Document

Report
MENTOR - LEKTOR
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
Východiska projektu
• Potřeby učitelů - důležitost podpořit přímo učitele vychází z našich poznatků
při spolupráci se školami v oblasti prevence RPCH a při poskytování vzdělávání
v rámci DVPP.
• Naše zkušenosti
se zaváděním a rozvojem podpůrných mechanismů
usnadňujících výkon pomáhajících profesí (supervize, intervize, koučování).
• Nevyužité zdroje – většina škol má už existující potenciál svých vlastních
učitelů.
• Příležitost – sílí podpora (odborná i dotační) mentoringu jako efektivního a
perspektivního způsobu profesního rozvoje učitelů.
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
REALIZÁTOŘI PROJEKTU
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
Financování projektu
Celkové způsobilé výdaje projektu
z toho prostředky z Evropského sociálního
fondu
z toho prostředky státního rozpočtu
Zpracoval: realizační tým projektu
3.305.965,79
2.810.070,92
495 894,87
srpen 2014
PROGRAM DNEŠNÍHO SEMINÁŘE
1. Proč jsme dnes tady – cíl této aktivity.
2. Co je to mentoring a kdo je mentor – diskuze o tom, jak
tomu rozumíme.
3. Co projekt obsahuje a co to bude znamenat pro vaši školu
– stručné informace.
4. Jak nejlépe skloubit naši nabídku s vaší poptávkou vzájemné přemýšlení o tom, jak naplnit potřeby, zpracovat
obavy, objevit další možnosti pro podporu mentoringu.
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
PROČ JSME DNES TADY
1. Shoduje se zatím to, o čem vám tu
povídáme, s tím, co vám bylo řečeno?
2. Slyšeli jste něco jinak, je potřeba si něco
vyjasnit?
3. Máte nějaká očekávání či otázky?
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
PROČ JSME DNES TADY
1.Předání informací o projektu a o mentorství
tak, aby všichni měli stejnou výchozí pozici
2.Připravit půdu pro působení mentora na
škole – spolupráce celého týmu
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
CO JE TO MENTORING A KDO JE MENTOR
Stávající formy odborné podpory ve školství:
• Uvádějící učitel
• Hospitace
• Kabinetní kultura
• Supervize
• Mentoring
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
CO JE TO MENTORING A KDO JE MENTOR
Uvádějící učitel:
 Zkušený učitel je pověřen pomoci novému učiteli zvládnout
pedagogickou praxi na dané škole, vede ho a učí ho důležitým
dovednostem.
 Pokud je základem tohoto vedení vzájemný a na spolupráci
založený vztah a sdílení společné odpovědnosti při snaze dosáhnout
jasně vymezeného cíle – osobní cíle (např. rozvoj komunikačních
dovedností) a profesní cíle (zvládání kázeňských problémů, časová
organizace výuky,…), můžeme zde hovořit o interním mentoringu.
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
CO JE TO MENTORING A KDO JE MENTOR
Hospitace:
 Návštěva vyučovací hodiny, přednášky apod. s cílem poznání stavu
a úrovně výchovně-vzdělávací práce. Za účelem kontrolním ji
vykonávají školní inspektoři a ředitelé škol, za účelem studijním a
poznávacím učitelé, studující aj.
 Hospitacím
je odbornou literaturou a převážně i veřejností
přisuzováno především kontrolní a hodnotící poslání.
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
CO JE TO MENTORING A KDO JE MENTOR
Kabinetní kultura
• Proces občanské/kolegiální podpory často vycházející z momentální
potřeby.
• Nejedná se o strukturovaný rozhovor, nejsou jasně vymezeny role
poskytovatele a příjemce odborné podpory.
• Ad hoc podpora využívající prvky vzájemně sdíleného tématu, kde
cílem a zároveň často i konečným stavem je sdělení jako takové.
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
CO JE TO MENTORING A KDO JE MENTOR
Supervize
 podpora zaměřená na rozvoj kompetencí v rámci budovaného
vztahu nejčastěji učitel-žák, učitel-rodič, příp. kolega-kolega.
 Supervizí ve školských zařízeních se rozumí odborná podpora,
pomoc a zpětná vazba, které vedou ke zvyšování vlastních profesních
kompetencí
jednotlivých
pracovníků
a
pracovních
týmů
(dle
Metodického pokynu čj. 1599/2010-6/IPPP).
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
CO JE TO MENTORING A KDO JE MENTOR
Mýty a předsudky
 Mentor je někdo, kdo bude učitele hodnotit, kontrolovat, kárat.
 Mentoring je jen o „nápravě chyb“ – tedy pro nezkušené či
chybující učitele.
 Mentoring je nenormální, další z mnoha zbytečných a cizích trendů.
 Mentoring slouží učitelům jen na začátku jejich kariéry.
 Mentoring mne zavalí spoustou informací a úkolů, další zbytečná
ztráta času.
 Mentoring možná pomůže učitelům, kteří nemají svou práci rádi,
jsou vyhořelí.
Zpracoval: realizační tým projektu
červenec/srpen 2014
CO JE TO MENTORING A KDO JE MENTOR
Mentoring má pomáhající a rozvíjející charakter (podpora
iniciativy, provázení, nasměrování k osobnímu rozvoji,
zvyšování efektivity). Představuje vztah mezi mentorem a
pracovníkem. Umožňuje předat zkušenosti a vhodným
způsobem poradit, jeho základní funkcí je profesní a sociální
rozvoj.
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
CO JE TO MENTORING A KDO JE MENTOR
Mentoring je forma profesního rozvoje učitele, která v sobě
kombinuje dvě složky. Jednak expertní znalost, oborovou či
metodologickou připravenost, a za druhé procesní znalost,
tedy znalost procesu učení dospělých a podpory profesního
rozvoje učitele s přihlédnutím k úrovni jeho dosavadních
pedagogických kompetencí.
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
CO JE TO MENTORING A KDO JE MENTOR
Dělení mentoringu:
 Externí mentor
- je odjinud, spolupráce má zpravidla více
strukturovanou podobu.
 Interní - mentor je kolega ze stejné školy, spolupráce je zpravidla
neformální.
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
CO JE TO MENTORING A KDO JE MENTOR
Mentor – dobrý učitel, který na sobě pracuje, aby měl:
 dobrou znalost pedagogiky (ve smyslu nových výukových metod,
motivace žáků, rozvoj kompetencí, pozitivního chování učitelů a žáků,
udržení kázně, práce s konkrétním problémovým žákem, práce s
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).
 dobrou znalost didaktiky konkrétního předmětu nebo průřezového
tématu.
 schopnost empatie a naslouchání, porozumění emočním a
kognitivním potřebám.
 schopnost efektivní komunikace a schopnost podat konstruktivní
zpětnou vazbu.
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
CO JE TO MENTORING A KDO JE MENTOR
V čem může mentor učitelům pomáhat:
1. formulace cílů výuky a jejich sdělování žákům na začátku každé
hodiny
2. využívání metod aktivního učení
3. práce se skupinovou dynamikou
4. zavádění partnerské komunikace
5. přenášení zodpovědnosti na žáky
6. práce s hodnocením, stanovení kritérií pro hodnocení a podobně
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
CO JE TO MENTORING A KDO JE MENTOR
Jak vypadá učitel, který čerpá podporu mentora?
Ideálem je „reflektující praktik“. Tedy učitel, který ví, co už umí, co
mu jde, a na čem ještě potřebuje pracovat. Profesionál, který má
zdravě rozvinuté sebevědomí postavené na reálné skutečnosti,
pravidelně reflektuje svou práci a stanovuje si reálné cíle ve svém
dalším rozvoji.
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
Co projekt obsahuje a co to bude znamenat
pro vaši školu
1) Úvodní seminář pro školy – tady teď jsme
2) Propedeutika do oblasti mentoringu - proškolení v
akreditovaných kurzech Mentoring I. (8 hodin), Mentoring II. (12
hodin) - pobyt tři dny (září/říjen),
3) Vzdělávání učitelů v oblasti individuálních potřeb dětí a
žáků - 120 hodinový výcvik + 32 hodin kurz efektivních
komunikačních dovedností (pobytová akce v rozsahu 3 nebo 4 dnů +
samostatné sobotní akce)
4) Externí odborná podpora mentorů – supervize aplikace
projektových aktivit v přímé praxi
5) Prezentace mentorů – jde o aktivitu pouze vybraných
účastníků (v tuto chvíli nevíme, kterých) a jejich prezentace na
závěrečném semináři pro účastníky a zapojené školy.
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
Co projekt obsahuje a co to bude znamenat
pro vaši školu
Jaké očekáváme přínosy těchto aktivit:
1) vstřícné prostředí ve školách – pro mentoring jako způsob
podpory a i pro mentora
2) mentory proškolené v principech a metodách mentoringu (např.
kontraktování)
3) mentory prošlé sebezkušeností, s rozšířeným porozuměním
myšlenkovým a emočním procesům, konstruktivistickému přístupu ve
výuce, formativnímu hodnocení, diferenciaci vzdělávání,…) a hlavně
učitele, kteří s nimi budou chtít spolupracovat na svém rozvoji
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
Co projekt obsahuje a co to bude znamenat
pro vaši školu
Jaké očekáváme přínosy těchto aktivit:
4) vytváření podpůrného prostředí v jednotlivých školách – možnost
využití externího i interního mentoringu
5) větší provázání teoretických dovedností s praxí
5) cílené zlepšování klimatu škol
6) prevence syndromu vyhoření
7) výměny zkušeností
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
Co projekt obsahuje a co to bude znamenat
pro vaši školu
Co by mohlo zabránit tomu, aby k těmto přínosům došlo?
1. učitelé očekávají řešení, změnu, úlevu – ale ta má přijít z venku
2. ve stavu podráždění, nejistoty či dokonce ohrožení je pro učitele
těžké rozlišovat téma hodící se k mentoringu, od tématu, které by
mělo mít řešení pomocí jiného mechanismu
3. velikost a způsob komunikace pedagogických sborů, jejich
rozčlenění na různé koalice či aliance
vytváří nebezpečnou a
nepřehlednou atmosféru
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
Co projekt obsahuje a co to bude znamenat
pro vaši školu
Co by mohlo zabránit tomu, aby k těmto přínosům došlo?
4. zavedený způsob uvažování – mýty, stavící např. na tom, že když učím
tak musím vše vědět, že nesmím dělat chyby, případně o nich veřejně
nemluvit před ostatními,…
5. velký tlak na výkon a řešení – učitelský způsob uvažování je často
orientován na problém, jeho řešení a tím znovuzískání kontroly, kterou
nad vším musím mít, protože za vše zodpovídám
6. špatné předchozí zkušenosti s pokusy otevřeného popisu či rozboru
práce učitele
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
Jak nejlépe skloubit
s vaší poptávkou
naši
nabídku
Budeme moc rádi, když se s námi podělíte o vaše názory:
1. Co by tyto aktivity mohly přinést vaší škole, co by jste si přáli?
2. Máte nějaké obavy ohledně realizace těchto aktivit? Jaké?
3. Jaké potřeby byste chtěli probrat s mentorem (co vás zatěžuje při
výuce, chcete vylepšit některou svou profesní dovednost –
plánování, výběr metod, práci se skupinovou dynamikou,
individualizaci a podobně)?
4. Co je podle vás zapotřebí k tomu, aby mentor na vaší škole začal
působit?
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014
Děkujeme vám ze to, že jsme se mohli
s vámi setkat, sdílet a diskutovat.
Zpracoval: realizační tým projektu
srpen 2014

similar documents