Přednáška v powerpointové prezentaci - Zákon o obalech

Report
Zákon o obalech
Česká republika
Základní požadavky
Zavedení harmonizovaných norem CEN
§3 Prevence
Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit,
aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při
dodržení požadavků kladených na balený výrobek
a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele
nebo jiného konečného uživatele, s cílem snížit
množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit.
Je-li obal pro určitý výrobek zhotoven v souladu
s harmonizovanými českými technickými normami
ČSN EN 13427 a ČSN EN 13428 , považují se
požadavky za splněné.
§4 Těžké kovy a klasifikované
nebezpečné látky
Osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo
obalový prostředek, je povinna zajistit, aby:
a)koncentrace látek uvedených v Seznamu dosud
klasifikovaných nebezpečných chemických látek v obalu
nebo obalovém prostředku byla v souladu s limitními
hodnotami stanovenými zvláštními právními předpisy,
vzhledem k přítomnosti těchto látek v emisích, popelu nebo
výluhu v případě spalování nebo skládkování odpadu
vzniklého z tohoto obalu nebo obalového prostředku;
b) součet koncentrací olova, kadmia, rtuti a chromu
s oxidačním číslem VI v obalu nebo obalovém prostředku
nepřekročil hodnotu 100 mikrogramů/g;
Jestliže je obal nebo obalový prostředek zhotoven v souladu
s harmonizovanými českými technickými normami ČSN EN
13695-1 a ČSN EN 13695-2, považují se požadavky za
splněné.
§4 Recyklace a využití



Osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový
prostředek, je povinna zajistit, aby obal nebo obalový prostředek po
použití, pro které byl určen, po vynětí výrobku obvyklým způsobem, byl
dále opakovaně použitelný nebo aby odpad z tohoto obalu nebo
obalového prostředku byl využitelný jedním z těchto postupů:
1. procesem, kterým jsou odpady z obalů nebo obalových prostředků
nebo jejich zbytky případně spolu s dalšími materiály přeměněny ve
výrobek nebo surovinu (dále jen "recyklace"),
2. přímým spalováním za uvolňování energie hořením, a to samostatně
nebo spolu s jiným odpadem a se zužitkováním získaného tepla (dále
jen "energetické využití"),
3. aerobním zpracováním nebo anaerobním zpracováním biologicky
rozložitelných složek tohoto odpadu za kontrolovaných podmínek a s
použitím mikroorganismů za vzniku stabilizovaných organických zbytků
nebo metanu (dále jen "organická recyklace").
Jestliže je obal nebo obalový prostředek zhotoven v souladu
s harmonizovanými českými technickými normami ČSN EN 13430,
ČSN EN 13431 a ČSN EN 13432, považují se požadavky za splněné.
§5 Technická dokumentace
Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna
na požádání předložit kontrolním orgánům
technickou dokumentaci nezbytnou k
prokázání splnění povinností stanovených v §
3 a 4 a informovat své odběratele o tom, že
obal splňuje požadavky stanovené v § 3 a 4.
Poradenství a osvěta
Prohlášení o shodě
s požadavky normy
ČSN EN 13427,
resp. se základními
požadavky dle
Směrnice 94/62/EC
o obalech a obalových
odpadech
Semináře
100%
3093
80%
2010
2009
6143
60%
2008
2007
40%
2006
2005
10099
20%
2004
2003
0%
2002
Companies
2001
0
5000
Companies
10000
Participants
15000
Due entities
20000
to 1t
1-10t
10-100t
100-1000t
1000-10000t
up to 10000t
Láhev PET
Před rokem
2006
48g
2010
36g
Úspora
25%
Skupinový obal
Prodejní obal
Administrativní bariéry
nebo „problémy“



Dokumentace k obalům ze zemí
mimo EU (Asie, Jižní Amerika,
USA…)
ISO/TC 122/SC4
Očekávání rychlých změn obal bez
pochopení komplikovaných procesů
změn technologie balení
Publikace „Best practice“
Jsme schopni spočítat celkový efekt
prevence (minimalizace) obalů v EU?
Jako celek NE.
Pouze jako případovou studii pro určitý typ
výrobku.
Důvody:
 Zdroji dat o váze produkovaných obalů jako celek jsou
pouze organizace Zeleného bodu nebo alespoň většinou,
ale…
 Jejich data zahrnují pouze množství obalů nikoliv
spotřebu výrobků samotných (rostoucí čísla x ekonomický
růst?, klesající čísla x pokles nebo prevence?, spotřebitelské
preference?, nové výrobky? nové trhy x ztráta trhu? = příliš
mnoho faktorů)
 V řadě případů je jedna a ta samá tuna obalů evidována
několikrát (velkoobchody a distribuční centra, užití obalu
určeného pro jednu užití několik a to i pro různé výrobky).
 Balení připravených jídel x balení jednotlivých surovin
pro přípravu jídel nebo…
 Návrat k čerstvým potravinám. Biopotraviny vyžadují obaly
vyšší kvality.

similar documents