosprawność jest
nieodwracalna – wczesna interwencja pozwala
uruchomić wszystkie potencjalne rezerwy procesu
rozwojowego, przez co ulega poprawie ich ogólny
stan zdrowia oraz funkcjonowanie osobiste
i społeczne. Będą lepiej przygotowane do
rozpoczęcia nauki, być może nawet w integracji,
a w przyszłości – dzięki wczesnej pomocy –
dostępne będą dla nich szanse przygotowania
zawodowego, pracy i bardziej samodzielnego
i niezależnego życia.
Rozporządzenie MENiS z dnia 11 października 2013 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci.
Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie
psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili
wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,
zwanego dalej „ wczesnym wspomaganiem” , w tym
kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne
wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka .
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu, szkole
podstawowej
w
tym
specjalnej,
w
innych
formach
wychowania
przedszkolnego, w ośrodkach o których mowa w art.2 pkt 5 ustawy z 7
września 1991 r o systemie oświaty, oraz w publicznej i niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym poradni specjalistycznej,
jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności
dysponują
środkami
dydaktycznymi
i
sprzętem
niezbędnym
do
prowadzenia wczesnego wspomagania.
Szkoły i placówki realizujące wczesne wspomaganie powinny posiadać
odpowiednią
bazę
oraz
kadrę
pedagogiczną
ze
specjalistycznym
przygotowaniem, tak aby mogły być realizowane wszystkie wskazania do
pracy z dzieckiem i rodziną zawarte w opinii.
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Wszystkie
dzieci
niepełnosprawne
posiadające
opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania, powinny być objęte
wczesnym
wspomaganiem,
posiadających
orzeczenie
dotyczy
o
to
potrzebie
także
dzieci
kształcenia
specjalnego uczęszczających do oddziałów specjalnych,
integracyjnych lub ogólnodostępnych w przedszkolach.
Wczesne wspomaganie jest dodatkową formą pomocy i nie
wyklucza udziału dziecka w wychowaniu przedszkolnym.
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się
w wymiarze od 4 do 8 godz. w miesiącu w zależności od
możliwości i potrzeb dziecka. Dla dzieci, które nie
ukończyły 3 roku życia, zajęcia mogą być prowadzone
w domu rodzinnym, natomiast dla dzieci, które ukończyły 3
rok życia zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących
2 lub 3 osoby.
Zajęcia prowadzone powinny być z dzieckiem i jego rodziną.
Cel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zajęcia powinny:
•
zapobiegać pogłębianiu się niepełnosprawności,
•
zapobiegać izolacji rodziny,
•
przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole we właściwym czasie,
•
pomóc rodzinie w akceptacji niepełnosprawnego dziecka oraz wypełnianiu zadań
opiekuńczo-rehabilitacyjnych w domu,
•
pozwolić
na
osiągnięcie
samodzielności
życiowej
odpowiedniej
do
wieku
i osiągniętego rozwoju,
•
rozwijać odpowiedzialność rodziny za prawidłowy rozwój dziecka oraz wzmacniać
wiarę dziecka we własne możliwości,
•
umacniać więzi rodzinne i zapobiegać oddawaniu dzieci niepełnosprawnych do
placówek sprawujących całkowita opiekę,
Zadania dyrektora szkoły/placówki w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka.
Uzgodnić z organem prowadzącym realizacje wczesnego wspomagania
Wprowadzić do statutu szkoły/placówki zapis dotyczący realizacji tego
zadania.
Po dostarczeniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania powołać
zespół w określonym przez rozporządzenie składzie:
•
pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka
(oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog),
•
psycholog,
•
logopeda,
•
inni specjaliści w zależności od potrzeb.
Zadania dyrektora szkoły/placówki w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka.
Członkowie zespołu powinni posiadać przygotowanie do pracy
z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.
Uzgodnić
z
rodzicami
(prawnymi
opiekunami)
miejsce
prowadzenia zajęć.
Koordynować pracę zespołu lub upoważnić innego nauczyciela do
realizacji tego zadania.
Zadania zespołu
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Do zadań zespołu należy:
Ustalanie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia
jego rodziny.
Współpraca z podmiotami działającymi w obszarze wczesnego wspomagania między
innymi z jednostkami opieki zdrowotnej (np. w zakresie zapewnienia rehabilitacji
lub innej niezbędnej pomocy medycznej) i pomocy społecznej itd.
Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu zajęć
wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka
w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących
zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.
Zadania zespołu
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Analizowanie postępów dziecka
i wprowadzanie zmian w indywidualnym
programie wczesnego wspomagania stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny
oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
Dokumentowanie
prowadzonych
działań
pobudzających psychoruchowy
i społeczny rozwój dziecka, dokumentowanie współpracy z rodziną oraz pracy
zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Dziękujemy :D

similar documents