Paleček - Zákon ve spol vědách

Report
Jsou společenské
vědy skutečnými
vědami?
Spor ve spol. vědách
Spor o společenské vědy
•Předpoklad:
•Aby fungovaly jako vědy, musí obsahovat
kauzální vysvětlení.
•Aby obsahovaly kauzální vysvětlení, musí
obsahovat zákonitost. Předpoklad: zákon resp.
přírodní zákon se paradigmaticky přebírá z fyziky.
•Zákon umožní formulovat hypotézu v rámci teorie
a účinně předvídat.
Spor ve spol. vědách
Reakce na problém:
1. Odmítnutí zákona s tím, že spol. a humanitní
vědy jsou něco zvláštního a zákonitost a
kauzalita se na ně nevztahuje. Mentalistické
pojmy stačí na interpretaci/adekvátní popis,
který funguje jako měřítko „inteligibility“.
2. Přijetí podmínky, ale (a) zákon nemáme,
protože máme chybné (mentalistické) pojmy;
(b) zákonitost není problém, pokud se
zbavíme neadekvátních požadavků na
takovou zákonitost (sem Kincaid).
3. Odmítnutí spol. věd jako takových (Winch).
Funkcionalizmus vrací úder
Harold Kincaid
1. Potřebujeme zákon, protože jenom tak
můžeme adekvátně vysvětlovat. Kritika spol.
věd je neadekvátní a podmínky, o kterých
uvažuje nesplňuje skoro žádná z přír. věd.
Námitky proti spol. vědám:
a) Sociální entity mají různé úrovně výskytu.
b) Společenskovědní teorie nejsou „uzavřené“.
c) Není zde žádný zákon spojující přesvědčení,
touhy, intence a jednání.
Funkcionalizmus vrací úder
Možnost spol. věd
1. Námitka uzavřenosti a „různých úrovní“
spočívá na předpokladu, že to tak musí být. V
reálu nejsou uzavřené ani na stejné úrovni
další přír. vědy (biologie)
2. Absence „psychologického zákona“ spočívá
na metodologickém individualizmu (je nutné
najít zákon pro mikro-úroveň, abychom mohli
adekvátně uvažovat o makro-úrovních)
Funkcionalizmus vrací úder
Možnost spol. věd
Funkcionalizmus vrací úder
1. Kincaid argumentuje tím, že pro makro-úroveň
není nutné znát zákonitost na mikro-úrovni.
Předpokladem jeho tvrzení je (a) „metodologický
holizmus“ (celek je víc než součet částí… při
bližším pohledu to zní divně a funkcionalisté mají
tendenci jedno vysvětlovat druhým: jako pejsek a
kočička…a tak tam viseli oba); (b) pro platnost
zákonitosti na „makro-úrovni“ nemusíme znát
subsumované zákonitosti (pro evoluční teorii není
nutné chápat DNA)
Př: [ německá sebevražda vs. Dürkheimova
sebevražda]
Funkcionalizmus vrací úder
Kincaid dále užívá funkcionalistický argument:
vysvětlení ve spol. vědách je často teologické povahy,
ale neztrácí takto na kauzální účinnosti (něco existuje,
protože je to užitečné).
[To je velký problémPopperova námitka proti
funkcionalizmu: fci je prázdná tautologie a nikoli
vysvětlení; 0 prediktivní síla]
Jako příklad uvádí Marxovu teorii třídního boje a to
nezprostředkovává žádná „střední“ teorie lidského
chování: NÁMITKA neobstojí (a) není-li to v M teorii,
tak to ještě neznamená, že tato námitka je
bezpředmětná (b) dokazuje funkcionalistickou teorií
pravdivost funkcionalizmu?
Funkcionalizmus vrací úder
Dále: Není nutný psych. Zákon : stačí, když
uvedeme seznam možných intervenujících příčin
a když si je „pohlídáme“, tak se „psych. Zákonu
vyhneme“.
NÁMITKA: problém je to, že pokud nepřijmeme
holizmus, pak zásadní intervenující příčinnou jsou
přesvědčení, žádosti a intence, tj. jednání
V důsledku: zavedením „funkce“ se
mentalistickým problémům nevyhneme.
Funkcionalizmus vrací úder
Ceteris paribus: není pro Kincaida relevantní,
protože s modelovými situacemi při
předpokládaných konstantních podmínkách je
standardní součást vědecké práce.
Je možné souhlasit, stejně i tak, že zákony se od
generalizace neliší, pokud nebudeme trvat na
metafyzickém rozlišení „pravých zákonů“ a
„pouhých generalizací“
(„pravý zákon“ je pouze kompliment pro
generalizaci, kterou s úspěchem používáme)
Funkcionalizmus vrací úder
Je nutné kontrolovat ceteris paribus.
Jako příklad fungující spol. vědy uvádí ekonomii
(NÁMITKA: tvrdí, že ekonomie má „nepochybně“
nejlepší teorii X Feyeraband rozhodně
nesouhlasí)
Poznámka: užívá evoluční teorie jako příkladu,
protože evol. teorie je kompatibilní s
funkcionalizmem.
Funkcionalizmus vrací úder
Proč jsou spol. vědy tak očividně neúspěšné:
1. Nejsou neúspěšné, pokud odmítneme
„fyzikalizmus“.
2. Komplexita
3. Statistika je interpretovaná v mnoha různých
směrech.
4. Problém s absencí kontrolovaného
experimentu, opakovaného výzkumu,
výzkumného vzorku…
5. Hodnotová kontaminace
6. Spol. vědci nejsou nadáni k matematice 
název kapitoly
Toto je hezký obrázek.

similar documents