Dla Ciebie Polsko

Report
Patriotyzm
Rzadka cecha charakteru
Co to jest patriotyzm?
Słowo patriotyzm pochodzi z języka greckiego
(patriotes-rodak; ojczyzna). Obecnie słowo to oznacza
postawę szacunku i miłości wobec ojczyzny, gotowość
rzetelnego wypełniania obowiązków, które nakłada na
każdego obywatela konstytucja.
•
•
•
•
•
Do obowiązków tych
należy m.in.:
Obrona swojego kraju
Poszanowanie tradycji,
języka i kultury
narodowej
Płacenie podatków
Troska o ochronę
środowiska
naturalnego
Przestrzeganie prawa
Patriotyzm łączy się z
szacunkiem dla innych
narodów. Rozróżnia się
patriotyzm lokalny – miłość do
stron rodzinnych, do miejsca
urodzenia i wychowania,
miejsca zamieszkania, oraz
patriotyzm regionalny –
przywiązanie do krainy,
dzielnicy kraju.
Prawdziwy patriota gotów jest poświęcić osobiste interesy
nadrzędnej sprawie, jaką jest dobro ojczyzny.
W historii Polski możemy znaleźć wiele przykładów
szlachetnego zaangażowania w jej losy, możemy poszczycić
się patriotami, którzy dla ojczyzny oddali największą
wartość - życie.
Do nich należał np. Major
czwartaków Walerian
Łukasiński, założyciel
Towarzystwa
Patriotycznego, na
kilkadziesiąt lat został
uwięziony w twierdzy
Szlisselburg za działalność
niepodległościową.
Romuald Traugutt, ostatni
naczelnik Rządu Narodowego
powołanego po wybuchu
powstania styczniowego, zginął
na stokach Cytadeli
Warszawskiej 6 sierpnia 1864r.
Naoczny świadek egzekucji,
Marian Dubiecki, sekretarz
Traugutta, pisał: Wielki jęk piersi
wielu tysięcy rozległ się, głusząc
huk bębnów i dźwięk muzyki
wojskowej.
Wiek XX przyniósł dwie
wojny światowe, a także dwa
typy systemów totalitarnych
– komunistyczny i
hitlerowski. Trudno byłoby
policzyć, ilu polskich
patriotów przelało krew za
ojczyznę, zarówno w czasie
wojen, jak i prześladowań
komunistycznych.
Jednym z nich był szef
Kedywu (Kierownictwa
Dywersji) Armii
Krajowej generał
August Emil Nil-Fieldorf
stracony w kazamatach
Urzędu Bezpieczeństwa
w 1953r.
Na kilka lat przed upadkiem
PRL, w październiku 1984r.,
funkcjonariusze Służby
Bezpieczeństwa bestialsko
zamordowali księdza
Jerzego Popiełuszkę.
Jego patriotyczne kazania,
wygłaszane w okresie stanu
wojennego w warszawskim
kościele św.Stanisława
Kostki, przyciągały tysiące
wiernych z całej Polski.
Patriotyzm wyraża się nie tylko
przez ofiarę z życia.
Przykładem współczesnego
patrioty był papież Jan Paweł II,
który przypominał, jak wiele
zawdzięcza ziemi rodzinnej,
podkreślał, że bardzo obchodzi
go los współczesnej Polski i
uczył Polaków miłości ojczyzny,
a więc patriotyzmu na czas
pokoju.
„Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny,
bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej
historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia
wielkim narodowym celom.”
Jan Paweł II
„Nie chciejcie ojczyzny, która
was nic nie kosztuje.”
Jan Paweł II
Co robić aby młode
pokolenie kochało ojczyznę?
Młode pokolenia Polaków powinny
poznawać obiektywną historię
narodu, a także patriotyczną literaturę
Norwida, Mickiewicza, Słowackiego,
Sienkiewicza i innych autorów, w tym
również współczesnych. Aby
zrozumieć i docenić bohaterów
przeszłości, i mieć własne
przemyślenia jak być patriotą teraz, w
obecnych realiach, w których
potrzebna jest aktywność
społeczeństwa obywatelskiego.
Co robić aby młode
pokolenie kochało ojczyznę?
Przede wszystkim niezbędne
jest tworzenie odpowiednich
warunków do realizacji
zawodowej Polaków, żeby nie
musieli wyjeżdżać z kraju. To
powinno być jednym z
naczelnych zadań
Rzeczypospolitej Polskiej.
Patriotyzm jako natchnienie
Patriotyzm od wieków zajmuje ważne
miejsce w dziedzinie kulturotwórczej,
w pracach malarskich wielu mistrzów
pędzla, w dziełach kompozytorów,
rzeźbiarzy, poetów, pisarzy.
Teatr, film, prasa, radio, telewizja
– stanowią istotny potencjał w
zakresie prezentacji patriotycznych
treści. Ważnym celem jest
oddziaływanie na wrażliwość
odbiorcy, aby sobie uświadomił co
znaczy patriotyzm.
Jakimi tak naprawdę
jesteśmy patriotami?
Wywieszanie flagi przed
domem, stało się dziś
zapomnianą tradycją.
To, co kiedyś było
marzeniem wielu
Polaków, teraz jest
stereotypem.
Ostatnio wielu ludzi zapomniało
również o obowiązkach, które
dotyczą każdego Polaka, to znaczy
udziału w wyborach. Dziś coraz
mniej ludzi chce interesować się
polityką. Przez wielu jest ona zbyt
zawiła i niezrozumiała. Nie chcą
oni być odpowiedzialni za sytuację
w kraju, omijają więc lokale
wyborcze szerokim łukiem. Przez
tyle lat toczyły się walki o równe i
dostępne dla wszystkich prawa
wyborcze, teraz, kiedy je mamy
nie chcemy z nich korzystać.
Wiele emocji wzbudza też
hymn państwowy. Na wielu
akademiach,
przedstawieniach i innych
imprezach kulturalnych nie
jest on właściwie
wykonywany. Odśpiewywany
jest on zwykle cicho i bez
przekonania co do jego
treści.
Wielu ludzi podążając za
modą nosi teraz
czerwono-białe szaliki,
bluzki z godłem orła czy
inne gadżety. Szkoda, że
zazwyczaj nie oznaczają
one prawdziwego
przywiązania do symboli, a
jedynie chęć bycia
modnym.
Jak wynika z badań coraz
więcej młodych ludzi
deklaruje chęć wyjazdu za
granicę. Motywuje to
możliwością zdobycia
większych pieniędzy,
osiągnięcia sukcesu, łatwością
założenia własnego biznesu.
Do pewnych refleksji skłonić też może
nasza świadomość narodowa.
Stosunkowo mało Polaków zna historie
własnego narodu. Najczęściej ogranicza
się ona do znajomości kilku najważniejszych dat i wydarzeń.
Ma to swoje uzasadnienie w sondażach, z których wynika, że
co dziesiąty Polak z wyższym wykształceniem, co siódmy
uczeń, i co siódmy student nie potrafi powiedzieć dokładnie,
czego symbolem jest 11 listopada.
Dziennikarz K. Rogacz postawił
tezę, że my po prostu nie
mamy pomysłu na patriotyzm,
oraz że jesteśmy uśpionymi
bohaterami, nie mogącymi
wykazać się podczas pokoju.
Gdyby jednak sytuacja nas do
tego zmusiła, znów
pokazalibyśmy na co nas stać.
Dekalog Polaka
"...Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia Ojców, z
której wzrosłeś. Wszystko, czymś jest,
po Bogu mnie zawdzięczasz.
1. Nie będziesz miał ukochania
ziemskiego nade mnie.
2. Nie będziesz wzywał imienia Polski
dla własnej chwały, kariery albo nagrody.
3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania
majątek, szczęście osobiste i życie.
4. Czcij Polskę, Ojczyznę twoją, jak matkę rodzoną.
5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego
tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach twoich.
Dekalog Polaka
6. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj,
że tchórz nie może być Polakiem.
7. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego.
8. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem.
9. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę.
10. Nie pozwól, by ubliżano Polsce,
poniżając Jej wielkość i Jej zasługi,
Jej dorobek i Majestat.
Będziesz miłował Polskę pierwszą
po Bogu miłością.
Będziesz Ją miłował więcej niż
siebie samego".
Patriotyzm ma dzisiaj
wiele znaczeń i tak
naprawdę odbierany jest
przez każdego z osobna
w indywidualny sposób.
Człowiek ma swój
własny, wykreowany
wizerunek tej wartości.
„Patriotyzm powinien polegać na miłości swoich; zbyt często zaś
polega na nienawiści obcych.”
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Wyniki sondy internetowej
Czy pojęcie patriotyzmu ma dziś rację bytu?
tak, jest państwo, jest patriotyzm
tak, milość do ojczyzny nie zależy od czasów, w jakich żyjemy
to tylko chwyt marketingowy przy sprzedawaniu niektórych idei
nie, skończył się wraz z odzyskaniem niepodległości 20 lat temu
jest już historią, dziś jesteśmy obywatelami Europy
17%
7%
16%
9%
51%
Patriotyzm
Kiedyś
Ochrona ojczyzny przed
niebezpieczeństwem
Walka o polskość
Walka o odzyskanie
niepodległości
Zachowanie narodowej
tradycji i kultury
Duma ze swojej ojczyzny
Dbanie o to, by nie umarła
polska mowa
Dziś
Płacenie podatków
Kibicowanie polskim drużynom
narodowym
Kupowanie polskich produktów
Przestrzeganie prawa
Szanowanie organów władzy
Dbanie o środowisko naturalne
Pamiętanie o świętach narodowych
Nie szpecenie języka przekleństwami
Patriotyzm
Kiedyś
Walka o honor ojczyzny
Szacunek i wiara we
własny naród
Twórczość patriotyczna
Oddanie życia za
ojczyznę
Cierpienie za ojczyznę
Przeciwstawianie się złu
Dziś
Dbanie o dobre imię
kraju
Szanowanie symboli
narodowych
Duma ze swojej ojczyzny
Kierowanie się tolerancją
Przeciwstawianie się złu
Udział w wyborach
Wychowywanie dzieci w duchu
tradycji, znajomości historii
Patriotyzm
Kiedyś
Dziś
Uczciwa praca bez korupcji i
sprzyjająca rozwojowi kraju
Zainteresowanie sprawami
politycznymi i gospodarczymi
Pamięć o rodakach
walczących za ojczyznę
Wywieszanie flagi
państwowej w święta
narodowe
„Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać
jakąś idealną ojczyznę, ale ażeby kochać, badać i pracować dla
realnych składników tej ojczyzny, którymi są: ziemia,
społeczeństwo, ludzie i wszelkie bogactwa.”
Bolesław Prus
Źródła
•
•
•
•
•
•
www.cytaty.info
www.bilgoraj.com.pl
www.culturis.art
www.dlapolski.pl
www.marki.net.pl
Maria Wesołowska-Starnawska i Andrzej Pilipuk
– „Bliżej świata”
Wykonała:
Natalia Adamska
z Gimnazjum nr 4
w Gnieźnie

similar documents