V1 V2 a - DUMy.cz

Report
Název školy:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA
276, OKR LOUNY
Zkopíruj si logo EU do své práce
Anotace:
Autor:
Název:
Téma:
Číslo
projektu:
MGR. OLGA FILÍPKOVÁ
VY_32_INOVACE_431_SOUVĚTÍ
Výklad – souvětí, spojovací výrazy, větné vzorce
CZ.1.07/1.4.00/21. 2975
Anotace
 Tato prezentace slouží k výkladu učiva v předmětu









český jazyk a literatura pro žáky 4. ročníku.
4. přehled prezentace
5. rozlišování věty jednoduché a souvětí
6. vyhledávání určitých sloves a rozlišení věty
jednoduché a souvětí
7. jaké slovní druhy mohou být spojovacími výrazy
8. psaní čárek v souvětí
9. 10. ukázka psaní větných vzorců
11. dosazování vzorců k souvětí
12. samostatná práce – psaní vzorců k daným souvětím
Datum vytvoření:
20. 5. 2012
Klíčová slova:
Souvětí, věta jednoduchá, spojovací výrazy, spojky,
zájmena, příslovce, větné vzorce
Souvětí
 co víme o větách – věty jednoduché a souvětí
 vyhledávání určitých sloves
 spojovací výrazy
 větné vzorce
Co víme o větách?
 Rozlišujeme věty jednoduché a
souvětí.
 Ve větě jednoduché je jedno
sloveso ve tvaru určitém.
 Souvětí se skládá ze dvou nebo
více vět jednoduchých.
Vyhledejte určitá slovesa a rozlište větu jednoduchou a
souvětí.
Někteří chodci tu zmateně pobíhali.
Všechna trápení pominula a zase bylo
dobře.
Už odešli i poslední zákazníci.
Chtěli jsme se tam podívat, protože se o
tom právě učíme.
Nebudeš přece sedět v koutku, když se
všichni tak dobře baví.
Věty v souvětí bývají spojeny
spojovacími výrazy.
Mohou to být:
 spojky – a, ale, že, když, nebo,….
 zájmena – který, kdo, co, jenž….
 příslovce – kde, odkud, kdy….
 Některé věty jsou odděleny
samotnou čárkou.
 Čárku píšeme před většinu
spojovacích výrazů.
 Před spojkami a, i, ani, nebo
zpravidla čárku nepíšeme.
Stavbu souvětí můžeme naznačit pomocí
větného vzorce.
V1
a
V2
Rádi chodíme na procházky a běháme po lese.
V1,
ale
V2
a
V3
Štěně bylo velmi roztomilé, ale za chvíli uteklo a už se neukázalo.
Protože V1,
V2
Protože Honza neutíkal, autobus mu ujel.
Pozorujte spojovací výrazy a vzorce souvětí:
Když napíšu text, hned si ho po sobě opravím.
Když V1, V2
Seděl jednou děda Ondra ve dveřích své
chaloupky a pokuřoval z dýmky.
V1 a V2
Pan Petr byl jeho přítel, ale dnes se na něj mračil,
protože ho vyrušil z jeho odpočinku.
V1, ale V2, protože V3
Dosaďte vzorec k souvětí.
Aby květiny krásně kvetly, muselo by svítit slunce.
Viděl to jeho soused, který zrovna šel kolem.
Má neupravené ježaté vlasy, odkud mu vyčuhují rohy.
O prázdninách si jí nikdo nevšímá, leží pohozená v
rohu a připadá si opuštěná.
Aby V1, V2
V1, V2 a V3
V1, který V2
V1, odkud V2
Napište vzorce souvětí:
1. Václav se rozhodl , že napíše dopis kamarádovi.
2. Často se přestrojuje, aby nebyl nápadný mezi lidmi.
3. Byli jednou tři synové, kteří neměli otce ani matku.
4. Když přijde ze školy, hodí tašku do kouta a jde ven.
5. Veronika myla nádobí, taťka četl noviny a maminka
se usmívala.
6. Aby mi nebyla zima, musím se pořádně obléct.
Použité zdroje
 Program Microsoft Office 2010

similar documents