Podaż pieniądza

Report
PIENIĄDZ
POCHODZENIE, FORMY,
FUNKCJE
Definicja pieniądza
 Potoczna: bardzo prosta:
 To wszystko czym się płaci za
dobra/usługi, które chce nabyć
Definicja wymagająca
Wymagająca: aby dany środek uznać za
pieniądz musi on spełniać wszystkie
funkcje, a nie tylko jedną –środek płatniczy
-Musi być ogólnie/oficjalnie uznany za
legalny środek płatniczy -aby mógł
zwalniać z długów
-Musi być miarą wartości (aby porównywać
ceny różnych dóbr i mierzyć ich wartośc
rynkową)
- musi umożliwiać przechowywanie
wartości w czasie
Pomiar ilości
pieniądza
w gospodarce
Miary pieniądza ,NBP (od 2003 r.)
1.Gotówka w obiegu (bez kas banków)
2.Depozyty bieżące (łącznie z overnight)
M1
(1+2)
3.Depozyty terminowe-do 2 lat
4.Depozyty terminowe z terminem
wypowiedzenia-do 3 mies.włacznie
5.Operacje z przyrzeczeniem odkupu
6.Dłużne papiery wartościowe z terminem
do 2 lat włącznie
M2
(M1+3+4)
Razem
M3
M3
(M2+5
+6)
Podaż pieniądza
Mnoznik pieniądzafaktyczny

M =
M1
-----M0
M0:13 % M,
120 bln.(2014)
Kredyty przewyższają
depozyty…
M1,M0,mnożniki pienięzne i
gotówka w wybranych
krajach
M0
% PKB
M1
%PKB
Mnożnik
M1/M0
Gotówka(%
M1)
Francja
3,61
21,24
5,88
15,06
Niemcy
10,34
24,58
2,38
30,86
Japonia
10,54
32,32
3,07
23,54
W.Brytania
3,97
37,73
9,51
7,43
USA
6,45
18,28
2,83
28,78
Jak widać duży udział gotówki w M1 w Niemczech i USA spowodował niski mnożnik (m)
Źródło”M.Burda,Ch.Wyplosz:Makroekonomia.
Podręcznik europejski,PWE 2000,s .278
Polska M0/M3 = 83,5 mld./ 627,5 mld.zł.= 13 %
Wielkośc podaży
pieniądza
(2008 r.)
 STREFA EURO
 USA
 M1 :42,9 % PKB
 M1 : 11,1 % PKB
M2 :86,5 % PKB
M2 :57,5 % PKB
M3 : 101,3 % PKB
 Podaż pieniądza
zmienia się,spada
znacznie w recesji
 Zmienna dynamika
depozytów;zwiększają
 się w kryzysie,spadają
gdy stopa procentowa
 spada
 Firmy nie inwestują i
mają duże depozyty
SKUMULOWANA ZMIANA BILANSÓW
BANKÓW CENTRALNYCH
Czy ważna jest ilość
pieniedzy?
 Przykład: wzrost pieniedzy w USA
(M1,M2,MZM)
Zmiany,dynamika M1, USA
Zmiany,dynamika
kredytów, USA
Money Zero Maturity –
pieniądz absolutnie płynny
Zmiany-dynamika M2, USA
Co banki robią z pozyskanymi
pieniędzmi od FED-u
Luzowanie ilościowe-FED
wnioski
 Polityka pieniężna ma duże ograniczenia
 Zwłaszcza kiedy stopa procentowa Banku Centralnego (BC)
zbliża się do zera
 Samo „luzowanie ilościowe” nie zmienia sytuacji w sferze
realnej ,dostarcza tylko płynności w sferze finansowej
 Dodatkowa plynnośc z banków centralnych powoduje rosnące
dysproporcje w sferze finansowej,np.szybki wzrost aktywów
finansowych na rynku,łatwośc spekulacji przy zaniżonej cenie
pieniądza .To są jednak mylące informacje dla inwestorów
 Nowy pieniądz pozyskany przez banki z Banku centralnego
nie zamienia się automatycznie w nowy kredyt; może osiąśc
na rachunkach rezerwowych i nie wpływa na koniunkturę
Stopy procentowe
Stopa nominalna i realna
 Stopy wyznaczane przez bank centralny to
stopy nominalne.
 Oznaczamy je jako : (i)
 Praktycznie ważna jest jednak stopa realna (
sr) , uwzględniająca inflację :(ie) –oczekiwana
inflacja.
 sr = i – ie
 Zatem:
 i = sr + ie
 np. obecnie sr= 4,5 – 3,5 =1 %
 Podstawowa stopa banku centralnego
 Stopa na rynku międzybankowym (LIBOR,
WIBOR)
Stopa kredytów prime –komercyjnych
Stopa kredytów mieszkaniowych
Stopa kredytów gotówkowych
Stopy procentowe i kursy
rynkowe
Podstawowe stopy
procentowe
Problem wejścia
złotego do strefy
euro
????
Warunki
 Dług – do 60 %PKB
 Stabilność cen -Inflacja  3 kraje w UE o
najmniejszej inflacji
 Deficyt budżetowy  3 %PKB
 Długoterminowe stopy procentowe (np.
stopa obligacji długoterminowych rządu)maks.+2 pkt.% 3 krajów o najniższej
stopie
 ERM II (+/- 15% ) odchyleń od kursu euro

similar documents