Jak motywować uczniów do nauki? (prezentacja)

Report
Opracowała:
Agnieszka Sokołowska
Motywacja
Motywacja – jest to stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia
określonego działania, to wzbudzony potrzebą zespół procesów
psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań
i ich zmian.
Zdaniem psychologów motywacja w dużym stopniu
nabywania jest wraz z rozwojem człowieka. Jeśli mamy
motywację do jakiegoś działania, to ona pociąga nas do jego
realizacji, jeśli zaś jej nie mamy to owe działanie, które nie
przynosi nam satysfakcji, jest nieefektywne i go nie
podejmujemy.
W edukacji motywacja oznacza
powody, dla których uczniowie
podejmują naukę. Motywacja
dziecka do nauki odgrywa
podstawową rolę w procesie
uczenia się. Dziecko, które jest
odpowiednio zmotywowane do nauki, osiąga dużo większe sukcesy
w zdobywaniu wiedzy. Uczy się z przyjemnością, bo tego chce
i przyswajanie wiadomości nie sprawia mu trudności. Widzi sens i cel
swojej pracy. Motywacja powinna pochodzić z wnętrza dziecka, a nie
być wynikiem presji z zewnątrz.
Jeżeli zaś jedyną motywacją ucznia są dobre stopnie,
przyswajanie wiedzy odbywa się mechanicznie i jest
powierzchowne, a efekty nie są długotrwałe.
Jeśli nauczyciele chcą, aby ich uczniowie wyrośli na
wrażliwych ludzi muszą traktować ich godnie. Należy
znaleźć metody, które będą afirmować ich godność.
„ Jeśli chcemy wychować młodych ludzi, którzy szanują
samych siebie i innych , to musimy zacząć ich szanować. A
nie dokonamy tego, nie okazując szacunku dla ich uczuć„Adele Faber & Elaine Mazlish „ Jak mówić żeby dzieci się
uczyły w domu i w szkole. ”
Wpływ motywacji na uczenie się.
Możemy dokonać podziału na:
-Motywację zewnętrzną
- Motywacją wewnętrzną
Motywacja zewnętrzna
Motywacja zewnętrzna: motywacja do uczenia się, która polega na
tym, że zadań nie wykonuje się w celu uzyskania wewnętrznej
satysfakcji płynącej z samego działania, ale po to by uzyskać
jakieś nagrody np. stopnie.
Motywacja wewnętrzna
Motywacja wewnętrzna - jest to angażowanie się w określone
działania dla nich samych, dla przyjemności czerpanej z ich
wykonywania, np. zaspokojenie własnej ciekawości, są to też
ambicje, plany, cele i ideały.
Mity na temat motywacji
Mit I
Uczniom, którzy się nie starają w szkole, brakuje
motywacji.
Wielu uczniom opisywanym jako obojętni, leniwi wcale nie
brakuje motywacji, a wynika to z analizy poczucia własnej
wartości. W rzeczywistości są oni nadmiernie zmotywowani,
lecz w niewłaściwy sposób.
Uczniowie ci skupiają się na ochronie poczucia własnej
wartości, lecz stosują przy tym raczej techniki samoobronnej, a
nie dążą do realizacji wartościowych celów .
Są one jednym fundamentem
budowania własnej godności.
Analiza ta opiera się na
wymaganiu od uczniów
większego podporządkowania
i nakładaniu coraz surowszych
kar za niedostosowanie się do
zasad. Aby osłabić
wojowniczą postawę uczniów
oraz uzyskać lepsze wyniki
nauczania, należy zmienić ich
motywację do nauki.
Mit II
Najlepsze wyniki są osiągane wtedy, kiedy oceny są
przyznawane na zasadzie konkurencji.
Jeżeli uczniowie konkurują o kilka dobrych stopni to przede
wszystkim traci na jakości proces uczenia się. Kiedy w celu
otrzymania większej ilości punktów uczniowie podejmują różnego
rodzaju działania większość nie ma nic wspólnego z nauką.
Mit III
Lepsze nagrody , tym pilniej pracują uczniowie .
Uczeń, który bardzo się stara, a i tak ponosi porażkę może
wywnioskować, że nie jest dość zdolny. Staje wówczas przed
dylematem czy w dalszym ciągu starać się, czy zaniechać
kolejnych prób. Uczeń musi wybrać między ryzykiem zachwiania,
przekonaniem o własnej kompetencji, a przepuszczeniem okazji do
zdobycia nagrody oferowanej przez nauczyciela za podejmowane
starania.
Wielu uczniów woli nie podejmować wysiłku lub czynią to
bez zapału. Wynika na to, iż motywowanie uczniów poprzez
ocenianie ich według nieco łagodniejszych kryteriów ma niewielki
wpływ na osiągane przez nich wyniki.
To samo dotyczy stawiania niższych ocen, zgodnie z teorią iż
uczeń, który otrzymał słaby stopień, będzie pracować bardziej
efektywnie, aby się poprawić.
Ujmując precyzyjniej paradoks polega na tym, że stopnie
motywują tych uczniów, którzy najmniej tego potrzebują.
Natomiast tych, którzy najbardziej potrzebują zachęty , stopnie
odstraszają oraz utwierdzają w nich niskie poczucie własnej
wartości
Czynności, które pobudzają pozytywną
motywację do uczenia się.
1. Równy dostęp do nagród.
2. Nagrody za osiągnięcia i ciekawostki.
3. Docenianie różnorakich zdolności.
4. Alternatywne motywacje.
5. Zadania, które angażują uczniów.
1. Praca uczniów
powinna być oceniana
obiektywnie.
Uczniowie, powinni
być nagradzani w
zależności od tego czy
ich praca spełnia
standardy ustawione
przez nauczyciela.
2. Po drugie każdy
uczeń ma prawo
walczyć o to, by zrobić
coś lepiej lub
doświadczyć
satysfakcji robienia
czegoś dla siebie
Satysfakcja bowiem
silnie wzmacnia
i podtrzymuje wolę
uczenia się.
3. Równość oznacza takie zorganizowanie procesu uczenia, aby
każdy uczeń mógł dokładać starań był oceniany na podstawie
swoich mocnych stron oraz tego co potrafi zrobić dobrze, a nie
tego co nie jest mu znane. Nagradzanie w takich okolicznościach
jest wyrażeniem pomysłów i refleksji poprzez użycie zdolności
np. pantomimy. Jest to uznawanie różnych zdolności uczniów.
4. Równość wiąże się również z oferowaniem różnych motywacji
do uczenia się. Warto na początku procesu nauczania
zaproponować konkretne nagrody, aby zachęcić uczniów do nauki
oraz upewnić się by duma z osiągnięcia była bodźcem
wzmacniającym ich .
Uczniowie przykładają szczególną uwagę do poszczególnych
motywacji. Niektórym najbardziej zależy na akceptacji społecznej,
inni cenią nagrody rzeczowe , dla innych wspaniałą rzeczą będzie
dzień wolny .
Równość motywacji – to dostosowanie nagród do potrzeb
konkretnych uczniów.
5. Nauczyciele powinni
proponować zadania, które
angażują wszystkich
uczniów. Wywołują one
bowiem chęć do nauki bez
względu na nagrodę jaką
można
otrzymać za włożoną pracę. Zadania tego typu powinny zawierać
jakiś element niespodzianki, który na ogół stymuluje wszystkich do
pracy. Każdy uczeń powinien znaleźć w nich coś dla siebie co odnosi
się do jego świata, osobistych zainteresowań.
Motywowanie do nauki jest pozytywne, dostępne dla wszystkich
uczniów, a im więcej wiedzy uczniowie zdobędą tym łatwiej im
będzie rozwiązywać problemy, które są dla nich istotne.
Nagrody za osiągnięcia
Dostępność do nagród nie gwarantuje, iż uczniowie będą
chcieli je zdobywać. Należy zwrócić uwagę na powody
skłaniające do uczenia się.
W grze równych szans motywacja wzmacnia chęć by uczyć się
więcej, zdobywać nowe umiejętności, doświadczenia oraz
poprawiać się. Nagrodą z własnych osiągnięć jest wówczas
satysfakcja.
„ Każdy może być
wytrwały, może walczyć i
znosić przeciwności – te
dostępne dla wszystkich
cechy są bardzo ważnym
źródłem równości
motywacji”
„ Uczeń skupia się na
samym zadaniu, a nie na
konkurowaniu z innymi”
„ Motywacja do nauki” – Martin V. Covington & Karen Manheim Teel
Co zrobić aby wykształcić w uczniach
motywację do nauki.
•
pokazanie uczniom iż zdobywanie wiedzy to świetna zabawa.
Czytanie książek, oglądanie programów edukacyjnych, wyprawy
do muzeum lub zwiedzanie zabytków itd.;
•
wychwycenie zainteresowań i zdolności oraz rozwijanie ich.
Łatwiej uczyć sie rzeczy, które są interesujące;
•
wskazywanie związków uczenia się konkretnych rzeczy z
wykorzystaniem ich w życiu np. połączenia wiedzy z biologii ze
zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie;
• na motywację ucznia silnie wpływa poczucie kompetencji – lubimy
robić to, co z czym sobie dobrze radzimy ;
Kluczem do sukcesu jest miłość i akceptacja.
Najważniejszą sprawą w zakresie motywowania uczniów do
nauki jest ich akceptacja przez rodziców, bez względu na to, co
dziecko robi czy jak się zachowuje. Dziecko, które wyrasta w
atmosferze akceptacji, poczuciu, że jest kochane i szanowane, łatwiej
przyjmie nasz punkt widzenia. Uczeń, który nabierze wiary i
pewności siebie, łatwiej pokona problemy i chętniej będzie stawiało
czoła przeciwnościom.
Motywacja dziecka do nauki odgrywa podstawową rolę w
procesie uczenia się. Uczeń, który ma motywację do nauki osiąga
znacznie większe sukcesy w zdobywaniu wiedzy. Wówczas uczy
się, bo tego chce, ponieważ przyswajanie wiadomości sprawia mu
przyjemność, widzi cel i sens swojej pracy. Najważniejszą rolę
odgrywa tutaj przyjemność płynąca z nauki, a nie chęć zdobycia
dobrych ocen.
Dziękuję za uwagę

similar documents