Prezentacja

Report
Badanie potrzeb firm
w kontekście
innowacyjności
i inteligentnych
specjalizacji
Tomasz Szuba: [email protected]
+48 604 179 122
Wrocław
Plan prezentacji
1
Wstęp
2
Cele projektu
3
Dla kogo jest nasz projekt?
4
Metoda
5
Oczekiwane korzyści z udziału w projekcie
6
Podsumowanie
1
Wstęp
3
2
Cele projektu
a)
przeanalizować potencjał i potrzeby wybranych firm w kontekście innowacyjności
i inteligentnych specjalizacji,
b)
wzmocnić zaufanie między biznesem, instytucjami otoczenia biznesu oraz
administracją publiczną,
c)
przedstawić wnioski dotyczące ewentualnego dopasowania oferty instytucji
otoczenia biznesu oraz administracji publicznej do potrzeb firm,
d)
zapewnić, aby podejmowane w chwili obecnej działania miały charakter stały
i były kontynuowane po zakończeniu projektu,
e)
określić cechy grup docelowych wsparcia publicznego.
4
2
Cele projektu
a)
1000 rozmów z Prezesami firm w 4 regionach.
b)
Pre-pilot: R1 Dolny Śląsk.
c)
Projekt w sumie trwa 18 miesięcy – do końca 2015 r.
d)
Istotne zapewnienie ciągłości działań po formalnym zakończeniu projektu.
e)
Wpisanie się w inteligentne specjalizacje.
f)
250 rozmów w R1.
g)
70 rozmów odbytych pod nadzorem Banku Światowego.
h)
Istotny udział IOBów.
i)
R1 – zakończenie w listopadzie 2014 r.
5
3
Dla kogo jest nasz projekt?
Szukamy firm, które/którym:
1. Mają ambicje, aby rozwijać się szybciej i postawić na ekspansję swojej
działalności;
2. Są gotowe, chętne oraz zdolne do przeprowadzenia zmian nastawionych
na podnoszenie poziomu innowacyjności przy wsparciu władz publicznych
oraz instytucji otoczenia biznesu;
3. Mają potencjał do rozwoju, jednak jest on „uśpiony”,
4.
5.
6.
7.
8.
Inteligentna specjalizacja;
Łańcuch dostaw w innowacjach (innovation supply chain);
Wielkość firmy;
Zaawansowanie technologiczne;
Świadomość potrzeb.
6
1. „Mały biznes jest kręgosłupem
naszej gospodarki”:
B. Obama (2010)
2. „Nowe firmy to krwiobieg
zdrowej gospodarki”:
D. Cameron (2013)
TEST WIEDZY OGÓLNEJ:
PYTANIE
1. Jaki % firm w regionie odpowiedzialny jest za tworzenie
nowych miejsc pracy i wzrost przychodów?
2. Czy zwiększenie liczby start-upów przełożyło się na
zwiększenie liczby HGF?
3. Czy zainwestowany 1 EUR lub 1 godzina czasu
w tworzenie dodatkowej/nowej firmy to rozwiązanie
lepsze/gorsze niż zainwestowanie 1 EUR/1 godziny
w ekspansję już istniejącej firmy?
4. HGFy to zazwyczaj firmy mające……
5. HGFy występują zwykle w następujących sektorach:
6. Dopasuj liczbę firm zatrudniających poniżej 10
pracowników w gospodarce do grupy krajów: 40%, 20%,
95.6%
7. MSP to zazwyczaj firmy, które nie urosną – przez cały
okres swojej egzystencji pozostaną MSP
A
B
C
1%-6%
10%-30%
40%-60%
TAK
NIE
BEZ
ZNACZENIA
LEPSZE
GORSZE
BEZ
ZNACZENIA
1-2 lata
3-10 lat
15-30 lat
ICT, life science
Budownictwo, żywność
Grecja, Meksyk,
Hiszpania,
Portugalia, Włochy
PRAWDA
Niemcy, Szwajcaria,
Nowa Zelandia, UK
FAŁSZ
Polska
Medical
engineering
technologies
9
10
Biosensors
Bionics
Implants
Biopharmaceuticals
Biologics
Medical
imaging
Pharmaceuti
cal tech
Synthetic
biology
Biomedical
imaging
Soft tissue
mechanics
Cloning,
synthesis,genome editing
Neural
engineering
Biomechanics
DNA
sequencing
Pharmaceuti
cal analysis
Bioinformatics
Electrical
engineering
Computer
science
Drug
engineering
Pharmacoge
nomics
Bioinstrumentation
Biomedical
optics
Biomaterials
Synthetic
chemistry
Tissue
engineering
Chemical
engineering
Industrial/
systems
Molecular
engineering
Biochemical
engineering
Safety
engineering
Functional
genomics
Cellular
egineering
Computational biology
Biotransport
Bionics
Cybernetics
Structural
genomics
Proteomics
11
4
Metoda
4
Metoda
4
Metoda
4
Metoda
4
Metoda
4
Metoda
4
Metoda
4
Metoda
4
Metoda
4
Metoda
5
Oczekiwane korzyści z udziału w projekcie
IOBy:
1. Przeszkolenie wybranej liczby konsultantów/pracowników danego IOB;
2. Przekazanie narzędzia informatycznego do analizy i porównania;
3. Szkolenie trenerów;
4. Potwierdzenie wsparcia Banku Światowego;
5. Referencje.
6. Możliwość umieszczenia logo WB na stronie z informacją o projekcie.
7. Dopasowanie oferty IOBów do potrzeb firm;
FIRMY:
1. Doradztwo gospodarcze: motory wzrostu i czynniki blokujące wzrost w firmie;
2. Określenie obszarów do wzmocnienia w firmie;
3. Tworzenie „mapy drogowej” innowacyjności w firmie;
4. Przekazanie narzędzia IT do benchmarku;
5. Lepsze profilowanie polityki innowacyjnej;
6. Budowanie zaufania między biznesem, administracją publiczną oraz instytucjami
otoczenia biznesu;
7. Pisemne potwierdzenie udziału firmy w projekcie.

similar documents