Základné život zachraňujúce úkony.

Report
Základy prvej pomoci
2. praktické cvičenie
MUDr. Martin Fischer
Význam kyslíka pre organizmus
Význam kyslíka pre organizmus
• Voľný interval – interval medzi zastavením
cirkulácie a stratou funkcie orgánov
(orgány sú zásobené kyslíkom z
necirkulujúcej krvi) mozog – 10 s
• Interval pre resuscitáciu – čas medzi
zástavou obehu a začatím ireverzibilného
poškodenia orgánov
mozog – 4-6 min
srdce – 15-30 min
• Možnosť plne obnoviť stratenú funkciu je
ovplyvnená– teplotou tela, vekom,
metabolizmom, predchorobím
• Možnosť plne obnoviť stratenú funkciu je ovplyvnená–
teplotou tela, vekom, metabolizmom, predchorobím
Základné resuscitačné postupy
• Hodnotenie: zistiť, či postihnutý reaguje.
Záchranca musí rýchlo zhodnotiť rozsah
poranenia a zistiť, či je postihnutý v bezvedomí
• Ak postihnutý nereaguje, dôležitým krokom je
privolanie pomoci a aktivácia systému urgentnej
prednemocničnej starostlivosti.
• Pri poraneniach hlavy a krku môže záchranca
pohybovať s postihnutým len ak je to absolútne
nevyhnutné, pretože pri poraneniach krčnej
chrbtice môže vzniknúť transverzálna lézia
miechy.
Prítomnosť vedomia
• oslovenie
• jemný dotyk na
ramene
• ak nereaguje, kričíme
„POMOC!“
• bolestivý podnet
• prevencia
nadbytočných
pohybov
Abeceda resuscitácie
• resuscitatio = obnovenie, prinavrátenie
• kardio – pulmonálna – resuscitácia = KPR
• doktor Peter Safar
– rakúsky doktor českého pôvodu
– otec resuscitácie
„Vedieť zachrániť život je
jednoduché ako poznať abecedu“
Abeceda resuscitácie
• r. 1957 napísal knihu ABC resuscitácie:
• A – Airways – priechodnosť dýchacích ciest
– (záklon hlavy / zdvihnutie brady)
• B – Breathing – prítomnosť dýchania
– (umelé dýchanie z úst do úst)
• C – Circulation – prítomnosť krvného obehu
– (Compressions) – (stláčanie hrudníka)
A
Zabezpečenie priechodnosti
= dýchacích ciest
• najdôležitejším krokom úspešnej základnej
resuscitácie je okamžité zabezpečenie
priechodnosti dýchacích ciest
• najčastejšou príčinou obštrukcie dýchacích
ciest v bezvedomí je zapadnutie jazyka
A = Záklon hlavy / zdvihnutie brady
• bimanuálne
• 1. ruka dlaňou tlačí na
čelo = záklon hlavy
• 2. ruka prstami dvíha
bradu
A = Záklon hlavy / zdvihnutie brady
• aj pri potenciálnych
zraneniach chrbtice a
hlavy
• nezakloniť až príliš
• záklon v osi chrbtice
• bradu dvíhame za tvrdé
štruktúry (pri mäkkých
častiach hrozí obštrukcia,
najmä u detí)
A = Záklon hlavy / zdvihnutie brady
• zapadnutý jazyk blokuje dýchacie cesty (DC)
B = Diagnostika zastavenia dýchania
• počas sústavného udržiavania
spriechodnených dýchacích ciest (!)
• hľadáme prítomnosť spontánneho a
normálneho dýchania
• používame všetky zmysly
• vyšetrenie by nemalo trvať dlhšie ako 10 s
B = Diagnostika zastavenia dýchania
• počas sústavného
udržiavania
spriechodnených
dýchacích ciest (!)
• hľadáme prítomnosť
spontánneho a
normálneho dýchania
B = Diagnostika zastavenia dýchania
• použite všetky svoje zmysly:
• hľadajte zrakom
pohyb hrudníka
• počúvajte uchom pri
jeho ústach
• vnímajte dýchanie na
svojom líci (uchu)
• vyšetrenie by nemalo trvať dlhšie ako 10 s
B = Diagnostika zastavenia dýchania
• spontánne dýchanie môže byť:
– neprítomné / prítomné
– normálne / abnormálne
– efektívne / neefektívne
• farba kože (cyanóza, popolavosť)
• zvuky (chrápanie, bublanie, pískanie,
hvízdanie, lapavé dýchanie)
C = Diagnostika krvného obehu - pulz
• nie je súčasťou KPR
• pulz nezisťujú ani zdravotníci,
ktorí s tým majú pravidelné
skúsenosti
• má zmysel v rámci
druhotného zhodnotenia keď
je záchranca pod menším
tlakom
C = Diagnostika krvného obehu - pulz
• najviac hmatateľné na veľký
cievach čo najbližšie pri srdci
• pulzácia a. carotis communis
v priehlbinke medzi tracheou
a skupinou svalov na krku
C = Diagnostika krvného obehu - pulz
• pri udržiavaní záklonu hlavy
• záchranca položí 2-3 prsty 2.
ruky na hrtan postihnutého
• potom ich kĺzavým pohybom
presunie do priehlbinky
medzi tracheou a svalmi na
krku a miernym tlakom
zisťuje pulz
Obštrukcia dýchacích ciest (DC)
= dusenie sa
Obštrukcia DC
•
•
•
•
najčastejšie obštrukcia cudzím telesom
zriedkavo príčina smrti, lebo je ľahko liečiteľná
k duseniu dochádza najčastejšie počas jedenia
spravidla je prítomný svedok – čas na včasný
zásah ešte počas vedomia postihnutého
• rozpoznanie - dôležité nezameniť s kolapsom,
infarktom myokardu, kŕčmi alebo iným stavom
spôsobujúcim cyanózu, sťažené dýchanie
alebo stratu vedomia
Možné príčiny obštrukcie DC
• Kardiálne zlyhanie, kóma , trauma (zapadnutie
jazyka)
• Cudzie teleso, anafylaxia (obštrukcia, edém,
laryngospazmus)
• Cudzie teleso (obštrukcia laryngeálna,
tracheálna, bronchiálna)
• Trauma (poškodenie laryngu)
• Anafylaxia, zápal (edém laryngu, subglotický
edém)
• Astma, anafylaxia, aspirácia (bronchospazmus)
• Ľavokomorové zlyhanie, topenie, CMP
Rozpoznanie obštrukcie DC
• cudzie telesá (CT) môžu spôsobiť :
– ľahkú obštrukciu (čiastočne priechodné DC)
– alebo ťažkú obštrukciu (úplne uzavreté DC)
• príznaky možno ľahko rozoznať otázkou:
„Dusíte sa?“
Príznak
Ľahká obštrukcia Ťažká obštrukcia
„Dusíte sa ?“ „Áno“
Neschopnosť rozprávať, môže
súhlasne kývať hlavou
Iné príznaky Môže rozprávať, Nemôže dýchať, pískavé dýchanie,
kasľať, dýchať
tiché pokusy o kašeľ, bezvedomie
Algoritmus liečby obštrukcie DC
Obštrukcia DC
• príznaky ľahkej obštrukcie: povzbudzujte
postihnutého ku kašľu a nerobte nič iné
• príznaky ťažkej obštrukcie pri vedomí:
– aplikujte 5 úderov do chrbta
– ak nedôjde k uvoľneniu, stlačte 5x brucho
– ak obštrukcia nepovolí, pokračujte v striedaní 5
úderov do chrbta s 5 stlačeniami brucha
• príznaky ťažkej obštrukcie v bezvedomí:
uložte postihnutého na podlahu, volajte
112/155, začnite KPR
Údery do chrbta
• postavte sa vedľa a mierne za
postihnutého
• oprite jednu ruku o hrudník
postihnutého, aby sa predklonil
a aby pri uvoľnení CT toto
mohlo vypadnúť z úst skôr, ako
by mohlo znova zapadnúť do
DC
• aplikujte 5 ráznych úderov
medzi lopatky hranou dlane
Stláčanie brucha
(Heimlichov manéver)
• postavte sa za postihnutého a
ramenami objímte hornú časť
brucha
• predkloňte postihnutého
• zovrite päsť a položte ju medzi
pupok a hrudný kôš
• chyťte päsť druhou rukou a
prudko zatlačte smerom
dovnútra a nahor
• opakujte 5x
Algoritmus liečby obštrukcie DC
Detská obštrukcia DC
• U detí do jedného roku
života je aplikácia
Heimlichovho manévra
nevhodná
• horizontálne postavenie
rebier a relatívne pečeň
presahujúca dolný rebrový
oblúk zvyšujú riziko
poranenia
Deti
• novorodenec = do 1. mesiaca života
• dojča = od 1. mesiaca do 1. roku života
• batoľa = dieťa nad 1 rok
• „malé“ deti (predškolský vek)
• „veľké“ deti (školský vek)
Detská obštrukcia DC
• V prípade obštrukcie
dýchacích ciest cudzím
telesom je preto potrebné
aplikovať úder do chrbta a
stláčanie hrudníka.
• Dieťa je opreté o predlaktie
záchrancu na bruchu, hlavu
fixujeme uchytením za
sánku.
Detská obštrukcia DC
• Urobíme 5 silných úderov
dolným okrajom dlane
medzi lopatky.
• Potom rýchlo otočíme dieťa
na chrbát tak, aby hlava bola
nižšie ako hrudník a v mieste
na sterne opísanom na
vonkajšiu masáž srdca 5x
prudko stlačíme hrudnú
kosť.
Detská obštrukcia DC
Zotavovacia poloha (na boku)
• existuje viacero zotavovacích polôh, pričom
každá z nich má svoje výhody
• žiadna ale nie je ideálna pre každého pacienta
• starší názov: stabilizovaná poloha
Zotavovacia poloha (na boku)
• používa sa už viac ako 100 r
• kritériá pre použitie:
– bezvedomie
– spontánna ventilácia
– spontánna cirkulácia
A
B
C
Zotavovacia poloha (na boku)
1. ruku, ktorá je k vám bližšie dajte ohnutú v lakti
do pravého uhla s telom s dlaňou smerom nahor
Zotavovacia poloha (na boku)
2. vzdialenejšiu ruku preložte cez hrudník a
dorzálnu stranu ruky podložte pod jeho líce, ktoré
je bližšie k vám
Zotavovacia poloha (na boku)
3. druhou rukou chyťte vzdialenejšiu nohu tesne
nad kolenom a zdvihnite ju tak, aby chodidlo
ostalo na zemi
Zotavovacia poloha (na boku)
3. pridržiavajte ruku pritlačenú k lícu, priťahujte
vzdialenejšiu nohu a pretočte ho na bok smerom k
sebe v priebehu osi tela
Zotavovacia poloha (na boku)
• upravte vrchnú nohu tak, aby bedro aj koleno
boli ohnuté do pravého uhla
• zakloňte hlavu aby ste zabezpečili priechodné
dýchacie cesty
• ak je to nutné, upravte ruku pod lícom tak, aby
ostala hlava v záklone, smerovala dole a aby
tekutiny mohli voľne vytekať z úst
Zotavovacia poloha (na boku)
• pravidelne kontrolujte dýchanie
• ak je pacient v stabilizovanej polohe dlhšie ako
30 minút, treba ho otočiť na opačný bok, aby
sa uvoľnil tlak na spodnú ruku
• dieťa:
– rovnaká poloha ako u dospelých
– niekedy treba pod chrbát podložiť malý
vankúš, zrolovanú deku

similar documents