Prezentacja z dźwiekiem

Report
* Opoczyński
Album fotograficzny by:
uczniowie Szkoły Podstawowej w ZSS nr3
w Opocznie
Kl. VI a
Adrian Adamus
&
Jonatan Głobiński
Konkurs pt:
,,Przyroda powiatu opoczyńskiego –
zagrożenia, ochrona, przyszłość”
Terenem rekreacyjnym zalew stał się w 1977 roku, kiedy to w marcu Ośrodek Sportu i Rekreacji
powołał do życia swój oddział w Opocznie, którego biuro mieściło się w Domu Esterki.
Pierwszy etap zagospodarowania zbiornika polegał na postawieniu hangaru, w którym urządzono
wypożyczalnię sprzętu wodnego. Kajaki, rowery wodne i łódź ratownicza pochodziły z
Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Na ogrodzonym terenie pojawił się plac zabaw dla dzieci, którego urządzenia wykonane zostały w
ramach, wyśmiewanego w obecnych czasach, czynu społecznego przez pracowników Odlewni
Żeliwa w Opocznie. W czynie społecznym został również utwardzony teren pod parking, obok
którego stało 5 domków letniskowych oraz lokal gastronomiczny (obecnie teren składnicy maszyn).
Mieszkańcy Opoczna licznie przybywali nad zalew, szczególnie w dni wolne od pracy był on
oblegany
2013
Zalew jest teraz zaniedbany
Opocznianie nie przychodzą nad
zalew, jedynie niektórzy rybacy
jeszcze zaglądają na te tereny.
Naturalnie występującymi ptakami wodnymi są tam:
kaczka krzyżówka i łabędź biały
Nad zalewem można spotkać:
Pokrzywę zwyczajną
Krwawnik
Knieć błotną
Pałkę wodną
Sosnę zwyczajną
Wierzbę zwyczajną
Tatarak pospolity
19 października pobraliśmy próbki wody oraz
gleby do badań.
Oznaczyliśmy pH w zakresach > 4,5 – 9,8
Wynik badania 7,5
Oznaczyliśmy stężenie azotynów NO2
Wynik badania 0
Oznaczyliśmy stężenie azotanów NO3
Wynik badania 0
Oznaczyliśmy stężenie NH4
Wynik badania 0
Oznaczyliśmy stężenie fosforanów PO4
Wynik badania 0
Oznaczyliśmy zawartość Fe w zakresie od 0,1- 1,5
mg/l
Wynik badania
Oznaczyliśmy pH gleby pobranej z brzegu
zbiornika
Wynik badania : Kolor zielony pH 7 – gleby
obojętne – muł z brzegu
Kolor zielony pH 6 – gleby obojętne – gleba trochę
dalej
Obliczyliśmy objętość zbiornika wynosi ona
90904 m3
WNIOSKI Z BADAŃ
1.
pH wody 7.5 – wynik dobry
Odczyn wody jest jednym z najważniejszych
wskaźników
określających
warunki
życia
biologicznego w stawach. Aby zachowany był
właściwy mechanizm samooczyszczania oraz
panował przyjazny klimat dla wszystkich
mieszkańców stawu wartość pH powinna być w
zakresie 7,4 a 8,4 stopnia. Każdy składnik, który
jest zawarty lub może być zawarty w wodzie,
oddziałuje na wartość pH.
2. Zawartość azotanów i azotynów 0 – wynik
bardzo dobry
Są to związki toksyczne i ich nadmiar w zbiorniku
wodnym jest niebezpieczny. Szkodzą rybom i
mogą prowadzić do ich chorowania i umierania.
Powstają
z
rozkładających
się
resztek
organicznych,
odchodów,
niezjedzonych
pokarmów. Chociaż azotyn jest mniej trujący niż
amoniak, wystarczy już 0,1 – 2 mg/l, aby
zaszkodzić rybom w sposób trwały lub nawet je
zabić. Do tego toksyczność azotynu zwiększa się
wraz ze zmniejszającą się wartością pH i
zawartością chlorku.
3.
Zawartość jonów amonowych NH4 0 –
wynik bardzo dobry
Jony amonowe są bezpośrednim produktem
przemiany materii ryb. W wodzie o odczynie
zasadowym (pH > 7) jony NH4 łatwo
przekształcają się w amoniak (NH3), który jest od
NH4 znacznie bardziej toksyczny i najmniejsze
jego stężenie może powodować zgony ryb. Sam
jon NH4 jest w miarę mało toksyczny, lecz ze
względu na ryzyko zmiany formy na NH3, jego
zawartość w wodzie powinna także być zerowa.
WNIOSKI Z BADAŃ
4. Zawartość fosforanów 0 – wynik dobry, ale
mógłby być lepszy
Fosforan jest nietoksycznym pierwiastkiem
koniecznym
dla
prawidłowego
rozwoju
wszystkich organizmów żywych. Jest elementem
DNA i magazynem energii życiowej, ale jest
również podstawowym składnikiem odżywczym
glonów. Nawet przy niewielkim jego stężeniu
wynoszącym 0,035 mg/L należy liczyć się ze
wzmożonym rozwojem glonów.
5. Zawartość Fe 0. 1 - wynik dobry
Pożądana zawartość w wodzie dla optymalnego
rozwoju życia biologicznego to 0,2 do 0,5 mg/l.
Niedobór powoduje zahamowanie wzrostu roślin,
żółknięcie liści a nadmiar w zakresie 1 mg/l staje
się niebezpieczny dla ryb a także dla roślin. 0,1
6. pH gleby 7- wynik dobry
Jednym z czynników, który najczęściej w
warunkach gleb polskich ogranicza wzrost roślin,
jest niewłaściwe pH. Czynnik ten nie wpływa
bezpośrednio na rośliny, lecz silnie kształtuje
dostępność o także potencjalną toksyczność
składników pokarmowych znajdujących się w
glebie.
Pod względem chemicznym stan wody
w zalewie jest dobry !!!
Rybak jest zniesmaczony
zaniedbaniem zalewu.
W zalewie Opoczyńskim można
spotkać ryby między innymi: amur,
jaź, jelec, karaś, karp, krąp, leszcz, lin,
miętus, okoń, płoć, sandacz, sum,
szczupak, uklej
Kliknij, aby odtworzyć
Plan był za drogi inwestycja miała
wynieść aż… 8mln.zł. Naczelnik
wydziału finansów Unii Europejskiej
w wywiadzie uspokaja nas, że w
2014r. będzie remont zalewu.
Wywiad:
Kliknij, aby odtworzyć
Zagrożenia:
1. Zarośla utrudniają rybakom
łowienie ryb.
2. Śmieci wokół zalewu nie są
walorem estetycznym oraz
utrudniają rozwój fauny.
Ochrona:
1. Nie ma żadnych
niebezpieczeństw, woda spełnia
wymagania niezbędne do
rozwoju fauny i flory.
2. Nie występują chronione
gatunki.
Przyszłość:
1. Jeśli naprawdę władze zaczną się
interesować zalewem to będzie
dobrze, a nawet pięknie.
2. Zalew może stanowić zaplecze
rekreacyjne (wywiad z rybakiem)

similar documents